Tijdschrijven onder categorie. overig in de beroepentabel (N6232)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N6232

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2017: A - 8.2
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2018: A - 8.2

Behoort tot Normenkader ValueCare
 1. GGZ Zelfonderzoek 2017
 2. GGZ Zelfonderzoek 2018
Functioneel ontwerp
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2017
Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat de tijd geregistreerd op een beroepscode eindigend op "SF.overig" rechtmatig is.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving
NR/REG-1734
Bijlage 4 DBC-beroepentabel
In de DBC-beroepentabel zijn die beroepen opgenomen, die bevoegd en bekwaam zijn om een rol te vervullen in de (individuele diagnosegerichte) behandeling van patiënten in de ggz. De tabel sluit daarmee aan bij de in de Wet BIG geregistreerde beroepen. Hier zijn de beroepen aan toegevoegd die (nog) niet geregistreerd zijn in de Wet BIG, maar binnen de GGZ wel eenzelfde landelijk erkende status hebben. De DBC-beroepentabel onderscheidt zeven beroepenclusters: de clusters medische, psychotherapeutische, agogische, psychologische, vaktherapeutische, verpleegkundige beroepen en de ‘somatische beroepen werkzaam in de GGZ’. Hierbinnen vallen die beroepen, die vanuit hun somatische beroep activiteiten in de GGZ uitvoeren, maar niet primair (breder) opgeleid zijn voor een rol in de GGZ. In elk beroepencluster worden vier niveaus onderscheiden. In de Wet BIG wordt bepaald wanneer sprake is van een basisberoep en van een specialisme. Hieraan zijn met instemming van de minister van VWS en van de Tweede Kamer, het initiële niveau en het niveau specialisatie/functiedifferentiatie toegevoegd.
Ondersteunende beroepen
Bijlage 4 DBC-beroepentabel
De ondersteunende beroepen in de ggz schrijven geen tijd op de DBC. In de kostprijsberekening, die vooraf gaat aan de bepaling van de maximumtarieven, is rekening gehouden met deze ondersteunende beroepen. De kosten hiervan zijn verdisconteerd in de kostprijs/uur van de wél tijdschrijvende beroepen.

Assisterende ggz-functies
 • psychologisch assistent
 • psychodiagnostisch werkende
 • zorgassistent
 • testassistent


Activiteitenbegeleiders

 • activiteitenbegeleider
 • sport(bege)leider
 • sport/speltherapeut
 • groepsbegeleider

Gezinsbegeleiding

 • gezinstherapeut
 • gezinshulpverlener
 • gezinsbegeleider
 • systeemtherapeut

VOV/verpleegkundig personeel

 • verpleger (Onder verpleger vallen ook verwante functies zoals: verplegende, helper, etc.(dit personeel wordt als VOV-personeel toegewezen als hoofdkostenplaats aan de kostendrager "verblijfsdagen").
 • nurse practitioner
 • ambulant werkende
 • verzorger
Overige ondersteuners ggz
 • maatschappelijk werkende (Onder deze groep vallen NIET de maatschappelijk werkenden/ psychomotorisch therapeuten met differentiatie ggz.).
 • psychomotorisch therapeut (Onder deze groep vallen NIET de maatschappelijk werkenden/psychomotorisch therapeuten met differentiatie ggz.).
 • preventiemedewerker
 • medewerker rehabilitatie
 • counselor
 • geestelijk verzorger
 • casemanager
 • trajectbegeleider
 • ondersteuner spec. Fz (Tot deze categorie behoren ondersteuners die ingezet worden bij niet-strafrechtelijkezorg en niet bij een andere groep te plaatsen zijn).
 • ervaringsdeskundige

Controlemassa
Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC's
 • Waarop tijd is geregistreerd door behandelaren op beroepscode SF.overig (MB.SF.overig, AG.SF.overig, PB.SF.overig, VK.SF.overig, VB.SF.overig)
 • De activiteit dagbesteding (act_9.*) wordt hier buiten beschouwing gelaten.

Controlemethodiek
Integrale controle

Toetsingskader
Toets of alle medewerkers die tijd hebben geregistreerd op één van de beroepscodes:

 • MB.SF.overig
 • AG.SF.overig
 • PB.SF.overig
 • VK.SF.overig
 • VB.SF.overig

beschikken over een geldig diploma dat opleidt tot een basisberoep in de beroepentabel (bijlage 4 bij NR/REG-1734). Dit kan ook worden aangetoond middels een BIG-registratie.

Uit de toelichting moet blijken dat het betreffende diploma opleidt tot een basisberoep waarvan de medewerker tijd mag schrijven op de DBC GGZ, geef hierbij de datum, inhoud en niveau van de diploma’s weer. Het gaat hier om medewerkers met een basisberoep en daarna een specialisatie of functiedifferentiatie, die niet expliciet wordt benoemd in de beroepentabel. Dit zijn dus behandelaren die ook zonder deze specialisatie of functiedifferentiatie tijd zouden mogen schrijven vanuit hun basisberoep.

Als sprake is van een van de ondersteunende beroepen, dan is alle door deze medewerker geregistreerde tijd onrechtmatig. Als een medewerker met een beroep in de categorie SF.overig tijd heeft geregistreerd op een DBC zonder dat deze beschikt ov.

Interpretaties
Er zijn geen interpretatie keuzes gemaakt.

