ZPM Afsprakenmonitor

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Stappenplan configuratie

1.       Stel aan de hand welke VAR-categorieën van toepassing zijn voor jullie verzekeraar(s)

N.B.: ontbreken er op Normenkaderzorg VAR-categorieën om te kunnen monitoren op jullie inkoopafspraken, of sluit de operationalisering niet (volledig) aan? Gelieve per VAR-categorie een aanvraag in te dienen met (1) naam van het risico, (2) operationalisering van het risico (idealiter in hetzelfde format als Normenkaderzorg)


2.       Kruis de verzekeraar waarvoor de VAR-categorie van toepassing is aan in beheertabel “Beheer ZPM prognose: VAR-categorie per financier”

N.B.: VAR-categorieën die wél op Normenkaderzorg staan, maar nog niet in de beheertabel beschikbaar zijn, zijn nog in ontwikkeling


3.       Wacht een dag! De volgende dag worden de voor de VAR-categorie relevante VAR-parameters beschikbaar gesteld voor de betreffende verzekeraar in beheertabel "Beheer ZPM prognose: Afspraken VAR-parameters"


4.       Voer de gemaakte afspraken op in beheertabel "Beheer ZPM prognose: Afspraken VAR-parameters"

N.B.: Gelieve ook de afspraken reeds ingevuld in oude beheertabel "Beheer ZPM prognose: Afspraken ZPM" opnieuw op te voeren in deze nieuwe beheertabel. Deze kunnen we helaas niet overnemen

5.       Wacht een dag! De volgende dag zijn de ingevoerde afspraken v.w.b. relevante VAR-parameters operationeel. Deze vallen als volgt door in dashboards "ZPM Afsprakenmonitor - VAR Parameters" en "ZPM Afsprakenmonitor – VAR".


Stappenplan validatie ZPM Afsprakenmonitor – VAR


Bovenstaand een visuele weergave van de drie te nemen hordes voor een valide ZPM Omzetprognose & Afsprakenmonitor.

Horde 1: validatie b-model ValueCare (samen)

Voor wat betreft validatie van het ValueCare B-model (basis datamodel waaruit alle ValueCare modules worden opgebouwd) is contact met jullie eerste aanspreekpunt voor de ValueCare diensten opgenomen door onze leveringsconsultants. Mocht het stappenplan op https://www.normenkaderzorg.nl/index.php?title=Data_validatie_ZPM nog niet doorlopen zijn, gelieve hiervoor met jullie leveringsconsultant contact op te nemen! Een belangrijke randvoorwaarde voor een valide Omzetprognose & Value at risk betreft een valide datamodel.


Horde 2: validatie inputs omzetprognose (ValueCare)

Voor wat betreft het aansluiten van de inputs van de omzetprognose, alsmede de gerealiseerde waarde van VAR-parameters op het ValueCare b-model neemt ValueCare het voortouw.


Horde 3: validatie output model (samen)

Voor wat betreft de outputs van het model, verzoeken we een inhoudelijke validatie op operationalisering  en functionaliteit VAR-categorieën uit te voeren. Dat wil zeggen:

  • Sluit de omschreven operationalisering en logica aan op de gemaakte inkoopafspraak die je hiermee in relatie brengt?
  • Houdt deze rekening met de juiste parameters?
  • Zijn deze parameters te beheren in het ValueCare portaal na opvolging van het stappenplan configuratie?
  • Vallen de Var-categorieën door in ZPM Afsprakenmonitor – VAR?
  • Zijn deze parameters goed te monitoren met dashboard  “ZPM Afsprakenmonitor - Logging Parameters”?

Bevindingen? Gelieve per VAR-categorie een aanvraag in te dienen met (1) naam van het risico, (2) operationalisering van het risico (idealiter in hetzelfde format als Normenkaderzorg)                                                                                                                                                                                                                          

N.B.: Technisch zal ValueCare de output van het model valideren door de condities van alle VAR-categorieën te toetsen op werking (d.w.z.: door handmatig prognose VAR-parameters aan te passen, de gewenste output op VAR-categorieën vaststellen).

