Automatisering Zorgregistratie (Ziekenhuizen)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Inleiding

De partijen in de zorg hebben onlangs in het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgesproken om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Er dient te worden ingezet op passende zorg, digitale zorg, betere processen en minder dure medicijnen. ValueCare ondersteunt ziekenhuizen bij deze transformatie op diverse gebieden. Daarnaast wil ValueCare de zorg helpen door transparant te zijn en kennis te delen.

Deze openbare wiki pagina geeft de details over de mogelijkheden om digitale technieken in te zetten voor de transformatie opgave waar de ziekenhuizen voor staan de komende jaren.

In het kader van de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondersteunt ValueCare zorginstellingen bij hun transformatie naar toegankelijkere en duurzamere zorg. Een specifiek aspect van deze ondersteuning is de inzet van digitale technologie, zoals onze digitale medewerker, Luca.

Luca: Digitale Ondersteuning in de Zorg

Luca: onze digitale collega

Luca is een digitale medewerker die diverse operationele taken binnen zorginstellingen automatiseert en digitaliseert. Met vaardigheden als Robotic Process Automation (RPA) en de capaciteit om inleeslijsten voor het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) voor te bereiden, helpt Luca zowel zorgverleners als administratief personeel bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Een belangrijk voordeel van Luca's assistentie is de tijdsefficiëntie bij het analyseren van verslaglegging. Door snel en nauwkeurig grote hoeveelheden data te verwerken, kunnen acties in een fractie van de gebruikelijke tijd worden uitgevoerd.

Luca werkt samen met diverse collega's, van zorgverleners tot medewerkers in de zorgadministratie, en neemt repetitieve taken over. Hierdoor kunnen zij zich meer richten op kerntaken en strategische werkzaamheden.

Op deze wiki-pagina vindt u meer informatie over de specifieke toepassingen en capaciteiten van Luca in de ondersteuning van de dagelijkse processen binnen zorginstellingen.


Bibliotheek normen Artificial Intelligence

Luca analyseert verslagleggingen

In de zorgsector is nauwkeurige verslaglegging niet enkel een administratieve handeling, maar vormt het ook de basis voor het vaststellen van de rechtmatigheid van geregistreerde zorg, evenals het identificeren van mogelijke gemiste registratie van geleverde diensten. Het manueel doorlopen en controleren van deze omvangrijke verslagleggingen is echter een arbeidsintensief proces, dat zowel tijdsgebonden als kostbaar kan zijn. ValueCare erkent de behoefte aan een efficiëntere aanpak en heeft daarom geïnvesteerd in de kracht van Artificial Intelligence. Met behulp van geavanceerde AI-modellen kunnen verslagleggingen snel en accuraat worden geanalyseerd. In het volgende overzicht presenteren we de normen die gebruik maken van de getrainde ValueCare-taalmodellen die specifiek zijn ontwikkeld om de integriteit van de registratie te waarborgen.


Bibliotheek Actielijsten RPA (Robot Process Automation)

Luca lost acties op

In de hedendaagse zorgwereld is expertise van onschatbare waarde. Medewerkers in de zorgwereld bezitten een schat aan zorginhoudelijke kennis die zij dagelijks toepassen. Terwijl de complexiteit van deze kennis en de uitvoering ervan hoog is, zijn er ook werkzaamheden die een herhalend karakter kennen. Om de efficiëntie te verhogen en medewerkers meer ruimte te bieden voor gespecialiseerde taken, heeft ValueCare RPA-oplossingen beschikbaar om deze repeterende werkzaamheden te automatiseren. De onderstaande lijsten geven de robots weer die binnen het ValueCare netwerk operationeel zijn en deze automatisering mogelijk maken. Voor elke robot worden de acties en hun kenmerken uiteengezet die hen geschikt maken voor automatisering, evenals een beschrijving van de gerealiseerde robotflows. Deze robots staan klaar om onmiddellijk te worden geïmplementeerd, waarmee een directe verbetering in efficiëntie binnen uw werkprocessen kan worden gerealiseerd.

