ZPM Afsprakenmonitor

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Valuecare logo 2024.png

Inleiding

In de ZPM Afsprakenmonitor wordt de bruto omzetprognose gecorrigeerd aan de hand van afspraken met verzekeraars om zo tot een netto omzetprognose te komen (zie ook afbeelding Totstandkoming ZPM Afsprakenmonitor hieronder). 

De output van de ZPM Afsprakenmonitor is in het portaal te vinden onder Omzetprognose > ZPM Afsprakenmonitor - VAR (zie schermafbeeldingen hieronder).

Balk.jpg
ValueCare - Pagina 9 (2).jpg

Totstandkoming

Als input neemt de ZPM Afsprakenmonitor zowel de prognoses uit de ZPM Omzetprognose als de contractafspraken met verzekeraars.

De deelafspraken met verzekeraars kunnen ingevoerd worden onder Omzetprognose >  ZPM OP/AM beheer.

Hier kan gekozen worden voor de tabel "Beheer ZPM prognose: Afspraken VAR-parameters".

ValueCare - Pagina 9 (5).jpg


Afspraken die worden ingevuld zijn de volgende dag zichtbaar.

Totstandkoming ZPM Afsprakenmonitor


De netto omzetprognose geeft ten opzichte van de bruto omzetprognose een beter beeld van de realisatie in verhouding tot de begroting. Om te kunnen corrigeren naar een netto omzetprognose worden financiële risico's berekend, gekenmerkt als Value At Risk (VAR). Het doel is om alle afspraken met verzekeraars weer te geven in de VAR, zodat er naderhand niet meer zelf gerekend hoeft te worden. De VAR wordt bepaald aan de hand van de geprognosticeerde waarde van relevante VAR parameters ten opzichte van de hierover gemaakte inkoopafspraken. Zie Rekenvoorbeeld VAR.

Rekenvoorbeeld VAR
Er is een omzetplafond klinisch van 10 miljoen afgesproken met verzekeraar X.

De totale omzet van verzekeraar X is 15 miljoen, maar de omzet van klinisch is 11 miljoen.

De bruto omzet is dan 15 miljoen, de VAR 1 miljoen en de netto omzet 14 miljoen.

Value At Risk (VAR)

De Value At Risk is onderverdeeld in vijf hoofdgroepen:

  • Omzetplafonds
  • Gem kosten per client
  • Verblijf
  • Setting
  • Uurtarief

De hoofdgroepen worden vervolgens opgedeeld in VAR-categorieën. Zie voor een overzicht van de hoofdgroepen, VAR-categorieën, toelichting op de operationalisering, logica en status de tabel VAR-categorieën onderaan deze pagina. Om de VAR te kunnen berekenen zijn verschillende parameters nodig (zie logica). Dit zijn prognoses vanuit de ZPM omzetprognose (weergegeven als P{prognose})  of afspraken met verzekeraars zoals zelf ingevoerd (weergegeven als P{afspraak}). De parameters t.b.v. de VAR zijn genummerd als P1 t/m Pn en met toelichting te vinden in de tabel VAR Parameters t.b.v. Value At Risk onderaan deze pagina.

Ontdubbelen

Een belangrijk detail in de totstandkoming van de afsprakenmonitor is het ontdubbelen. VAR-categorieën mogen ontdubbeld worden volgens de onderstaande paden:

Paden ontdubbelen
Pad Omschrijving
A Verblijf zonder toeslag verblijfsdag
B Verblijf met toeslag verblijfsdag / klinisch (3D en 4B zijn hetzelfde)
C Totaal met afslag verblijf
D Totaal met afslag settingen
E Ambulant / behandeldeel
F Totaal exclusief langdurige zorg
G Totaal exclusief spravato
H Totaal exclusief zorgmachtiging
I Totaal exclusief beveiligde zorg
J Totaal exclusief beveiligde en langdurige zorg
K Totaal exclusief OZP
L Spravato
M Totaal inclusief crisis binnen budget


Het ontdubbelen gebeurt op 7 verschillende niveaus waarbij de paden door de VAR-categorieën lopen zoals in onderstaande diagram:

VAR categorieën per pad, gesorteerd op niveau.
Paden per VAR-categorie en bijbehorend niveau
VAR-categorie Niveau Pad
1A 5 C,D
1B 5 C,D
1C 5 C,D
1E.1 5 C,D
1E.2 5 C,D
1F 5 C,D
1G 5 C,D
1H 5 C,D
1J 5 C,D
1K.1 5 C,D
1K.2 5 C,D
1L 5 F
1M 3 G,H
1N 5 G
1O 7 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P
1P 5 I
1Q 3 I,J
1R 5 G,H
1S 5 C,D
1T 4 D,E,M
1U 4 D,E,G,H,K,M
1V 4 C,D,M
1X 4 A,C,M
1Y 4 D,E,M
1W 5 M
1Z 6
1AA 5 P
1AB 4 D,E,M,N
2A 6 E
2B 6 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P
2C 6 C,D
2D 6 F
2E 6 G
2F 6 I
2G 6 J
2H 6 H
2I 6 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P
2J 6 K
2K 6 P
3A 6 A
3B 1 A,B,C,G,H,K,M
3C 6 B
3D 2 B,C,G,H,K,M
3E 6 A
3F 6
4A.1 3 D,E,M
4A.2 3 D,E,M,N
4A.3 3 D,E,M,N,O
4B 2 B,C,G,H,K,M
4C 1 D,E,G,H,K,M,N,O,P
4D 1 D,E,G,H,K,M,N,O,P
4E 1 D,E,G,H,K,M,N,O
4F 1 D,E,G,H,K,M,N,O
4G 1 L,M
5A.1 6 E,N,O
5A.2 6 N,O
5A.3 6 O
5B.1 6 E,N,O
5B.2 6 N,O
5B.3 6 O
5B.4 6 N,O

Stappenplan configuratie

Volg om de ZPM Afsprakenmonitor volledig te configureren naar de huidige situatie het onderstaande stappenplan.

Stappenplan configuratie ZPM Afsprakenmonitor
1.      Stel aan de hand welke VAR-categorieën van toepassing zijn voor jullie verzekeraar(s)


N.B.: ontbreken er op Normenkaderzorg VAR-categorieën om te kunnen monitoren op jullie inkoopafspraken, of sluit de operationalisering niet (volledig) aan? Gelieve per VAR-categorie een aanvraag in te dienen met (1) naam van het risico, (2) operationalisering van het risico (idealiter in hetzelfde format als Normenkaderzorg)


2.       Kruis de verzekeraar waarvoor de VAR-categorie van toepassing is aan in beheertabel “Beheer ZPM prognose: VAR-categorie per financier”.  De voor de VAR-categorie relevante VAR-parameters beschikbaar gesteld voor de betreffende verzekeraar in beheertabel "Beheer ZPM prognose: Afspraken VAR-parameters"


N.B.: VAR-categorieën die wél op Normenkaderzorg staan, maar nog niet in de beheertabel beschikbaar zijn, zijn nog in ontwikkeling


3.       Voer de gemaakte afspraken op in beheertabel "Beheer ZPM prognose: Afspraken VAR-parameters"


N.B.: Gelieve ook de afspraken reeds ingevuld in oude beheertabel "Beheer ZPM prognose: Afspraken ZPM" opnieuw op te voeren in deze nieuwe beheertabel. Deze kunnen we helaas niet overnemen

4.       Wacht een dag! De volgende dag zijn de ingevoerde afspraken v.w.b. relevante VAR-parameters operationeel. Deze vallen als volgt door in dashboards "ZPM Afsprakenmonitor - VAR Parameters" en "ZPM Afsprakenmonitor – VAR"


Validatie

Om de kwaliteit van de input, het proces en de output van het proces van de ZPM Bronregistratie tot en met de ZPM Afsprakenmonitor te waarborgen zijn er gedurende het gehele proces validatiestappen ingebouwd. Deze validatiestappen lopen uiteen van het samen controleren van de data tot volledig geautomatiseerde testcases (zie ook diagram Validatiestappen ZPM hieronder).