VAR-categorieën

Omzetplafonds

No. VAR-categorie Operationalisering Logica Status
1A Omzetplafond Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond = MAX (0, (P1{prognose}) - (P1{afspraak})) Operationeel
1B Omzetplafond excl. duurste 5% clienten Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij de omzet van de duurste 5% cliënten wordt uitgezonderd = MAX (0, ((P2 {prognose}) - ((P2 {afspraak})) Operationeel
1C Dynamisch omzetplafond op basis van marktaandeel Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij het afgesproken omzetplafond evenredig wordt opgehoogd met de procentuele toename in marktaandeel van deze financier binnen de instelling, mits er sprake is van een toename in marktaandeel = ALS (P1{prognose} > P1{afspraak} EN P35{prognose} > 1);

MAX(0, P1{prognose} - (P1{afspraak}*P35{prognose}))


ALS (P1{prognose} > P1{afspraak} EN P35{prognose} <= 1);

P1{prognose} - P1{afspraak}


ANDERS 0

Operationeel
1D Omzetplafond inclusief uitloop n.v.t.
1E-1 Neerwaarts dynamisch omzetplafond met vast KPUC Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij niet wordt gerekend met daadwerkelijk gerealiseerde kosten per unieke cliënt (KPUC), maar een vaste KPUC.


Het omzetplafond heeft in tegenstelling tot VAR-categorie 1E-2 een neerwaartse correctie op het omzetplafond

= MAX (0, (P1{prognose}) - (MIN (P1{afspraak}); ((P39 {afspraak})*(P40{prognose}))) Operationeel onder VAR-code 1E

(naamswijziging en VAR-code wijziging per 25/05)

1E-2 Opwaarts dynamisch omzetplafond met vast KPUC Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij niet wordt gerekend met daadwerkelijk gerealiseerde kosten per unieke cliënt (KPUC), maar een vaste KPUC.


Voor het dynamische omzetplafond geldt in tegenstelling tot VAR-categorie 1E-1 een opwaartse corrrectie op het omzetplafond

= MAX (0, (P1{prognose}) - (MAX (P1{afspraak}); ((P39 {afspraak})*(P40{prognose}))) IN ONTWIKKELING

Verwacht release 08/06

1F Garantiebudget binnen bandbreedte unieke cliënten Financieel risico betreft de overschrijding van een gegarandeerd budget, welke wordt aangepast op basis van een x% gemiddelde kosten per unieke cliënt bij over- en onderschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten. Deze correctie treedt enkel in werking bij onder- of overschrijding buiten een bandbreedte aantal unieke cliënten van x%.


Er kan ook sprake zijn van extra inkomsten wanneer er minder kosten zijn gemaakt dan het dynamische garantiebudget aan financiële middelen beschikbaar stelt.

Optie 1 (binnen bandbreedte unieke cliënten):

ALS ((P40 {Prognose}) TUSSEN ((P40{Afspraak})* (P23 {Afspraak})) en ((P40{Afspraak})* (P24 {Afspraak})) ;((P32 {Prognose})-(P32 {Afspraak}))


ANDERS

Optie 2 (onderproductie unieke cliënten):

ALS ((P40 {Prognose}) < (P40{Afspraak})* (P23 {Afspraak});

((P32 {Prognose})

- (P32 {Afspraak})

+ ((MIN (P33 {Afspraak})*(P40{Afspraak}),

(P40 {Prognose}) - ((P40{Afspraak})*(P23 {Afspraak}) *

(P32 {Afspraak}) / ((P40{Afspraak}*(P23 {Afspraak})) *

(P25 {Afspraak}))


ANDERS

Optie 3 (overproductie unieke cliënten):

ALS ((P40 {Prognose}) > (P40{Afspraak})* (P24 {Afspraak});

((P32 {Prognose})

- (P32 {Afspraak})

- ((MIN (P33 {Afspraak})*(P40{Afspraak}),

(P40 {Prognose}) - ((P40{Afspraak})*(P24 {Afspraak}) *

(P32 {Afspraak}) / ((P40{Afspraak})*(P24 {Afspraak})) *

(P26 {Afspraak}))

Operationeel
1G Dynamisch garantiebudget met vast KPUC  - gemaximeerd tot omzetplafond Financieel risico betreft de overschrijding van het dynamisch garantiebudget, welke afhankelijk is van het aantal unieke cliënten, vermenigvuldig met de gemiddelde kosten per unieke cliënt tot de grens van het omzetplafond.


