Simulatie Zorgprestatiemodel

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Inleiding

Vanaf 1 januari 2022 gaat de bekostiging van de GGZ op de schop. De DBC's, behandeltrajecten en de ZZP's uit de lGGZ en de FZ zullen verdwijnen. In plaats daarvan zijn er (groeps)consulten, verblijfsdagen en overige prestaties.

Algemene informatie ZPM

Alle prestaties in het ZPM zijn te vinden in dit document. Hieronder zullen we de belangrijkste pijlers nog een keer benoemen. In het gelinkte overzicht zijn alle consulten te vinden met de settings bovenin (horizontaal) en de beroepenclusters verticaal. Naast de beroepenclusters is het type consult (behandeling of diagnostiek) te zien. De verschillende staffels zijn als kleine blokjes in het midden gedefinieerd.

Op de tweede pagina zijn de groepsconsulten, verblijfsprestaties en overige prestaties opgenomen.

Consulten

Consulten worden straks afgerekend op een combinatie van een tijdstaffel van de directe tijd, het type consult (behandeling of diagnostiek), de setting en het beroep van de behandelaar. Onder een consult wordt verstaan: Direct, ononderbroken en zorginhoudelijke contact tussen zorgverlener en (forensische) patiënt en/of naaste(n) van de patiënt. Met ononderbroken wordt bedoeld dat het niet is toegestaan om zonder zorginhoudelijke reden consulten op te delen.

Tijd

Gekozen is voor de onderverdeling:

 • Consult vanaf 5 minuten
 • Consult vanaf 15 minuten
 • Consult vanaf 30 minuten
 • Consult vanaf 45 minuten
 • Consult vanaf 60 minuten
 • Consult vanaf 75minuten
 • Consult vanaf 90 minuten
 • Consult vanaf 120 minuten

Diagnostiek/Behandeling

Een consult krijgt een ander tarief afhankelijk of het diagnostiek of behandeling is.

Alle consulten met act_2, act_6.4, act_6.5 of behandelcomponentcode 1,2, of 5 vallen in de ValueCare-simulatie onder Diagnostiek. De andere contacten met directe tijd vallen onder Behandeling.

Beroepencluster

Voor de differentiatie naar beroep gebruiken wij de onderstaande categorieën beroepen. Deze beroepen zijn gebaseerd op een correcte BIG-registratie:

 • Arts -specialist (Wet Big artikel 14)
 • Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14)
 • Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg (Wet Big artikel 14)
 • Arts (Wet Big artikel 3)
 • Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)
 • Psychotherapeut (Wet Big artikel 3)
 • Verpleegkundige (Wet Big artikel 3)
 • Overige beroepen

Er is lang discussie geweest over de overige beroepen. Er is een Consultatiedocument beschikbaar waarin alle beroepen die momenteel mogen tijdschrijven worden behandeld. Wij nemen alle beroepen mee die in de tabellen die in december 2020 zijn aangeleverd onder Tabel 1 – Koppeltabel beroepen (Excel) (december 2020) mee om de vertaling van alle beroepen te maken. In de tabel dbm_zp_cl_beroep is te vinden hoe deze mapping gebeurt (zie ook A3300_47_dbm_zp_cl_beroep) per beroepscode.

Ook de interne code die ValueCare gebruikt voor de afleiding is daar te vinden.

Setting

De hoeveelheid indirecte tijd per consult kan erg verschillen. Aan ieder consult wordt ook een setting gehangen die de hoeveelheid indirecte tijd meeweegt.

 1. Ambulant –kwaliteitsstatuut sectie II
  1. Voor zorg door zorgaanbieders die onder deze sectie van het kwaliteitsstatuut vallen.
 2. Ambulant –kwaliteitsstatuut sectie III–monodisciplinair
  1. Voor zorg door zorgaanbieders die onder deze sectie van het kwaliteitsstatuut vallen, waarbij behandeling voornamelijk door één discipline wordt uitgevoerd.
 3. Ambulant –kwaliteitsstatuut sectie III–multidisciplinair
  1. Voor multidisciplinaire zorg door zorgaanbieders die onder deze sectie van het kwaliteitsstatuut vallen, uitgevoerd door meerdere disciplines.
 4. Outreachend
  1. Wijkgerichte zorg die wordt geleverd door een multidisciplinair team. Het is flexibel georganiseerd, patiëntvolgend in tijdstippen (zowel tijdens als buiten kantoortijden), locaties (thuis, kantoor, of elders zoals het park) en intensiteit. Het betreft vaak onplanbare zorg. Er is nauwe samenwerking en goede afstemming met de crisisdienst, huisarts, familie of andere naasten, en andere hulpverleners of ketenpartners die van belang zijn voor een individuele patiënt. Indien nodig wordt de zorg op assertieve wijze geleverd als de cliënt (tijdelijk) zorgmijdend is en diens klinische toestand dat rechtvaardigt.
 5. Klinisch (exclusief fz)
  1. Voor zorg tijdens klinische opname (inclusief de dag van ontslag).
 6. Forensische en beveiligde zorg, niet-klinisch
  1. Behandeling, dagbesteding en begeleidingsactiviteiten van patiënten die vanuit de doelstelling van forensische zorg zijn aangewezen op zorg in een forensische setting buiten de beveiligde omgeving van een kliniek. De geleverde zorg voldoet aan de eisen van het kwaliteitsbeleid Forensische Zorg.
 7. Forensische en beveiligde zorg, klinisch
  1. Voor klinische behandeling van patiënten die vanuit de doelstelling van Forensische Zorg zijn aangewezen op zorg in een beveiligde of forensische setting. De zorg wordt geleverd in een gesloten en beveiligde gespecialiseerde voorziening voor geestelijke gezondheidszorg die zorg levert aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er worden patiënten behandeld met een strafrechtelijke titel en (delict)gevaarlijke patiënten zonder strafrechtelijke titel. De geleverde zorg voldoet aan de eisen van het kwaliteitskader Forensische Zorg.
 8. Hoogspecialistisch (ambulant en klinisch, met contractvoorwaarde)
  1. Vanwege de zeldzaamheid, ernst en/of complexiteit van de zorgvraag van de patiënt is de setting in zijn geheel ingericht op het kunnen leveren van multidisciplinaire, intensieve zorg, die innovatief en/of experimenteel kan zijn. De geboden zorg vereist een specifieke infrastructuur of (medisch-)specialistische kennis, expertise of 18 vaardigheden. Door dit vereiste is er een sterke vertegenwoordiging van specialistische professionals in het behandelteam dat binnen de setting werkt. Vanwege (het opbouwen van) de benodigde kennis en infrastructuur is concentratie van deze zorg nodig. Binnen deze setting wordt ook een second opinion en consultatiefunctie vervuld voor andere aanbieders in de GGZ en FZ. Daarnaast wordt vanuit de hoogspecialistische setting kennis verspreid naar de specialistische setting.

