Aanlevering onderzoek NZa tariefherijking 2024

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Valuecare logo 2024.png

Disclaimer / Nuances bij aanpak

Bij de gekozen aanpak spelen een aantal nuances zoals hieronder opgesomd. De cijfers doen daarom niet altijd recht aan de realiteit van elke instelling. De gemaakte keuzes kunnen een positieve of negatieve impact hebben op de uitkomsten van het onderzoek. Deze uitkomsten moeten daarom samen met de instellingen besproken worden voordat er conclusies uit getrokken worden.

Paragraaf 1

1. FTE op inzetregel is begroot - neventaken sluiten we uit zover bekend. Hierdoor worden FTE onder- en overgewaardeerd.

2. De verschillen tussen FTE op peildatum 01-01-2022 en 01-12-2022 variëren heel erg tussen instellingen. 01-12-2022 is niet altijd een eerlijk moment voor instellingen om het hele jaar 2022 mee te berekenen.

3. Overwerk is niet meegenomen. Overwerk gaat over een lange periode en omdat de uitvraag om 2 specifieke peildatums vraagt is het niet mogelijk om overwerk mee te nemen.

Paragraaf 2

4. Het betreft hier alle ZPM productie die als declarabel staat geregistreerd, ongeacht of deze onderhanden, gefactureerd of geblokkeerd voor facturatie is (vanwege fouten). Ook wordt hier geen rekening gehouden met eventuele overproductie die waarschijnlijk niet vergoed wordt.

5. De productie die gefactureerd en betaald wordt zal in de werkelijkheid lager uitvallen dan in het UPM overzicht. Dit zijn kleine maar significante margeverschillen die er voor kunnen zorgen dat er wel of geen resultaat behaald wordt en continuïteit geboden kan worden.

Paragraaf 4

6. In de WLZ is het niet verplicht alle geschreven tijd ook te registreren. Mogelijk wordt hierdoor met een te laag aantal uren voor de WLZ gerekend en wordt het aandeel WLZ hiermee ondergewaardeerd wanneer alle ZPM tijd wordt afgezet tegen de tijd besteed aan overige financieringen. We maken gebruik van de genormeerde indirecte tijd voor bovenstaande berekening.

7. Per definitie kunnen we enkel rekenen met de indirecte normtijden voor het ZPM. Medewerkers hoeven juist in het Zorgprestatiemodel geen indirecte tijd meer te schrijven ook al zijn er instellingen die directe tijd registratie wel verplichten. Er is daarom geen garantie dat de geregistreerde indirecte tijd in het ZPM volledig of betrouwbaar zal zijn voor dit sjabloon. Eerder onderzoek van ValueCare heeft aangetoond dat de genormeerde indirecte tijd in 2021 maar 83% van de werkelijke indirecte tijd dekt. Deze tekortkoming is een van de leidende oorzaken van de daling in behandelomzet over de hele GGZ markt met de invoering van het ZPM.

Inleiding

De NZa heeft besloten na overleg met brancheorganisaties tot het uitvoeren van een onderzoek naar de ZPM consult tarieven, zodat tarieven zo nodig per 2024 aangepast kunnen worden. Zorgaanbieders is gevraagd via een aanleversjabloon data aan te leveren aan de NZa. ValueCare helpt de zorgaanbieders in haar netwerk om dit aanleversjabloon geautomatiseerd te vullen.

Op deze pagina staan de uitgangspunten van de aanpak beschreven zoals die met de instellingen uit het ValueCare netwerk zijn afgestemd en zoals die bij het vullen van het sjabloon zijn gehanteerd.

Bij een aantal uitgangspunten zijn door de instellingen kanttekeningen geplaatst. Hier kan in het vullen van het sjabloon verder geen rekening mee worden gehouden, maar deze spelen wel een belangrijke rol bij de interpretatie van de uitkomsten. Deze nuanceringen zijn onderaan de pagina weergegeven.

Gebruikte datasets

Personeel

De personele gegevens komen uit Dataset Personeel productiviteit.

Productie

De ZPM productie gegevens komen uit de volgende datasets

 • Activiteiten ZPM
 • Overige Zorgprestaties
 • Voor UPM: Verblijfsdagen

De niet-ZPM productie gegevens komen uit de volgende datasets:

 • Activiteiten Jeugd
 • Activiteiten WMO
 • Activiteiten LGGZ LZ
 • Activiteiten Overig
 • Activiteiten Jeugd Ongekoppeld

Operationalisering

Het aanleversjabloon heeft een toelichting, maar er zijn enkele punten die een nadere interpretatie nodig hebben. Deze punten zijn hieronder toegelicht.

Paragraaf 1. Algemene gegevens instelling

1.1 Naam aanbieder

Wordt gevuld door de instelling

1.2 KVK-nummer aanbieder

Wordt gevuld door de instelling

1.3 AGB-instellingscode

Wordt gevuld door de instelling

1.4 Aantal unieke behandelaren: stand 1-1-2022

Er wordt gekeken naar alle medewerkers in het personeelssysteem die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Medewerker heeft een actief dienstverband op 1 januari 2022
 • Medewerker heeft een inzetregel met een beroep uit de ZPM beroepenlijst
 • Inzetregels waar geen interne productie op gedraaid worden, zijn uitgesloten. Voorbeeld: POH, Staffuncties, management, consultieve diensten, OR, etc.
 • Medewerker is gekoppeld aan een ZPM-declaratiecode tussen 01-01-2022 en vandaag (gedefinieerd als de datum van de berekening) om medewerkers met langdurig verzuim zo goed als mogelijk mee te nemen

1.5 Aantal unieke behandelaren: stand 1-12-2022

Er wordt gekeken naar alle medewerkers in het personeelssysteem met volgende eisen:

 • Medewerker heeft een actief dienstverband op 1 december 2022
 • Medewerker heeft een inzetregel met een beroep uit de ZPM beroepenlijst
 • Inzetregels waar geen interne productie op gedraaid worden, zijn uitgesloten. Voorbeeld: POH, Staffuncties, management, consultieve diensten, OR, etc.
 • Medewerker is gekoppeld aan een ZPM-declaratiecode tussen 01-01-2022 en vandaag (gedefinieerd als de datum van de berekening) om medewerkers met langdurig verzuim zo goed als mogelijk mee te nemen.

Paragraaf 2. Productie 2022 GGZ en FZ

2.1 Maanden declaraties

Invullen naar eigen inzicht instelling.

2.2 Volledig kunnen declararen?

Invullen naar eigen inzicht instelling.

2.3 Zo niet..

Invullen naar eigen inzicht instelling.

2.4 "Uniforme Productiemonitor"

In het tabblad "Universele Productiemonitor" worden alle geregistreerde prestaties ingevuld, die de indicator 'Declarabel = Ja' hebben.

Het betreft alle de prestaties van FZ/ZVW en ook acuut/niet-acuut.

Ook de verblijfsprestaties worden ingevuld, ook al zijn deze niet voor dit onderzoek noodzakelijk.

Alle financiers worden meegenomen in de uniforme productiemonitor.

Deze zelfde selectie wordt toegepast op 4d zodat de gehele productie zowel hier als bij 4d gebruikt wordt.

Nuance
 • Het betreft hier alle ZPM productie die als declarabel staat geregistreerd, ongeacht of deze onderhanden, gefactureerd of geblokkeerd voor facturatie is (vanwege fouten). Ook wordt hier geen rekening gehouden met eventuele overproductie die waarschijnlijk niet vergoed wordt.
 • De productie die gefactureerd en betaald wordt zal in de werkelijkheid lager uitvallen dan in het UPM overzicht. Dit zijn kleine maar significante margeverschillen die er voor kunnen zorgen dat er wel of geen resultaat behaald wordt en continuïteit geboden kan worden.

