Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit verpleegdag, verpleegdag heeft status niet-declarabel (N4761)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4761
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

 1. Ziekenhuizen Volledigheid - Behandelen - Kliniek
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer een verpleegdag aan de voorwaarden (zoals in het functioneel ontwerp) voldoet, maar de status niet-declarabel heeft in het ZIS. Dit kan erop duiden dat er rechtmatige verpleegdagen niet gedeclareerd worden.

Regelgeving / beleid
2020
Verpleegdag (190200, 190218, 194804 en 231902)

Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). Deze periode loopt vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de dag van opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20.00 uur) en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag. De voorwaarde ‘overnachting’ geldt niet bij:

 • een definitieve overname door een andere instelling op dag van of de dag na opname;
 • overlijden van de patiënt op dag van of de dag na opname.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 29

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. De bepaling van gemiste verpleegdagen wordt afgeleid o.b.v. de instellingen van de afdeling en de duur van de opname. O.b.v. het opnametype bij de gesignaleerde opname wordt bepaald of er een verpleegdag gemist wordt of een OZP-verrichting (bijvoorbeeld een afwezigheidsdag). Dit wordt meegenomen in de impact berekening.
 2. Binnen HiX wordt er gekeken naar het tarieftype U (uitsluiten van validatie) bij all-in verrichtingen (behorende tot een DBC) en tarieftype N (niet factureren) bij OZP's om de status niet-declarabel binnen het ZIS te bepalen.
 3. Bij een opname met opname-type IC op een niet voor IC ingerichte afdeling wordt aangenomen dat het hierbij gaat om een klinische opname.
 4. Bij een opname met opname-type dagopname, zieke zuigeling, langdurige observatie of poliklinische opname met overnachting wordt aangenomen dat het hierbij gaat om een klinische opname.
 5. Voor het opnametype overig (OV) wordt geen impact berekend.
 6. In principe wordt er vanuit gegaan dat zorgactiviteiten terecht op niet-declarabel worden gezet en nemen we de zorgactiviteiten daardoor in de basis niet mee in controles. Omdat er vanuit het netwerk naar voren komt dat er ook rechtmatige zorgactiviteiten en DBC's op niet-declarabel worden gezet, worden hier speciale controles op ontwikkeld waarin de status niet-declarabel wel meegenomen wordt in het model.
 7. Voor deze norm wordt dezelfde ziekenhuisspecifieke inrichting overgenomen welke is ingericht voor N4760.
 8. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan ervoor gekozen worden om bij alle normen onder de R06801 te vertragen op de ontslagdatum. Default wordt er vertraagd op basis van de opnamedatum en staat de vertraging op 0 dagen. Het vertragen op ontslagdatum zorgt ervoor dat signaleringen waarbij de ontslagdatum niet gevuld is of onbekend is ook uitgesloten worden.
 9. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kunnen verpleegdagen die gekoppeld zijn aan een trial-DBC uitgesloten worden.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit verpleegdag, verpleegdag heeft status niet-declarabel (N4761)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle opnames vastgelegd in de opname-module

Blauwepijl.png

2) Opname gestart in controlejaar en patiënt ontslagen

Blauwepijl.png

3) Op dezelfde kalenderdag is (in de facturatiemodule) een niet-declarabele zorgactiviteit verpleegdag (ZPK 3 of 231902) met hetzelfde uitvoerende specialisme vastgelegd

Blauwepijl.png

4) Opname voldoet aan de eisen van een verpleegdag:
*Opname bevat een overnachting (vóór 0:00 opgenomen en na 7:00 ontslagen) OF patiënt is overleden op de dag van of de dag na opname OF patiënt is overgenomen door een andere instelling op dag van opname
EN
*Verpleegdag uitgevoerd op een voor verpleging ingerichte afdeling
EN
*Op dezelfde kalenderdag is er in de facturatiemodule geen declarabele zorgactiviteit uit ZPK 3, 19 of 190034 (afwezigheidsdag), 190032 (verblijf gezonde moeder), 190033 (verblijf gezonde zuigeling), 190038/190093 (vergoeding vervallen ziekenhuisindicatie), 190031/190092 (verkeerde bed) of 190208 (zotelovernachting) vastgelegd
EN
*Gedurende de opnameperiode is geen zorgactiviteit 190043 t/m 190048 (poliklinische bevalling) vastgelegd

Blauwepijl.png

5) Indien er een consult (234001 t/m 234004, 231901 of ZPK 1 excl. 190017, 190009 en 190067), dagverpleging of langdurige observatie (ZPK 2) is vastgelegd gedurende de opnameperiode wordt dit in de toelichting vermeld


Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5

Te nemen actie

Controleer de registratie en pas de status aan naar declarabel wanneer van toepassing, op iedere dag van de opname met opnametijd voor 20:00 uur en ontslagtijd na 7:00 uur. Indien er een consult, dagverpleging of langdurige observatie is geregistreerd tijdens de opname, deze verwijderen.

Berekening financiële impact

Bij gemiste verpleegdagen

Indien regulier of vervolgsubtraject voor uitvoerend specialisme aanwezig tijdens opname:
Verschil in waarde subtrajecten na toevoegen gemiste verrichting en verwijderen eventueel foutieve verrichting(en). De financiële impact wordt bepaald door de gemiste verrichting(en) toe te voegen aan de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het toevoegen van de gemiste verrichtingen.

Indien geen regulier of vervolgsubtraject voor uitvoerend specialisme aanwezig tijdens opname
Geschatte waarde subtraject o.b.v. de gemiddelde waarde van een DBC met gemiste zorgactiviteit voor het gesignaleerde specialisme exclusief de eventueel foutieve verrichting(en).

Bij gemiste OZP:
Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen eventueel foutieve verrichting(en) en de waarde van de toegevoegde OZP.

ValueCareLogo2.png