Reguliere subtrajecten screen-to-screen consult, belconsult of schriftelijke consultatie zonder face-to-face contact (N0175-HR2018)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0175-HR2018
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2018 MSZ - Controlepunt 1.4

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2018 - Registreren van zorgactiviteiten
Samenvatting

Het is niet toegestaan een screen-to-screen consult, belconsult of schriftelijke consultatie vast te leggen binnen een subtraject met zorgtype 11, indien er binnen dit subtraject géén fysiek face-to-face contact heeft plaatsgevonden met een zorgverlener die de poortfunctie uitvoert.

Regelgeving / beleid

Een subtraject met ZT11 bevat ten minste één fysiek face-to-face contact tussen de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en de patiënt. Voor klinische genetica geldt een uitzondering op deze regel: in plaats van een fysiek face-to-face contact kan hiervoor ook een screen-to-screen consult plaatsvinden. Ook voor hartteambespreking en longteambespreking geldt dat er geen face-to-face contact hoeft plaats te vinden, er is hierbij namelijk geen contact met de patiënt.

Screen-to-screen consult ter vervanging van een polikliniekbezoek (190161)

Een consult waarbij een patiënt voor een zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant consulteert middels een videoverbinding. Dit consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face polikliniekbezoek. Van dit consult vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

Belconsult ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek (190162)

Een consult waarbij een patiënt in herhaling (niet voor de eerste keer) voor een bestaande zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant consulteert middels een belverbinding. Dit consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face herhaal-polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face herhaalpolikliniekbezoek. Van het consult vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

Schriftelijke consultatie ter vervanging van een herhaalpolikliniekbezoek (190163)

Een consultatie waarbij een patiënt in herhaling (niet voor de eerste keer) voor een bestaande zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant schriftelijk consulteert (bijvoorbeeld e-mail of chat). Een schriftelijk consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face herhaal-polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face herhaal-polikliniekbezoek. Dat betekent dat een consultatie uit meerdere schriftelijke informatie-uitwisselingen kan bestaan, maar dat deze per polikliniekbezoek dat het vervangt éénmaal mag worden vastgelegd. Van de consultatie vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

2018: NR/REG-1816, Artikel 5.1, 24.4, 24.5 en 24.6

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Deze norm is nieuw ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

Conform de Handreiking wordt ervan uit gegaan dat er een fysiek face-to-face contact plaatsvindt wanneer er minimaal een zorgactiviteit met zorgprofielklasse 1 (excl. 190161, 190162, 190163), 2, 3, 4, 5, 6 en/of 19 is geregistreerd binnen de DBC.

Indien ZA 190161 (screen-to-screen consult) is geregistreerd, wordt de actie pas gesignaleerd op het moment dat de DBC afgesloten is. Reden is dat ZA 190161 geregistreerd mag worden vóórdat minimaal een zorgactiviteit fysiek face-to-face contact heeft plaatsgevonden. Deze zorgactiviteit kan daarom nog gedurende het (openstaande) traject worden gergeistreerd en zou anders onterecht vroegtijd worden gesignaleerd als actie.

Zolang het subtraject nog niet gesloten is, wordt ook gecontroleerd of er fysiek contact heeft plaatsgevonden binnen de looptijd van het subtraject van het consult.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Reguliere subtrajecten screen-to-screen consult, belconsult of schriftelijke consultatie zonder face-to-face contact (N0175-HR2018)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle reguliere subtrajecten (ZT11) geopend vanaf 2018 waarin één of meerdere

screen-to-screen consulten (190161), belconsulten (190162) of schriftelijke consultaties (190163) zijn geregistreerd

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of Handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of Handreikingsjaar


Blauwepijl.png

3) In het reguliere subtraject is helemaal geen zorgactiviteit fysiek face-to-face contact

(ZPK 1 (excl. 190161, 190162, 190163), 2, 3, 4, 5, 6 en/of 19) aanwezig

Logica: 1 en 2 en 3
Berekening financiële impact

Impact is waarde subtraject.

ValueCareLogo2.png