Stuurinformatie op Personeel

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Inleiding

Met de inzet van personeel heb je als organisatie te maken met diverse vraagstukken. Betrouwbare personeel gerelateerde stuurinformatie is voor zowel het welzijn van de medewerkers alswel de bedrijfsvoering cruciaal.

Waar personeel is spelen vragen omtrent zaken als ziekteverzuim en bezetting. Tevens is tijdig sturen op bijvoorbeeld onderbezetting van belang voor het welzijn van de medewerkers. ValueCare biedt deze en andere personele inzichten aan in overzichtelijke dashboards.

Zo hebben wij verschillende inzichten op verzuim - o.a. verzuimduur, verzuimfrequentie en nulverzuimers -, in- en uitstroom van medewerkers en de bezetting op basis van het contract. Deze inzichten worden getoond vanuit verschillende doorsnedes, zoals per tijdsperiode, organisatieonderdeel, functie, arbeidsovereenkomst etc.

Bronnen

De data gepresenteerd in de rapportages is gebaseerd op het HR systeem (bijvoorbeeld AFAS, Beaufort) en het roostersysteem (bijvoorbeeld Inplanning, Ortec).

Definities Personeel

TBD

Algemeen

De definities en rekenregels zijn gebaseerd op onderstaande bronnen:

NVS Standaard voor verzuimregistratie: Nationale Verzuimstatistiek. Voor meer informatie: https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/aanvullende-onderzoeksbeschrijvingen/berekening-van-verzuim-nvs-standaard-voor-verzuimregistratie-nationale-verzuimstatistiek

Vernet, voor meer informatie https://www.vernet.nl/definities/

Bij afwijkende definities tussen NVS en Vernet, zijn de definities van Vernet leidend.

AVG proof dashboards

De AVG datasets zijn geaggregeerd op een hoger niveau, om de datasets AVG proof te maken. Filtercombinaties waarbij het aantal medewerkers dat getoond wordt 5 of lager is, is te herleiden naar een medewerker. Om een dataset AVG proof te maken wil je dit voorkomen. Om de datasets wel zo default mogelijk te maken, maar ook AVG proof zijn de volgende overwegingen gemaakt:

 • Data op het niveau van medewerkers is privacy gevoelig, daarom is deze informatie uit de AVG datasets gehaald.
 • De AVG datasets kunnen data tonen t/m de kostenplaats. Hiermee is echter vaak nog te herleiden om welke medewerker het gaat. Daarom is het mogelijk om met een parameter in te stellen tot op welk organisatie niveau data wordt geaggregeerd.
 • Omdat de dataset geen informatie tot op medewerker niveau heeft, zitten velden zoals fulltimer en abreidsovereenkomst ook niet in de AVG dataset.
 • Om te voorkomen dat er met filtercombinaties te achterhalen is om welke medewerker het gaat is de leeftijdscategorie ook geaggregeerd tot Leeftijdscategorie per 10 jaar
 • Om te voorkomen dat er met filtercombinaties te achterhalen is om welke medewerker het gaat is het met een parameter mogelijk om op functie groep te aggregeren in plaats van op functie

Default filters op rapportages

Meenemen personeel: Ja. Met deze filter kunnen specifieke medewerkers obv functie, arbeidsovereenkomst of WIA standaard uitgesloten worden van de overzichten. Bijvoorbeeld alle vakantiemedewerkers.

Stagiair: Nee. Standaard worden stagiaires uitgesloten van de rapportages. Stagiair data wordt getoond als deze filter wordt gewijzigd.

In loondienst: Ja. Standaard wordt er gekeken naar personeel in loondienst. Personeel niet in loondienst data wordt getoond als deze filter wordt gewijzigd.

Oproepkracht: Nee. Standaard worden oproepkrachten niet meegenomen in de berekening van verzuimcijfers. Door het filter te verwijderen worden oproepkrachten wel meegenomen in de berekening. Let op: Het veld oproepkracht moet wel gevuld zijn in de data voor de instelling wil dit niet meegenomen worden in de berekening.

