Samenloop DBC / ZZP-B (N1634)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1634

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2013: 22.

Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid

 1. GGZ Rechtmatigheid 2017
 2. GGZ Rechtmatigheid 2016
 3. GGZ Rechtmatigheid 2015
 4. GGZ Rechtmatigheid 2014
Samenvatting

DBC's mogen niet parallel lopen aan een ZZP-B.

Wet- en regelgeving
2014
 • Een GGZ ZZP B-pakket betreft voortgezet verblijf volgend op specialistische GGZ met opname. Financiering hiervan dient volledig plaats te vinden binnen de AWBZ.
 • Artikel 2.10 Bzv: ' 1. Verblijf omvat verblijf gedurende een ononderbroken periode van ten hoogste 365 dagen, dat medisch noodzakelijk is in verband met de geneeskundige zorg, bedoeld in artikel 2.4, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg.' 
  (Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Bijlage 2, p.64)
  (Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Bijlage 2, p.70)
 • Duurt de opname langer dan 365 dagen, dan valt dit onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
2015
Een zorgaanbieder mag niet tegelijkertijd een ZZP GGZ en een DBC GGZ registreren en in rekening brengen voor één en dezelfde patiënt. Na 365 dagen aaneengesloten verblijf met behandeling worden dus alle DBC’s GGZ gesloten. Dit geldt alleen voor de DBC GGZ. Een zorgaanbieder mag wel een DBC in het kader van medisch specialistische zorg gelijktijdig met een DBC GGZ of een ZZP GGZ registreren en in rekening brengen.  

Voor het registreren en declareren van verblijfsdagen gelden de DBC’s GGZ als prestatie tot en met 365 dagen. Na 365 dagen gelden de ZZP’s GGZ als prestatie voor langdurig verblijf en mogen er géén verblijfsdagen geregistreerd worden op een DBC.

Zorgverzekeraars worden vanaf 2015 op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) verantwoordelijk voor de eerste 1095 dagen op behandeling gerichte intramurale GGZ voor volwassenen. Dit geldt niet voor mensen die op 31 december 2014 al een ZZP GGZ B hebben in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze patienten gaan op  1 januari 2015 rechtstreeks over naar de Wet langdurige zorg (Wlz).     

(Bron: NR/CU-556, p. 6, 28)

2016
Voor het registreren en declareren van verblijfsdagen gelden de DBC’s GGZ als prestatie tot en met 365 dagen. Na 365 dagen gelden de ZZP’s GGZ als prestatie voor langdurig verblijf en mogen er géén verblijfsdagen geregistreerd worden op een DBC. Voor ambulante behandeling gelden altijd de DBC’s als prestatie, ongeacht de behandelduur. Het aantal verblijfsdagen is gebaseerd en wordt berekend op basis van artikel 2.12 van het Besluit zorgverzekering (Bzv).  

In het Besluit zorgverzekering (Bzv) artikel 2.12 staat het volgende opgenomen over de aanspraak op verblijf:

 • Verblijf omvat verblijf gedurende een onafgebroken periode van ten hoogste 1.095 dagen, dat medisch noodzakelijk is in verband met de geneeskundige zorg, bedoeld in artikel 2.4, of in verband met chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard als bedoeld in artikel 2.7, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg.
 • Een onderbreking van ten hoogste dertig dagen wordt niet als onderbreking beschouwd, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de drie jaar.
 • In afwijking van het tweede lid tellen onderbrekingen wegens weekend- en vakantieverlof mee voor de berekening van de drie jaar.  

(Bron: NR/CU-565, p.25)

2017
Voor het registreren en declareren van verblijfsdagen gelden de dbc’s ggz als prestatie tot en met 365 dagen. Na 365 dagen gelden de zzp’s ggz als prestatie voor langdurig verblijf en mogen er géén verblijfsdagen geregistreerd worden op een dbc. Voor ambulante behandeling gelden altijd de dbc’s als prestatie, ongeacht de behandelduur. Het aantal verblijfsdagen is gebaseerd en wordt berekend op basis van artikel 2.12 van het Besluit zorgverzekering (Bzv).  

In het Besluit zorgverzekering (Bzv) artikel 2.12 staat het volgende opgenomen over de aanspraak op verblijf:

 • Verblijf omvat verblijf gedurende een onafgebroken periode van ten hoogste 1.095 dagen, dat medisch noodzakelijk is in verband met de geneeskundige zorg, bedoeld in artikel 2.4, of in verband met chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard als bedoeld in artikel 2.7, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg.
 • Een onderbreking van ten hoogste dertig dagen wordt niet als onderbreking beschouwd, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de drie jaar.
 • In afwijking van het tweede lid tellen onderbrekingen wegens weekend- en vakantieverlof mee voor de berekening van de drie jaar.  

(Bron: NR/REG-1734, p.30)

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Samenloop DBC / ZZP-B (N1634)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBC's

Blauwepijl.png

2) Alle DBC's geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

3) De DBC overlapt qua looptijd geheel of gedeeltelijk met een ZZP B-pakket van dezelfde patiënt

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De financiële impact betreft de DBC en/of deelprestaties die gecorrigeerd of gecrediteerd moeten worden.


ValueCareLogo2.png