ZPM Omzetprognose

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Inleiding

De ZPM omzetprognose ondersteunt zorgorganisaties bij het bewaken van de omzet. Hiervoor worden winskundige modellen ingezet. De ZPM omzetprognose doet een voorspelling op de bruto omzetprognose (zie ook diagram Totstandkoming ZPM Omzetprognose hieronder). 


De ZPM omzetprognose is in het portaal te vinden onder Omzetprognose > ZPM Omzetprognose (zie schermafbeeldingen hieronder).

Balk.jpg
ValueCare - Pagina 9 (1).jpg

Totstandkoming

Volgens het ZPM worden voorspellingen gedaan per ZPM declaratiecode-categorie, te weten: consulten, verblijfsdagen, toeslagen en overige zorgprestaties (OZP). Voor (groeps)consulten, toeslagen en OZP wordt er gebruik gemaakt van een trendlijn die doorgetrokken wordt naar het voorspelde jaar. Voor de prognose van verblijf wordt gebruik gemaakt van het gemiddelde aantal bedden per dag binnen een instelbare referentieperiode.


Totstandkoming ZPM Omzetprognose

(Groeps)consulten, OZP en toeslag consult

De voorspellingen op (groeps)consulten, OZP en toeslagen worden gemaakt aan de hand van een trendlijn (zie ook diagram Trendlijn voor prognose (groeps)consulten, OZP en toeslagen hieronder). Deze trendlijn neemt de realisatie van het voorgaande jaar (jaar n-1) en de realisatie van het huidige jaar minus twee weken geleden (jaar n-2w) als input. Op aanvraag kan de referentieperiode van een jaar aangepast worden naar bijvoorbeeld twee jaar. Daarnaast wordt rekening gehouden met de seizoensgebonden afwijkingen. De trendlijn wordt doorgetrokken van het gerealiseerde jaar naar de rest van het voorspelde jaar.

Om tot een voorspelling per maand en week te komen wordt er gekeken naar de procentuele afwijking van de gerealiseerde omzet ten opzichte van de trendlijn. Om bijvoorbeeld de omzet van april te voorspellen wordt er gerekend met de afwijking van april in de referentieperiode ten opzichte van de trendlijn. Als deze afwijking 5% boven de trendlijn is, dan ligt de voorspelling van in het voorspelde jaar ook 5% boven de trendlijn. Op deze manier kan de gehele voorspelling worden gedaan per maand en per week. In deze voorspelling wordt ook rekening gehouden met feestdagen en schrikkeldagen, waardoor week en maand voorspellingen representatief blijven.


Trendlijn voor prognose (groeps)consulten, OZP en toeslagen

Verblijf en toeslag verblijfsdag

Voor de omzetprognose van verblijf hanteren we een instelbare referentieperiode. Binnen deze periode kijken we naar het gemiddelde aantal bedden per dag. Er wordt gekeken naar de verdeling van het aantal bedden per verzekeraar en aan de hand van deze verdeling wordt een verdere voorspelling gedaan.

Dit maakt de voorspelling verblijfsdagen als volgt:

a + b*c, waarbij

a = gerealiseerde verblijfsdagen huidige kalenderjaar

b = gemiddeld aantal bedden per dag in referentieperiode

c = aantal resterende dagen in kalenderjaar


N.B.: deze verblijfsdagen worden verdeeld naar financier en verblijfszwaarte op basis van de gerealiseerde proportie verblijfsdagen per financier en verblijfszwaarte in huidige kalenderjaar

Unieke cliënten

ZPM Omzetprognose bevat tevens een voorspelling op het aantal unieke cliënten in het betreffende kalenderjaar bij betreffende financier. Een unieke cliënt is als volgt geoperationaliseerd: Unieke telling van geanonimeerde BSN code van cliënten met binnen het kalenderjaar bij betreffende financier:

- Een declarabele zorgprestatie

- Mét gekoppelde declaratiecode

- Waarvan niet een OZP “crisis binnen budget”