Validatie ValueCare B-model (A)

Een belangrijke voorwaarde voor een valide proces en output is valide input. Het is hierom van groot belang dat het ValueCare B-model valide is. Het ValueCare B-model is het basis datamodel waaruit alle ValueCare modules worden opgebouwd. Het ValueCare B-model haalt voor de ZPM Omzetprognose en de ZPM Afsprakenmonitor data uit de ZPM Bronregistratie. Om de validiteit van het model te waarborgen is een data validatie stappenplan opgesteld, dit stappenplan is te vinden op Data validatie ZPM. Instelling en ValueCare dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor deze validatiestap. Mocht het stappenplan nog niet doorlopen zijn, gelieve hiervoor contact op te nemen met jullie leveringsconsultant!

Validatie ZPM Omzetprognose (B)

Voor wat betreft het aansluiten van de input van de ZPM Omzetprognose, alsmede de gerealiseerde waarde van VAR-parameters op het ValueCare b-model neemt ValueCare het voortouw.

B1 Validatie aansluiting B-model op ZPM Omzetprognose De aansluiting van het B-model op de input van de ZPM Omzetprognose wordt gevalideerd. Dit doet ValueCare om te verzekeren dat de Stuurinformatie aansluit op de input voor de ZPM Omzetprognose. Dit wordt gedaan door te kijken of de inputs en outputs aansluiten op de realisatie/OHW. Als dit niet het geval blijkt dat ontvangt ValueCare direct een waarschuwing waardoor invaliditeit direct opgemerkt en opgelost wordt.
B2 Validatie opzet en werking ZPM Omzetprognose Het doel van deze validatiestap is het valideren van de opzet en werking van de ZPM Omzetprognose. Op de pagina van de ZPM Omzetprognose (zie ZPM Omzetprognose) wordt beschreven hoe de prognoses tot stand komen, deze validatiestap valideert de stappen die daar beschreven worden. ValueCare kijkt bijvoorbeeld of de prognose die aan de hand van de trendlijn gebeurt werkt zoals er verwacht wordt en of deze trendlijn naar behoren functioneert. Hetzelfde geldt voor de prognose die berekend wordt voor unieke cliënten. Dit doet ValueCare om te verzekeren dat de prognose valide functioneert en blijft functioneren.
B3 Validatie resultaten Het presteren van de ZPM Omzetprognose wordt via de Performance Monitor gevolgd (zie ZPM Omzetprognose).

Door deze monitoring worden afwijkingen als gevolg van invalide data of verwerking snel gesignaleerd.

Validatie ZPM Afsprakenmonitor (C)

C1 Validatie output ZPM Afsprakenmonitor ValueCare valideert de output van het model aan de hand van een geautomatiseerd testprotocol waarin de verschillende testcases worden getest.

De test toetst de condities van alle VAR-categorieën op werking.


ValueCare gebruikt validatiestap C2 als extra controle op de validiteit van het testprotocol.

Daarnaast laat ValueCare het testprotocol op dit moment certificeren door een externe partij.

C2 Validatie van testprotocol uit C1 De testcases die voor dit testprotocol gebruikt worden zijn gereviewd op volledigheid en exclusiviteit volgens de MECE criteria.

Alle testcases worden doorgerekend voordat deze worden gebruikt in de test.

ValueCare voert nauwkeurig versiebeheer van zowel het testprotocol zelf als van de testcases. Mocht de situatie zich voordoen dat er geen testcase is die de situatie covert, dan krijgt ValueCare een melding zodat dit direct opgemerkt en opgelost kan worden.

C3 Validatie inhoud VAR-categorieën Voor wat betreft de output verzoeken we een inhoudelijke validatie op operationaliseren en functionaliteit VAR-categorieën uit te voeren. Dit houdt in:
  • Sluit de omschreven operationalisering en logica aan op de gemaakte inkoopafspraak die u hiermee in relatie brengt?
  • Houdt deze rekening met de juiste parameters?
  • Zijn deze parameters te beheren in het ValueCare portaal na opvolging van het stappenplan configuratie?
  • Vallen de Var-categorieën door in ZPM Afsprakenmonitor – VAR?
  • Zijn deze parameters goed te monitoren met dashboard  “ZPM Afsprakenmonitor - Logging Parameters”

Bevindingen? Gelieve per VAR-categorie een aanvraag in te dienen met (1) naam van het risico, (2) operationalisering van het risico (idealiter in hetzelfde format als Normenkaderzorg)         

Regressietest (in ontwikkeling)

Naast bovenstaande validatiemethodes, voert ValueCare zowel op de ZPM Omzetprognose als de ZPM Afsprakenmonitor regressietesten tussen de acceptatie- en productieomgeving uit. Op deze manier wordt de kwaliteit van het portaal (productieomgeving) gewaarborgd en wordt invaliditeit op het portaal voorkomen.

VAR-categorieën

Omzetplafonds

No. VAR-categorie Operationalisering Logica Status
1A Omzetplafond Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond. = MAX (0, P1{prognose} - P1{afspraak}) Operationeel
1B Omzetplafond excl. duurste 5% clienten Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij de omzet van de duurste 5% cliënten wordt uitgezonderd. = MAX (0, P2{prognose} - P2{afspraak}) Operationeel
1C Dynamisch omzetplafond op basis van marktaandeel Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij het afgesproken omzetplafond evenredig wordt opgehoogd met de procentuele toename in marktaandeel van deze financier binnen de instelling, mits er sprake is van een toename in marktaandeel. = ALS (P1{prognose} > P1{afspraak} EN P35{prognose} > 1);

MAX(0, P1{prognose} - (P1{afspraak}*P35{prognose}))

ALS (P1{prognose} > P1{afspraak} EN P35{prognose} <= 1);

P1{prognose} - P1{afspraak}

ANDERS 0

Operationeel
1E.1 Neerwaarts dynamisch omzetplafond met vast KPUC Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij niet wordt gerekend met daadwerkelijk gerealiseerde kosten per unieke cliënt (KPUC), maar een vaste KPUC.


Het omzetplafond heeft in tegenstelling tot VAR-categorie 1E-2 een neerwaartse correctie op het omzetplafond.

= MAX (0, P1{prognose} - MIN (P1{afspraak}, P39{afspraak} * P40{prognose}) Operationeel
1E.2 Opwaarts dynamisch omzetplafond met vast KPUC Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij niet wordt gerekend met daadwerkelijk gerealiseerde kosten per unieke cliënt (KPUC), maar een vaste KPUC.


Voor het dynamische omzetplafond geldt in tegenstelling tot VAR-categorie 1E-1 een opwaartse corrrectie op het omzetplafond.

= MAX (0, P1{prognose} - MAX (P1{afspraak}, P39{afspraak} * P40{prognose}) Operationeel
1F Garantiebudget binnen bandbreedte unieke cliënten Financieel risico betreft de overschrijding van een gegarandeerd budget, welke wordt aangepast op basis van een x% gemiddelde kosten per unieke cliënt bij over- en onderschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten. Deze correctie treedt enkel in werking bij onder- of overschrijding buiten een bandbreedte aantal unieke cliënten van x%.


Er kan ook sprake zijn van extra inkomsten wanneer er minder kosten zijn gemaakt dan het dynamische garantiebudget aan financiële middelen beschikbaar stelt.

