Tijdschrijven conform beroepentabel (N6235)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: N6235

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2018: A - 8.1

Behoort tot Normenkader ValueCare
 1. GGZ Zelfonderzoek 2018
Functioneel ontwerp
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2018
Aandachtspunt

De deelwaarneming wordt ingestoken op medewerkersniveau.

De deelwaarneming (y) is 10% van het aantal medewerkers uit de controlemassa met een minimum van 25 (of integraal) en een maximum van 250 medewerkers.

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat er alleen tijd is geschreven op activiteiten binnen DBC’s door bevoegde behandelaren waarvan het beroep voorkomt op de beroepentabel.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid.

Relevante wet- en regelgeving

NR/REG 1803/1803a
De DBC-beroepentabel
In de DBC-beroepentabel zijn die beroepen opgenomen, die bevoegd en bekwaam zijn om een rol te vervullen in de (individuele diagnosegerichte) behandeling van patiënten in de ggz. De DBC-beroepentabel onderscheidt zeven beroepenclusters: de clusters medische, psychotherapeutische, agogische, psychologische, vaktherapeutische, verpleegkundige beroepen en de ‘somatische beroepen werkzaam in de GGZ’. Hierbinnen vallen die beroepen, die vanuit hun somatische beroep activiteiten in de GGZ uitvoeren, maar niet primair (breder) opgeleid zijn voor een rol in de GGZ. In elk beroepencluster worden vier niveaus onderscheiden. In de Wet BIG wordt bepaald wanneer sprake is van een basisberoep en van een specialisme. Hieraan zijn met instemming van de minister van VWS en van de Tweede Kamer, ten tijde van de invoering van de dbc-systematiek het initiële niveau en het niveau specialisatie/functiedifferentiatie toegevoegd.

Bijlage 3 DBC-beroepentabel

Beroepen waarvan de tijd niet afleidt naar de prestatie
Per 2018 is een grote wijziging doorgevoerd. De beroepen die tot en met 2017 geen tijd mochten schrijven, mogen dat vanaf 2018 wel. Hun tijd leidt echter niet af naar een prestatie en daarmee niet naar (de hoogte van) de dbc. Wij noemen dit beroepen waarvan de tijd niet afleidt naar een prestatie. Voor de beroepen die al tijd mochten schrijven verandert er niets. Deze beroepen noemen we beroepen waarvan de tijd wél afleidt naar een prestatie.

De beroepen waarvan de tijd niet afleidt naar een prestatie in de ggz schrijven sinds 2018 tijd. Deze tijd leidt echter niet af naar een prestatie. In de kostprijsberekening, die vooraf gaat aan de bepaling van de maximumtarieven, is rekening gehouden met deze beroepen. De kosten hiervan zijn verdisconteerd in de kostprijs/uur van de beroepen waarvan de tijd wél afleidt naar een prestatie. Deze beroepen konden altijd al tijdschrijven.

Voor een overzicht van welke beroepen wel of niet tijd mogen schrijven die afleidt naar de prestatie, zie de DBC Beroepentabel van de NZa. Deze is in bijlage 6 van Zelfonderzoek 2018 integraal overgenomen.

NR/REG 1803/1803a
1. Begripsbepaling
Behandelaar DBC: zorgaanbieder die op de DBC-beroepentabel voorkomt en activiteiten, verrichtingen en deelprestaties verblijf kan registreren. Een behandelaar kan tevens een regiebehandelaar zijn;
5.1.4 Registreren
1. Alleen behandelaren van wie het beroep op de openingsdatum van de DBC is opgenomen in de DBCberoepentabel (Bijlage 3: DBC-beroepentabel) mogen tijd registreren. Alleen van beroepen die in deze tabel onder ‘Tijd leidt af’ een ‘ja’ hebben staan, leidt de tijd af naar de prestatie.

13. Alleen behandelaren van wie het beroep op de openingsdatum van de DBC is opgenomen in de DBCberoepentabel, mogen op de DBC diagnostiek en behandeling registreren.

15. Als behandelaren nog bezig zijn met een vervolgopleiding, registreren zij onder het beroep van de opleiding die zij op het moment van behandelen hebben afgerond (indien dat beroep voorkomt in de DBCberoepentabel). Er mag niet geregistreerd worden op het beroep waarvoor iemand nog in opleiding is.

16. Beroepen die 24-uurscontinuïteitszorg leveren, registreren hun bestede tijd tijdens het verblijf van een patiënt niet, omdat deze tijd is verwerkt in het tarief voor verblijf.

Controlemassa

De deelwaarneming wordt ingestoken op medewerkersniveau.

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC’s.
 • Bepaal welke behandelaren/medewerkers tijd hebben geschreven op deze DBC's.
 • Sluit activiteiten dagbesteding (act_9.*) uit.
 • Sluit alle behandelaren/beroepen uit die hun tijd binnen de categorie SF.overig verantwoorden.
 • Sluit alle BIG-geregistreerde beroepen uit, waarbij de behandelaar vóór het eerste tijdschrijfmoment in 2018 in het bezit is van de betreffende geldige en aantoonbare BIG-registratie:
  • arts (MB. en varianten).
  • fysiotherapeut (OV.BG.fysio).
  • gezondheidszorgpsycholoog (PB.BG.gzpsy).
  • psychotherapeut (PT.BG.psth).
  • verpleegkundige (VB. en varianten).
  • neuroloog (OV.SP.neur).
  • huisarts (OV.SP.harts).
  • kinderarts (OV.SP.karts).
  • arts maatschappij en gezondheid (OV.SP.artsmg).
  • klinisch neuropsycholoog (PB.SP.klinneuropsych).
  • klinisch psycholoog (PB.SP.klinps).

Controlemethodiek

Deelwaarneming

Toelichting deelwaarneming
De selectie en trekking van de deelwaarneming vindt als volgt plaats:

 • Bepaal de totale (direct en indirecte) geregistreerde tijd per medewerker.
 • Sorteer de medewerkers op afnemende volgorde van totale geregistreerde tijd. Bij gelijk aantal minuten sorteer vervolgens aflopend op directe tijd. In het geval van gelijke totale tijd én directe tijd, sorteer oplopend op datum eerste contact (van oud naar nieuw). Bepaal de grootte van de deelwaarneming y (zie kader “aandachtspunt”).
 • Bepaal het trekkingsinterval: aantal medewerkers in de controlemassa gedeeld door het aantal te selecteren posten (y) = x.
 • Selecteer vervolgens elke xe medewerker (niet tussentijds afronden) startend bij de eerste medewerker volgend uit de hierboven genoemde stappen. De methodiek van trekking moet navolgbaar én reproduceerbaar zijn.

Voorbeeld: Stel de controlemassa bestaat uit 2600 medewerkers.

 • Sorteer deze 2600 medewerkers aflopend op basis van totale geregistreerde tijd op een DBC.
 • Aantal te selecteren posten (medewerkers) in de deelwaarneming = y = 10% van 2600 = 260. In dit geval wordt de deelwaarneming gemaximeerd op 250.
 • Het trekkingsinterval = x = 2600/250 = 10,4.
 • Selecteer vervolgens elke 10,4e medewerker startend bij de eerste medewerker.
 • De eerste medewerker is medewerker 1, de tweede medewerker (11,4) is de 11e medewerker. De derde medewerker (21,8) is de 22e medewerker, etc.

LET OP: Als het beroep van de medewerker is gewijzigd gedurende het jaar, vragen we u bij de betreffende medewerker beide beroepen mee te nemen en per beroepencode, het soort diploma (inclusief niveau), de diplomadatum, het aantal DBC's waarop tijd is geschreven, de totale tijd per medewerker en de totaal geregistreerde directe tijd per medewerker op te nemen.

Toetsingskader

Als behandelaren tijd hebben geschreven op een DBC zonder dat ze een geldig diploma (volgens beroepentabel) hebben, dan is alle door hen geschreven tijd onrechtmatig. Ook indien één van de beroepen waarvan de tijd niet mag afleiden naar de prestatie (abusievelijk) tijd geschreven heeft op de DBC die afleidt naar de productgroep, is de bijbehorende tijd onrechtmatig.

Als er wel sprake is van een diploma dat behoort bij een beroep dat voorkomt op de beroepenlijst op het moment van tijdschrijven, geef dan hierbij de datum en (inhoud en niveau van de) diploma’s weer, evenals de datum van het eerste geregistreerde contact van deze behandelaar in de DBC.

Definities relevante terminologie

Interpretaties

 • Middels de Beheertabel "Uitsluiten medewerkers met BIG registratie (N6235)" is het voor de instelling instelbaar of de populatie medewerkers met BIG geregistreerde beroepen uitgesloten wordt van de controlemassa. Standaard worden deze beroepen door ValueCare wel meegenomen in de controlemassa.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Tijdschrijven conform beroepentabel (N6235)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBC's

Blauwepijl.png

2) Bepaal welke behandelaren/medewerkers tijd hebben geschreven op deze DBC's


3) Sluit activiteiten dagbesteding (act_9.*) uit

Blauwepijl.png

4) Sluit alle behandelaren/beroepen uit die hun tijd binnen de categorie SF.overig verantwoorden (Controlepunt A-8.2)

Blauwepijl.png

5) Sluit alle BIG-geregistreerde beroepen uit, waarbij de behandelaar vóór het eerste
tijdschrijfmoment in 2018 in het bezit is van de betreffende geldige en aantoonbare BIGregistratie:

- arts (MB. en varianten)
- fysiotherapeut (OV.BG.fysio)
- gezondheidszorgpsycholoog (PB.BG.gzpsy)
- psychotherapeut (PT.BG.psth)
- verpleegkundige (VB. en varianten)
- neuroloog (OV.SP.neur)
- huisarts (OV.SP.harts)
- kinderarts (OV.SP.karts)
- arts maatschappij en gezondheid (OV.SP.artsmg)
- klinisch neuropsycholoog (PB.SP.klinneuropsych)
- klinisch psycholoog (PB.SP.klinps)

Blauwepijl.png

6) Uit de personeelsadministratie blijkt niet dat de behandelaar ten tijde van de tijdschrijfactiviteit(en) beschikt over een geldig diploma dat opleidt tot een basisberoep benoemd in de beroepentabel. Dit kan ook worden aangetoond middels een BIG-registratie


 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Beoordeling op basis van personeelsadministratie


Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6

Berekening financiële impact

De financiële impact van dit controlepunt wordt op de volgende manier vastgesteld:

 • Bereken het foutpercentage door het aantal onrechtmatige geregistreerde minuten af te zetten tegen het totaal aantal geregistreerde minuten binnen de deelwaarneming.
 • Het foutpercentage moet worden vermenigvuldigd met de totale controlemassa (de totale geregistreerde direct en indirecte tijd van de medewerkers in de controlemassa).
 • Vervolgens wordt het foutbedrag bepaald door een gemiddeld uurtarief van € 100 af te zetten tegen het totaal aantal onrechtmatige minuten.


ValueCarelogo2022.png