ValueCare bepaalt de setting via de methodiek die nader is beschreven onder het kopje “Simulatiemodel ValueCare”

Verblijfsdagen

 • Verblijfsdag A (lichte verzorgingsgraad)
 • Verblijfsdag B (beperkte verzorgingsgraad)
 • Verblijfsdag C (matige verzorgingsgraad)
 • Verblijfsdag D (gemiddelde verzorgingsgraad)
 • Verblijfsdag E (intensieve verzorgingsgraad)
 • Verblijfsdag F (extra intensieve verzorgingsgraad)
 • Verblijfsdag G (zeer intensieve verzorgingsgraad)
 • Verblijfsdag H (hic)

Omdat bij verblijf van TBS-patiënten in de (hierna nog te bespreken) klinisch-forensische setting relatief veel indirecte tijd moet worden besteed aan juridische randvoorwaarden zoals rapportage, is een aparte TBS-toeslag voorzien. Aanvullend op deze verblijfprestaties A t/m H zijn drie nieuwe verblijfsprestaties ontwikkeld voor verblijf in de g-ggz, omdat deze een afwijkend kostenbeslag laten zien. Dit zijn:

 • Verblijf zonder Overnachting (VZO) bij ECT.
 • Verblijf met rechtvaardigingsgrond (VMR).
 • Verblijf met extreme zorgzwaarte(metcontractvoorwaarde).

Op zorgprestatiemodel.nl kunnen alle documenten gevonden worden.

Simulatiemodel ValueCare

Methodes

Binnen de bepaling van de settings kennen we drie methodes: Originele methode (Simulatie A optie 1), NZA-methode (Simulatie B) en Setting alleen via beheertabel (Simulatie A optie 2).

Simulatie A optie 1 -> Originele methode (setting situatie 1)

Bij deze methode hanteren we onderstaande volgorde om te bepalen welke setting er aan een consult hangt. We werken van boven naar beneden en gaan door tot we een match hebben.

 1. Is er op de dag van het consult een FZ-verblijfsdag (verblijfsdag binnen een DBBC) geregistreerd?
  1. Ja -> Setting = Forensische en beveiligde zorg klinisch
  2. Nee -> naar de volgende stap
 2. Zit het consult in een DBBC, maar is er geen FZ-verblijfsdag?
  1. Ja -> Setting = Forensische zorg niet klinisch
  2. Nee -> naar de volgende stap
 3. Is het een consult van een team dat is aangemerkt in de beheertabel als “Hoogspecialistisch”?
  1. Ja -> Setting = Hoogspecialistisch
  2. Nee -> naar de volgende stap
 4. Is er op de dag van het consult een VMO-dag geregistreerd?
  1. Ja -> Setting = Klinisch (exclusief FZ)
  2. Nee -> naar de volgende stap
 5. Is het een consult van een team dat is aangemerkt in de beheertabel als “Outreachend”, “Mono”, “Multi”?
  1. Ja (Outreachend) -> Setting = Outreachend
  2. Ja (Mono) -> Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – Monodisciplinair
  3. Ja (Multi) -> Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – Multidisciplinair
  4. Nee -> naar de volgende stap
 6. Als laatste stap blijft de keuze over tussen “Mono” en “Multi”. Immers het is een consult van een team waarvoor in de beheertabel expres geen keuze is gemaakt voor “Hoogspecialistisch”, “Outreachend”, “Mono” of “Multi”. De keuze wordt dan bepaald aan de hand van de volgende logica:
  1. Is het een sGGZ consult in de diagnostiek fase (een 2.x contact) uit een initiële DBC?
   1. Ja -> Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – Multidisciplinair
  2. Is het een consult in een traject (DBC/BGGZ traject/LGGZ traject) met >=2 disciplines naast de discipline van de regiebehandelaar?
   1. Ja -> Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – Multidisciplinair
   2. Nee -> Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – Monodisciplinair

De beheertabel waar hierboven naar gerefereerd wordt, heeft in de portaal de naam 'Beheer ZPM: Eigenschappen per OE'. Een OE wordt ook wel een team genoemd. Er kan aldus een keuze gemaakt worden onder kolom “Scenario 1”. In deze beheertabel wordt tevens informatie gegeven over de verdeling van de setting per team als resultaat van de simulatie.