Operationeel
1G Dynamisch garantiebudget met vast KPUC  - gemaximeerd tot omzetplafond Financieel risico betreft de overschrijding van het dynamisch garantiebudget, welke afhankelijk is van het aantal unieke cliënten, vermenigvuldig met de gemiddelde kosten per unieke cliënt tot de grens van het omzetplafond.


Er kan ook sprake zijn van extra inkomsten wanneer er minder kosten zijn gemaakt dan het dynamische garantiebudget aan financiële middelen beschikbaar stelt.

ALS (P1{prognose} < P1 {afspraak});

P1{prognose} - P40{prognose} * P39{afspraak}


ANDERS

MAX (0, P1{prognose} - P1{afspraak})

Operationeel
1H Dynamische omzetplafond met vangnetregeling Financieel risico betreft de "significante" afwijking van een dynamisch omzetplafond, welke afhankelijk is van (1) bandbreedte (%) aantal unieke cliënten t.o.v. gecontracteerd aantal unieke cliënten, en (2) het behandelen van één of meer intensieve zorgvragers.


Het uiteindelijke financiële risico bij een significante afwijking van de definitieve contractwaarde wordt bepaald middels een vangnetregeling, mits van kracht. Dit is het geval bij volumestijgingen/dalingen van de Landelijke Realisatie 2022 t.o.v. 2021 boven/onder hiervoor afgesproken boven/ondergrens (%).


Bij significante overschrijding, gecombineerd met een volumestijging van de Landelijke Realisatie boven de afgesproken bovengrenswaarde, betreft het financieel risco de overschrijding groter dan de definitieve contractwaarde plus bovengrens %.


Bij significante onderschrijding, gecombineerd met een volumedaling van de Landelijke Realisatie onder de afgesproken ondergrenswaarde, betreft de financiële compensatie de onderschrijding groter dan de definitieve contractwaarde minus ondergrens %.

STAP 1: Bereken definitieve contractwaarde

ALS(P40{prognose} > P40{afspraak} * P23{afspraak} EN P40{prognose} < P40{afspraak} * P24{afspraak} EN P37{afspraak} = 0); P1{afspraak} - P38{afspraak}


ALS(P40{prognose} > P40{afspraak} * P23{afspraak} EN P40{prognose} < P40{afspraak} * P24{afspraak} EN P37{afspraak} = 1);P1{afspraak}


ALS(P40{prognose} < P40{afspraak} * P23{afspraak} EN P37{afspraak} = 0);

(P1{afspraak} - P38{afspraak})* P40{prognose} / (P40{afspraak} * P23{afspraak})


ALS(P40{prognose} < P40{afspraak} * P23{afspraak} EN P37{afspraak} = 1); P1{afspraak}* P40{prognose} / (P40{afspraak} * P23{afspraak})


ALS(P40{prognose} < P40{afspraak} * P24{afspraak} EN P37{afspraak} = 0);(P1{afspraak} - P38{afspraak})* P40{prognose} / (P40{afspraak} * P24{afspraak})


ALS(P40{prognose} < P40{afspraak} * P24{afspraak} EN P37{afspraak} = 1); P1{afspraak}* P40{prognose} / (P40{afspraak} * P24{afspraak})


----------

STAP 2: Bereken VAR ALS(P1{prognose} > (1-P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde} EN P1{prognose} < (1+P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde});

0 (Omzetprognose valt binnen afgesproken bandbreedte --> geen risico)


ALS(P1{prognose} > (1+P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde} EN P47{prognose} > (1 + P45{afspraak})*P46{voorspelling});

P1{prognose} - (1+P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde}


ALS(P1{prognose} > (1+P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde} EN P47{prognose} < (1 - P45{afspraak})*P46{voorspelling});

P1{prognose} - (1+P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde}


ALS(P1{prognose} < (1-P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde} EN P47{prognose} > (1 + P45{afspraak})*P46{voorspelling});

0


ALS(P1{prognose} < (1-P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde} EN P47{prognose} < (1 - P45{afspraak})*P46{voorspelling});

P1{prognose} - (1-P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde} (negatieve uitkomst = opbrengst)

ANDERS 0 (prognose valt buiten de bandbreedtes, maar landelijke realisatie valt binnen de bandbreedtes)

Operationeel
1I Omzetplafond binnen bandbreedte omzet ON HOLD. Bij onderproductie en overproductie zijn voorwaarden nog niet bekend. Wordt later uitgewerkt zodra dit bekend is. Tot die tijd wordt geadviseerd te werken met een standaard omzetplafond (1A). "Optie 1 (binnen bandbreedte omzet)

Als ((P1 {Prognose}) Tussen (P1 {afspraak}) * (P17 {afspraak}) en (P1 {afspraak}) * (P18 {afspraak}))


Optie 2 (onderproductie)

ALS ((P1 {Prognose}) < (P1{afspraak}) * (P17 {afspraak}))


Optie 3 (overproductie)

ALS ((P1 {Prognose}) > ((P1 {afspraak}) * (P18 {afspraak}))"

ON HOLD
1J Dynamisch garantiebudget op basis van marktaandeel Financieel risico betreft de overschrijding van een dynamisch garantiebudget, welke wordt bepaald op basis van een vast lump sum bedrag voor landelijke realisatie, vermenigvuldigd met het % marktaandeel betreffende financier in de totale omzet van betreffende instelling.


Bij onderschrijding van het dynamische garantiebudget betreft financiële compensatie de onderschrijding van het dynamische garantiebudget bij betreffende financier.

= P1{prognose} - P47{afspraak} * P34{prognose} Operationeel
1K.1 Omzetplafond met gedeeltelijke vergoeding overschrijding Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij een afgesproken percentage van de overschrijding wordt vergoed door betreffende financier. = MAX (0, (P1{prognose} - P1{afspraak}) * (100-P48{afspraak})/100 ) Operationeel
1K.2 Omzetplafond met vergoeding in staffels (percentage) bij overschrijding Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij er drie overschrijdingsstaffels zijn (percentage) waarbinnen verschillende vergoedingspercentages gelden. ALS (P1{prognose} < P1{afspraak});

0


ALS (P1{prognose} >= P1{afspraak} EN P1{prognose} < P1{afspraak} * (100 + P99{afspraak})/100;

(P1{prognose} - P1{afspraak}) * (100 - P101{afspraak})/100


ALS (P1{prognose} >= P1{afspraak} * (100 + P99{afspraak})/100 EN P1{prognose} < P1{afspraak} * (100 + P100{afspraak})/100;

(P1{afspraak} * P99{afspraak}/100) * (100 - P101{afspraak})/100 + (P1{prognose} - P1{afspraak} * (100 + P99{afspraak})/100) * (100 - P102{afspraak})/100


ALS (P1{prognose} >= P100{afspraak} * (100 + P100{afspraak})/100);

(P1{afspraak} * P99{afspraak}/100) * (100 - P101{afspraak})/100 + (P1{afspraak} * (P100{afspraak} - P99{afspraak})/100) * (100 - P102{afspraak})/100 + (P1{prognose} - P1{afspraak} * (100 + P100{afspraak}/100) * (100 - P103{afspraak})/100

In ontwikkeling
1L Omzetplafond GB-profiel en specialistische zorg met substitutie langdurige zorg Financieel risico betreft de overschrijding van afgesproken Deelplafond GB-profiel zorg (voormalige BGGZ) en specialistische zorg (voormalige SGGZ) samen,

EN/OF deelplafond voor langdurige zorg (voormalige LGGZ), waarbij onderschrijding van het Deelplafond GB-profiel zorg en specialistische zorg samen mag worden opgeteld bij Deelplafond voor de langdurige zorg.