In-, door- en uitstroom van personeel

Instroom: Instroom van FTE/Medewerkers op een organisatie niveau. Het kan gaan om instroom van extern of binnen de organisatie.

Uitstroom: Uitstroom van FTE/Medewerkers van een organisatie niveau. Het kan gaan om uitstroom naar extern of binnen de organisatie.

Doorstroom (In/Uit): Doorstroom binnen de organisatie wordt ook gekenmerkt als doorstroom in/uit.

Percentage nulverzuimers

Aantal unieke medewerkers dat in de geselecteerde periode 1 jaar lang geen verzuim heeft gehad ten opzichte van het totaal aantal medewerkers in de periode.

Personeelsbezetting

Bruto FTE is het aantal contractuele FTE's.

Om van de bruto naar de netto uren te komen wordt hetgeen vallende onder Wet arbeid en zorg van de bruto uren gehaald:

Netto FTE = Bruto FTE - Zwangerschap - Onbetaald verlof - Ouderschapsverlof - Pleegzorgverlof - Geboorteverlof + Verlofsparen

Let op: Welke verlof soorten exact van de Bruto FTE worden afgehaald voor de berekening naar Netto FTE is in te stellen in de BI beheertabel: Beheer BI: Declarabiliteit parameters.

Productiviteit - declarabiliteit - cliëntgebonden tijd

Productiviteit is grofweg gezegd het aantal uren geregistreerd in het EPD gedeeld door het aantal contracturen. In de grafiek hiernaast en de tekst hieronder wordt een nadere toelichting gegeven.

ValueCare definitie Productiviteit
Blok Definitie
A - Bruto contracttijd Dit is de bruto contracttijd van een zorgverlener. Een fulltime medewerker werkt naar alle waarschijnlijkheid 36 uur per week. Dit komt neer op ca. 1872 uren per jaar.
B - Netto contracttijd Dit is de netto contracttijd van een zorgverlener. Van de bruto contracttijd worden de onbetaalde uren afgehaald om te komen tot de netto contracttijd. Voorbeelden van onbetaalde uren: zwangerschapsverlof en onbetaald verlof.
C - Onbetaalde tijd Dit zijn de uren die een werkgever niet uitbetaalt aan de werknemer of waarvoor de werkgever een vergoeding krijgt. Voorbeeld: voor zwangerschap krijgt de werkgever een vergoeding van het UWV.
D - Beschikbare tijd Dit zijn de uren die een zorgverlener beschikbaar heeft zonder de afwezigheidsuren uit Blok E.

Middels een parameter is in te stellen of voor de beschikbare uren wordt gekeken naar de contracturen of de roosteruren.

E - Afwezigheid Dit zijn de uren die een zorgverlener niet beschikbaar heeft voor het verlenen van zorg. Voorbeelden: verzuim, betaald verlof, neventaken.
F - Declarabele tijd Dit is de tijd die een zorgverlener kan inzetten voor directe en indirect cliëntgebonden tijd.
G - Niet-declarabele tijd Dit is de tijd die een zorgverlener niet kan inzetten voor directe en indirect cliëntgebonden tijd.
1 - Cliëntgebonden uren Dit zijn de in het EPD geregistreerde cliëntgebonden uren.
2 - Declarabele cliëntgebonden uren Dit zijn de in het EPD geregistreerde cliëntgebonden uren, die daadwerkelijk gedeclareerd kunnen worden.
3 - Niet-declarabele cliëntgebonden uren Dit zijn de in het EPD geregistreerde cliëntgebonden uren, die niet gedeclareerd kunnen worden.

Ad 1): In de GGZ hoeven indirecte uren niet geregistreerd te worden vanaf de introductie van het ZPM (>01-01-2022). De productiviteit kan worden bepaald aan de hand van alleen de directe uren of met behulp van een opslag voor indirecte uren.

Definities productiviteit:

 • Bruto productiviteit = "1" / "A"
 • Netto productiviteit = "1" / "D"

ValueCare biedt instellingen de mogelijkheid om via configuratie te sleutelen aan de definities. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld "Afwezigheid (E)" op 0 te zetten, zodat "D" gelijk is aan "B".

