Vernieuwend Verantwoorden WLZ

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

LET op: deze pagina is nog in ontwikkeling. Er kunnen zodoende nog wijzigingen worden doorgevoerd.

Introductie

Vernieuwend verantwoorden WLZ is bedoeld om de regeldruk in de WLZ te verminderen. Zorgaanbieders die deelnemen aan Vernieuwend Verantwoorden leggen op een alternatieve manier interne en externe verantwoording af over de geleverde zorg.

De zorgaanbieder richt zijn administratieve organisatie en interne beheersing zo in dat met een betrouwbaarheid van 95% en een nauwkeurigheid van 99% aantoonbaar zekerheid wordt verkregen dat:

  • De cliënt een geldig indicatiebesluit heeft,
  • Als het gaat om modulaire zorg: de gedeclareerde zorg binnen het indicatiebesluit is geleverd,
  • Het gedeclareerde tarief overeenkomt met het door partijen contractueel overeengekomen tarief. En dat dit tarief binnen de grenzen blijft van het door de NZa in de tariefbeschikking vastgelegde bedrag(en), tariefsoort of berekeningswijze voor de bijbehorende prestatie.

Daarnaast richt de zorgaanbieder zijn administratieve organisatie en interne beheersing zo in dat met een betrouwbaarheid van 95% een nauwkeurigheid van 95% aantoonbaar zekerheid wordt verkregen dat:

  • De gedeclareerde zorg feitelijk is geleverd aan de cliënt.
Experiment Vernieuwend Verantwoorden Wlz
Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om het experiment vernieuwend verantwoorden vorm te geven. Het experiment is bedoeld om de regeldruk in de Wlz te verminderen. Deelname aan het experiment geeft zorgaanbieders en één (of meerdere) Wlz-uitvoerder(s) de ruimte om te experimenteren met het op een alternatieve manier afleggen van interne en externe verantwoording over de geleverde zorg.

Reikwijdte
Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg en/of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz), geleverd in natura. De zorg en/of dienst als omschreven bij of krachtens de Wlz, bekostigd met een persoonsgebonden budget, zijn uitgesloten van het experiment.

Regelingen
Het tweede lid van dit artikel geldt niet voor de normen voor nauwkeurigheid en betrouwbaarheid zoals opgenomen in artikel 7.4.4 van de Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz. Van die normen wordt niet afgeweken.

De zorgaanbieder richt zijn administratieve organisatie en interne beheersing zo in dat met een betrouwbaarheid van 95% en een nauwkeurigheid van 99% aantoonbaar zekerheid wordt verkregen dat:

  • de cliënt een geldig indicatiebesluit heeft;
  • als het gaat om modulaire zorg: de gedeclareerde zorg binnen het indicatiebesluit is geleverd;
  • het gedeclareerde tarief overeenkomt met het door partijen contractueel overeengekomen tarief. En dat dit tarief binnen de grenzen blijft van het door de NZa in de tariefbeschikking vastgelegde bedrag(en), tariefsoort of berekeningswijze voor de bijbehorende prestatie.

Daarnaast richt de zorgaanbieder zijn administratieve organisatie en interne beheersing zo in dat met een betrouwbaarheid van 95% een nauwkeurigheid van 95% aantoonbaar zekerheid wordt verkregen dat:

  • de gedeclareerde zorg feitelijk is geleverd aan de cliënt.

Het voldoen aan de hierboven genoemde normen voor betrouwbaarheid en nauwkeurigheid kan op basis van kwalitatieve waarborgen, kwantitatieve waarborgen of een combinatie van beiden worden onderbouwd.

2023: Beleidsregel - Experiment vernieuwend verantwoorden Wlz - BR/REG-19165

Indicatiebesluit

Legitimatie - Client zonder geldige zorglegitimatie (R45000)

Zorglegimitatie - Productie zonder zorglegitimatie (R45001)

Levering binnen indicatiebesluit

Productie - WLZ extramuraal - MPT productie boven toegekende zorg (R45237)

Productie - WLZ extramuraal - MPT productie boven toegekende zorg in legitimatie per jaar (R45290)

Gedeclareerde tarief

Nog geen controle beschikbaar

Feitelijke levering

Zorgplan - Client zonder door client of vertegenwoordiger ondertekend zorgplan (R45248)

Zorgplan - Client in zorg zonder actief zorgplan (R45250)

Zorgplan – Plan WLZ cliënt minder dan 2 keer per jaar geëvalueerd (R45249)

Productie - Ongepland contact zonder rapportage (R45715)