ALS (P49{prognose} >= P49{afspraak})

P49{prognose} - P49{afspraak} + MAX(0, P50{prognose} - P50{afspraak})

ALS (P49{prognose} < P49{afspraak})

MAX(0, P50{prognose} - P50{afspraak} - (P49{afspraak} - P49{prognose}))

Operationeel
1M Omzetplafond excl. Spravato en Zorgmachtiging Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij de omzet van zorgprestaties "Toeslag Spravato" en "Zorgmachtiging Wet verplichte ggz" worden uitgezonderd. = MAX (0, P53{prognose} - P53{afspraak}) Operationeel
1N Omzetplafond excl. Spravato Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij de omzet van zorgprestaties "Toeslag Spravato" wordt uitgezonderd. = MAX (0, P57{prognose} - P57{afspraak}) Operationeel
1O Maximaal financieel risico Financieel risico wordt gemaximeerd op een x% van de omzet bij de betreffende verzekeraar. Als het financiële risico van andere VAR-categorieën bij betreffende verzekeraar in betreffende kalenderjaar in totaal groter is dan dit bedrag, wordt het financiële risico voor deze overschrijding gecorrigeerd. = MAX (0, VAR totaal{prognose} - P56{afspraak}*P1{prognose}) * -1 Operationeel
1P Omzetplafond excl. beveiligde zorg Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij de omzet beveiligde zorg wordt uitgezonderd. = MAX (0, P60{prognose} - P60{afspraak}) Operationeel
1Q Omzetplafond excl. beveiligde zorg en langdurige zorg Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij de omzet beveiligde en langdurige zorg (voormalige LGGZ) wordt uitgezonderd. = MAX (0, P63{prognose} - P63{afspraak}) Operationeel
1R Omzetplafond excl. Zorgmachtiging Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij de omzet zorgprestatie "Zorgmachtiging Wet verplichte ggz" wordt uitgezonderd. = MAX (0, P66{prognose} - P66{afspraak}) Operationeel
1S Collectief garantiebudget Binnen dit collectieve garantiebudget wordt overschrijding van de afgesproken landelijke realisatie naar rato van marktaandeel terugbetaald aan de verzekeraars die deelnemen aan de collectieve afspraak.


Bij onderschrijding van de ondergrens van het collectieve garantiebudget wordt het verschil naar rato van marktaandeel vergoed door de verzekeraars die deelnemen aan de collectieve afspraak.

STAP 1: Bereken grondslag inkomsten


ALS(P47{prognose} >= P47{afspraak} * P33{afspraak});

MIN(P47{afspraak}, P47{prognose}, (P47{afspraak} / P73{afspraak}) * P73{prognose})


ALS(P47{prognose} < P47{afspraak} * P33{afspraak});

P47{afspraak} * P33{afspraak}


STAP 2: Bereken aandeel fairshare per financier


P34{prognose} * {Grondslag inkomsten} - P1{prognose}

Operationeel
1T Transitievergoeding bij onderschrijding gemiddelde kosten per cliënt (behandeldeel voor alle cliënten) Deze transitievergoeding betreft een financiële compensatie wanneer de afspraak voor de gemiddelde kosten per unieke cliënt (op basis van de kosten in het behandeldeel gedeeld door het totaal aantal unieke cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestatie bij betreffende financier is geregistreerd) de prognose met meer dan een bepaald percentage onderschrijdt, en als de omzet van het behandeldeel onder de afspraak ligt. ALS (P69{Prognose} < (100 - P70{Afspraak})/100 * P69{Afspraak} EN P4.1{Prognose} < P4.1{Afspraak});

MAX((P69{Prognose} - P69{Afspraak})*P40{Prognose}, P4.1{Prognose} - P4.1{Afspraak})

ANDERS 0

Operationeel
1U Transitievergoeding op basis van vergelijking directe uurprijs 2021 met uurtarief normtijd NZA Deze transitievergoeding betreft een financiele compensatie wanneer de uurtarief normtijd NZA in het huidige jaar

onder de directe uurprijs van 2021 (op basis van DBCs) ligt, geïndexeerd voor 2022 en 2023. Het is instelbaar of de tijd van de dagbesteding moet worden meegenomen of niet in de berekening van de directe uurprijs 2021.

Stap 1: Bereken geïndexeerde DBC uurprijs met (1) of zonder (0) dagbesteding

ALS (P74{Afspraak} = 1); P81{Prognose} = P75{Prognose} * P77{Afspraak} * P78{Afspraak}

ALS (P74{Afspraak} = 0); P81{Prognose} = P76{Prognose} * P77{Afspraak} * P78{Afspraak}


Stap 2: ALS (P79{Prognose} < (100 - P82{Afspraak})/100 * P81{Prognose});

(P79{Prognose} - P81{Prognose}) * P41.1{Prognose}

ANDERS 0

Operationeel
1V Transitievergoeding op basis van percentage omzetplafond Deze transitievergoeding betreft een financiele compensatie als de totaalomzet tussen een percentage van de afspraak en de afspraak ligt. = MIN(0, MAX((P80{Afspraak}/100) * P1{Afspraak}, P1{Prognose} - P1{Afspraak})) Operationeel
1W Dynamisch garantiebudget op basis van marktaandeel (incl. crisis binnen budget) Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij het afgesproken omzetplafond evenredig wordt opgehoogd met de eventuele procentuele toename in marktaandeel van deze financier binnen de instelling exclusief crisis binnen budget.


Bij onderschrijding betreft financiële compensatie de onderschrijding van het omzetplafond dat evenredig verlaagd is met de eventuele procentuele afname in marktaandeel.

= ALS (P86{prognose} > P86{afspraak} EN P35{prognose} > 1);

MAX(0, P86{prognose} - (P86{afspraak}*P35{prognose}))

ALS (P86{prognose} > P86{afspraak} EN P35{prognose} <= 1);

P86{prognose} - P86{afspraak}

ALS (P86{prognose} < P86{afspraak} EN P35{prognose} < 1);

MIN(0, P86{prognose} - (P86{afspraak}*P35{prognose}))

ALS (P86{prognose} < P86{afspraak} EN P35{prognose} >= 1);

0

ALS (P86{prognose} = P86{afspraak});

0

Operationeel
1X Dynamisch garantiebudget op basis van vergelijking geïndexeerde uurprijs met uurprijs 100% NZA Dit garantiebudget betreft een financiële compensatie wanneer de uurprijs / vergoedingspercentage behandeldeel onder de geïndexeerde uurprijs uit het verleden ligt. Er geldt een financieel risico als deze erboven ligt. De compensatie/ het risico wordt berekend door het verschil in uurprijzen te vermenigvuldigen met het aantal declarabele uren. = (P79{prognose} / (P92{afspraak}/100) - P81{afspraak}) * P41.1{prognose} Operationeel
1Y Dynamisch garantiebudget op basis van vergelijking geïndexeerde gemiddelde bedprijs met gemiddelde bedprijs 100% NZA Dit garantiebudget betreft een financiële compensatie wanneer de gemiddelde bedprijs obv 100% NZA-tarieven onder de geïndexeerde uurprijs uit het verleden ligt. Er geldt een financieel risico als deze erboven ligt. De compensatie/ het risico wordt berekend door het verschil in bedprijzen te vermenigvuldigen met het aantal verblijfsdagen. = (P91{prognose} - P93{afspraak}) * P29{prognose} Operationeel
1Z Transitievergoeding vast afgesproken bedrag Met deze transitievergoeding is het mogelijk om de bruto omzetprognose met een vast afgesproken bedrag te verhogen of verlagen. = P94{afspraak} Operationeel
1AA Omzetplafond excl. cruciale zorg Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij de omzet cruciale zorg wordt uitgezonderd = MAX (0, P95{prognose} - P95{afspraak}) In ontwikkeling
1AB Transitievergoeding percentage omzet (groeps)consulten incl. toeslag reistijd Deze transitievergoeding betreft een financiele compensatie, welke een vast percentage is van de totale omzet van (groeps)consulten en toeslag reistijd. = P4.2{prognose} * (-P98{afspraak}/100) In ontwikkeling