De volgende wiki geeft meer inzicht in de cliëntgebonden tijd voor de GGZ: Percentage cliëntgebonden tijd GGZ.

Rooster

Werkzame uren: De uren binnen een dienst die inzetbaar zijn (=inzetbare FTE).

Betaalbare uren: De uren binnen een dienst die betaalbaar zijn.

Vangnet verzuim

Onder het vangnet verzuim (FTE ziek (+ vangnet)) vallen de volgende categorieën:

 • Ziekte wegens zwangerschap
 • Arbeidsongeschikt (bijv. WGA)
 • Orgaandonatie

Verlof

De verlof dataset is per dag, echter wordt niet altijd data per dag ontvangen uit het bronsysteem. Hierdoor kan het voorkomen dat het ontvangen verlof wordt uitgesmeerd, zodat het verlof per dag getoond kan worden. Dit gebeurt als volgt: Het ontvangen aantal uur voor bijv. een week of maand wordt gedeeld door het aantal dagen in dat tijdsbestek om tot een regel per dag te komen.

Verlof types

De volgende types verlof worden onderscheiden:

 • Geboorte verlof
 • Onbetaald verlof
 • Ouderschapsverlof
 • Zorgverlof
 • Bijzonder verlof
 • Verlof recht

Verzuim types

De volgende types verzuim worden onderscheiden:

 • Pleegzorg
 • Ziekteverzuim
 • Zwangerschap

Verzuimfrequentie

De verzuimfrequentie is het aantal verzuimmeldingen (in verslagperiode) / aantal unieke medewerkers (in verslagperiode).

Verzuimpercentage

Verzuimpercentage is gedefinieerd als FTE ziek gedeeld door FTE netto

Daarbij is FTE netto gelijk aan FTE bruto minus zwangerschapsverlof en onbetaald verlof.

FTE ziek is gedefinieerd als de ziekteperiode maal het deeltijdpercentage. De ziekteperiode volgt de kalenderdag methode uit de landelijke definities.

Verzuimduur

De vier duurklassen die Vernet hanteert zijn:

 • 1 t/m 14 dagen (kortdurend verzuim)
 • 15 t/m 91 dagen (middellang verzuim)
 • 92 t/m 365 dagen (lang verzuim)
 • 366 t/m 730 dagen (extra lang verzuim)

Gemiddelde verzuimduur

Gemiddelde verzuimduur = (alle verzuimdagen van de in de betreffende periode beëindigde verzuimgevallen)/(het aantal in de betreffende periode beëindigde verzuimgevallen)

Voortschrijdend verzuim

Het voortschrijdend verzuim wordt opgebouwd op basis van de gegevens van het afgelopen jaar. Elke maand is het gemiddelde percentage van de dan afgelopen 365 dagen. Steeds wordt de ‘oudste’ maand weggelaten en de ‘nieuwste’ maand toegevoegd. Met deze inzichten wordt de structurele ontwikkeling van het verzuim getoond, zonder fluctuaties ten gevolge van seizoensinvloeden.

Voorbeeld van voortschrijdend verzuim: voor de maand april 2021 wordt het gemiddelde percentage genomen van de periode mei 2020 t/m april 2021.

Datasets Personeel

De bibliotheek aan Personeel rapportages en dashboards is gestoeld op een aantal datasets. Hieronder is een overzicht te vinden:

Dataset Informatie
Personeel bezetting Tabel met FTE contractinformatie per medewerker per inzet per kostenplaats per dag.
Personeel bezetting AVG Tabel afgeleid van "Personeel bezetting". Geaggregeerde informatie per kostenplaats.
Personeel bezetting maand Tabel afgeleid van "Personeel bezetting". Geaggregeerde informatie per medewerker per inzet per kostenplaats per maand.
Personeel begroting Tabel met de begroting van de bezetting per kostenplaats per dag.
Personeel in en uitstroom Tabel met informatie over de in-, door- en uitstroom van personeel
Personeel dienst Tabel met informatie over de geregistreerde diensten uit het roostersysteem.
Personeel dienstverband
Personeel dienstverband evaluatie
Personeel verzuim Tabel met informatie over verzuim per medewerker per inzet per kostenplaats per dag.
Personeel verzuim AVG Tabel afgeleid van "Personeel verzuim". Geaggregeerde informatie per kostenplaats.
Personeel verlof maand Tabel met informatie over het verlofsaldo (verlofrecht - verlof) van personeel
Personeel DigiMV Tabel met informatie ten behoeve van de externe DigiMV aanlevering.
Personeel WAB
Personeel MTO Tabel met informatie over medewerkers tevredenheidsonderzoeken.
Personeel cao dienstperiode
Personeel financieel Tabel met de FTE bezetting informatie in financiële zin.
Personeel in en uitleen Tabel met informatie over het in- en uitlenen van personeel van/aan andere kostenplaatsen
Personeel productiviteit Tabel met enerzijds productieve uren uit het EPD en anderzijds contract/rooster-informatie.
Personeel productiviteit maand Tabel afgeleid van "Personeel productiviteit". Geaggregeerde informatie per medewerker per inzet per kostenplaats per maand.

Dashboards Personeel

Dashboard Dataset Bijzonderheden vulling
Personeel - Basisformatiecijfers Personeel bezetting
Personeel - Basisformatiecijfers (vorige maand) Personeel bezetting
Personeel - Bezetting obv contract Personeel bezetting

Personeel begroting

Personeel - Bezetting obv financiën Personeel financieel

Personeel begroting

Personeel - Bruto contracturen Personeel bezetting
Personeel - Detailrapportage inzetten Personeel inzet
Personeel - Dienst Personeel dienst
Personeel - Gemiddelde dienstverbandduur Personeel in en uitstroom
Personeel - Gesprekken Personeel dienstverband evaluatie

Personeel dienstverband

Personeel - In-, door- & uitstroom Personeel in en uitstroom
Personeel - Inleen & uitleen Personeel in en uitleen

Personeel dienst

Personeel - Instroom & uitstroom percentage Personeel in en uitstroom
Personeel - Inzetbare FTE Personeel dienst

Personeel begroting

Personeel - Niet inzetbare uren Personeel dienst

Personeel begroting

Personeel - Nulverzuimers Personeel bezetting

Personeel verzuim

Personeel - Ouderschapsverlof en onbetaald verlof Personeel bezetting
Personeel - Uitstroom medewerkers Personeel in en uitstroom
Personeel - Verlofsaldo Personeel bezetting
Personeel - Verloop Personeel in en uitstroom
Personeel - Verzuim aantal Personeel bezetting

Personeel verzuim

Personeel - Verzuim gemiddelde duur Personeel bezetting

Personeel verzuim

Personeel - Verzuim gemiddelde duur per medewerker Personeel bezetting

Personeel verzuim

Personeel - Verzuim Poortwachter Personeel verzuim
Personeel - Verzuimduur Personeel bezetting

Personeel verzuim

Personeel - Verzuimfrequentie Personeel bezetting

Personeel verzuim

Personeel - Verzuimmeldingen Personeel verzuim
Personeel - Verzuimpercentage Personeel bezetting

Personeel verzuim

Personeel - Verzuimpercentage (Bruto obv contract) Personeel bezetting

Personeel verzuim

Personeel - Voortschrijdend verzuimpercentage Personeel bezetting

Personeel verzuim

Personeel - Voortschrijdende verzuimfrequentie Personeel bezetting

Personeel verzuim

Personeel - Zwangerschapsverlof Personeel verzuim
Prestatiekaart – Personeel Meerdere personele datasets
Personeel AVG - Bezetting obv contract Personeel bezetting AVG

