Verpleegdag terwijl patiënt is ontslagen voor of om 7:00uur (N0290-HR2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0290-HR2020
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2020 MSZ - Controlepunt 5.2

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Verpleegdagen (R06407)

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2020 - Onterecht vastleggen van een klinische zorgactiviteit
Samenvatting

Bij verpleging (opname) zonder overnachting kan op de ontslagdatum geen verpleegdag geregistreerd worden als de patiënt voor of op 07:00 uur wordt ontslagen.

Regelgeving / beleid
2020
Verpleegdag (190200, 190218, 194804 en 231902)

Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). Deze periode loopt vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de dag van opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20.00 uur) en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag.
De voorwaarde ‘overnachting’ geldt niet bij:

  • een definitieve overname door een andere instelling op dag van of de dag na opname;
  • overlijden van de patiënt op dag van of de dag na opname.

Een verpleegdag mag niet geregistreerd worden wanneer een patiënt voor 20:00 uur overgeplaatst wordt naar een klinische setting in de thuissituatie.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 29


Klinische zorgdag in de thuissituatie (190228)
Een klinische zorgdag in de thuissituatie is een te registreren kalenderdag, met alle door het ziekenhuis geleverde zorg, die niet in andere zorgactiviteiten is beschreven. Deze kalenderdag is te beschouwen als een klinische opname in de thuissituatie. De klinische opname in de thuissituatie bestaat uit een episode van klinische zorg in de thuissituatie met minimaal één overnachting. De te registreren periode loopt vanaf de opname in de thuissituatie tot en met de dag van ontslag of dag voor overplaatsing naar een klinische setting in een instelling. De dag van opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20.00 uur) en de dag van ontslag worden beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag. Bij overplaatsing naar een klinische setting in een instelling wordt op de dag van overplaatsing geen klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

2020: NR/REG-2001a art. 26 lid 4 en 5


Onder een voor verpleging ingerichte afdeling valt onder andere high/medium care. De polikliniek en spoedeisende hulp vallen hier niet onder.
Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag. Het is daarmee niet mogelijk om bij ontslag en heropname op dezelfde dag meerdere verpleegdagen binnen een instelling te registreren.
Er is sprake van een overnachting als de patiënt opgenomen wordt vóór 0.00 uur en ontslag plaatsvindt ná 7.00 uur op de daaropvolgende kalenderdag. In tabel 2 zijn diverse situaties opgenomen die helderheid verschaffen over wat er geregistreerd wordt (ervan uitgaande dat aan alle overige voorwaarden uit de definitie wordt voldaan).

2020: NR/REG-2001a Toelichting art. 24 lid 28

2019
Verpleegdag (190200, 190218, 194804, 231902 en [190031, 190032, 190033, 190038]1)

Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). Deze periode loopt vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de dag van opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20:00 uur) en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag. De voorwaarde ‘overnachting’ geldt niet bij een definitieve overname door een andere instelling op dag van opname, of bij overlijden van de patiënt op dag van of de dag na opname.

1Voor deze vier genoemde overige trajecten geldt ook de definitie van een verpleegdag zoals omschreven in art 24.15.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 29 & art. 26 lid 4

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

De 190228 (klinische zorgdag in de thuissituatie) is toegevoegd aan de scope.

Toegevoegd dat we ook kijken naar een eventuele opname die voor een onjuiste opname ligt, waarbij een terechte verpleegdag is geregistreerd op de dag van ontslag.

Aangepast dat wanneer een patiënt overleden is, maar de dag daarna pas ontslagen is, er niet gesignaleerd wordt.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Per instelling kan gedefinieerd worden welke type instellingen behoren tot 'Andere zorginstelling'. Toelichting interpretatie: Type van instelling waarnaar een patiënt wordt doorgestuurd na ontslag maakt niet uit. Gaat hier om afstemming met externe partij.
  2. De ontslagdag mag geregistreerd worden als verpleegdag (bij ontslag voor 7.00 uur), mits er in de periode van verpleging een overnachting (die voldoet aan de vereiste tijdstippen) plaatsvindt (uitspraak NZa – zaaknummer 115073 CRM:04142297).
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Verpleegdag terwijl patiënt is ontslagen voor of om 7:00uur (N0290-HR2020)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle verpleegdagen (190200, 190218, 194804, 231902, 190031, 190032, 190033, 190038, 190228 (vanaf 2020))

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) De patiënt is niet overleden tijdens de verpleegdag

Blauwepijl.png

4) De patiënt is niet overgenomen door een andere instelling op de verpleegdag

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

5) Verpleegdag vastgelegd op ontslag datum terwijl patiënt is ontslagen voor of op 7:00uur (bij een verpleging (opname) zonder overnachting)

6) Verpleegdag vastgelegd op opname datum terwijl patiënt is opgenomen voor 20:00 uur en de volgende dag is ontslagen voor of op 7:00 uur


Logica: 1 en 2 en 3 en en (5 of 6)

Berekening financiële impact

De verpleegdag wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde bij onterecht dubbele zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png