- Waarvan niet een OZP "FZ-ZZP"


De prognose werkt als volgt: d = c/a * b, waarbij

a = gerealiseerd aantal unieke cliënten in referentieperiode (standaard 2021) tot datum van prognosticeren

b = totaal aantal unieke cliënten in referentieperiode

c = gerealiseerd aantal unieke cliënten in huidige kalenderjaar tot datum van prognosticeren

d = totaal aantal unieke cliënten in huidige kalenderjaar


N.B.: voor voorspelling van unieke cliënten op lagere aggregatieniveaus (bijv. setting) werkt de prognose hetzelfde.

Realisatiedatum t/m

De prognose werkt met een vertraging van 2 weken, omdat het rekening houdt met na-registratie. Uit onze gegevens blijkt dat bijna alle registraties binnen 2 weken worden geregistreerd. De realisatie is dus pas na 2 weken nagenoeg compleet en wordt daarom dan pas getoond. Zonder deze vertraging zou er een vertekend beeld van de realisatie ten opzichte van de prognose kunnen ontstaan. In het menu is onder “Realisatiedatum t/m” de huidige realisatiedatum zichtbaar. De realisatiedatum t/m wordt iedere week geüpdatet.

Parameters

De ZPM omzetprognose berust op verschillende parameters, standaard (tabel Standaard parameters) en instelbaar (tabel Instelbare parameters).

De waardes van deze parameters worden gebruikt voor het prognosticeren.

Standaard parameters
Parameter Omschrijving
Voorspelde jaar Dit is het jaar waarvoor geprognosticeerd wordt en waarvoor de VAR berekend wordt
Begindatum referentieperiode Vanaf deze datum gebruikt het model data als input
Einddatum referentieperiode Tot en met deze datum gebruikt het model data als input
Huidige bedcapaciteit Dit is de huidige bedcapaciteit zoals berekend door het model
Begindatum getoonde realisatie Vanaf deze datum wordt realisatie getoond in de omzetprognose

Alternatief scenario

Standaard wordt er geprognotiseerd met het default scenario (1 - Default).

Mocht er sprake zijn van een toename in directe tijd, dan is er de mogelijkheid om hiervoor een alternatief scenario te gebruiken.

Dit is scenario 2 - Toename direct tijd. Hiervoor moeten drie instelbare parameters worden ingevuld, te weten: Factor meer directe tijd, Ingangsdatum toename directe tijd en Scenario UPM.

De Factor meer directe tijd bepaalt met wat voor een factor de directe tijd toeneemt. Een factor van 1.2 staat bijvoorbeeld voor een toename van 20%.

Vervolgens moet ingesteld per wanneer deze toename doorgevoerd moet worden (Ingangsdatum toename directe tijd).

Om te bepalen welk scenario gebruikt moet worden voor de vulling van de prognose in de UPM, moet dit aangegeven worden bij Scenario UPM.

In het geval van scenario 2 - Toename directe tijd wordt er dan in de UPM gerekend met de aangegeven toename voor omzet en aantal declarabele uren.


Op dit moment is er één alternatief scenario beschikbaar en zijn de overige alternatieve scenario's nog niet in gebruik.

Instelbare parameters
Parameter Omschrijving
Factor meer directe tijd Met deze factor (bijv. 1.2 voor 20% toename) wordt de input van omzet en het aantal declarabele uren verhoogd
Ingangsdatum toename directe tijd Vanaf deze datum wordt de input van omzet en het aantal declarabele uren verhoogd
Scenario UPM Dit is het scenario dat gebruikt wordt voor de vulling van de prognose in de UPM
Aangepaste bedcapaciteit Het model rekent met deze bedcapaciteit vanaf de ingestelde ingangsdatum
Ingangsdatum aangepaste bedcapaciteit Vanaf deze datum rekent het model met de aangepaste bedcapaciteit
Referentieperiode verblijf voorspelling Dit is het aantal dagen dat we terugkijken voor de voorspelling van verblijf
Bepaling laatste verblijfsdag Dit is het minimaal aantal bedden dat geregistreerd moet zijn om in aanmerking te komen als laatste verblijfsdag

Onzekere omzet

Een component van de ZPM Omzet prognose is de "onzekere omzet".