Simulatie A optie 2 -> Setting alleen via beheertabel (setting in simulatie sit. 2)

Bij deze methode bepaalt de beheertabel welke setting er aan een consult hangt. De volgende stappen worden doorlopen.

 1. Is het een consult van een team waarvoor in de beheertabel een van de mogelijke settings (S01 t/m S07) is aangegeven?
  1. Ja -> dan krijgen alle consulten van het team de aangegeven setting
  2. Nee -> naar de volgende stap
 2. Is het een consult van een team waarvoor in de beheertabel GEEN setting is aangegeven
  1. Ja -> dan volgt de setting de afleiding van Simulatie A optie 1.

De beheertabel waar hierboven naar gerefereerd wordt, heeft in de portaal de naam 'Beheer ZPM: Eigenschappen per OE'. Een OE wordt ook wel een team genoemd. Er kan aldus een keuze gemaakt worden onder kolom “Scenario 2”.

Reden voor het toevoegen van deze Simulatie A optie 2 is de vraag vanuit instellingen, dat zij een team willen forceren naar een bepaalde setting.

NZA-methode (setting in simulatie sit. 3)

In de NZA-methode wordt gewerkt met de rekenregels die vastgesteld zijn door de NZA. Deze methode kan gebruikt worden voor Simulatie B.

Setting Regel
Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II Een aanbieder met AGB-code beginnend met 03 of 94 (dus alle trajecten van deze aanbieders)
Ambulant kwaliteitsstatuut sectie IIIa Overige ggz trajecten (basis en gespecialiseerd) waarbinnen 90% of meer van de directe tijd door 1 beroep geschreven is
Ambulant kwaliteitsstatuut sectie IIIb Overige ggz trajecten (basis en gespecialiseerd) waarbinnen minder dan 90% van de directe tijd door 1 beroep geschreven is
Outreachend Trajecten (zonder klinische dagen) waarvan de verhouding reistijd tot directe tijd 1:5 of meer is (dit betekent dat een traject 20 procent of meer reistijd bevat)
Hoogspecialistisch Data van zorg geleverd door PUK-en
Klinisch (deel van) de trajecten binnen de gespecialiseerde ggz geleverd op een klinische dag (via koppeling aan de opgegeven verblijfsdagen);
Forensische zorg klinisch (deel van) de trajecten binnen de forensische zorg geleverd op een klinische dag (via koppeling aan de opgegeven verblijfsdagen)
Forensische zorg niet-klinisch Alle overige trajecten binnen de forensische zorg (zowel ambulant als outreachend)

Type consult

Diagnostiek

 • Alle activiteitcodes in categorie diagnostiek (act_2)
 • act_6.4 of act_6.5
 • Behandelcomponentcodes 01, 02 of 05
 • Met directe tijd die doorvalt op het contact

Behandeling

 • Alles wat niet diagnostiek is
 • Met directe tijd die doorvalt op het contact

Beroepen

In het model wordt de medewerkerstabel van zorgprestatiemodel.nl gebruikt voor de conversie van welke cl_beroep_code een beroepencluster wordt.

Code Groepscode Beroepencluster
VB.BG, VB.SF Verpleegkundige
PT.BG.psth Psychotherapeut
PB.BG.gzpsy Gezondheidszorg-psycholoog
MB.BG Arts
VB.SP.vrplsp Verpleegkundig specialist
PB.SP.klinneurops, PB.SP.klinps Klinisch (neuro) psycholoog
MB.SP, MB.SF Arts - specialist

De rest van de beroepen die in de huidige registratie tijd schrijven vallen onder Overig, tenzij ze uitgesloten zijn in de medewerkerstabel van zorgprestatiemodel.nl.

Groepsconsulten

Bij een groepsconsult behandelen één of meer zorgverleners twee of meer patiënten tegelijkertijd. De totale duur van een groepsafspraak wordt verdeeld in blokken van 30 minuten. Deze blokken vormen de prestaties groepsconsult. De groepsconsulten zijn aparte prestaties (en ook aparte factuurregels) en is een contact met een client onder hetzelfde contactnummer dat reeds bij meerdere cliënten geregistreerd is.

Gedifferentieerd naar

 • Per volgemaakt half uur geschreven tijd kan een groepsconsult gedeclareerd worden in het ZPM. Een groepsconsult van 50 minuten is 1 blok van 30 minuten in het ZPM, de overige 20 minuten vervallen.
 • Per aantal personen (min 2), met een max. van 10 cliënten.
 • De prijs van een groepsconsult is afhankelijk van het beroep van de behandelaar.
 • De prijs van een groepsconsult is voor alle settings gelijk.
 • We berekenen per behandelaar hoeveel cliënten er aanwezig zijn onafhankelijk van financieringsstroom.
 • Op basis hiervan berekenen we de producten (bijv. een groepsconsult van 8 cliënten).
 • De tijd die we in de ZPM-tegels tonen is de tijd van alleen de cliënten in de ZVW. Als er prijzen zijn corrigeren we de prijzen naar het aandeel ZVW.

