Reguliere subtrajecten screen-to-screen consult, belconsult of schriftelijke consultatie zonder face-to-face contact (N0175-HR2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0175-HR2020
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2020 MSZ - Controlepunt 1.4

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Polikliniek Subtrajecten (R06427)

Ziekenhuizen Handreiking

 1. Ziekenhuizen Handreiking 2020 - Registreren van zorgactiviteiten
Samenvatting

Het is niet toegestaan een screen-to-screen consult, belconsult of schriftelijke consultatie vast te leggen binnen een subtraject met zorgtype 11, indien er binnen dit subtraject géén fysiek face-to-face contact heeft plaatsgevonden met een zorgverlener die de poortfunctie uitvoert.

Regelgeving / beleid
2020
Een nieuw te openen zorgtraject voldoet aan de volgende voorwaarden:
 • er is sprake van een behandelrelatie voor de zorgvraag tussen de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en de patiënt zoals beschreven in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).
 • de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert is verantwoordelijk voor de anamnese en diagnosestelling. Dit blijkt uit het medisch dossier.

2020: NR/REG-2001a art. 5 lid 3

Screen-to-screen consult ter vervanging van een polikliniekbezoek (190161)
Een consult waarbij een patiënt voor een zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist, physician assistant of klinisch technoloog consulteert middels een videoverbinding. Dit consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face polikliniekbezoek. Van dit consult vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

Belconsult ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek (190162)
Een consult waarbij een patiënt in herhaling (niet voor de eerste keer) voor een bestaande zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist, physician assistant of klinisch technoloog consulteert middels een belverbinding. Dit consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face herhaal-polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face herhaalpolikliniekbezoek. Van het consult vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

Schriftelijke consultatie ter vervanging van een herhaalpolikliniekbezoek (190163)
Een consultatie waarbij een patiënt in herhaling (niet voor de eerste keer) voor een bestaande zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist, physician assistant of klinisch technoloog schriftelijk consulteert (bijvoorbeeld e-mail of chat). Een schriftelijk consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face herhaal-polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face herhaal-polikliniekbezoek. Dat betekent dat een consultatie uit meerdere schriftelijke informatie-uitwisselingen kan bestaan, maar dat deze per polikliniekbezoek dat het vervangt éénmaal mag worden vastgelegd. Van de consultatie vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 4, 5 en 6

2019
Een subtraject met ZT11 bevat ten minste één fysiek face-to-face contact tussen de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en de patiënt. Voor klinische genetica geldt een uitzondering op deze regel: in plaats van een fysiek face-to-face contact kan hiervoor ook een screen-to-screen consult plaatsvinden. Ook voor hartteambespreking en longteambespreking geldt dat er geen face-to-face contact hoeft plaats te vinden, er is hierbij namelijk geen contact met de patiënt.

2019: NR/REG-1907a art. 5 lid 1

Screen-to-screen consult ter vervanging van een polikliniekbezoek (190161)
Een consult waarbij een patiënt voor een zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant consulteert middels een videoverbinding. Dit consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face polikliniekbezoek. Van dit consult vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

Belconsult ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek (190162)
Een consult waarbij een patiënt in herhaling (niet voor de eerste keer) voor een bestaande zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant consulteert middels een belverbinding. Dit consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face herhaal-polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face herhaalpolikliniekbezoek. Van het consult vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

Schriftelijke consultatie ter vervanging van een herhaalpolikliniekbezoek (190163)
Een consultatie waarbij een patiënt in herhaling (niet voor de eerste keer) voor een bestaande zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant schriftelijk consulteert (bijvoorbeeld e-mail of chat). Een schriftelijk consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face herhaal-polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face herhaal-polikliniekbezoek. Dat betekent dat een consultatie uit meerdere schriftelijke informatie-uitwisselingen kan bestaan, maar dat deze per polikliniekbezoek dat het vervangt éénmaal mag worden vastgelegd. Van de consultatie vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 4, 5 en 6

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Cardiologie dbc's met een begindatum vanaf 1-1-2020 worden niet gesignaleerd wanneer er maximaal 360 dagen eerder een dbc met dezelfde diagnose is gesloten met daarin een face-to-face contact. Voor dbc's met een begindatum vanaf 1-1-2020 geldt zorgactiviteit 190161 (screen-to-screen consult) ook als face-to-face consult.