HiX Foutenlijsten voor robot Robot
EV 2 - Geen verrichting aanwezig B00002
EA 32 - DBC bevat parallelle verrichting B00032
EA 37 - Afsluitreden anders B00037
EA 40 - Berekende einddatum anders dan huidig B00041
EV 400 - Zorgproductcode hergrouperen B00004
EV 404 - Nieuwe verrichtingen in profiel B00044
I100 - Artscode is vervallen (R0005 - DBC/subtraject bevat overige foutcodes) B00001
ValueCare actielijst voor robot Robot
R00015 - Subtraject bevat foutcodes OVP/IC B00015
R00072 - Subtraject nog niet of te laat afgesloten volgens algemene afsluitregels B00072
R00100D - Subtraject waarvoor de diagnose en/of zorgvraag niet of onjuist is geregistreerd B00100
R00771 - Niet afgehandelde afspraken na uitvoeringsdatum B00771
R01171 - Verrichting hard gekoppeld aan DBC met ander subspecialisme B01171
R01395 - Opnameregistratie wijkt af van registratie spoedopname in test aanbieden B01395
R01888 - Onterecht afgesloten zorgtraject op basis van een gepland (herhaal) consult B01888
R02190 - Zuigeling zonder verzekering B02190
R02980 - Uitval subtraject - Meldingscode DBC039: Uitvalproduct Grouper B02980
R03780 - Aanspraak ZVW (medische indicatie) onbekend B03780
R04344 - Medische ICD10-codering dagopnames B03780
R05325 - Add-on geneesmiddel of ozp-stollingsfactor geregistreerd met speciale indicatie ID B05325
R05376 - Add-on geneesmiddel of ozp-stollingsfactor met aanspraakcode N of O geregistreerd B05376
R06401/N0874 - Polikliniekbezoek tijdens opname eigen specialisme B00874
R06402/N0864 - Risico - Spoedverrichting op begindatum DBC, diagnostische verrichting op zelfde datum gekoppeld aan parallel, reeds openstaande DBC B00864
R06405/N0365 - Dagverpleging zonder medisch specialistische behandeling of onderzoek B00365
R06409/N0106 - Geneesmiddel niet gekoppeld B00106
R06411/N0190 - OZP verrichting uitgevoerd op openingsdatum van een regulier subtraject met gelijk uitvoerend specialisme B00190
R06411/N0958 - OZP met op dezelfde dag nieuw zorgtraject B00958
R06411/N0968 - Add-on niet gekoppeld (N0968) B00968
R06412/N0751 - De uitvoerder van het subtraject heeft een ongeldige code B00751
R06412/N0818 - Openingsdatum subtraject niet correct B00818
R06419/N0040 - Medicinaal oncologisch subtraject met onverwachte verstrekkings- of begeleidingscode B00040
R06422/N0383 - Geen verwijzer aanwezig (DBC) B00383
R06425/N0428 - OZP toeslag op ordertarief parallel aan OZP huisbezoek B00428
R06802/N2567 - Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit polikliniek consult B02567
R06810/N4110 - Parallelliteit – Dubbelzijdigheid B04110
R06808/N4579 - Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit eerste consult, herhaalconsult vastgelegd B04579
R06808/N4824 - Declareren - Opvolgende OZP Telemonitoring (039133) per 120 dagen ontbreekt B04824
R06806/N2117 - Registratie voldoet aan de eisen van een consult, zorgactiviteit gekoppeld aan ander uitvoerend specialisme B04110
R06818/N4644 - IC zorgactiviteit zonder subtraject met zorgtype 51 of 52 B04644
R06822/N4400 - Niet gekoppelde typerende verrichting binnen looptijd van subtraject B04400
R06822/N4405 - Niet gekoppelde verrichting binnen looptijd van parallelle subtrajecten B04405
R06822/N4440 - Niet gekoppelde typerende verrichting, geen subtraject op verrichtingsdatum B04440
R06822/N4445 - Niet gekoppelde niet-typerende verrichting B04445
R06826/N4887 - Reeds gegrouperd subtraject, declaratiecode gewijzigd B04887
R06828/N4900 - DGM - Medicinaal oncologisch subtraject zonder verstrekkings- of begeleidingscode B04900
R06828/N4910 - DGM - Add-on DGM of ozp-stollingsfactor nog niet gefactureerd B04910
R07611 - Verrichting gekoppeld aan DBC met Z-diagnose bij openstaande DBC met B-diagnose B07611
R06545/N5410 - LBZ - Dagopname met onvolledige ICD10-codering