Voorbeeld:

 • Er is een groepscontact van 50 minuten met 4 cliënten in de sGGZ en 4 jeugdcliënten.
 • Dit betekent voor 8 cliënten een groepsconsult van 30 minuten (veelvouden van 30).
 • Totaal betekent dit 240 minuten, maar eigenlijk zijn er maar 120 minuten in het zorgprestatiemodel.

Het tarief voor het groepsconsult wordt vastgesteld voor elk tijdblok van 30 minuten, waardoor er meerdere eenheden per groepsafspraak gedeclareerd kunnen worden. Alleen volgemaakte blokken tellen als groepsconsult (prestatie). Niet volledig volgemaakte tijdblokken kunnen niet gedeclareerd worden. Dus een tijdblok van 20 minuten telt niet mee in de afspraak van de 50 min van hierboven. De groepsgrootte wordt per blok bepaald aan de hand van het aantal op enig moment aanwezige patiënten. Niet-aanwezige patiënten tellen niet mee. Voor de groepsgrootte tellen ook patiënten vanuit andere financieringsstromen mee (dus in dit geval de 4 jeugdigen), omdat die mede bepalend zijn voor de gemiddelde tijd die aan iedere patiënt is wordt besteed. Echter in het ZPM mag alleen de tijd van de sGGZ patiënten worden meegenomen, vandaar de 120 minuten (4 sGGZ cliënten x 30 minuten)

Verblijfsdagen

Als we uit het zorgsysteem de koppeling tussen de kamer waar een cliënt ligt en de vov-zwaarte kunnen ophalen gebruiken we dit om de vertaling van de ZZP naar een zorgprestatie te doen. Indien dit niet kan vallen we terug op de volgende vertaling:

 • ZZP Prestatiecodes 'Z232','Z233','Z242','Z243' = 'C'
 • ZZP Prestatiecodes 'Z252','Z253' = 'D'
 • ZZP Prestatiecodes 'Z262','Z263' = 'E'
 • ZZP Prestatiecodes 'Z272','Z273' = 'F'

De bepaling van de beveiligingsniveaus wordt gedaan op basis van de activiteitcode van de verblijfsdag is als volgt:

 • Beveiligingsniveau 1: act_8.5.20,act_8.5.24,act_8.5.28,act_8.5.32,act_8.5.36,act_8.5.40,act_8.5.44
 • Beveiligingsniveau 2: act_8.5.21,act_8.5.25,act_8.5.29,act_8.5.33,act_8.5.37,act_8.5.41,act_8.5.45, act_8.11.x
 • Beveiligingsniveau 3: act_8.5.22,act_8.5.26,act_8.5.30,act_8.5.34,act_8.5.38,act_8.5.42,act_8.5.46, act_8.12.x
 • Beveiligingsniveau 4: act_8.5.23,act_8.5.27,act_8.5.31,act_8.5.35,act_8.5.39,act_8.5.43,act_8.5.47
 • Beveiligingsniveau 0: Alle overige codes (dus ook alle act_8.8-codes)

Indirecte tijd

Binnen de simulatie onderscheiden we twee vormen van indirecte tijd. Indirecte tijd (op contact) en Indirecte tijd.

Indirecte tijd (op contact)

 • Dit is de indirecte tijd die op het consult/contact zelf is geregistreerd in de bron. Deze tijdsregistratie wordt uit de bron opgehaald en wordt niet aangepast.

Indirecte tijd

 • De indirecte tijd bevat zowel de indirecte tijd op het contact geregistreerd als de indirecte tijd die verdeeld is vanuit andere contacten. Voor het indirecte tijd dashboard worden alle contacten met indirecte tijd meegenomen die te koppelen zijn aan een directe tijd contact. Contacten met indirecte tijd die niet 1-op-1 te koppelen zijn aan een direct contact (zoals een MDO), zitten ook in het model maar worden verdeeld over alle directe tijd-contacten die binnen dezelfde DBC/DBBC/behandeltraject vallen.

De tijd van contacten die niet doorvallen in het zorgprestatiemodel wordt verdeeld over alle contacten die doorvallen als consult. Deze tijd wordt evenredig verdeeld, waarbij een langer individueel consult meer niet-gekoppelde tijd krijgt dan consulten die korter zijn.

Tarieven

In het zorgprestatiemodel onderscheiden we verschillende tarieven:

 • Tarief ZPM = Het tarief op basis van de conceptarieven voor het zorgprestatiemodel
 • Tarief oud = tarief op basis van de oude bekostigingsstructuur, incl. opslag voor indirecte tijd. We verdelen de totale kosten van een productgroep evenredig over alle tijdschrijfactiviteiten van de desbetreffende DBC. Van de contacten die niet doorvallen in het ZPM (Bijv. omdat ze enkel indirecte tijd bevatten) verdelen we de bedragen evenredig over alle consulten die wel doorvallen in het ZPM.
 • Tarief oud geïndexeerd = tarief wat voor oudere jaren geïndexeerd is, om oudere jaren te kunnen vergelijken met de huidige tarieven.
 • Tarief oud (geïndexeerd) 100% = 100% NZA-tarief op basis van de oude bekostigingsstructuur, incl. opslag voor indirecte tijd. Dit tarief is vervolgens voor oudere jaren geïndexeerd, om oudere jaren te kunnen vergelijken met de huidige tarieven.
 • Tarief ZPM 100% = Het 100% NZA-tarief op basis van de gepubliceerde tarieven voor het zorgprestatiemodel. Tarief ZPM 100% houd geen rekening met de ingestelde afslagpercentages in de beheertabel, maar toont het volledige NZA-tarief.

