Registratie verblijf zonder overnachting (VZO) conform voorwaarden (N6240)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N6240

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2015:A - 9 

Behoort tot Normenkader

  1. GGZ Zelfonderzoek 2015

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de VZO conform voorwaarden is geregistreerd en gedeclareerd.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid 

Relevante wet- en regelgeving

NR/CU-556

3.1.4 Registreren
Verblijfsdag zonder overnachting Een verblijfsdag zonder overnachting wordt geregistreerd, als er sprake is van de aanwezigheid van een cliënt gedurende een groot deel van de dag (gemiddeld tussen 09.00 en 17.00 uur), omdat de cliënt behandeling dan wel diagnostiek ontvangt.

22. Verblijf zonder overnachting mag alleen geregistreerd worden als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1. er is niet meer dan 4 uur direct cliëntgebonden activiteiten geleverd;
2. ondersteuning van personeel met een VOV-functie is noodzakelijk voor een goed verloop van de diverse behandelen/of diagnostiekactiviteiten;
3. er is geen sprake van een aaneenschakeling van behandelingen in één dagdeel en;
4. er zijn minimaal twee direct cliëntgebonden activiteiten geleverd op dezelfde kalenderdag, die onder de hoofdgroep diagnostiek en/of behandeling of in combinatie met de verrichting ECT geregistreerd worden.

23. De op de dag uitgevoerde behandel- en/of diagnostiekactiviteiten maken geen onderdeel uit van de verblijfsdag zonder overnachting en moeten ook geregistreerd worden op de DBC.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

  • Alle DBC’s
  • Waarbinnen minimaal één VZO is geregistreerd (act_8.9.01)
  • Alle VZO-dagen binnen de DBC worden vervolgens afzonderlijk gecontroleerd conform toetsingskader

Controlemethodiek

Data-analyse

Toetsingskader

Een geregistreerde VZO is rechtmatig, indien:

  • er op de dag van de VZO niet meer dan 4 uur direct cliëntgebonden activiteiten (bruto aanwezigheid, geen doorval DBC) zijn geleverd

én

  • er geen sprake is van een aaneenschakeling van behandelingen in één dagdeel (wanneer er sprake is van aaneenschakeling binnen een dagdeel en er een afspraak later op de dag volgt met een aantal uur ertussen dan zal de VZO hier niet op afgekeurd worden mits aan de overige eisen wel wordt voldaan).

én

  • er minimaal twee direct cliëntgebonden activiteiten op dezelfde kalenderdag geleverd zijn, die onder de hoofdgroep diagnostiek en/of behandeling of in combinatie met de verrichting ECT geregistreerd worden

In het kader van dit controlepunt betreft de ondersteuning van het personeel met een VOV-functie de netto fte’s (ingeroosterd zorg verlenend VOV-personeel). Er kan alleen sprake zijn van VZO indien de cliënt gedurende een groot deel van de dag aanwezig is (gemiddeld tussen 9:00 en 17:00 uur). De output van de data-analyse is onrechtmatig. Uitzonderingen kunnen (op regelniveau) toegelicht worden.

Definities relevante terminologie

Interpretaties

Van aaneenschakeling van behandelingen is sprake als opvolgende behandelcontacten op de minuut aansluitend geregistreerd zijn. 

Als op een dag een zowel act_10.1 als een act_3.3.1 is geregistreerd dan tellen wij de verrrichting ECT één keer mee. 

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Registratie verblijf zonder overnachting (VZO) conform voorwaarden (N6240)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) DBC’s geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) DBC bevat verblijfsdagen zonder overnachting (act_8.9.01)

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

3) Verblijfsdag zonder overnachting is onrechtmatig indien: 

Er meer dan 4 uur direct cliëntgebonden activiteiten op dezelfde dag geleverd is.

4) Verblijfsdag zonder overnachting is onrechtmatig indien: 

 Er is enkel sprake van aaneenschakeling van direct cliëntgebonden activiteiten.

5) Verblijfsdag zonder overnachting is onrechtmatig indien: 

 Er zijn minder dan twee direct cliëntgebonden activiteiten geleverd op dezelfde kalenderdag, die onder de hoofdgroep diagnostiek en/of behandeling vallen of in combinatie met de verrichting ECT geregistreerd zijn.
 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2 (en 3) (en 4) (en 5)


Berekening financiële impact

  • De financiële impact is de waarde van alle onrechtmatig geregistreerde VZO-dagen op de DBC.
  • Als er financiële impact gevonden wordt, dienen fouten gecorrigeerd te worden op microniveau.

ValueCareLogo2.png