Er kan ook sprake zijn van extra inkomsten wanneer er minder kosten zijn gemaakt dan het dynamische garantiebudget aan financiële middelen beschikbaar stelt.

OPTIE 1:

= ((P1 {prognose} - ((P40 {prognose})* (P39{afspraak})))


OPTIE 2:

= ALS ((P1 {prognose}) < ((P1 {afspraak}) ; ((P1 {prognose} - ((P40 {prognose})* (P39{afspraak})))


ANDERS

= MAX (0, (P1 {prognose}) - (P1 {afspraak}))

Operationeel
1H Dynamische omzetplafond met vangnetregeling Financieel risico betreft de "significante" afwijking van een dynamisch omzetplafond, welke afhankelijk is van (1) bandbreedte (%) aantal unieke cliënten t.o.v. gecontracteerd aantal unieke cliënten, en (2) het behandelen van één of meer intensieve zorgvragers.


Het uiteindelijke financiële risico bij een significante afwijking van de definitieve contractwaarde wordt bepaald middels een vangnetregeling, mits van kracht. Dit is het geval bij volumestijgingen/dalingen van de Landelijke Realisatie 2022 t.o.v. 2021 boven/onder hiervoor afgesproken boven/ondergrens (%).


Bij significante overschrijding, gecombineerd met een volumestijging van de Landelijke Realisatie boven de afgesproken bovengrenswaarde, betreft het financieel risco de overschrijding groter dan de definitieve contractwaarde plus bovengrens %


Bij significante onderschrijding, gecombineerd met een volumedaling van de Landelijke Realisatie onder de afgesproken ondergrenswaarde, betreft de financiële compensatie de onderschrijding groter dan de definitieve contractwaarde minus ondergrens %

STAP 1: Bereken definitieve contractwaarde


ALS(P40{prognose} > P40{afspraak} * P23{afspraak} EN P40{prognose} < P40{afspraak} * P24{afspraak} EN P37{afspraak} = 0);


P1{afspraak} - P38{afspraak}


ALS(P40{prognose} > P40{afspraak} * P23{afspraak} EN P40{prognose} < P40{afspraak} * P24{afspraak} EN P37{afspraak} = 1);


P1{afspraak}


ALS(P40{prognose} < P40{afspraak} * P23{afspraak} EN P37{afspraak} = 0);


(P1{afspraak} - P38{afspraak})* P40{prognose} / (P40{afspraak} * P23{afspraak})


ALS(P40{prognose} < P40{afspraak} * P23{afspraak} EN P37{afspraak} = 1);


P1{afspraak}* P40{prognose} / (P40{afspraak} * P23{afspraak})


ALS(P40{prognose} < P40{afspraak} * P24{afspraak} EN P37{afspraak} = 0);


(P1{afspraak} - P38{afspraak})* P40{prognose} / (P40{afspraak} * P24{afspraak})


ALS(P40{prognose} < P40{afspraak} * P24{afspraak} EN P37{afspraak} = 1);


P1{afspraak}* P40{prognose} / (P40{afspraak} * P24{afspraak})


STAP 2: Bereken VAR


ALS(P1{prognose} > (1-P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde} EN P1{prognose} < (1+P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde});

0 (prognose valt binnen de bandbreedtes)


ALS(P1{prognose} > (1+P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde} EN P47{prognose} > (1 + P45{afspraak})*P46{voorspelling});

P1{prognose} - (1+P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde}


ALS(P1{prognose} > (1+P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde} EN P47{prognose} < (1 - P45{afspraak})*P46{voorspelling});

P1{prognose} - (1+P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde}


ALS(P1{prognose} < (1-P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde} EN P47{prognose} > (1 + P45{afspraak})*P46{voorspelling});