Methode om Tarief ZPM te beïnvloeden via de beheertabel:

 • Het is mogelijk een afslagpercentage in te stellen per verzekeraar. Dit afslagpercentage is van toepassing op de nieuwe omzet van het ZPM en heeft dus betrekking op de 2022 tarieven. Onder 'Beheer ZPM: Afslagpercentages verzekeraars op simulatietarief' kan ingesteld worden per verzekeraar welk afslagpercentage gehanteerd moet worden in de simulatie. Dit afslagpercentage wordt zichtbaar in de tarieven die onder ‘Tarief ZPM’ zichtbaar zijn in de simulatie.
 • Zodra het percentage is ingesteld, is een nachtelijke verwerking nodig om dit nieuwe percentage te verwerken in alle prestaties. Het is niet real-time inzichtelijk. Bij klanten waar het BI gedeelte 's avonds draait duurt het 1,5 dag voordat de aanpassing in de simulatie inzichtelijk wordt.

Voorbeeldberekening van DBC naar consultniveau:

 • DBC 12345 uit schadelastjaar 2019 heeft 1000 minuten en de productgroep is 2000 EUR waard in de huidige systematiek. Dat maakt 2 EUR per minuut.
 • De minuten van DBC 12345 zijn als volgt onderverdeeld:
  • 500 minuten aan individuele consulten, waarvan 250 indirect
  • 200 minuten aan groepsconsulten
  • 50 minuten aan reistijd
  • 100 minuten aan ambulante dagbesteding (hier worden geen prestaties voor gemaakt!!)
  • 150 minuten aan contacten zonder directe tijd (hier worden geen prestaties voor gemaakt!!)
 • De minuten aan contacten zonder directe tijd worden evenredig opgeteld als extra indirecte minuten bij de Individuele consulten (onder de aanname dat deze tijd vooral bedoeld is voor de individuele behandeling). Opmerking: bij contacten met alleen indirecte tijd, die dus niet worden gesimuleerd naar prestaties, wordt eventuele reistijd omgezet naar indirecte tijd en zoals hierboven beschreven opgeteld bij de Individuele consulten.
 • Tarief oud wordt aldus als volgt gevuld:
  • Individuele consulten -> oude omzet = 1000 EUR + 300 EUR = 1300 EUR
  • Groepsconsulten -> oude omzet = 400 EUR
  • OZP (toeslag reistijd) -> oude omzet = 100 EUR
  • Ambulante dagbesteding -> oude omzet = 200 EUR
 • Tarief oud geïndexeerd wordt als volgt bepaald:
  • De productgroep van de DBC 12345 is in 2021 waard: 2200 (tegen de 2000 in 2019)
  • De waarde van de minuten zijn dus geïndexeerd naar 2021 2,2 EUR per minuut.
  • Alle minuten worden aldus vermenigvuldigd met 2,2 EUR.
 • Tarief simulatie wordt bepaald als volgt:
  • De individuele consulten, groepsconsulten en reistijd worden gesimuleerd naar prestaties.
  • Bij de prestaties worden de juiste tarieven uit de NZA tarieventabel gezocht.

Indexatie

We hebben in het portaal twee verschillende overzichten beschikbaar gesteld: Simulatie niet geïndexeerd en Simulatie geïndexeerd

Simulatie niet geïndexeerd:

We kijken voor de normbedragen naar de waarde voor dat betreffende jaar van een prestatie of DBC. Hier vindt geen indexatie plaats op het normbedrag

Simulatie geïndexeerd:

​De indexatie op de normbedragen wordt als volgt gedaan in het geval de tarieven van 2021 nog niet bekend zijn:

 • Stel een DBC heeft productgroep A die in 2018 1000 euro waard is en in 2020 1100 euro. Dat betekent dat er een indexatie is van 1100/1000 euro (=10%). Daarnaast vertalen we de 2020 naar de 2021 waarde door 3% procent er extra bij op te tellen. Daardoor is de indexatiewaarde 13,3%. Voor alle tijdschrijfactiviteiten berekenen we de prijs per minuut door de waarde van de DBC of het behandeltraject te delen door alle aanwezige minuten. Daar komt een prijs per minuut uit. Deze prijs vermenigvuldigen we met de gevonden waarde.
 • Voor een verblijfsdag hetzelfde. We bekijken de waarde van een verblijfsdag in 2020. Dus als een verblijfsdag in 2018 300 euro was en in 2020 350 euro tonen we de waarde 350 euro en we vermenigvuldigen die met de indexatie van 3%. Daardoor komen we uit op 366 euro als waarde voor de verblijfsdag.

De indexatie op normbedragen wordt als volgt gedaan in het geval de tarieven van 2021 wel bekend zijn:

 • Stel een DBC heeft productgroep A die in 2018 1000 euro waard is en in 2021 1200 euro. Dat betekent dat er een indexatie is van 1200/1000 euro (=20%).

De simulatiebedragen voor de realisatie bedragen zijn de 100% NZA tarieven 2021 die ingelezen zijn door ons. In de beheertabel Beheer ZPM: Afslagpercentages verzekeraar op simulatietarief kan voor deze tarieven een afslagpercentage ingevuld worden. Standaard staat alles op 100.