De operationalisering van hiervan is: alle omzet op de ZPM blokkadelijst van de Horizontaal Toezicht module.

Deze is te vinden onder Horizontaal Toezicht > Horizontaal Toezicht: ZPM Blokkadelijst.

Alle omzet op deze blokkadelijst wordt onder de component "onzekere omzet" geschaard.

UPM

Door middel van de Uniforme Productiemonitor (UPM) kunnen gegevens worden verantwoord aan de verzekeraars. De gegevens in de UPM worden uit het portaal gehaald. ValueCare zet de UPM klaar in het portaal waar deze vervolgens gedownload kan worden.

De UPM is te vinden onder Omzetprognose > Overzichten.

De UPM wordt vervolgens geopend in Excel. Bij het kopje verzekeraar kan de gewenste verzekeraar worden gekozen. Om vervolgens de Excel in te vullen moet er gebruikt worden gemaakt van CTRL + ALT + F9, hierna wordt de UPM ingevuld. Als er hierna een andere verzekeraar wordt gekozen dan wordt de UPM automatisch opnieuw ingevuld.

N.B.: Wacht met gebruiken van de UPM tot er rechts onderin gereed staat.

In de UPM:

  • Realisatie cliënten
  • Realisatie prestaties
  • Omzetprognose

Naast dat de gerealiseerde cijfers met betrekking tot cliënten en prestaties worden ingevuld, wordt dus ook de omzetprognose meegenomen.

Peildatum

In de UPM wordt er gewerkt met peildata. Let bij het genereren van de UPM dan ook goed op de het juist kiezen van de invuldatum op het voorblad (C6). Nadat hier de invuldatum is gekozen, worden de tabbladen Realisatie cliënten, Realisatie prestaties en Prognose gevuld.

vb: peildatum op 1 juni → prognose kolom peildatum 1 juli relevant

N.b.: De realisatiecijfers in de UPM werken niet met dezelfde vertraging van twee weken als de ZPM Omzetprognose. Dit houdt in dat de realisatiecijfers UPM aansluiten op gerealiseerde omzet ZPM Omzetprognose en loggingstabel (zie hieronder) wanneer draaidatum UPM = realisatiedatum t/m van de ZPM Omzetprognose

Logging

ValueCare doet wat betreft de parameters van de prognose en de realisatie aan dagelijkse logging. Dit houdt in dat de prognose en realisatie data dagelijks wordt vastgelegd. Ondanks dat er met de UPM maandelijkse verantwoording af wordt gelegd, is er dus dagelijks inzichtelijk hoe de prognose en realisatie zich ontwikkelen (of ontwikkeld hebben).

De dagelijkse logging maakt tot op zeer nauwkeurig niveau (1 dag) de veranderingen in prognose en realisatie inzichtelijk. Een dergelijk verloop over een week, maand of specifieke dagen en periodes kan waardevolle inzichten geven.


Deze logging is te vinden op het portaal door in de zoekbalk onderstaande in te vullen:

ZPM Afsprakenmonitor – Logging Parameters Prognose.

Performance monitor

In de performance monitor is te zien hoeveel de prognose afwijkt van de realisatie door middel van percentages en absolute waardes. Met de performance monitor wordt het functioneren van de omzetprognose gevolgd en kunnen afwijkingen snel gesignaleerd worden. Binnen de performance monitor kan gefilterd worden op bijvoorbeeld financier en rapportagedatum.


De performance monitor is te vinden onder Omzetprognose > ZPM Omzetprognose – Performance monitor

Validatie

Zie voor de validatie van het gehele proces van ZPM Bronregistratie tot de ZPM Afsprakenmonitor de pagina ZPM Afsprakenmonitor.

ValueCarelogo2022.png