Personeel begroting AVG

Personeel AVG - Nulverzuimers Personeel bezetting AVG

Personeel verzuim AVG

Personeel AVG - Verzuimfrequentie Personeel bezetting AVG

Personeel verzuim AVG

Personeel AVG - Verzuimpercentage Personeel bezetting AVG

Personeel verzuim AVG

Personeel AVG - Verzuimpercentage (Bruto obv contract) Personeel bezetting AVG

Personeel verzuim AVG

Personeel leerlingen & stagiaires - Bezetting obv contract Personeel bezetting

Personeel begroting

Functiesoort: Leerlingen en Functiesoort: Stagiair dient gevuld te zijn
Personeel leerlingen & stagiaires - Instroom & uitstroom Personeel in en uitstroom Functiesoort: Leerlingen en Functiesoort: Stagiair dient gevuld te zijn
Personeel leerlingen & stagiaires - Nulverzuimers Personeel bezetting AVG

Personeel verzuim AVG

Functiesoort: Leerlingen en Functiesoort: Stagiair dient gevuld te zijn
Personeel leerlingen & stagiaires - Verlofsaldo Functiesoort: Leerlingen en Functiesoort: Stagiair dient gevuld te zijn
Personeel leerlingen & stagiaires - Verzuim aantal Personeel bezetting AVG

Personeel verzuim AVG

Functiesoort: Leerlingen en Functiesoort: Stagiair dient gevuld te zijn
Personeel leerlingen & stagiaires - Verzuim gemiddelde duur Personeel bezetting AVG

Personeel verzuim AVG

Functiesoort: Leerlingen en Functiesoort: Stagiair dient gevuld te zijn
Personeel leerlingen & stagiaires - Verzuimduur Personeel bezetting AVG

Personeel verzuim AVG

Functiesoort: Leerlingen en Functiesoort: Stagiair dient gevuld te zijn
Personeel leerlingen & stagiaires - Verzuimfrequentie Personeel bezetting AVG

Personeel verzuim AVG

Functiesoort: Leerlingen en Functiesoort: Stagiair dient gevuld te zijn
Personeel leerlingen & stagiaires - Verzuimpercentage Personeel bezetting AVG

Personeel verzuim AVG

Functiesoort: Leerlingen en Functiesoort: Stagiair dient gevuld te zijn
Personeel leerlingen & stagiaires – Zwangerschapsverlof Personeel verzuim Functiesoort: Leerlingen en Functiesoort: Stagiair dient gevuld te zijn
Prestatiekaart - Personeel leerlingen & stagiaires Meerdere personele datasets Functiesoort: Leerlingen en Functiesoort: Stagiair dient gevuld te zijn
Productiviteit Personeel productiviteit
Productiviteit - Bruto Personeel productiviteit
Productiviteit - Per medewerker Personeel productiviteit
Externe aanlevering - DigiMV Personeel Personeel DigiMV
BI Datasets - Personeel Meerdere personele datasets
BI Datasets - Personeel AVG Alle AVG datasets
Managementdashboard - Personeel verzuim Personeel bezetting

Personeel verzuim

Managementdashboard - Verzuim vs Personeelskosten Personeel bezetting

Personeel verzuim

Personeel begroting

Transactie (financiële tabel)

Managementdashboard – Personeel Personeel bezetting

Personeel begroting

Personeel verzuim

Personeel in en uitstroom

Desgewenst kan een lokale variant de default overschrijven
Managementdashboard - Kostenplaats benchmark personeel Personeel bezetting AVG

Personeel verzuim AVG

Transactie AVG

Personeel in en uitstroom

Managementdashboard - Verzuimpreventie Personeel dienst

Personeel bezetting

Personeel verzuim

Personeel verlof maand

Bibliotheek - Prestatiekaart Personeel Alle Verzameling van alle KPI's die op een prestatiekaart passen

Beheertabellen Personeel

Beheer BI: Kostenplaatsstructuur Personeel & Financieel

In deze tabel is te bepalen per kostenplaats:

 • Kostenplaats code voor niveau 1 t/m 5
 • Rekening omschrijving voor niveau 1 t/m 5
 • Kostenplaats categorie

In de meeste gevallen zal de data voor deze beheertabel uit de brondata gehaald kunnen worden.