Bibliotheek Registratie Processen RPA

Zorg gerelateerde registratie processen voor automatisering
Monitoring bij klinische trails
Registratie van kwaliteitsindicatoren
Scannen dossiers voor wetenschappelijk onderzoek
Uploaden van bestanden naar VECOZO
Exporteren LBZ-data
Vertalen van instelling specifieke codes naar LBZ-codes
Verzenden van LBZ data
Coderen van diagnoses
Patiëntenadministratie processen voor automatisering
Patiënt inschrijving
Controleren patiënt gegevens
Doorverwijzing patiënt
Klacht- en schadeafhandeling
Verifiëren BSN nummer
Pseudonimisatie van persoonsgegevens
Personeelsgerelateerde processen voor automatisering
VOG aanvragen
Nieuwe medewerkers opvoeren
Wachtwoord reset uitvoeren
Bed- en werkplanning versturen
Coördineren personeelsbezetting
AGB adres check
Financiële registratie processen voor automatisering
ODV overschrijven van financieel systeem naar EPD
Vaste activa registreren
Registreren incasso dossier
Check op vooruitbetaling bij patiënt facturen
Medische inlichtingen factureren
Factuuraanvragen verwerken
Betalingen verwerken
Blokkeren van facturatie (tbv HT)
Overige registratie processen voor automatisering
Receptaanvragen
Invoeren bestelling
Bestanden klaarzetten/aanleveren
Synchroniseren van systemen
Opbouw en naamgeving van data wijzigen
Controle op data bestanden
(Her)aanlevering van gegevens

Bibliotheek Inlezen correctielijsten HiX

Luca genereert inleeslijsten

In HIX biedt de functionaliteit van de inleeslijst gebruikers het gemak om meerdere verrichtingen in één handeling aan te maken. Binnen het ValueCare netwerk zijn er diverse lijsten beschikbaar die ingezet kunnen worden om geautomatiseerde inleeslijsten te genereren. ValueCare zorgt ervoor dat deze bestanden direct bruikbaar zijn, waardoor met minimale inspanning gemiste verrichtingen eenvoudig aangemaakt kunnen worden in HIX. De onderstaande lijst geeft de in te lezen HiX inleeslijsten weer die beschikbaar zijn in het ValueCare netwerk.

ValueCare actielijst voor inlezen EPD
R03402 - Zorgactiviteit verwacht op basis van geregistreerde zorgactiviteit en uitvoerend specialisme
R06803/N4091 - Verrichting in OK module wijst op ontbreken operatieve verrichting in de facturatiemodule
R06804/N4820 - Neurologie - Registratie voldoet aan zorgactiviteit Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten
R06808/N4190 - Registratie operatieve zorgactiviteit wijst op gemiste materiaalcode
R06812/N4009 - Registratie voldoet aan de eisen van een SEH consult op de SEH-afdeling op basis van een polikliniekbezoek

Bibliotheek Bulk wijzigingen HiX

De onderstaande lijst geeft de ValueCare actielijsten weer met verrichtingen die in bulk gemuteerd kunnen worden in HiX.

ValueCare actielijst voor in bulk muteren in EPD
R02818 - Zorgactiviteit met verkeerde instantiecode