Berekening financiële impact

 • De financiële impact is het verschil in waarde tussen de productgroep van de DBC en de productgroep waarin de DBC bij correctie van minuten door niet-toegestane beroepen zou moeten vallen.
 • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op microniveau.
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2018
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de tijd geregistreerd op een beroepscode eindigend op “SF.overig” rechtmatig is.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/REG-1803/1803a

Bijlage 3: DBC-beroepentabel
In de DBC-beroepentabel is de scheiding tussen beroepen en functies strikt doorgevoerd. Vooruitlopend op de erkenning van bepaalde functies tot beroep is in categorie 3 (specialisatie/functiedifferentiatie (SF)) een aantal voorbeelden van functies genoemd, die een specifieke GGZ-specialisatie vereisen én dus door partijen als beroep worden gezien. Een voorbeeld hiervan bij het verpleegkundige beroepencluster is bijvoorbeeld de SPV. De tabel is op dit punt niet uitputtend. De instelling of praktijk kan onder eigen verantwoordelijkheid vergelijkbare beroepen laten registreren onder de noemer 'overig [naam betreffend beroepencluster] SF'.

Bijlage 3: DBC-beroepentabel

Beroepen waarvan de tijd niet afleidt naar de prestatie
Per 2018 is een grote wijziging doorgevoerd. De beroepen die tot en met 2017 geen tijd mochten schrijven, mogen dat vanaf 2018 wel. Hun tijd leidt echter niet af naar een prestatie en daarmee niet naar (de hoogte van) de dbc. Wij noemen dit beroepen waarvan de tijd niet afleidt naar een prestatie. Voor de beroepen die al tijd mochten schrijven verandert er niets. Deze beroepen noemen we beroepen waarvan de tijd wél afleidt naar een prestatie.

De beroepen waarvan de tijd niet afleidt naar een prestatie in de ggz schrijven sinds 2018 tijd. Deze tijd leidt echter niet af naar een prestatie. In de kostprijsberekening, die vooraf gaat aan de bepaling van de maximumtarieven, is rekening gehouden met deze beroepen. De kosten hiervan zijn verdisconteerd in de kostprijs/uur van de beroepen waarvan de tijd wél afleidt naar een prestatie. Deze beroepen konden altijd al tijdschrijven.
Voor een overzicht van welke beroepen wel of niet tijd mogen schrijven die afleidt naar de prestatie, zie de DBC Beroepentabel van de NZa. Deze is in bijlage 6 van Zelfonderzoek 2018 integraal overgenomen.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC’s
 • Waarop tijd is geregistreerd door behandelaren op beroepscode SF.overig (MB.SF.overig, AG.SF.overig, PB.SF.overig, VK.SF.overig, VB.SF.overig)
 • De activiteit dagbesteding (act_9.*) wordt hier buiten beschouwing gelaten.

Controlemethodiek

Integrale controle

Toetsingskader

Toets of alle medewerkers die tijd hebben geregistreerd op één van de beroepscodes
 • MB.SF.overig
 • AG.SF.overig
 • PB.SF.overig
 • VK.SF.overig
 • VB.SF.overig

beschikken over een geldig diploma dat opleidt tot een basisberoep benoemd in de beroepentabel (bijlage 3 bij NR/REG-1803/1803a). Dit kan ook worden aangetoond middels een BIG-registratie.

Uit de toelichting moet blijken dat het betreffende diploma opleidt tot een basisberoep op basis waarvan de medewerker tijd mag schrijven (die door valt) op de DBC GGZ, geef hierbij de datum, inhoud en niveau van de diploma’s weer. Het gaat hier om medewerkers met een basisberoep en daarna een specialisatie of functiedifferentiatie, die niet expliciet wordt benoemd in de beroepentabel. Dit zijn dus behandelaren die ook zonder deze specialisatie of functiedifferentiatie tijd zouden mogen schrijven vanuit hun basisberoep. Indien één van de beroepen waarvan de tijd niet mag afleiden naar de prestatie (abusievelijk) tijd geschreven heeft op de DBC die afleidt naar de productgroep, is de bijbehorende tijd onrechtmatig.

Als een medewerker met een beroep in de categorie SF.overig tijd heeft geregistreerd op een DBC zonder dat deze beschikt over een diploma dat opleidt tot een basisberoep (dit kan ook worden aangetoond middels een BIG-registratie), dan is alle door deze medewerker geregistreerde tijd onrechtmatig.</div>

Interpretaties

Er zijn geen interpretatie keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Tijdschrijven onder categorie. overig in de beroepentabel (N6232)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBC's met een startdatum in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) DBC bevat tijdschrijfactiviteiten van één of meerdere behandelaren met een beroepscode "xx.SF.overig" anders dan:
Dagbesteding (act_9.*)

Blauwepijl.png

3) Uit de personeelsadministratie blijkt niet dat de behandelaar ten tijde van de tijdschrijfactiviteit(en) beschikt over een geldig diploma dat opleidt tot een basisberoep benoemd in de beroepentabel (bijlage 4 bij NR/REG-1743). Dit kan ook worden aangetoond middels een BIG-registratieControlemassa bepaald door data-analyse

Beoordeling op basis van personeelsadministratie


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

 • De financiële impact is het verschil in waarde tussen de productgroep van de DBC en de productgroep waarin de DBC bij correctie van minuten door niet-toegestane beroepen zou moeten vallen.
 • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op microniveau.

ValueCareLogo2.png