0


ALS(P1{prognose} < (1-P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde} EN P47{prognose} < (1 - P45{afspraak})*P46{voorspelling});

P1{prognose} - (1-P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde} (negatieve uitkomst -> opbrengst)


ANDERS 0 (prognose valt buiten de bandbreedtes, maar landelijke realisatie valt binnen de bandbreedtes)

IN ONTWIKKELING

Verwacht release 08/06

1I Omzetplafond binnen bandbreedte omzet IN ONTWIKKELING. Bij onderproductie en overproductie zijn voorwaarde nog niet bekend. Wordt later uitgewerkt zodra dit bekend is. Tot die tijd wordt geadviseerd te werken met een standaard omzetplafond (1A). "Optie 1 (binnen bandbreedte omzet)

Als ((P1 {Prognose}) Tussen (P1 {afspraak}) * (P17 {afspraak}) en (P1 {afspraak}) * (P18 {afspraak}))


Optie 2 (onderproductie)

ALS ((P1 {Prognose}) < (P1{afspraak}) * (P17 {afspraak}))


Optie 3 (overproductie)

ALS ((P1 {Prognose}) > ((P1 {afspraak}) * (P18 {afspraak}))"

IN ONTWIKKELING
1J Dynamisch garantiebudget op basis van marktaandeel Financieel risico betreft de overschrijding van een dynamisch garantiebudget, welke wordt bepaald op basis van een vast lump sum bedrag voor landelijke realisatie, vermenigvuldigd met het % marktaandeel betreffende financier in de totale omzet van betreffende instelling.


Bij onderschrijding van het dynamische garantiebudget betreft financiële compensatie de onderschrijding van het dynamische garantiebudget bij betreffende financier.

= (P1{prognose}) - (P47{afspraak}(*(P34{prognose}) IN ONTWIKKELING

Verwacht release 08/06

1K Omzetplafond met gedeeltelijke vergoeding overschrijding Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij een afgesproken percentage van de overschrijding wordt vergoed door betreffende financier. = MAX (0, (P1{prognose}) - (P1{afspraak}))* (P48{Afspraak}) IN ONTWIKKELING

Verwacht release 08/06

Gemiddelde kosten per cliënt

No. VAR-categorie Operationalisering Logica Status
2A Gemiddelde kosten per cliënt -  behandeling Financieel risico betreft de overschrijding in gemiddelde kosten per unieke cliënten op basis van de totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult en OZP's (m.u.v. acute zorg en verblijf), vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten met een declarabel (groeps)consult = MAX (0,(P27 {prognose}) - (P27{afspraak}))*P20{prognose}) Operationeel
2B Gemiddelde kosten per cliënt - totaal Financieel risico betreft de overschrijding in gemiddelde kosten per unieke cliënten, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten = MAX (0,(P39 {prognose}) - (P39{afspraak}))*P40{prognose}) Operationeel
7A Gemiddelde kosten per cliënt excl. WvGGZ beveiligde zorg Financieel risico betreft de overschrijding in gemiddelde kosten per unieke cliënten, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten, waarbij zorg i.h.k.v. WvGGZ en Beveiligde zorg (beveiligingsniveau groter of gelijk aan 2) wordt uitgesloten = MAX (0, ((P28{prognose})*(P22{prognose}) - (P28 {afspraak}) *(P22{prognose})) IN ONTWIKKELING

