Verblijf met rechtvaardigingsgrond (N6270)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N6270

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2018: B - 4

Behoort tot Normenkader ValueCare
  1. GGZ Zelfonderzoek 2018
Functioneel ontwerp
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2018
Aandachtspunt

Dit is een controlepunt gericht op (toetsing van) beleid. Indien een aanbieder klinische zorg levert (voldoet aan de controlemassa), gaan wij er vanuit dat het controlepunt van toepassing is.

Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat de zorgaanbieder een Werkwijzer Medisch Noodzakelijk Verblijf heeft ontwikkeld, waarin het beleid rondom verblijf met rechtvaardigheidsgrond en relevante afspraken (rondom zorglogistiek/eventuele overdracht van patiënten) met andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten zijn opgenomen.</span>

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

Rapport Medisch Noodzakelijk verblijf in de geneeskundige GGZ dd. 28 februari 2017
Werkwijzer Medisch Noodzakelijk Verblijf (Definitieve versie -31 augustus 2018)
Om te stimuleren dat mensen naar huis of een andere passende plek kunnen met de juiste zorg en ondersteuning als een klinische opname in een ggz-instelling niet langer medisch noodzakelijk is, is samenwerking nodig tussen betrokken partijen met heldere afspraken over hoe te handelen rondom individuele patiënten. GGZ Nederland, Mind, VNG en ZN geven hieraan invulling en daarmee ook invulling aan de adviezen in het rapport van het Zorginstituut door middel van deze ‘Werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf’. De Werkwijzer is leidend voor de partijen en partijen spreken elkaar aan als er niet wordt gehandeld op basis van deze Werkwijzer.

p. 20 Verantwoordelijkheden VMR
Met betrekking tot VMR zijn de verantwoordelijkheden als volgt verdeeld. In verband met de termijnen voor gemeenten vergoeden zorgverzekeraars voor een periode van maximaal
zes maanden de VMR dagen. Nadat de vergoeding van VMR-dagen door verzekeraars stopt, zijn gemeenten verantwoordelijk voor het regelen en financieren van een kwalitatief passende overbruggingsopvang voor deze groep cliënten. De gemeente overlegt dan met de cliënt, naasten en ggz-aanbieder waar de cliënt verblijft over hoe deze vorm te geven. De ggz-aanbieder

NR/REG-1803a
5.1.4 Registreren
Verblijf met rechtvaardigingsgrond (VMR)
25. Voor verblijf zonder medische noodzaak, waarvoor er wel een rechtvaardigingsgrond conform de duiding van Zorginstituut Nederland bestaat, is de prestatie VMR (Verblijf met rechtvaardigingsgrond) van toepassing.

Toelichting op de Nadere Regel
Artikelsgewijze toelichting
5.1.4.23 – 5.1.4.26 Verblijf met overnachting (vmo)
Deelprestatie VMR (verblijf met rechtvaardigingsgrond)
De deelprestatie VMR staat voor verblijf met rechtvaardigingsgrond. Het Zorginstituut heeft geduid dat “er situaties denkbaar zijn waarin het medisch niet verantwoord is om een cliënt uit de instelling te ontslaan als de voor die cliënt noodzakelijke ambulante vervolgzorg, huisvesting of voorzieningen in het sociale domein niet beschikbaar zijn”. Dit zijn uitzonderlijke situaties waarbij het gerechtvaardigd is dat het verblijf voor een redelijke termijn wordt voortgezet ondanks dat dit verblijf niet meer “medisch noodzakelijk” is in verband met geneeskundige ggz. Het moet hier gaan om situaties waarbij ontslag uit de instelling medisch niet verantwoord is vanwege het ontbreken van de noodzakelijke ambulante zorg of vervolgvoorzieningen. Zorgaanbieder en zorgverzekeraar hebben wel geprobeerd de patiënt elders onder te brengen, maar zonder dat dit direct tot resultaat heeft geleid. De prestatie VMR moet voor deze patiënten een uitkomst bieden.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

  • Alle klinische DBC's 

Zorgverzekeraars gaan ervan uit dat aanbieders die klinische DBC’s leveren te maken hebben met de onderliggende problematiek van VMR. Indien een zorgaanbieder vindt dat dit controlepunt niet van toepassing is, graag een nadere toelichting (in het verantwoordingsdocument).

Controlemethodiek

Toelichting op beleid

Toetsingskader

Inzichtelijk maken van het beleid / Werkwijzer Medisch Noodzakelijk Verblijf. Hierin dient minimaal naar voren te komen:
• Afspraken en relaties met- en ingangen bij- andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten rondom de zorglogistiek van patiënten. Bijv. door het aangeven van type organisatie en de functies van relevante contactpersonen.
• Vertaling van het beleid naar de werkvloer: hoe worden (regie)behandelaren geïnformeerd over deze problematiek en zijn er instructies over hoe te handelen.
• Hoe wordt vastgelegd (in de dossiers) dat VMR noodzakelijk is?
• Hoe worden betrokken partijen (gemeenten, andere zorgaanbieder, zorgverzekeraars) geïnformeerd indien sprake is van VMR?
• Hoe is gewaarborgd dat, indien van toepassing, de deelprestatie VMR wordt gedeclareerd en hoe is gewaarborgd dat deze bij ontbreken van vervolgvoorziening binnen de verantwoordelijkheid van de gemeente niet langer dan 6 maanden wordt gedeclareerd?

Indien de hierboven genoemde punten niet of onvoldoende in het beleid van de aanbieder naar voren komen, wordt van de aanbieder verwacht hier een verbetermaatregel op te formuleren.

Definities relevante terminologie

Interpretaties

Er zijn geen interpretatie keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Verblijf met rechtvaardigingsgrond (N6270)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle klinische DBC's

Blauwepijl.png

2) Toelichting op beleid/Werkwijzer Medisch Noodzakelijk Verblijf


Controlemassa bepaald door data-analyse

Beoordeling op basis van het dossier


Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

  • De financiële impact kan voorafgaand aan het zelfonderzoek niet ingeschat worden. De impact is in sterke mate afhankelijk van casuïstiek, het beleid en zorginhoudelijke onderbouwing.
  • Dit controlepunt richt zich daarnaast allereerst op het verkrijgen van inzicht en het verbeteren naar de toekomst.

ValueCareLogo2.png