Voortgezet verblijf in instelling langer dan 365 dagen (N0823)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Referentienummer: N0823

Samenvatting

Als een verzekerde in een ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis of revalidatie instelling verblijft, is dit de eerste 365 dagen een verzekerde prestatie in het kader van de Zvw. Er is pas sprake van voortgezet verblijf als de verzekerde 365 dagen ononderbroken ten laste van de Zvw opgenomen is geweest en daar vanwege geneeskundige zorg nog langer moet blijven. Van voortgezet verblijf is alleen sprake als het verblijf noodzakelijk is vanwege de geneeskundige behandeling (klinische behandeling).

Regelgeving / beleid

Besluit zorgaanspraken AWBZ

(http://wetten.overheid.nl/BWBR0014149/geldigheidsdatum_15-08-2014#HoofdstukII_Artikel13)

Artikel 13:

1. Voortgezet verblijf omvat verblijf in een instelling gepaard gaande met medisch noodzakelijke geneeskundige zorg in aansluiting op verblijf als bedoeld in het Besluit zorgverzekering voor zover dit verblijf een ononderbroken periode van 365 dagen te boven gaat, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg.

2. In afwijking van het eerste lid, bestaat het voortgezet verblijf, indien er sprake is van behandeling van een psychiatrische aandoening, uit zorg als omschreven in artikel 9, eerste en tweede lid.

3. Voor de berekening van de 365 dagen geldt een onderbreking niet langer dan dertig dagen niet als onderbreking, doch deze dagen tellen voor de berekening van de 365 dagen evenmin mee. Indien de periode van 365 dagen is verstreken en binnen dertig dagen opnieuw verblijf nodig is, is er evenmin sprake van een onderbreking.

Artikel 15:

1. Voor zover gepaard gaande met verblijf in dezelfde instelling, omvat de zorg, bedoeld in de artikelen 8 en 13, tevens:

  1. geneeskundige zorg van algemeen medische aard, niet zijnde paramedische zorg;
  2. behandeling van een psychiatrische aandoening indien de behandeling integraal onderdeel uitmaakt van de behandeling van een van de in artikel 8 genoemde aandoeningen of handicaps;
  3. farmaceutische zorg;
  4. hulpmiddelen, noodzakelijk in verband met de in de instelling gegeven zorg;
  5. tandheelkundige zorg;
  6. kleding, verband houdende met het karakter en de doelstelling van de instelling;
  7. het individueel gebruik van een rolstoel.

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, aanhef, omvat niet het verkrijgen van onderwijs, kleedgeld en zakgeld.

Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Voortgezet verblijf in instelling langer dan 365 dagen (N0823)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Patiënt heeft meer dan 365 verpleegdagen en deze zijn gekoppeld aan een declarabel subtraject die nog openstaat of gesloten is in 2014

Blauwepijl.png
2) Er is geen onderbrekende periode van meer dan 30 dagen waarop geen enkele verpleegdag is geregistreerd

3) Verpleegdagen uitgevoerd in 2014 zijn gefactureerd via de AWBZ

Blauwepijl.png Blauwepijl.png
4) Patiënt heeft minder dan 365 verpleegdagen in 2014 gehad

5) Patiënt heeft meer dan 365 verpleegdagen gehad in 2014 En er is sprake van een onderbrekende periode van meer dan 30 dagen waarop geen enkele verpleegdag is geregistreerd

Logica: (1 en 2) of (3 en (4 of 5) ) 

Berekening financiële impact