Overig

 • Het zorgprestatiemodel bevat alle consulten onder: 'sGGZ','bGGZ','lGGZ','FZ','FZ-ZZP' en Overig
 • Crisis binnen budget zijn alle 303-DBCs en de eerste 3 dagen van 301 en 302 DBC’s. Deze wordt in het simulatie overzicht onderaan de simulatie getoond. In een aantal dashboards worden deze standaard niet meegenomen, dit is te herkennen aan het blauwe filter ‘Crisis binnen Budget: Nee’:
 • Alle activiteitcodes onder 'act_3.4’ op een klinische dag (setting 5 en 7) en ‘act_9’ wordt niet als consult getoond, maar is onder dagbesteding te vinden. Alle overige 'act_3.4'-codes worden wel als losse consulten omgezet. Afhankelijk van een geregistreerd verblijf is het ingedeeld onder klinisch of niet-klinische dagbesteding.
 • We gebruiken de conversie-tabel van zorgprestatiemodel.nl voor de conversie van de OZP-activiteiten
 • Alle reistijd wordt meegenomen in de OZP-dataset, net als de overige verrichtingen die in het zorgprestatiemodel voorkomen, zoals ECT en methadonverstrekkingen.

Simulatie overzicht

Binnen het zorgprestatiemodel in ValueCare zijn een tweetal simulatie prestatiekaarten te vinden:

 • Zorgprestatiemodel - Simulatie niet geïndexeerd
 • Zorgprestatiemodel - Simulatie geïndexeerd

Beide simulatieoverzichten zijn op dezelfde manier opgebouwd. De norm bevat de omzet van de oude bekostingsstructuur (D(B)BC’s en BGGZ trajecten). De realisatie bevat de omzet zoals die onder het zorgprestatiemodel is. Vervolgens wordt het verschil tussen de oude en nieuwe bekostigingsmethode weergegeven in percentage en ook visueel getoond per maand. Voor instellingen die gebruik maken van de Schadelastmonitor van ValueCare, wordt de data die daarin niet meegenomen wordt ook niet meegenomen in het zorgprestatiemodel. Indien de instelling geen gebruik maakt van de Schadelastmonitor, nemen we alleen declarabele omzet mee. Het is in het simulatieoverzicht mogelijk om te filteren waardoor niet-declarabele DBC's/trajecten uitgesloten worden.

Het verschil tussen het niet-geïndexeerde en het geïndexeerde simulatie overzicht, is de weergave van de oude omzet in de norm.

Niet-geïndexeerde simulatie

 • Hier wordt de daadwerkelijke omzet uit de geselecteerde periode getoond op basis van de tarieven voor productgroepen die op dat moment van toepassing waren.

Geïndexeerde simulatie

 • Hier wordt de geïndexeerde omzet uit de geselecteerde periode getoond. Dit gebeurt op basis van de tarieven van 2021 voor dezelfde productgroepen, zoals deze in het bronsysteem zijn opgenomen. Indien deze niet aanwezig zijn, worden de 2020 tarieven gebruikt met een indexatie van 3,0315%. Voor oudere jaren nemen we niet tarief van het schadelast jaar waar de consulten toe behoorden, maar nemen we ook het 2020 tarief van de dezelfde productgroep. Bij een aantal gevallen uit oudere schadelastjaren, zijn de productgroepen inmiddels vervallen en is er in 2020 geen productgroepen meer. Hiervoor kijken we voor het Tarief Simulatie naar indexatie van alle productgroepen die nog wel overeenkomen tussen het schadelastjaar van registratie en 2020. De gemiddelde indexatie die we op basis van dit verschil berekenen wordt ook toegepast op de andere productgroepen bij de bijbehorende verzekeraar.

Door te klikken op ‘Doorrekening Zorgprestatie’ wordt standaard de niet-geïndexeerde simulatie geopend.

Validatiestappen

De validatie is tweeledig. Enerzijds moet de volledige data worden meegenomen als input voor het zorgprestatiemodel en anderzijds moet de vertaling van die input naar de nieuwe prestaties in het zorgprestaties gebeuren volgens de juiste uitgangspunten van het model.

De validatie is derhalve gesplitst in de volgende 2 onderwerpen:

 • Validatie op data aansluiting
 • Validatie op de inhoudelijke vertaling van brondata naar ZPM prestaties

Validatie op data aansluiting

Hiervoor zijn 2 manieren:

Via 'Zorgprestatiemodel - Simulatie niet geïndexeerd'.

Het simulatieoverzicht bied de mogelijk om de totale (niet-geïndexeerde) omzet te controleren. De omzet die getoond wordt als norm, is de oude waarde van de D(B)BC's en Behandeltrajecten BGGZ. Diezelfde data is vertaald naar het zorgprestatiemodel als realisatie. Als de oude omzet klopt, zoals getoond in de kolom 'norm', zijn alle D(B)BC's en Behandeltrajecten BGGZ meegenomen. Het is hierbij het makkelijkst om dit te controleren per soort GGZ zorg.

 • Navigeer naar de pagina 'Zorgprestatiemodel – Simulatie niet geïndexeerd' - via de gele zoekbalk, via het menu-item 'Doorrekening Zorgprestatie' of via 'Meer dashboards'
 • Aan de linker kant staat een aantal filters. Standaard staat de rapportagedatum 2019 aangevinkt. Kies hier de gewenste periode om de omzet te kunnen vergelijken of verwijder het filter indien op schadelastjaar vergeleken wordt.
 • Optioneel: Filter: Schadelastjaar: <jaar naar keuze> Filter: Soort GGZ: <soort GGZ naar keuze>
 • De waarde bij 'ZPM - Totale omzet gesimuleerd' moet overeenkomen met de totale waarde voor dat schadelastjaar en soort GGZ in de schadelastmonitor van ValueCare of andere bron voor de totaalomzet.