Gemiddelde kosten per cliënt

No. VAR-categorie Operationalisering Logica Status
2A Gemiddelde kosten per cliënt -  behandeling Financieel risico betreft de overschrijding van gemiddelde kosten per unieke cliënten op basis van de totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult en OZP's (m.u.v. acute zorg en verblijf), vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten met een declarabel (groeps)consult. = MAX (0, (P27{prognose} - P27{afspraak}) * P20{prognose}) Operationeel
2B Gemiddelde kosten per cliënt - totaal Financieel risico betreft de overschrijding van gemiddelde kosten per unieke cliënten, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten. = MAX (0, (P39{prognose} - P39{afspraak}) * P40{prognose}) Operationeel
2C Aantal cliënten Financieel risico betreft de overschrijding van aantal unieke cliënten, vermenigvuldigd met de gemiddelde kosten per cliënt. = MAX (0, (P40{prognose} - P40{afspraak}) * P39{prognose}) Operationeel
2D Gemiddelde kosten per cliënt - excl. langdurige zorg Financieel risico betreft de overschrijding van gemiddelde kosten per unieke cliënten, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten, waarbij langdurige zorg (voormalige LGGZ) wordt uitgesloten. = MAX (0, (P51{prognose} - P51{afspraak}) * P52{prognose}) Operationeel
2E Gemiddelde kosten per cliënt - excl. Spravato en Zorgmachtiging Financieel risico betreft de overschrijding van gemiddelde kosten per unieke cliënten, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten, waarbij omzet van zorgprestaties "Toeslag Spravato" en "Zorgmachtiging Wet verplichte ggz" wordt uitgesloten. = MAX (0, (P54{prognose} - P54{afspraak}) * P40{prognose}) Operationeel
2F Gemiddelde kosten per cliënt excl. beveiligde zorg Financieel risico betreft de overschrijding van gemiddelde kosten per unieke cliënten, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten, waarbij cliënten met enkel Beveiligde zorg worden uitgesloten van de noemer, en de omzet beveiligde zorg wordt uitgesloten van de teller. = MAX (0, (P61{prognose} - P61{afspraak}) * P62{prognose}) Operationeel
2G Gemiddelde kosten per cliënt excl. beveiligde zorg en langdurige zorg Financieel risico betreft de overschrijding van gemiddelde kosten per unieke cliënten, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten, waarbij cliënten met enkel Beveiligde zorg en lggz worden uitgesloten van de noemer, en de omzet beveiligde zorg en lggz wordt uitgesloten van de teller. = MAX (0, (P64{prognose} - P64{afspraak}) * P65{prognose}) Operationeel
2H Gemiddelde kosten per cliënt excl. Zorgmachtiging Financieel risico betreft de overschrijding van gemiddelde kosten per unieke cliënten, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten, waarbij omzet van zorgprestatie "Zorgmachtiging Wet verplichte ggz" wordt uitgesloten. = MAX (0, (P67{prognose} - P67{afspraak}) * P40{prognose}) Operationeel
2I Gemiddelde kosten per cliënt bij overschrijding omzetplafond Financieel risico betreft de overschrijding van gemiddelde kosten per unieke cliënt (KPUC), vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten, enkel wanneer het omzetplafond is overschreden. = MAX(0, MIN(P1{prognose} - P1{afspraak}, (P39{prognose} - P39{afspraak}) * P40{prognose})) Operationeel
2J Gemiddelde kosten per cliënt - behandeling excl. ozp Financieel risico betreft de overschrijding van gemiddelde kosten per unieke cliënten op basis van de totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten met een declarabele zorgprestatie. = MAX (0, (P83{prognose} - P83{afspraak}) * P40{prognose}) Operationeel
2K Gemiddelde kosten per cliënt excl. cruciale zorg Financieel risico betreft de overschrijding van gemiddelde kosten per unieke cliënt, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten, waarbij cliënten met enkel cruciale zorg worden uitgesloten van de noemer, en de omzet van cruciale zorg wordt uitgesloten van de teller. = MAX (0, (P97{prognose} - P97{afspraak}) * P96{prognose}) In ontwikkeling

Verblijf

No. VAR-categorie Operationalisering Logica Status
3A Aantal verblijfsdagen Financieel risico betreft de overschrijding van het aantal verblijfsdagen, vermenigvuldigd met de gemiddelde bedprijs. = ALS(P29{prognose} > P29{afspraak});

MAX (0, (P29{prognose} - P29{afspraak}) * P31{prognose}) ANDERS = 0

Operationeel
3B Deelplafond verblijf Financieel risico betreft de overschrijding van de totale waarde verblijfsdagen. = MAX (0, P11{prognose} - P11{afspraak}) Operationeel
3C Aantal verblijfsdagen incl. toeslagen verblijfsdag Financieel risico betreft de overschrijding van aantal verblijfsdagen, vermenigvuldigd met de gemiddelde bedprijs, inclusief waarde toeslag verblijfsdag. = ALS(P29{prognose} > P29{afspraak});

MAX (0, (P29{prognose} - P29{afspraak}) * P43{prognose}) ANDERS = 0

Operationeel
3D Deelplafond verblijf incl. toeslagen verblijfsdag Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde verblijfsdagen, inclusief waarde toeslag verblijfsdag. = MAX (0, P42{prognose} - P42{afspraak}) Operationeel
3E Gemiddelde bedprijs Financieel risico betreft de overschrijding gemiddelde bedprijs, vermenigvuldigd met het aantal verblijfsdagen. = MAX (0, (P31{prognose} - P31{afspraak}) * P29{prognose}) Operationeel
3F Shared saving verblijfsdagen Financiële tegemoetkoming betreft de onderschrijding van het aantal verblijfsdagen, vermenigvuldigd met de afgesproken vergoeding per verblijfsdag. = ALS(P29{prognose} < P29{afspraak});

(P29{prognose} - P29{afspraak}) * P88{afspraak}

ANDERS;

0

Operationeel

Setting

No. VAR-categorie Operationalisering Logica Status
4A.1 Deelplafond ambulant Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde zorgprestaties, exclusief deelplafond klinisch (zie 4B). = MAX (0, P4.1{prognose} - P4.1{afspraak}) Operationeel
4A.2 Deelplafond (groeps)consulten incl. toeslag reistijd Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde zorgprestaties (groeps)consulten en toeslag reistijd = MAX (0, P4.2{prognose} - P4.2{afspraak}) Operationeel
4A.3 Deelplafond (groeps)consulten Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde zorgprestaties (groeps)consulten = MAX (0, P4.3{prognose} - P4.3{afspraak}) Operationeel
4B Deelplafond klinisch Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde verblijfsdagen, inclusief toeslagen verblijfsdag. = MAX (0, P5{prognose} - P5{afspraak}) Operationeel
4C Deelplafond setting 6 Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde consulten setting S06: Forensische en beveiligde zorg – klinische zorg. = MAX (0, P6{prognose} - P6{afspraak}) Operationeel
4D Deelplafond setting 7 Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde consulten setting S07: Forensische en beveiligde zorg – niet-klinische of ambulante zorg. = MAX (0, P7{prognose} - P7{afspraak}) Operationeel
4E Deelplafond setting 2 en 3/4 met substitutie Financieel risico betreft de overschrijding van setting 2, 3 en 4 samen, waarbij onderschrijding van het deelplafond setting 3 en/of 4 mag worden opgeteld bij deelplafond setting 2. = MAX(0; P9{prognose} - P9{afspraak}) +