Beheer BI: Declarabiliteit functies

In deze tabel kan per functie code en functie naam een behandelaarsfractie ingevuld worden.

De behandelaarsfractie is het deel van de werkweek dat declarabel is.

Beheer BI: Declarabiliteit kostenplaatsen

In deze tabel kan per kostenplaats code een behandelaarsfractie ingevuld worden.

De behandelaarsfractie is het deel van de kostenplaats dat declarabel is.

Beheer BI: Declarabiliteit parameters

In deze tabel kan voor verschillende parameters aangegeven worden of deze actief zijn of niet. Als een parameter actief is dan wordt er met die parameter rekening gehouden in de bezetting/productiviteit/declarabiliteits berekening.

Let op: Mocht je een wijziging willen in onderstaande tabel, neem dan contact op met de consultant. Dit graag niet zelf aanpassen.

Parameter Default waarde Toelichting
Zwangerschap verrekenen naar netto TRUE TRUE: Er wordt rekening gehouden met zwangerschap voor de berekening

FTE netto = FTE bruto - zwangerschapsverlof - onbetaald verlof - ouderschapsverlof

Verlofsparen verrekenen naar netto TRUE TRUE: Er wordt rekening gehouden met het verlofsparen in de berekening

Beschikbare tijd (bruto productiviteit) = Netto FTE - verlof - neventaken - verzuim

Opleidingsuren verrekenen naar netto TRUE TRUE: Er wordt rekening gehouden met de neventaak opleidingsuren in de berekening

Beschikbare tijd (bruto productiviteit) = Netto FTE - verlof - neventaken - verzuim

OR uren verrekenen naar netto TRUE TRUE: Er wordt rekening gehouden met de neventaak OR uren in de berekening

Beschikbare tijd (bruto productiviteit) = Netto FTE - verlof - neventaken - verzuim

Ziekteverlof verrekenen naar netto FALSE TRUE: Er wordt rekening gehouden met ziekteverlof in de berekening

Beschikbare tijd (bruto productiviteit) = Netto FTE - verlof - neventaken - verzuim

Bijzonder verlof verrekenen naar netto FALSE TRUE: Er wordt rekening gehouden met bijzonder verlof in de berekening

Beschikbare tijd (bruto productiviteit) = Netto FTE - verlof - neventaken - verzuim

Overig verlof verrekenen naar netto FALSE TRUE: Er wordt rekening gehouden met overig verlof in de berekening

Beschikbare tijd (bruto productiviteit) = Netto FTE - verlof - neventaken - verzuim

Geregistreerd verlofrecht verrekenen naar netto FALSE TRUE: Er wordt rekening gehouden met geregistreerd verlofrecht in de berekening

Beschikbare tijd (bruto productiviteit) = Netto FTE - verlof - neventaken - verzuim

Normaal verlofrecht verrekenen naar netto FALSE TRUE: Er wordt rekening gehouden met normaal verlofrecht in de berekening

Beschikbare tijd (bruto productiviteit) = Netto FTE - verlof - neventaken - verzuim

Neventaken verrekenen naar netto FALSE TRUE: Er wordt rekening gehouden met overige neventaak in de berekening

Beschikbare tijd (bruto productiviteit) = Netto FTE - verlof - neventaken - verzuim

Productiviteit toewijzen op kostenplaats waar deze geschreven is FALSE Het verdelen van de geregistreerde uren over de kostenplaatsen kan op 2 manieren:

Parameter op TRUE:

 • Er worden uren geschreven op kostenplaatsen uit de loonverdeling van de medewerker. En er worden uren geschreven op kostenplaatsen buiten de loonverdeling.
 • Eerst worden de uren neergezet bij de kostenplaatsen uit de loonverdeling.
 • Vervolgens worden de uren van de kostenplaatsen buiten de loonverdeling verdeeld. Die worden verdeeld over de kostenplaatsen van de loonverdeling naar rato van de verhouding van de loonverdeling.