Verblijf

No. VAR-categorie Operationalisering Logica Status
3A Aantal verblijfsdagen Financieel risico betreft de overschrijding in het aantal verblijfsdagen, vermenigvuldigd met de gemiddelde bedprijs = ALS(P29{prognose} > P29{afspraak}) ; MAX (0, (P11{prognose}) - ((P29{prognose})-(P29{afspraak}))*(P31{prognose}) ANDERS = 0 Operationeel
3B Deelplafond verblijf Financieel risico betreft de overschrijding in de totale waarde verblijfsdagen = MAX (0, (P11 {prognose}) - (P11 {afspraak}) Operationeel
3C Aantal verblijfsdagen incl. toeslagen verblijfsdag Financieel risico betreft de overschrijding in aantal verblijfsdagen, vermenigvuldigd met de gemiddelde bedprijs, inclusief waarde toeslag verblijfsdag = ALS(P29{prognose} > P29{afspraak}) ; MAX (0, (P42{prognose}) - ((P29{prognose})-(P29{afspraak}))*(P43{prognose}) ANDERS = 0 Operationeel
3D Deelplafond verblijf incl. toeslagen verblijfsdag Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde verblijfsdagen, inclusief waarde toeslag verblijfsdag = MAX (0, (P42 {prognose}) - (P42 {afspraak}) Operationeel
3E Gemiddelde bedprijs Financieel risico betreft de overschrijding gemiddelde bedprijs, vermenigvuldigd met het aantal verblijfsdagen = MAX (0, (P31 {prognose} - P31 {afspraak}) * P29 {prognose}) Operationeel

Setting

No. VAR-categorie Operationalisering Logica Status
4A Deelplafond ambulant Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde zorgprestaties, exclusief deelplafond klinisch (zie 4B) = MAX (0, (P4{prognose})-(P4{afspraak})) Operationeel
4B Deelplafond klinisch Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde verblijfsdagen, inclusief toeslagen verblijfsdag = MAX (0, (P5{prognose})-(P5{afspraak})) Operationeel
4C Deelplafond setting 6 Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde consulten setting S06: Forensische en beveiligde zorg – klinische zorg = MAX (0, (P6{prognose})-(P6{afspraak})) Operationeel
4D Deelplafond setting 7 Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde consulten setting S07: Forensische en beveiligde zorg – niet-klinische of ambulante zorg = MAX (0, (P7{prognose})-(P7{afspraak})) Operationeel
4E Deelplafond setting 2 en 3/4 met substitutie Financieel risico betreft de overschrijding van setting 2, 3 en 4 samen, waarbij onderschrijding van het deelplafond setting 3 en/of 4 mag worden opgeteld bij Deelplafond setting 2 = MAX(0; P9{prognose} - P9{afspraak}) +

MAX(0; P10{prognose} - P10{afspraak}) +

MAX(0; MAX(0; P8{prognose} - P8{afspraak}) - MAX(0; P9{afspraak} - P9{prognose}) - MAX(0; P10{afspraak} - P10{prognose}))

Operationeel

Uurtarief

No. VAR-categorie Operationalisering Logica Status
5A Vast uurtarief Financieel risico betreft de overschrijding van het gemiddelde uurtarief vermenigvuldig met het aantal declarabele uren directe tijd = MAX(0, (P30{prognose})*(P41{prognose})- (P30{afspraak})*(P41{prognose}) Operationeel