MAX(0; P10{prognose} - P10{afspraak}) +

MAX(0; MAX(0; P8{prognose} - P8{afspraak}) - MAX(0; P9{afspraak} - P9{prognose}) - MAX(0; P10{afspraak} - P10{prognose}))

Operationeel
4F Deelplafond individuele consulten met substitutie naar setting 2 Financieel risico betreft de overschrijding van alle settingen samen, waarbij onderschrijding van het deelplafond settingen ongelijk aan setting 2 mag worden opgeteld bij deelplafond setting 2. A) Deelplafond settings ongelijk aan 2:

= MAX(0; P9{prognose} - P9{afspraak}) + MAX(0; P10{prognose} - P10{afspraak}) + MAX(0; P71{prognose} - P71{afspraak}) + MAX(0; P6{prognose} - P6{afspraak})

+ MAX(0; P7{prognose} - P7{afspraak}) + MAX(0; P72{prognose} - P72{afspraak})


B) Deelplafond setting 2 met substitutie:

= MAX (0; MAX(0; P8{prognose} - P8{afspraak}) - MAX(0; P9{afspraak} - P9{prognose}) - MAX(0; P10{afspraak} - P10{prognose}) - MAX(0; P71{afspraak} - P71{prognose}) - MAX(0; P6{afspraak} - P6{prognose}) - MAX(0; P7{afspraak} - P7{prognose}) - MAX(0; P72{afspraak} - P72{prognose}) )

Totaal = A+B

Operationeel
4G Deelplafond Spravato Financieel risico betreft de overschrijding van het overeengekomen maximale te vergoeden bedrag voor de Esketamine neusspray (Spravato). = MAX (0, P85{prognose} - P85{afspraak}) Operationeel

Uurtarief

No. VAR-categorie Operationalisering Logica Status
5A.1 Vast uurtarief ambulant Financieel risico betreft de overschrijding van het gemiddelde uurtarief ambulant vermenigvuldigd met het aantal declarabele uren directe tijd horend bij (groeps)consulten.


Bij onderschrijding van het gemiddelde uurtarief betreft financiële compensatie de onderschrijding van het gemiddelde uurtarief, vermenigvuldigd met het aantal declarabele uren directe tijd.

= (P30.1{prognose} - P30.1{afspraak}) * P41.1{prognose} Operationeel
5A.2 Vast uurtarief (groeps)consulten incl. toeslag reistijd Financieel risico betreft de overschrijding van het gemiddelde uurtarief horend bij (groeps)consulten en toeslag reistijd vermenigvuldigd met het aantal declarabele uren directe tijd horend bij (groeps)consulten en toeslag reistijd.


Bij onderschrijding van het gemiddelde uurtarief betreft financiële compensatie de onderschrijding van het gemiddelde uurtarief, vermenigvuldigd met het aantal declarabele uren directe tijd.

= (P30.2{prognose} - P30.2{afspraak}) * P41.2{prognose} Operationeel
5A.3 Vast uurtarief (groeps)consulten Financieel risico betreft de overschrijding van het gemiddelde uurtarief horend bij (groeps)consulten vermenigvuldigd met het aantal declarabele uren directe tijd horend bij (groeps)consulten.


Bij onderschrijding van het gemiddelde uurtarief betreft financiële compensatie de onderschrijding van het gemiddelde uurtatief, vermenigvuldigd met het aantal declarabele uren directe tijd.

= (P30.3{prognose} - P30.3{afspraak}) * P41.1{prognose} Operationeel
5B.1 Uurtarief ambulant Financieel risico betreft de overschrijding van het gemiddelde uurtarief ambulant vermenigvuldigd met het aantal declarabele uren directe tijd horend bij (groeps)consulten. = MAX(0; (P30.1{prognose} - P30.1{afspraak}) * P41.1{prognose}) Operationeel
5B.2 Uurtarief (groeps)consulten incl. toeslag reistijd Financieel risico betreft de overschrijding van het gemiddelde uurtarief horend bij (groeps)consulten en toeslag reistijd vermenigvuldigd met het aantal declarabele uren directe tijd horend bij (groeps)consulten en toeslag reistijd. = MAX(0; (P30.2{prognose} - P30.2{afspraak}) * P41.2{prognose}) Operationeel
5B.3 Uurtarief (groeps)consulten Financieel risico betreft de overschrijding van het gemiddelde uurtarief horend bij (groeps)consulten vermenigvuldigd met het aantal declarabele uren directe tijd horend bij (groeps)consulten. = MAX(0; (P30.3{prognose} - P30.3{afspraak}) * P41.1{prognose}) Operationeel
5B.4 Uurtarief obv normtijd NZA Financieel risico betreft de overschrijding van het gemiddelde uurtarief op basis van normtijd NZA vermenigvuldigd met het aantal declarabele uren directe tijd horend bij (groeps)consulten en toeslag reistijd. = MAX(0; (P79{prognose} - P79{afspraak}) * P41.2{prognose}) In ontwikkeling

VAR Parameters t.b.v. Value at Risk

No. Parameter naam Operationalisering
P1 Omzetplafond Totale kosten (alle zorgprestaties)
P2 Omzetplafond - Omzet 5% duurste cliënten Gecorrigeerd omzetplafond op basis van 5% duurste cliënten die worden uitgezonderd
P3 Maximale uitloop omzetplafond n.v.t.
P4.1 Deelplafond ambulant Totale kosten (alle zorgprestaties) minus Totale kosten verblijf (incl. toeslagen verblijfsdag)
P4.2 Deelplafond behandeldeel incl. toeslag reistijd Totale kosten (groeps)consulten en toeslag reistijd
P4.3 Deelplafond behandeldeel Totale kosten (groeps)consulten
P5 Deelplafond klinisch Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag)
P6 Deelplafond setting 6 Totale kosten individuele consulten - setting S06: Forensische en beveiligde zorg – klinische zorg
P7 Deelplafond setting 7 Totale kosten individuele consulten - setting S07: Forensische en beveiligde zorg – niet-klinische of ambulante zorg
P8 Deelplafond setting 2 Totale kosten individuele consulten - setting S02: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair
P9 Deelplafond setting 3 Totale kosten individuele consulten - setting S03: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair
P10 Deelplafond setting 4 Totale kosten individuele consulten - setting S04: Outreachend
P11 Deelplafond verblijf Totale kosten verblijf (excl. Toeslagen verblijfsdag)
P12 Omzet Zorgmachtigingen Totale kosten OZP zorgmachtigingen
P13 Omzet Spravato Totale kosten Toeslag Spravato
P14 Omzet beveiligde zorg Totale kosten beveiligde zorg
P15 Omzet WvGGZ n.v.t.
P16 Omzet excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ Totale kosten (alle zorgprestaties) minus Totale kosten beveiligde zorg, minus Totale kosten WvGGZ
P17 Ondergrens omzet Ondergrens waarbij geen correctie op het omzetplafond wordt doorgevoerd
P18 Bovengrens omzet Bovengrens waarbij geen correctie op het omzetplafond wordt doorgevoerd
P19 Omzet 5 % duurste cliënten Totale kosten van de 5% cliënten met de hoogste totale kosten (alle zorgprestaties tezamen)
P20 Aantal unieke cliënten - behandeling Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabel (groeps)consult is geregistreerd
P21 Aantal unieke cliënten - duurste 5% n.v.t.
P22 Aantal unieke cliënten excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ n.v.t.
P23 Ondergrens cliënten (%) Percentage van het afgesproken aantal unieke cliënten waarbij in het geval van onderschrijding geen correctie plaatsvindt op het garantiebudget
P24 Bovengrens cliënten (%) Percentage van het afgesproken aantal unieke cliënten waarbij in het geval van overschrijding geen correctie plaatsvindt op het garantiebudget
P25 Minder betaling bij minder cliënten (%) Percentage van de kosten per unieke cliënt dat niet gecompenseerd wordt door financier bij onderschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten beneden de afgesproken ondergrens % cliënten
P26 Meer betaling bij meer cliënten (%) Percentage van de kosten per unieke cliënt dat wel gecompenseerd wordt door financier bij overschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten boven de afgesproken bovengrens % cliënten
P27 Kosten per unieke client - behandeling Totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult en OZP's (m.u.v. acute zorg en verblijf) / Totaal aantal unieke cliënten met een declarabel (groeps)consult
P28 Kosten per unieke client excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ n.v.t.
P29 Aantal verblijfsdagen Aantal geregistreerde verblijfsdagen
P30.1 Uurtarief Totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult en OZP's (m.u.v. acute zorg en verblijf) / Totaal aantal geregistreerde behandeluren (groeps)consulten (directe tijd)
P30.2 Uurtarief behandeldeel incl. toeslag reistijd Totale kosten (groeps)consulten en toeslag reistijd / Totaal aantal geregistreerde behandeluren (groeps)consulten en toeslag reistijd (directe tijd)
P30.3 Uurtarief behandeldeel Totale kosten (groeps)consulten / Totaal aantal geregistreerde behandeluren (groeps)consulten (directe tijd)
P31 Gemiddelde bedprijs Totale kosten verblijf (excl. toeslagen verblijfsdag) / Totale aantal verblijfsdagen
P32 Garantiebudget Gegarandeerde financiële compensatie voor totale kosten zorg, eventueel onder voorwaarden. Prognose betreft totale kosten (alle zorgprestaties)
P33 Maximale bijstelling (% garantiebudget) Maximale procentuele correctie van het garantiebudget
P34 Marktaandeel Aandeel totale kosten van betreffende financier in totale kosten door zorgverzekeraars gefinancierde zorg in betreffende kalenderjaar
P35 Verschil percentage marktaandeel Verschil tussen afspraak en prognose van het marktaandeel
P36 Maximale afwijking KPUC n.v.t.
P37 Intensieve zorgvrager Aanwezigheid van een intensieve zorgvrager. Ja = 1; Nee = 0
P38 Correctie indien geen intensieve zorgvrager Correctie op het omzetplafond bij afwezigheid zorgintensieve cliënt(en)
P39 Kosten per unieke client - totaal Totale kosten (alle zorgprestaties) / Totaal aantal unieke cliënten
P40 Aantal unieke cliënten - totaal Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd
P41.1 Aantal declarabele uren Som aantal directe uren declarabele (groeps)consulten
P41.2 Aantal declarabele uren incl. toeslagen reistijd Som aantal directe uren declarabele (groeps)consulten en toeslag reistijd
P42 Deelplafond verblijf incl. toeslagen verblijfsdag Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag)
P43 Gemiddelde bedprijs incl. toeslagen verblijfsdag Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag) / Totale aantal verblijfsdagen
P44 Bandbreedte rondom definitieve contractwaarde zorgverzekeraar (%) Bandbreedte in procenten waarmee wordt beoordeeld of de gerealiseerde kosten significant afwijken van de contractwaarde zoals vastgesteld
P45 Bandbreedte rondom verwachte landelijke realisatie (%) Bandbreedte in procenten waarmee wordt beoordeeld of de gerealiseerde landelijke realisatie significant afwijkt van de verwachte landelijke realisatie
P46 Verwachte landelijke realisatie Verwachte totale ZPM kosten van betreffende instelling bij alle financiers in betreffende kalenderjaar
P47 Landelijke realisatie Gerealiseerde totale ZPM kosten van betreffende instelling bij alle financiers in betreffende kalenderjaar
P48 Percentage vergoed bij overschrijding omzetplafond Percentage vergoede omzet bij overschrijding omzetplafond
P49 Omzetplafond GB-profiel en specialistische zorg Totale kosten (alle zorprestaties) minus Totale kosten langdurige zorg (voormalige lGGZ)
P50 Omzetplafond langdurige zorg (voormalige lGGZ) Totale kosten (alle zorgprestaties) langdurige zorg. Dit zijn de kosten voor cliënten met met meer dan 365 dagen verblijf, conform voormalige overgang naar de LGGZ
P51 Kosten per unieke cliënt excl. langdurige zorg (voormalige lGGZ) Totale kosten (alle zorgprestaties) minus Totale kosten langdurige zorg / Aantal unieke cliënten excl. langdurige zorg
P52 Aantal unieke cliënten excl. langdurige zorg (voormalige lGGZ) Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd, waarbij zorgprestaties voor cliënten met meer dan 365 dagen verblijf buiten beschouwing worden gelaten
P53 Omzetplafond excl. Spravato en Zorgmachtiging Gecorrigeerd omzetplafond op basis van totale kosten "Toeslag Spravato" en "Zorgmachtiging Wet verplichte ggz" die wordt uitgezonderd
P54 Kosten per unieke cliënt excl. Spravato en Zorgmachtiging Totale kosten (alle zorgprestaties) minus "Toeslag Spravato" en "Zorgmachtiging Wet verplichte ggz" / Aantal unieke cliënten excl. "Toeslag Spravato" en "Zorgmachtiging Wet verplichte ggz"
P55 Aantal unieke cliënten excl. Spravato en Zorgmachtiging Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd, waarbij zorgprestaties "Toeslag Spravato" en "Zorgmachtiging Wet verplichte ggz" buiten beschouwing worden gelaten
P56 Maximaal financieel risico Percentage van de omzet dat als maximaal financieel risico geldt. Als het financiële risico van andere VAR-categorieën bij betreffende verzekeraar in betreffende kalenderjaar in totaal groter is dan dit bedrag, wordt het financiële risico voor deze overschrijding gecorrigeerd
P57 Omzetplafond excl. Spravato Gecorrigeerd omzetplafond op basis van totale kosten "Toeslag Spravato" die worden uitgezonderd
P58 Deelplafond individuele consulten Totale kosten individuele consulten - alle settingen
P59 Transitievergoeding Vast bedrag dat wordt gecompenseerd door financier om financieel risico te mitigeren
P60 Omzetplafond excl. beveiligde zorg Gecorrigeerd omzetplafond op basis van totale kosten beveiligde zorg die worden uitgezonderd.

Beveiligde zorg betreft alle zorgprestaties in setting S06, verblijfsdagen met een beveiligingsniveau, alsmede aan deze zorgprestaties gekoppelde toeslagen

P61 Kosten per unieke cliënt excl. beveiligde zorg Totale kosten (alle zorgprestaties) minus totale kosten beveiligde zorg / Aantal unieke cliënten excl. beveiligde zorg.

Beveiligde zorg betreft alle zorgprestaties in setting S06, verblijfsdagen met een beveiligingsniveau, alsmede aan deze zorgprestaties gekoppelde toeslagen

P62 Aantal unieke cliënten excl. beveiligde zorg Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd, waarbij zorgprestaties beveligde zorg buiten beschouwing worden gelaten.

Beveiligde zorg betreft alle zorgprestaties in setting S06, verblijfsdagen met een beveiligingsniveau, alsmede aan deze zorgprestaties gekoppelde toeslagen

P63 Omzetplafond excl. beveiligde en langdurige zorg Totale kosten (alle zorgprestaties) - totale kosten beveiligde zorg en langdurige zorg.

Beveiligde zorg betreft alle zorgprestaties in setting S06, verblijfsdagen met een beveiligingsniveau, alsmede aan deze zorgprestaties gekoppelde toeslagen.

Langdurige zorg betreft alle zorgprestaties voor cliënten met met meer dan 365 dagen verblijf, conform voormalige overgang naar de LGGZ

P64 Kosten per unieke cliënt excl. beveiligde en langdurige zorg Totale kosten (alle zorgprestaties) minus totale kosten beveiligde en langdurige zorg / Aantal unieke cliënten excl. beveiligde en langdurige zorg.

Beveiligde zorg betreft alle zorgprestaties in setting S06, verblijfsdagen met een beveiligingsniveau, alsmede aan deze zorgprestaties gekoppelde toeslagen.

Langdurige zorg betreft alle zorgprestaties voor cliënten met met meer dan 365 dagen verblijf, conform voormalige overgang naar de LGGZ

P65 Aantal unieke cliënten excl. beveiligde en langdurige zorg Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd, waarbij zorgprestaties beveiligde en langdurige zorg buiten beschouwing worden gelaten.

Beveiligde zorg betreft alle zorgprestaties in setting S06, verblijfsdagen met een beveiligingsniveau, alsmede aan deze zorgprestaties gekoppelde toeslagen.

Langdurige zorg betreft alle zorgprestaties voor cliënten met met meer dan 365 dagen verblijf, conform voormalige overgang naar de LGGZ

P66 Omzetplafond excl. Zorgmachtiging Gecorrigeerd omzetplafond op basis van totale kosten "Zorgmachtiging Wet verplichte ggz" die wordt uitgezonderd
P67 Kosten per unieke cliënt excl. Zorgmachtiging Totale kosten (alle zorgprestaties) minus totale kosten "Zorgmachtiging Wet verplichte ggz" / aantal unieke cliënten excl. "Zorgmachtiging Wet verplichte ggz"
P68 Aantal unieke cliënten excl. Zorgmachtiging Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd, waarbij zorgprestatie "Zorgmachtiging Wet verplichte ggz" buiten beschouwing wordt gelaten
P69 Kosten per unieke client - behandeldeel voor alle cliënten Totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult en OZP's (m.u.v. acute zorg en verblijf) / Totaal aantal unieke cliënten met een declarabele zorgprestatie (m.u.v. acute zorg)
P70 Minimale onderschrijding KPUC Minimale onderschrijding KPUC
P71 Deelplafond setting 5 Totale kosten individuele consulten - setting S05: Klinisch (exclusief forensische en beveiligde zorg)
P72 Deelplafond setting 8 Totale kosten individuele consulten - setting S08: Hoog specialistische ggz (ambulant en klinisch, met contractvoorwaarde)
P73 Landelijk aantal unieke cliënten - totaal Aantal unieke cliënten van de instelling, cumulatief van alle ZVW-financiers
P74 DBC uurtarief 2021 inclusief (1) of exclusief (0) dagbesteding Aangegeven kan worden middels een 1 of een 0 of het DBC-uurtarief van 2021 inclusief of exclusief dagbesteding is.
P75 Uurtarief op basis van DBCs 2021 inclusief dagbesteding Het uurtarief op basis van DBC's 2021 inclusief dagbesteding.
P76 Uurtarief op basis van DBCs 2021 exclusief dagbesteding Het uurtarief op basis van DBC's 2021 exclusief dagbesteding.
P77 Indexering DBC uurtarief 2022
P78 Indexering DBC uurtarief 2023
P79 Uurtarief op basis van normtijd NZA Het uurtarief op basis van de normtijd NZA.
P80 Maximale transitievergoeding als percentage van het omzetplafond (%) De maximaal afgesproken transitievergoeding, uitgedrukt als percentage van het omzetplafond.
P81 Geïndexeerd DBC uurtarief Het geïndexeerde DBC-uurtarief.
P82 Minimale verschil dat het NZA uurtarief onder geïndexeerde DBC uurtarief moet liggen (%). Het minimale verschil, in procent uitgedrukt, dat het NZA uurtarief onder het geïndexeerde tarief van de DBC moet liggen.
P83 Kosten per unieke cliënt - behandeldeel zonder OZP voor alle cliënten Afgesproken gemiddelde kosten per unieke cliënt, op basis van de totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult.
P84 Deelplafond ambulant zonder OZP Afgesproken deelplafond ambulante zorg, exclusief OZP's.
P85 Deelplafond Spravato Afgesproken maximale te vergoeden bedrag voor de Esketamine neusspray (Spravato).
P86 Omzetplafond incl. crisis binnen budget Afgesproken omzetplafond, inclusief de crisis binnen budget.
P87 Omzet crisis binnen budget Het aandeel van de crisis binnen budget in de omzet.
P88 Vergoeding per verblijfsdag onder afspraak De afgesproken vergoeding per verblijfsdag.
P89 Ontdubbelen VAR-categorieën Deze VAR-categorie moet  wel (1) of niet (0) ontdubbeld worden met andere VAR-categorieën - Indicator of relevante VAR-categorie ontdubbeld moet worden met andere VAR-categorieën.
P90 Deelplafond verblijf op basis van 100% NZA-tarief Totale kosten verblijf (excl. Toeslagen verblijfsdag) op basis van 100% NZA-tarief
P91 Gemiddelde bedprijs op basis van 100% NZA-tarief Totale kosten verblijf (excl. toeslagen verblijfsdag) op basis van 100% NZA-tarief/ Totale aantal verblijfsdagen
P92 Vergoedingspercentage behandeldeel Dit is de op/afslag van de behandeltarieven per verzekeraar op de 100% NZA-tarieven.
P93 Geïndexeerde gemiddelde bedprijs De geïndexeerde gemiddelde bedprijs waarmee de VAR wordt berekend.
P94 Vast afgesproken bedrag Dit is het bedrag waarmee de bruto omzetprognose wordt verhoogd of verlaagd.
P95 Omzetplafond excl. cruciale zorg Totale kosten (alle zorgprestaties) - totale kosten cruciale zorg
P96 Aantal unieke cliënten excl. cruciale zorg Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestatie bij betreffende financier is geregistreerd, waarbij zorgprestaties cruciale zorg buiten beschouwing worden gelaten. Cruciale zorg betreft alle zorgprestaties in setting S06 en S07, verblijfsdagen met een beveiligingsniveau, WvGGZ alle prestaties die binnen een zorgmachtiging liggen en Acute GGZ buiten budget (zorglabelcode bevat G04)
P97 Kosten per unieke cliënt excl. cruciale zorg Totale kosten (alle zorgprestaties) minus totale kosten cruciale zorg / Aantal unieke cliënten excl. beveiligde zorg. Cruciale zorg betreft alle zorgprestaties in setting S06 en S07, verblijfsdagen met een beveiligingsniveau, WvGGZ alle prestaties die binnen een zorgmachtiging liggen en Acute GGZ buiten budget (zorglabelcode bevat G04).
P98 Vergoedingspercentage behandeldeel incl. toeslag reistijd Dit percentage van de totale omzet van (groeps)consulten en toeslag reistijd wordt vergoed door zorgverzekeraar.
P99 Bovengrens eerste staffel (percentage) Dit is de bovengrens van de eerste staffel, tegelijkertijd de ondergrens van de tweede staffel
P100 Bovengrens tweede staffel (percentage) Dit is de bovengrens van de tweede staffel, tegelijkertijd de ondergrens van de derde staffel
P101 Percentage vergoed binnen eerste staffel Percentage vergoede omzet als de overschrijding van het omzetplafond binnen de eerste staffel valt
P102 Percentage vergoed binnen tweede staffel Percentage vergoede omzet als de overschrijding van het omzetplafond binnen de tweede staffel valt
P103 Percentage vergoed binnen derde staffel Percentage vergoede omzet als de overschrijding van het omzetplafond binnen de derde staffel valt

Valuecare logo 2024.png