Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit IC-behandeldag, IC-behandeldag heeft status niet-declarabel (N4781)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4781
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Behandelen - IC
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer een IC-behandeldag aan de voorwaarden (zoals in het functioneel ontwerp) voldoet, maar de status niet-declarabel heeft in het ZIS. Dit kan erop duiden dat er rechtmatige IC-behandeldagen niet gedeclareerd worden.

Regelgeving / beleid
2020
Een zorgtraject met subtraject ZT51 of ZT52 wordt door de intensivist of andere medisch eindverantwoordelijke geopend bij opname op de ic-afdeling, voor ic intercollegiaal consult buiten de ic en voor vervoer van een patiënt met interklinisch transport of MICU transport.

Parallelle ic-zorg/subtrajecten 51 of 52 zijn niet toegestaan.

Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen of klinische zorgdagen in de thuissituatie worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag óf een klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

2020: NR/REG-2001a art. 11 lid 1, 6 en 8

Een add-on ic mag per kalenderdag worden gedeclareerd.

2020: NR/REG-2001a art. 34a lid 3

Een zorgtraject met een subtraject met ZT51 of 52, met betrekking tot een opname op de ic-afdeling en een ic intercollegiaal consult buiten de ic, wordt afgesloten op het moment dat de patiënt van de icafdeling wordt ontslagen of op de dag van uitvoering van het ic intercollegiaal consult.

2020: NR/REG-2001a art. 12 lid 1

Add-ons intensive care (ic)
a. Add-ons ic worden geregistreerd middels een eigen subtraject. Binnen de registratie van een subtraject wordt alleen het component zorgtype getypeerd.  
b. Welke ic-dag (type 1 of type 2) in rekening kan worden gebracht, wordt bepaald in contractafspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Bij het ontbreken van contractafspraken mag alleen ic-dag type 1 in rekening worden gebracht.  
c. Voor de add-ons ic gelden specifieke omschrijvingen en/of registratievoorwaarden: • ic-dag type 1 of 2 (190157 en 190158) Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in ic-dag type 1 of 2. Niet als ic-dag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de ic of op de Post Anesthesia Care Unit (PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen ic-dag.

2020: NR/REG-2001a art. 26 lid 2a t/m 2c

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Binnen HiX wordt er gekeken naar het tarieftype U (uitsluiten van validatie) bij all-in verrichtingen (behorende tot een DBC) en tarieftype N (niet factureren) bij OZP's om de status niet-declarabel binnen het ZIS te bepalen.
  2. In principe wordt er vanuit gegaan dat zorgactiviteiten terecht op niet-declarabel worden gezet en nemen we deze zorgactiviteiten daardoor in de basis niet mee in controles. Omdat er vanuit het netwerk naar voren komt dat er ook rechtmatige zorgactiviteiten en DBC's op niet-declarabel worden gezet, worden hier speciale controles op ontwikkeld waarin de status niet-declarabel wel meegenomen wordt in het model.
  3. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan ervoor gekozen worden om bij alle normen onder de R06801 te vertragen op de ontslagdatum. Default wordt er vertraagd op basis van de opnamedatum en staat de vertraging op 0 dagen. Het vertragen op ontslagdatum zorgt ervoor dat signaleringen waarbij de ontslagdatum niet gevuld is of onbekend is ook uitgesloten worden.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit IC-behandeldag, IC-behandeldag heeft status niet-declarabel (N4781)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle IC opnamen (op basis van opnametype)

Blauwepijl.png

2) IC opname is uitgevoerd op een IC afdeling (lijst afdelingen aangeleverd door het ziekenhuis)

Blauwepijl.png

3) Gedurende de looptijd van de IC opname is er een niet-declarabele IC zorgactiviteit (ZPK 19) vastgelegd

Blauwepijl.png

4) Er is op dezelfde kalenderdag geen declarabele IC zorgacitivieit (ZPK 19) of IC intercollegiaal consult buiten de IC (190129) vastgelegd

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Te nemen actie

Controleer de registratie en pas de status aan naar declarabel wanneer van toepassing.

Berekening financiële impact

Per gemiste IC behandeldag wordt de waarde van een IC add-on (OZP) berekend.

ValueCareLogo2.png