Via 'Dataset ZPM - Data validatie'

De tegel 'Dataset ZPM - Data validatie' kan ook gebruikt worden ter validatie van de data aansluiting.

Eur_O en Tijd_O geeft de gesommeerde waarde van de onderliggende D(B)BC's en behandeltrajecten BGGZ die als input dienen voor het zorgprestatiemodel. Dit is inclusief de waarde en tijd van contacten die uiteindelijk geen prestatie krijgen in het zorgprestatiemodel. Deze waarden kunnen gevalideerd worden door de totale waarde en/of de totale tijd voor dezelfde periode uit het bronsysteem te halen en die naast deze cijfers te halen.

Eur_N en Tijd_N geven de waarde onder de oude bekostingstructuur aan van alle onderliggende data in het zorgprestatiemodel (getoond in velden tarief oud, directe tijd en indirecte tijd). De waarden Eur_N en Eur_O zouden gelijk moeten zijn en de waarden Tijd_N en Tijd_O zouden ook aan elkaar gelijk moeten zijn. Indien dat het geval is, neemt het zorgprestatiemodel alle data mee.

Validatie op de inhoudelijke vertaling van brondata naar ZPM prestaties

Hier zijn meerdere opties voor, zie hieronder. Wij adviseren om per onderdeel een minimale steekproef van 10 aan te houden en met ons de uitkomsten te delen via een aanvraag indien niet verklaarbare verschillen gevonden worden.

Via 'Dataset ZPM - Data-validatie Tijdschrijven Dec. 2019'.

In de zoekbalk Data-validatie intypen. Dan komt de Dataset ZPM Data-validatie Tijdschrijven Dec. 2019 als tegel in beeld. Deze dataset toont de opgehaalde data uit december 2019 opgesplitst naar de GGZ-soort en weken. Via de gebruikelijke filtering kan op onder andere medewerkernaam, clientnummer, behandeltraject of DBC gezocht worden. Zo is het mogelijk om de registratie uit de bron voor december 2019 te vergelijken met wat VC gebruikt als input voor de datasets van het ZPM.

De check op 1 cliënt/dbc/behandeltraject via 'Zorgprestatiemodel - Datasets'.

Navigeer naar de pagina 'Zorgprestatiemodel - Datasets' - via de gele zoekbalk, via het menu-item 'Doorrekening Zorgprestatie' en vervolgens 'Datasets ZPM' in het blauwe lint of via 'Meer dashboards'

Aan de linker kant kan vervolgens gefilterd worden op "Client-code", "DBC" of "Behandeltraject". Door 1 cliënt/DBC of behandeltraject te selecteren vullen de diverse datasets zich met de gegevens van deze filtering en kan op die wijze gevalideerd worden of de gegevens uit de brondata goed vertaald worden naar ZPM prestaties. Via doorklikken op de diverse datasets kunnen de 'tarieven oud' vergeleken worden met de nieuwe ZPM tarieven om zo de vertaling van de consulten, groepsconsulten, verblijfsdagen en eventueel overige zorgprestaties te beoordelen.

De check op 1 specifieke datum via 'Zorgprestatiemodel - Datasets'.

Navigeer naar de pagina 'Zorgprestatiemodel - Datasets' - via de gele zoekbalk, via het menu-item 'Doorrekening Zorgprestatie' en vervolgens 'Datasets ZPM' in het blauwe lint of via 'Meer dashboards'

Aan de linker kant kan vervolgens gefilterd worden op "Rapportagedatum" om zo van een specifieke datum een check uit te kunnen voeren tussen de brondata en vertaling naar het Zorgprestatiemodel.

De check op 1 specifieke medewerker via 'Zorgprestatiemodel - Datasets'.

Navigeer naar de pagina 'Zorgprestatiemodel - Datasets' - via de gele zoekbalk, via het menu-item 'Doorrekening Zorgprestatie' en vervolgens 'Datasets ZPM' in het blauwe lint of via 'Meer dashboards'

Aan de linker kant kan een filter aangemaakt worden met 'Medewerker' of 'Medewerker_code' om zo van een specifieke medewerker een check uit te kunnen voeren tussen de brondata voor de consulten en groepsconsulten en de vertaling naar de consulten in het Zorgprestatiemodel.

Frequently Asked Questions

Grootte van groepsconsulten

Wat wordt er gedaan bij groepen met meer dan 10 cliënten? In de groepsconsulten-dataset worden alle deelnemers getoond. We hanteren voor alle deelnemers het tarief 10 cliënten.

Hoe stuur ik de Excel naar NZA/verzekeraars?

In de portaal staan 2 Excels: NZA Excel en verzekeraars Excel. Deze Excels worden automatisch gevuld met data. Om de Excels automatisch te vullen worden enkele tabbladen toegevoegd en zijn formules toegevoegd. Bij het versturen van de Excels moet deze informatie verwijderd worden. Immers er staat informatie in over alle verzekeraars. Hieronder de instructie:

 • Open de Excel.
 • Selecteer een tabblad (dit moet gebeuren voor tabbladen 1a-3b).
 • Selecteer alle data op het tabblad (“Ctrl-A” ”Ctrl-A”).
 • En plak de data als platte tekst (rechtermuisknop op de plek van de data, “Plakken speciaal”, “Tekst”).
 • Doe dit voor de tabbladen 1a-3b Er zijn 5 verborgen tabbladen. Maak deze zichtbaar (rechtermuisknop op een willekeurig tabblad-naamlabel, “Zichtbaar maken”, selecteren en “OK”).
 • En verwijder deze 5 tabbladen (rechtermuisknop op het tabblad-naamlabel, “Verwijderen”, “Verwijderen”).