DBC's met een einddatum vanaf 01-03-2020 worden niet langer gesignaleerd.

Conform punt 4 uit het addendum bij HR2020 uitgegeven op 8 maart, worden de zorgactiviteiten 190854 (Intercollegiaal consult arts - revalidatie) en 190960  (Arts, verpleegkundig specialist of physician assistant - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie) ook als face-to-face contact gezien.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Conform de Handreiking wordt ervan uit gegaan dat er een fysiek face-to-face contact plaatsvindt wanneer er minimaal een zorgactiviteit met zorgprofielklasse 1 (excl. 190161, 190162, 190163), 2, 3, 4, 5, 6 en/of 19 is geregistreerd binnen de DBC.
 2. Indien ZA 190161 (screen-to-screen consult) is geregistreerd, wordt de actie pas gesignaleerd op het moment dat de DBC afgesloten is. Reden is dat ZA 190161 geregistreerd mag worden vóórdat minimaal een zorgactiviteit fysiek face-to-face contact heeft plaatsgevonden. Deze zorgactiviteit kan daarom nog gedurende het (openstaande) traject worden gergeistreerd en zou anders onterecht vroegtijd worden gesignaleerd als actie.
 3. Zolang het subtraject nog niet gesloten is, wordt ook gecontroleerd of er fysiek contact heeft plaatsgevonden binnen de looptijd van het subtraject van het consult.
 4. Uit de Handreiking: Let op: wettelijk bepaalde uitzonderingen mogen uitgesloten worden van deze controle.
  De wettelijk bepaalde uitzonderingen zijn niet duidelijk beschreven in het Handreikingsdocument. Vandaar dat ValueCare heeft deze uitzonderingen niet default heeft verwerkt. Klanten kunnen dit meenemen in hun eigen beoordeling.
 5. Handmatig genegeerde acties dienen ook beoordeeld te worden op de deelwaarnemingscriteria, deze stromen niet in op de deelwaarneming. (Deelwaarneming N0179)
 6. Geldig per 2020: Cardiologie dbc's met begindatum vanaf 1-1-2020 worden niet gesignaleerd wanneer er maximaal 360 dagen eerder een dbc met dezelfde diagnose is gesloten met daarin een face-to-face contact.
  2020: NR/REG-2001a art. 5 lid 1 & NR/REG-2001a art. 24 lid 4, 5 en 6
 7. Geldig per 2020: Voor DBC's met een begindatum vanaf 1-1-2020 geldt de zorgactiviteit 190161 (screen-to-screen consult) ook als face-to-face consult.
 8. De N0175 en N0177 verschillen met betrekking tot het face-to-face contact van elkaar doordat de N0175 signaleert wanneer er helemaal geen face-to-face contact aanwezig is, en de N0177 wanneer er wel een face-to-face contact aanwezig, maar niet vóór het e-consult.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Reguliere subtrajecten screen-to-screen consult, belconsult of schriftelijke consultatie zonder face-to-face contact (N0175-HR2020)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle reguliere subtrajecten (ZT11) geopend vanaf 2018 waarin één of meerdere screen-to-screen consulten (190161), belconsulten (190162) of schriftelijke consultaties (190163) zijn geregistreerd

Blauwepijl.png

2) DBC heeft een einddatum voor 01-03-2020

Blauwepijl.png

3) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of Handreikingsjaa
of
zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

4) In het reguliere subtraject is helemaal geen zorgactiviteit fysiek face-to-face contact
(ZPK 1 (excl. 190161 (tot 2020), 190162, 190163), 2, 3, 4, 5, 6, 19, en/of ZA 190854, 190960) aanwezig

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

De financiële impact is de waarde van het subtraject.

ValueCareLogo2.png