VAR Parameters t.b.v. Value at Risk

No. Parameter naam Operationalisering
P1 Omzetplafond Totale kosten (alle zorgprestaties)
P2 Omzetplafond - Omzet 5% duurste cliënten Gecorrigeerd omzetplafond op basis van 5% duurste cliënten die worden uitgezonderd
P3 Maximale uitloop omzetplafond n.v.t.
P4 Deelplafond ambulant Totale kosten (alle zorgprestaties) minus Totale kosten verblijf (incl. toeslagen verblijfsdag)
P5 Deelplafond klinisch Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag)
P6 Deelplafond setting 6 Totale kosten individuele consulten - setting S06: Forensische en beveiligde zorg – klinische zorg
P7 Deelplafond setting 7 Totale kosten individuele consulten - setting S07: Forensische en beveiligde zorg – niet-klinische of ambulante zorg
P8 Deelplafond setting 2 Totale kosten individuele consulten - setting S02: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair
P9 Deelplafond setting 3 Totale kosten individuele consulten - setting S03: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair
P10 Deelplafond setting 4 Totale kosten individuele consulten - setting S04: Outreachend
P11 Deelplafond verblijf Totale kosten verblijf (excl. Toeslagen verblijfsdag)
P12 Omzet ZM Totale kosten zorgmachtigingen
P13 Omzet Spravato Totale kosten OZP Spravato
P14 Omzet beveiligde zorg Totale kosten beveiligde zorg
P15 Omzet WvGGZ Totale kosten WvGGZ
P16 Omzet excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ Totale kosten (alle zorgprestaties) minus Totale kosten beveiligde zorg, minus Totale kosten WvGGZ
P17 Ondergrens omzet Ondergrens waarbij geen correctie op het omzetplafond wordt doorgevoerd
P18 Bovengrens omzet Bovengrens waarbij geen correctie op het omzetplafond wordt doorgevoerd
P19 Omzet 5 % duurste cliënten Totale kosten van de 5% cliënten met de hoogste totale kosten (alle zorgprestaties tezamen)
P20 Aantal unieke cliënten - behandeling Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabel (groeps)consult is geregistreerd
P21 Aantal unieke cliënten - duurste 5% n.v.t.
P22 Aantal unieke cliënten excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ IN ONTWIKKELING
P23 Ondergrens cliënten (%) Percentage van het afgesproken aantal unieke cliënten waarbij in het geval van onderschrijding geen correctie plaatsvindt op het garantiebudget
P24 Bovengrens cliënten (%) Percentage van het afgesproken aantal unieke cliënten waarbij in het geval van overschrijding geen correctie plaatsvindt op het garantiebudget
P25 Minder betaling bij minder cliënten (%) Percentage van de kosten per unieke cliënt dat niet gecompenseerd wordt door financier bij onderschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten beneden de afgesproken ondergrens % cliënten
P26 Meer betaling bij meer cliënten (%) Percentage van de kosten per unieke cliënt dat wel gecompenseerd wordt door financier bij overschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten boven de afgesproken bovengrens % cliënten
P27 Kosten per unieke client - behandeling Totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult en OZP's (m.u.v. acute zorg en verblijf) / Totaal aantal unieke cliënten met een declarabel (groeps)consult
P28 Kosten per unieke client excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ IN ONTWIKKELING
P29 Aantal verblijfsdagen Aantal geregistreerde verblijfsdagen
P30 Uurtarief Totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult en OZP's (m.u.v. acute zorg en verblijf) / Totaal aantal geregistreerde behandeluren (directe tijd)
P31 Gemiddelde bedprijs Totale kosten verblijf / Totale aantal verblijfsdagen
P32 Garantiebudget Gegarandeerde financiële compensatie voor totale kosten zorg, eventueel onder voorwaarden. Prognose betreft totale kosten (alle zorgprestaties).
P33 Maximale bijstelling (% garantiebudget) Maximale procentuele correctie van het garantiebudget
P34 Marktaandeel Aandeel totale kosten van betreffende financier in totale kosten door zorgverzekeraars gefinancierde zorg in betreffende kalenderjaar
P35 Verschil percentage marktaandeel Verschil tussen afspraak en prognose van het marktaandeel
P36 Maximale afwijking KPUC IN ONTWIKKELING
P37 Intensieve zorgvrager IN ONTWIKKELING
P38 Q realisatie * P afspraak n.v.t.
P39 Kosten per unieke client - totaal Totale kosten (alle zorgprestaties) / Totaal aantal unieke cliënten
P40 Aantal unieke cliënten - totaal Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd
P41 Aantal declarabele uren Som aantal directe uren declarabele (groeps)consulten
P42 Deelplafond verblijf incl. toeslagen verblijfsdag Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag)
P43 Gemiddelde bedprijs incl. toeslagen verblijfsdag Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag) / Totale aantal verblijfsdagen
P44 Bandbreedte rondom definitieve contractwaarde zorgverzekeraar (%) IN ONTWIKKELING
P45 Bandbreedte rondom verwachte landelijke realisatie (%) IN ONTWIKKELING
P46 Verwachte landelijke realisatie IN ONTWIKKELING
P47 Landelijke realisatie IN ONTWIKKELING
P48 Percentage vergoed bij overschrijding omzetplafond IN ONTWIKKELING

ValueCarelogo2022.png