Parameter op FALSE:

 • Er worden uren geschreven op kostenplaatsen uit de loonverdeling van de medewerker. En er worden uren geschreven op kostenplaatsen buiten de loonverdeling.
 • De uren worden verdeeld over de kostenplaatsen van de loonverdeling naar rato van de verhouding van de loonverdeling.


Uiteraard wordt rekening gehouden met kostenplaatsen die als niet tijdschrijvend zijn gemarkeerd in de beheertabel "Beheer BI: Declarabiliteit kostenplaatsen".

Alleen doorgevallen productieve uren weergeven FALSE TRUE: Alleen de doorgevallen productieve uren worden weergegeven
Neventaken schalen naar rato van ziekte en verlof uren TRUE TRUE: Als iemand ziek is, dan wel verlof heeft, dan worden deze uren naar rato van de neventaken afgehaald
Ouderschap verlof verrekenen naar netto TRUE TRUE: Er wordt rekening gehouden met ouderschapsverlof voor de berekening

FTE netto = FTE bruto - zwangerschapsverlof - onbetaald verlof - ouderschapsverlof

Onbetaald verlof verrekenen naar netto TRUE TRUE: Er wordt rekening gehouden met onbetaald verlof voor de berekening

FTE netto = FTE bruto - zwangerschapsverlof - onbetaald verlof - ouderschapsverlof

Beheer BI: Verzuimnorm

In deze tabel is het mogelijk om een norm voor het verzuimpercentage en de verzuimfrequentie in te stellen per 'organisatie niveau 2'.

Frequently Asked Questions

 1. Op basis van welke gegevens wordt het dashboard 'Personeel - Bezetting obv financiën' gevuld?
  • De dataset die hieronder hangt is 'Personeel financieel', deze wordt gevuld vanuit salarismutaties uit het personele systeem.
 2. Zou het dashboard 'Personeel - Bezetting obv financiën' moeten aansluiten op het financiele dashboard 'Personeel - Verloonde FTE's'?
  • Het zou inderdaad op hetzelfde neer moeten komen, alleen doordat het uit 2 verschillende systemen komt hoeft dit niet het geval te zijn. Daarnaast is de benadering van beide dashboards anders. Het verloonde FTE dashboard heeft een ander detailniveau, deze kijkt naar de FTE's van PIL vs PNIL waarover het loon is betaald op basis van de kostenplaats en rekeningstructuur. Terwijl het dashboard bezetting obv financiën niet de loonkosten toont, maar wel de financiële FTE's tot op medewerker niveau. Daarbij zijn er o.a. de doorsnedes functie, looncomponent en kostenplaats.
  • De informatie van het dashboard 'Personeel - Bezetting obv financiën' kan bijvoorbeeld leidinggevende inzicht geven in waar de uitbetaalde FTE’s uit bestaan. Er is in te zien of er veel parttimers zijn ingezet, hoeveel ouderschapsverlof er is geweest of uitbetaling van overuren ect.
 3. Hoeveel uur staat gelijk aan 1 FTE?
  • Standaard staat o1 FTE gelijk aan 36 uur. Dit is wel aan te passen. Neem hiervoor contact op met de consultant.
 4. Er zijn meerdere dashboards onder 'Meer dashboards' waar wij geen interesse in hebben, kunnen deze worden uitgezet?
  • Zeker kunnen deze worden uitgezet. Neem hiervoor contact op met de consultant.
 5. Bij ons in het bronsysteem wordt het verlof bij overgang naar een nieuw dienstverband al meegegeven. Dit lijkt ook in het dashboard Verlof te gebeuren, waardoor de data niet klopt. Kan dit worden gewijzigd?
  • Hiervoor hebben wij een parameter ontwikkeld. Door contact op te nemen met de consultant kan de parameter op de juiste manier gevuld worden.
 6. Wij willen een wijziging in de row level security. Hiervoor is een beheertabel aanwezig. Kunnen wij dit zelf aanpassen in deze beheertabel?
  • Wij raden niet aan om de row level security zelf te wijzigen, aangezien het om gevoelige informatie gaat. Wij raden aan om dit samen met de consultant te bekijken en in te richten.