Relatie dagbesteding met behandeling in de specialistische GGZ (N9220)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N9220
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

  1. GGZ Horizontaal Toezicht
Samenvatting

Het risicogebied relatie dagbesteding met behandeling wordt gecontroleerd door middel van een deelwaarneming. Met de deelwaarneming wordt vastgesteld of de dagbesteding in de DBC het kader van geneeskundige behandeling plaatsvindt.  

Regelgeving / beleid
2018
NR/REG-1803/1803a
1. begripsbepalingen
Dagbesteding: Er kunnen vijf vormen van dagbesteding geregistreerd worden in de gespecialiseerde ggz. Doel is het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van de patiënt. Dagbesteding vindt altijd plaats in het kader van de (psychiatrische) behandeling en is terug te vinden in het behandelplan van de patiënt.;

Categorie II – Dagbesteding
17. Iedereen, onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar, kan binnen de DBC dagbesteding registreren.
18. Er zijn vijf vormen van dagbesteding te onderscheiden. Deze staan beschreven in artikel 5.1.4.
18 Vormen van dagbesteding in de toelichting. Zie voor de te gebruiken codes Bijlage 2: Activiteiten en verrichtingen.
19. Er geldt een aantal voorwaarden voor het registreren van dagbesteding:
• Dagbesteding is in het kader van de (psychiatrische) behandeling.
• Dagbesteding is terug te vinden in het behandelplan opgesteld door de behandelaar.
• De patiënt is daadwerkelijk aanwezig.
20. Tijdens dagbesteding kan de behandelaar géén direct patiëntgebonden behandelactiviteiten registreren.
21. Dagbesteding mag niet geregistreerd worden met verblijf zónder overnachting.

5.1.4.18 Vormen van dagbesteding Bijlage 2– Activiteiten en Verrichtingen bijNR/REG-1803/1803a
Dagbesteding
Het doel van dagbesteding is het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van de patiënt. Binnen de gespecialiseerde ggz is het van belang dat de dagbesteding:
 Altijd in het kader is van de (psychiatrische) behandeling en;
 Terug te vinden is in het behandelplan van de patiënt dat is opgesteld door de regiebehandelaar.

Dagbesteding wordt geregistreerd op basis van uren aanwezigheid.
2019
2020
Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

• Alle lopende DBC’s waarin meer dan 6 dagdelen / 4 uur dagbesteding (act_9) is geregistreerd in het betreffende kalenderjaar

• Waarbij sprake is van een ambulante behandelsetting (uitsluiting van de klinische DBC’s)

Controlevragen

In de deelwaarneming worden de volgende vragen beantwoord:
1. Is dagbesteding opgenomen in het behandelplan?
2. Is een actueel begeleidingsplan/Doelplan aanwezig? (instellingspecifieke vraag)
3. Vindt dagbesteding plaats in een klinische setting? (instellingsspecifieke vraag, wordt automatisch beantwoord door ValueCare)
4. Wat is de eindconclusie? (Is dagbesteding rechtmatig binnen de ZVW?)

Deelwaarneming

Omvang deelwaarneming: Het aantal dossiers en frequentie kan per instelling afwijken o.b.v. risico-classificatie en afspraken met de representerende zorgverzekeraar.

De steekproefaantallen worden vastgelegd in Valuecare. De deelwaarneming representeert het aantal dossiers dat is aangegeven bij de steekproefinstellingen. Het staat een GGZ-aanbieder vrij om te kiezen voor een geautomatiseerde uitbereiding van de steekproef wanneer er een geconstateerde fout in de deelwaarneming voorkomt. ValueCare trekt aan het eind van elke maand (t) een deelwaarneming uit alle DBC's waarop dagbesteding is geregistreerd (act_9.*) in de voorgaande maand (t-1).

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Relatie dagbesteding met behandeling in de specialistische GGZ (N9220)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle ambulante DBC's geopend in betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Op de DBC is in de steekproefmaand het 6e dagdeel dagbesteding geregistreerd


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png