Hoe wordt met de dagbesteding (DBC) omgegaan in het nieuwe ZPM, en ook bij de DBBC?

Er zijn drie situaties rond dagbesteding:

 • Op een ambulante dag (sGGZ): deze heeft geen waarde in het nieuwe model en is zichtbaar onder de consulten met alleen een Tarief Oud
 • Op een ambulante dag (FZ): deze heeft een waarde als OZP en is zichtbaar onder de OZP's met zowel een Tarief Oud als Tarief ZPM
 • Op een klinische dag (zowel FZ als sGGZ): deze heeft geen waarde in het nieuwe model (zit in de prijs van de verblijfsdag) en is zichtbaar onder de verblijfsdagen met alleen een Tarief Oud

Hoe wordt de setting van de NZA bepaald?

Het komende jaar wordt uitgegaan van een setting per team. De NZA methode gaat op dit moment nog niet uit van een setting per team. De NZA methode gaat er op dit moment vanuit dat je pas achteraf (bij sluiten van een DBC/prestatie) de setting bepaalt. Zo zegt de NZA methode bijvoorbeeld dat alle consulten binnen een DBC de setting mono krijgen als er maar 1 beroepsgroep tijd heeft geschreven in de hele DBC.

Waarom is de indexatie van oude omzet van 2021 naar 2022 instelbaar?

We kregen van een instelling de opmerking dat de voorlopige indexatie voor 2021 (3,24%) te hoog was ten opzichte van de definitieve indexatie 2021 (2,01%). En dat de verzekeraars het verschil zouden gaan terugvragen in de tarieven voor 2022. De voorlopige indexatie voor 2022 is 1,72%. We willen dus kunnen instellen dat je 1,72% op kunt voeren of 1,72%-(3,24%-2,01%)=0,49%.

Wat wordt verstaan onder vaktherapie in het ZPM?

In de originele vertaaltabel op de zorgprestatiemodelwebsite is in het tabblad 'opslag verblijf' te vinden dat alle act_3.4% contacten niet afleiden naar een consult, maar al in het verblijfsdagtarief verwerkt zijn.

Hoe zit het met reistijd icm crisis contacten?

Uit deze link maken wij op dat er geen reistijd als toeslag op de acute zorg kan zijn. Reisproducten gaan daarom niet mee in de acute zorg in de simulatie.

Hoe wordt in de beheertabel "Afslag- en indexatie verzekeraars" het percentage berekend in de kolom "Afslagperc. berekend"?

We berekenen voor alle productgroepen uit 2020 het verschil met het NZA-tarief. Dit doen we op productgroepniveau. Het is geen gewogen gemiddelde hoe vaak deze productgroep voorkomt.

Wat wordt met de LGGZ afwezigheidsdagen gedaan?

De LGGZ afwezigheidsdagen zijn in de huidige financiering wel declarabel. De sGGZ afwezigheidsdagen zijn niet declarabel in de huidige financiering. We hebben nog niet kunnen vinden in de Zorgprestatiemodel documentatie of de LGGZ afwezigheidsdagen nog steeds declarabel zijn. Het label sGGZ/LGGZ gaat in het ZPM verdwijnen, waardoor alle dagen op een zelfde manier behandeld moeten gaan worden.

Hoe wordt omgegaan met contacten binnen een DBC die in twee verschillende kalenderjaren hebben plaatsgevonden?

Het tarief voor de productgroep wordt bepaald aan de hand van de tarieven in het jaar waarin de DBC geopend was. Op basis van dat jaar vindt vervolgens ook indexatie plaats.

Hoe moet worden omgegaan met het tarief voor ECT in het Excel format (daar staat het tarief € 264,81 maar dit moet zijn € 373,23; d.d. 18 juni 2021)?

De NZA zal hiermee rekening houden in de berekeningen. Er zal geen nieuw format komen en er dient aangeleverd te worden met de tarieven zoals deze in het format staan. Dit hoeft dus niet handmatig worden aangepast.

Wat wordt getoond op het dashboard "Zorgprestatiemodel - Dashboard"?

Naast de resultaten van de simulatie A en B wordt er inzicht gegeven in de factoren die de simulatie van oude omzet naar ZPM omzet bepalen. Inzicht wordt gegeven in:

 1. beroepenmix (de inzet van relatief veel verpleegkundigen op individuele consulten leidt tot minder omzet),
 2. contacten met directe tijd, maar die niet tot ZPM prestaties leiden (niet tijdschrijvende beroepen, MDO's),
 3. indirecte tijd ten opzichte van de NZA benchmark,
 4. indirecte tijd van de prestaties,
 5. percentage van de ambulante omzet aan ambulante dagbesteding die niet omgezet wordt in ZPM prestaties,
 6. percentage aan dagbesteding van de klinische omzet,
 7. percentage reistijd om te zien of de setting Outreachend juist is toegepast in de beheertabel.

Feedback op het dashboard is welkom, zodat meer informatie kan worden toegevoegd.

Heb je nog vragen?

Neem contact op met: