Subtrajecten - Openen subtraject op basis van zorgactiviteit in subtraject bevolkingsonderzoek darmkanker (N4790)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4790
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

 1. Ziekenhuizen Volledigheid - Diagnosebepaling - Openen behandeling
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer er sprake is van zorgactiviteiten die wijzen op behandeling in een subtraject ten behoeve van screening voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Dit duidt erop dat er een nieuw subtraject voor behandeling geopend mag worden.

Regelgeving / beleid
2020
Algemene registratiebepalingen

De registratie van het zorgtraject start op de datum dat de eerste zorgactiviteit plaatsvindt in het kader van een nieuwe zorgvraag van een patiënt.

De beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert, is verantwoordelijk voor de juiste registratie van het zorgtype, de zorgvraag en de diagnose. Daarbij beperkt diegene zich tot de typeringslijst die geldt voor dat specialisme of, indien de typeringslijst niet beschikbaar of volledig is, voor dat type van zorg.

Een dbc-zorgproduct omvat het geheel van activiteiten en verrichtingen van een zorgverlener. Dit betekent dat U-bocht constructies niet zijn toegestaan, tenzij in deze regeling is bepaald dat naast het dbczorgproduct wél een ander tarief, zoals een add-on, mag worden gedeclareerd. Voor prestaties geldt met ingang van 1 januari 2015 een integraal tarief.

2020: NR/REG-2001a art. 4 lid 1 t/m 3

Openen zorgtraject (met subtraject ZT11)

Een zorgtraject met subtraject ZT11 wordt door de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien de patiënt zich meldt met een nieuwe zorgvraag bij een instelling. Voor deze zorgvraag is bij het betreffende specialismen binnen deze instelling nog geen zorgtraject geopend. Dit blijkt uit het medisch dossier.

Bij de volgende diagnosen kan een parallel zorgtraject  geopend worden

 • Diagnosen die vastgesteld worden naar aanleiding van het bevolkingsonderzoek `Screening colorectaal carcinoom'. Deze diagnosen kunnen (mits aan de voorwaarden voor parallelliteit is voldaan) parallel geregistreerd worden als bij de screening een aandoening geconstateerd wordt waarvoor een behandeltraject start.

2020: NR/REG-2001a art. 5 lid 1 en 4

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is het mogelijk om individuele zorgactiviteiten uit te sluiten van signalering. Default worden alle zorgactiviteiten uit de programeerbare norm meegenomen om tot een signalering te komen.
 2. Indien de dagverpleging plaatsvindt op dezelfde dag als de eerste coloscopie dan wordt deze van signalering uitgesloten.
 3. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is het mogelijk om alleen te signaleren op hard gekoppelde zorgactiviteiten. Standaard worden hard en zacht gekoppelde zorgactiviteiten gesignaleerd.
 4. Indien parallel aan of binnen één maand na sluiting van subtraject bevolkingsonderzoek darmkanker een behandelingstraject gestart wordt dan wordt deze benoemd in de toelichting.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Subtrajecten - Openen subtraject op basis van zorgactiviteit in subtraject bevolkingsonderzoek darmkanker (N4790)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle subtrajecten van het specialisme MDL met diagnose 830, Interne Geneeskunde met diagnose 028 en Heelkunde met diagnose 603

Blauwepijl.png

2) Het subtraject bevat één of meerdere zorgactiviteiten uit de volgende categorieën:

 • Verpleegdagen (190200, 190218, 194804 en 231902) en/of dagverplegingen (190030 en 190090)
 • Diagnostische activiteiten (ZPK4) m.u.v. coloscopie (034686)
 • Meer dan één coloscopie (034686)
 • Operatieve verrichtingen (ZPK5)


Logica: 1 en 2

Te nemen actie

Open een nieuw zorgtraject voor de behandeling.

Berekening financiële impact

Verschil in waarde subtrajecten na het openen van een nieuw subtraject met verwachte diagnose. Alle zorgactiviteiten vanaf de datum van de eerste gesignaleerde zorgactiviteit worden gekoppeld aan het nieuwe subtraject.

De verwachte diagnose wordt bepaald op basis van het specialisme van de originele DBC en de aanwezigheid van operatieve verrichtingen.

Indien de DBC operatieve verrichtingen (ZPK5) bevat of het specialisme is chirurgie dan wordt diagnose 333 'maligne neoplasme colon' van specialisme chirurgie verwacht.

Indien de DBC van het specialisme Interne Geneeskunde of MDL is dan wordt diagnose 606 'adenomateuze poliepen' van specialisme MDL verwacht.

Indien binnen één maand na sluiting van de huidige DBC een traject gestart is met één van darmkanker gerelateerde diagnosen dan wordt het omhangen van de gesignaleerde zorgactiviteiten naar dit traject gesimuleerd:

 • Chirurgie: diagnose 333 Maligne neoplasma colon (exclusief sigmoïd / rectum), diagnose 334 Maligne neoplasma recto-sigmoïd overgang, diagnose 335 Maligne neoplasma rectum
 • Maag- darm- leverziekten: diagnose 606 Adenomateuze poliepen, diagnose 610 Colorectale maligniteit
 • Interne geneeskunde: diagnose 925 Colonpoliep, diagnose 927 Maligniteit colorectaal


ValueCareLogo2.png