Verwijsregistratie sGGZ (N9150)

Uit normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N9150)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N9150
Behoort tot Normenkader ValueCare

Horizontaal Toezicht GGZ

  1. GGZ Horizontaal Toezicht - Horizontaal Toezicht
Samenvatting

Maandelijks wordt via een steekproef de vastlegging in het EPD van informatie afkomstig van de verwijsbrief gecontroleerd door middel van een steekproef. Deze steekproef geeft inzicht in de kwaliteit van registratie.

Regelgeving / beleid
2020

Afspraken voor een rechtmatige verwijzing:
In de Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ) is een aantoonbare verwijzing nodig:
• Bij de start van diagnostiek en behandeling
• Bij een terugval van dezelfde zorgvraag na 365 dagen

In de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) is een aantoonbare verwijzing nodig:
• Bij de start van diagnostiek en behandeling
• Na het verstrijken van 365 dagen (m.u.v. de prestatie chronisch)
• Bij een nieuwe zorgvraag

Wanneer vanwege het spoedeisend karakter of wettelijke kader van de zorg een verwijsbrief niet vooraf aanwezig kan zijn, dient de huisarts binnen 30 dagen (met toestemming van de cliënt), maar maximaal 60 dagen te worden geïnformeerd. Zie toelichting: Spoedeisend karakter of wettelijk kader

Wanneer er sprake is van start in de Zvw-gefinancierde GGZ vanuit een andere financieringsstroom, een andere GGZ-instelling of een ander echelon (GB-GGZ/G-GGZ), is er sprake van een doorverwijzing. De huisarts wordt hierover geïnformeerd in de jaarlijkse beloopbrief. Zie toelichting: Doorverwijzing

De geldigheid van een verwijzing is 9 maanden (275 dagen). Daarbij geldt de datum van aanmelding bij de GGZ-aanbieder. Dit i.v.m. de wachttijdproblematiek. Bij het uiteindelijk openen van de DBC of een prestatie in de GB-GGZ kan de aanmelddatum (het moment dat iemand op de wachtlijst is geplaatst) in het dossier worden genoteerd onder het mom van de wachtlijst.

Bevoegde verwijzers zijn:
• Huisarts
• Medisch specialist (inbegrepen zijn: de psychiater, specialist ziekenhuis, specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten)
• Straatdokter
• De regiebehandelaar van een cliënt in de GB-GGZ en/of de G-GGZ kan, als deze van oordeel is dat behandeling in de G-GGZ respectievelijk de GB-GGZ plaats moet vinden, rechtstreeks doorverwijzen naar de GB-GGZ respectievelijk de G-GGZ, omdat het in dit geval niet om een initiële verwijzing gaat. De mogelijkheid tot doorverwijzen geldt ook tussen instellingen.
• Bij de meeste verzekeraars is de bedrijfsarts ook een geldige verwijzer.

Voor parallelle DBC’s (G-GGZ) is geen nieuwe verwijzing nodig. De verwijzing voor de eerst geopende DBC geldt als rechtmatige verwijzing. 

Bron: Verwijsafspraken Geestelijke gezondheidszorg, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Controlemassa
  • Alle initiële DBC’s met een startdatum in de betreffende maand, aangevuld met initiële DBC’s die niet in de controlemassa van voorgaande maanden hebben gezeten
  • DBC’s met zorgtype 1xx (initiële DBC’s)
  • DBC’s waarbij sprake is van wijziging van primaire diagnose worden uitgesloten.
  • DBC komt niet voor op een van de 100%-controles die voor de verwijsregistratie sGGZ vastgesteld zijn (1)
Deelwaarneming 

Het aantal dossiers en frequentie kan per instelling afwijken o.b.v. risico-classificatie en afspraken met de representerende zorgverzekeraar en Assurance provider.

ValueCare trekt aan het eind van elke maand (t) een deelwaarneming uit alle in de voorgaande maand (t-1) geopende, initiële DBC's zonder VC meldingen.
De steekproefaantallen worden vastgelegd in Valuecare. De deelwaarneming representeert het aantal dossiers dat is aangegeven bij de steekproefinstellingen.
Het staat een GGZ-aanbieder vrij om te kiezen voor een geautomatiseerde uitbereiding van de steekproef wanneer er een geconstateerde fout in de deelwaarneming voorkomt.

Toetsingskader 

Voor de DBC’s in de steekproef worden de volgende vragen beantwoord:

1. Is verwijzing aanwezig en gericht aan S-GGZ?   

2. Ligt de datum van de verwijzing binnen 9 maanden voor de aanmelddatum in het EPD?

3. Is de AGB-code in het EPD aan te sluiten met de verwijzer(2)?

4. Is het type verwijzer juist vastgelegd in het EPD?

5. Is de DBC geopend naar aanleiding van een uitzonderingssituatie (3) ?

6. Is tijdig (4) een terugkoppeling aan de huisarts verzonden?

7. Wat is de eindconclusie? (is er rechtmatige zorg geleverd?)


Indien het antwoord op vraag 1 ‘Ja’ is, dan volstaat het beantwoorden van vraag 2 t/m 4.

Is het antwoord op vraag 1 ‘Nee’,  dan worden vraag 5 en 6 beantwoord.

Vraag 7 wordt altijd beantwoord. Het eindoordeel word automatisch op ‘juist’ gezet als het oordeel bij de voorgaande van toepassing zijnde vragen ook enkel ‘juist’ betrof.

Interpretaties 

1) 100% controle moet wel door de instelling in productie genomen zijn. 

2) De AGB-code kan afwijken als huisarts als vervanger voor een andere huisartsenpraktijk optreedt. Er bestaat geen uitsluitsel of de AGB-code moet worden gebruikt van de (a) feitelijk verwijzende huisarts of (b) huisarts die wordt vervangen. Is de AGB-code aan te sluiten met de huisartsenpraktijk van waaruit is verwezen, dan wordt dit als 'juist' beoordeeld.

3) Uitzonderingssituaties zijn (1) start met (ambulante) crisis DBC, (2) start met gedwongen opname/behandeling, (3) start vanuit justitieel traject, (4) andere zorginhoudelijke reden, o.a. spoedzorg, op casusniveau toe te lichten, (5) voorzetting behandeling nadat cliënt 18 jaar is geworden, waarbij cliënt al eerder is verwezen door wijkteam of huisarts of (6) voortzetting behandeling na beëindigen van de WLZ indicatie, waarbij de WLZ indicatie wordt gezien als de verwijzing of (7) interne doorstroom vanuit GB-GGZ.

4) Tijdig is binnen 30 dagen, uiterlijk 60 dagen een brief naar de huisarts

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Verwijsregistratie sGGZ (N9150)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1)  Alle initiële DBC’s met een startdatum in de betreffende maand, aangevuld met initiële DBC’s die niet behoorden tot de controlemassa van voorgaande maanden 

Blauwepijl.png

2) DBC’s met zorgtype 1xx (initiële DBC’s)

Blauwepijl.png

3) DBC’s waarbij sprake is van wijziging van primaire diagnose worden uitgesloten.

Blauwepijl.png

4) DBC komt niet voor op een van de 100%-controles die voor de verwijsregistratie sGGZ vastgesteld zijn 


Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png