Paragraaf 3. Optioneel: Rekenhulp bij beroepscategorieën

 • Niet relevant omdat paragraaf 4 wordt ingevuld

Paragraaf 4. Toedeling fte naar beroepscategorie en setting

4a. Totaal personeel

 • Zelfde selectie als bij 1.5
 • Verdeeld over de 8 Beroepscategorieën

4b. Personeel in loondienst

 • Zelfde selectie als bij 1.5
 • Gefilterd op 'Personeel in loondienst = Ja'
 • Uren op basis van het contract uitgedrukt in FTE waar 1 FTE = 36 uur
 • Verdeeld over de 8 Beroepscategorieën
 • Overwerk wordt niet meegenomen

4c. Personeel niet in loondienst (PNIL)

 • Zelfde selectie als bij 1.5
 • Gefilterd op 'Personeel in loondienst = Nee'
 • Uren op basis van het contract uitgedrukt in FTE waar 1 FTE = 36 uur
 • Verdeeld over de 8 Beroepscategorieën
 • Overwerk wordt niet meegenomen
Nuance
 • De verschillen tussen FTE op peildatum 01-01-2022 en 01-12-2022 variëren heel erg tussen instellingen. 01-12-2022 is niet altijd een eerlijk moment voor instellingen om het hele jaar 2022 mee te berekenen.
 • Overwerk is niet meegenomen. Overwerk gaat over een lange periode en omdat de uitvraag om 2 specifieke peildatums vraagt is het niet mogelijk om overwerk mee te nemen.

4d. Waarvan deel voor consulten (incl. groep), toeslagen, overige prestaties

 • Zelfde selectie als bij 1.5
 • Van deze selectie van medewerkers wordt gekeken naar hun productie over de gehele organisatie
 • Alle declarabele tijd gekoppeld aan een cliënt in 2022 wordt hierin meegenomen
 • Waar mogelijk wordt de werkelijk geschreven tijd gebruikt, alleen bij de ZPM indirecte tijd moet gebruik worden gemaakt van de normtijd omdat er geen werkelijke indirecte tijd geschreven wordt
Gekoppelde tijd
ZPM financiering Niet ZPM financieringen
Geschreven directe tijd Geschreven directe tijd
Genormeerde indirecte tijd Geschreven indirecte tijd
Geschreven reistijd Geschreven reistijd
 • Uren gemaakt in ZPM financiering (ZVW en FZ) worden afgezet tegen het totaal aantal uren (= uren ZPM financiering + uren Niet ZPM financieringen), hieruit volgt het percentage voor 4d.
Nuance
 • In de WLZ is het niet verplicht alle geschreven tijd ook te registreren. Mogelijk wordt hierdoor met een te laag aantal uren voor de WLZ gerekend en wordt het aandeel WLZ hiermee ondergewaardeerd wanneer alle ZPM tijd wordt afgezet tegen de tijd besteed aan overige financieringen. We maken gebruik van de genormeerde indirecte tijd voor bovenstaande berekening.
 • Per definitie kunnen we enkel rekenen met de indirecte normtijden voor het ZPM. Medewerkers hoeven juist in het Zorgprestatiemodel geen indirecte tijd meer te schrijven ook al zijn er instellingen die directe tijd registratie wel verplichten. Er is daarom geen garantie dat de geregistreerde indirecte tijd in het ZPM volledig of betrouwbaar zal zijn voor dit sjabloon. Eerder onderzoek van ValueCare heeft aangetoond dat de genormeerde indirecte tijd in 2021 maar 83% van de werkelijke indirecte tijd dekt. Deze tekortkoming is een van de leidende oorzaken van de daling in behandelomzet over de hele GGZ markt met de invoering van het ZPM.

4d. ZPM Productie verdelen over setting

Omdat enkel individuele contacten een setting hebben zullen we voor groepscontacten, toeslagen en overige zorgprestaties een setting moeten simuleren.

 • De setting van deze prestaties wordt bepaald door de combinatie van de kostenplaats (of team / organisatorische eenheid) waar de prestatie aan gekoppeld is en/of het zorgprogramma dat de cliënt volgt. Deze matrix setting per combinatie OE en zorgprogramma is in het EPD vastgelegd.
 • Vervolgens berekenen we per beroepscategorie en (gesimuleerde) setting het aantal minuten van individuele consulten, groepscontacten, overige zorgprestaties en toeslagen en zitten dit af tegen het totaal van de beroepscategorie.
  • Er wordt gerekend met de geschreven directe tijd voor consulten en groepscontacten
  • De indirecte normtijd voor consulten en groepscontacten wordt meegenomen
  • Voor toeslagen reistijd nemen we de geschreven tijd
  • Crisisconsulten en reistijd crisiscontact uit Overige Zorgprestaties worden ook meegenomen
  • Toeslagen tolk worden uitgesloten


Valuecare logo 2024.png