Zorgtype: Verwijzing andere instellling ontbreekt (N1297)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1297

Referentienummer Controlegroep Onderzoek Controles cGGZ 2013: 12a.

Behoort tot Normenkader

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2014
  2. GGZ Rechtmatigheid 2015
  3. GGZ Rechtmatigheid 2016
  4. GGZ Rechtmatigheid 2017
  5. GGZ Rechtmatigheid 2018
  6. GGZ Rechtmatigheid 2019
Samenvatting

Voor de zorgtypes 'zorg op basis van tertiare verwijzing', langdurig periodieke controle (bij overname)' en 'bemoeizorg' dient een erkende doorverwijzing aanwezig te zijn door een andere zorgaanbieder.

Regelgeving / beleid
2014 & 2015
Het tweede onderdeel van de typering is het vastleggen van de aanleiding tot zorg. Dit heet het zorgtype. Het zorgtype beschrijft de reden van het (eerste) contact tussen de zorgaanbieder en de patiënt. In [onderstaande tabel] is te zien uit welke zorgtypen de hoofdbehandelaar kan kiezen bij een initiële DBC en een vervolg-DBC.
Initiële DBC
Code Zorgtype
101 Reguliere zorg
106 Second opinion
107 Zorg op basis van een tertiaire verwijzing
108 Langdurig periodieke controle (bij overname)
109 Bemoeizorg
110 Rechterlijke machtiging (RM)
111 Inbewaringstelling (IBS)
115* Ondertoezichtstelling (OTS)
116 Rechterlijke machtiging met voorwaarden
117* Jeugdstrafrecht
Vervolg-DBC
Code Zorgtype
201 (Langdurig periodieke) controle
202 Voortgezette behandeling
203 Uitloop
204 Exacerbatie/recidive 
205 Bemoeizorg
206 Rechterlijke machtiging (RM)
210* Ondertoezichtstelling (OTS)
211 Rechterlijke machtiging met voorwaarden
212* Jeugdstrafrecht
216** Voortgezette behandeling jeugd-GGZ

*Zorgtypen vanaf 2015 uitsluitend voor jeugd-GGZ
**Zorgtype pas bruikbaar vanaf 2015, uitsluitend voor jeugd-GGZ

  • Zorg op basis van tertiaire verwijzing - 107. Het betreft een patiënt met een nieuwe zorgvraag, die wordt gezien op basis van een erkende doorverwijzing door een andere zorgaanbieder omdat daar de benodigde expertise, kennis, ervaring en/of behandelfaciliteiten voor die zorgvraag niet aanwezig zijn.
  • Langdurig periodieke controle (bij overname) - 108. Er is sprake van een meerjarig zorgtraject waarbij de patiënt tenminste eenmaal per jaar ter controle wordt gezien nadat de initiële behandelingsfase is afgerond.
  • Bemoeizorg - 109. Dit zorgtype wordt geregistreerd als bemoeizorg de aanleiding is voor het starten van de DBC in de gespecialiseerde ggz. Er is geen sprake van een juridische maatregel ten aanzien van de zorg. Activiteiten die gerekend kunnen worden tot bemoeizorg (voortraject; aanleiding van zorg; nog geen zorgvraag en zorgvrager) behoren niet tot de geneeskundige ggz en vallen daarmee niet onder de DBC-systematiek.
  • Bemoeizorg - 205. Dit vervolg zorgtype wordt geregistreerd als bemoeizorg de aanleiding is voor het starten van de DBC in de gespecialiseerde ggz. Er is geen sprake van een juridische maatregel ten aanzien van de zorg. Activiteiten die gerekend kunnen worden tot bemoeizorg (voortraject; toeleiding naar zorg; nog geen zorgvraag en zorgvrager) behoren niet tot de geneeskundige ggz en vallen daarmee niet onder de DBC-systematiek.


(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf 3.1.2, p.13-18)
(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Paragraaf 3.1.2, p.14-19) 

2016
2017
2018
2019
Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Zorgtype: Verwijzing andere instellling ontbreekt (N1297)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBC's geopend in het betreffende kalenderjaar

Blauwepijl.png

2) DBC's met zorgtype 'Zorg op basis van tertiare verwijzing' (107), Langdurig periodieke controle (bij overname)' (108) en 'Bemoeizorg' (109, 205)

Blauwepijl.png
3) Type verwijzer DBC ongelijk aan '2. Verwezen patiënt vanuit een (andere) GGZ-instelling, instelling voor medisch specialistische zorg of GGZ-praktijk'

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Er wordt geen financiële impact berekend.


ValueCareLogo2.png