Regiebehandelaarschap gGGZ, tijdsbesteding initiële DBC’s, Publiek (N6225)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N6225

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2017: A - 2.4
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2018: A - 2.4

Behoort tot Normenkader ValueCare
 1. GGZ Zelfonderzoek 2017
 2. GGZ Zelfonderzoek 2018
Functioneel ontwerp
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2017
Aandachtspunt
 • Instelling specifiek;

Om te bepalen of u deze controle moet uitvoeren, voert u voor de DBC’s die deel uitmaken van de controlemassa onderstaande berekening uit:
a) Stel vast hoeveel minuten directe tijd (exclusief dagbesteding) is geschreven door één of meer toegestane regiebehandelaars per DBC
b) Stel vast hoeveel minuten directe tijd (exclusief dagbesteding) in totaal is geschreven per DBC
c) Bereken het percentage directe tijd (exclusief dagbesteding) voor iedere individuele DBC door a te delen door b.
d) Bereken het gemiddelde percentage directe tijd van alle DBC’s door alle percentages onder c op te tellen en te delen door het aantal DBC’s.

Wanneer uit deze berekening een aandeel van 30% of meer blijkt, hoeft dit controlepunt niet te worden uitgevoerd.

 • De deelwaarneming mag i.t.t. de in het controleplan beschreven methodiek beperkt worden tot 15 DBC’s per staffel (tijdsgrenzen). Bij minder dan 15 DBC’s onder de signaleringsgrens binnen een staffel moeten alle DBC’s mee worden genomen.

Doelstelling
Stel vast dat een bevoegd regiebehandelaar voldoende direct betrokken is om zijn verantwoordelijkheden uit te voeren tijdens de initiële DBC.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving
NR/REG-1734, pagina 17
3.1.4 Registreren
Lid 2. Een initiële DBC moet directe tijd van een regiebehandelaar bevatten. Daarop zijn enkele uitzonderingen, zie Declaratiebepalingen DBC’s:

3.3 Declaratiebepalingen DBC's, p24
Lid 1. De regiebehandelaar heeft direct patiëntgebonden tijd besteed aan de patiënt voor wie wordt gedeclareerd. Als er sprake is van een vervolg-DBC, een initiële DBC door de overgang naar DSM-5 (zorgtype 150) of van een patiënt afkomstig uit de Jeugdwet (zorgtype 147), dan geldt de eis van verplicht directe tijd van de regiebehandelaar niet. Voor crisis-DBC’s zonder verblijf geldt een uitzondering op deze bepaling: de directe tijd hoeft niet door de regiebehandelaar besteed te zijn.

Model Kwaliteitsstatuut GGZ, artikel 4.2 Regiebehandelaar
Sectie l, artikel 4.2:

 • De regiebehandelaar en de andere betrokken behandelaren treffen elkaar ten behoeve van periodieke evaluatie van het behandelplan in persoonlijk contact en/of in teamverband, zo mogelijk in aanwezigheid van de patiënt/cliënt, met de daartoe noodzakelijke frequentie (ook teleconferencing), op geleide van de problematiek/vraagstelling van de patiënt/cliënt.
 • De regiebehandelaar draagt zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en diens naasten (indien van toepassing en indien toestemming hiervoor is verkregen) over het beloop van de behandeling.

Sectie lll, artikel 2.2:

 • De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het intakeproces, draagt zorg voor het (doen) stellen van de diagnose en stelt samen met de patiënt/cliënt een (voorlopig) behandelvoorstel op. De regiebehandelaar heeft hiervoor direct contact (ook beeldbellen) met de patiënt/cliënt.
 • Als delen van het intake-/diagnostische proces door anderen dan de regiebehandelaar worden verricht, moet de regiebehandelaar via direct contact (ook beeldbellen) met de patiënt/cliënt bij de beoordeling betrokken zijn.
 • Indien de regiebehandelaar een ander is dan een psychiater of klinisch psycholoog, draagt de regiebehandelaar er zorg voor dat de intakegegevens en het (voorlopige) behandelvoorstel worden besproken in het multidisciplinair team.
 • De regiebehandelaar draagt er zorg voor dat besluitvorming op cruciale momenten in de behandeling plaatsvindt en in het multidisciplinair team wordt afgestemd en getoetst. Dit is altijd, maar niet limitatief indien er sprake is van: wijziging behandelplan, ontslag, (dreigende) crisis. De regiebehandelaar ziet er tevens op toe dat de patiënt/cliënt hierbij betrokken is, de patiënt/cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger expliciete toestemming geeft en dat de beslissing met betrekking tot het beleid in het dossier wordt vastgelegd.

Controlemassa
Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC’s
 • Waarbij het percentage directe tijd (zie definitielijst) door bevoegde regiebehandelaar(s) (hierbij mag de directe tijd van alle bevoegde regiebehandelaars binnen een DBC worden opgeteld), ten opzichte van de totale directe tijdsbesteding lager is dan in onderstaande tabel opgenomen. Deze tabel betreft een signaleringsgrens.
 • Waarbij het zorgtype niet is 147, 150, 2xx of 301
 • Waarbij DBC’s zonder direct patiëntgebonden tijd van een bevoegd regiebehandelaar (conform A-2.1) worden uitgesloten
 • Waarbij diagnostiek DBC’s worden uitgesloten (productgroep code behandeling 007, 008, 009, 162, 307)
 • Waarbij DBC’s waarvan de primaire diagnose is gewijzigd als de cliënt al in een behandeltraject zit worden uitgesloten. Hierbij dient ook gekeken te worden naar DBC’s gestart vóór 2017
 • Waarbij DBC’s in de productgroep “Behandeling kort” (215, 216, 217, 264) worden uitgesloten

Controlemethodiek
Deelwaarneming

Toelichting deelwaarneming

 • Bepaal op basis van de totale tijd in de DBC welk percentage van toepassing is (conform onderstaande tabel in ‘Toetsingskader’)
 • Bereken per DBC het percentage directe tijdsbesteding door een regiebehandelaar ten opzichte van de totale directe tijdsbesteding binnen de DBC (hierbij mag alle tijd van bevoegde regiebehandelaars worden opgeteld)
 • Indien het percentage lager is dan in de tabel, dan behoort de DBC tot de controlemassa.

We ontvangen graag per staffel (zoals in onderstaand schema is opgenomen) het aantal DBC’s dat niet voldoet aan het genoemde percentage.

 • Bepaal vervolgens per staffel de deelwaarneming zoals beschreven in het controleplan tot 15 DBC’s per staffel. Bij minder dan 15 DBC’s in een staffel moeten alle DBC’s meegenomen worden.

Toetsingskader
DBC's waarbij het percentage directe tijdsbesteding door een regiebehandelaar minder is dan in onderstaand schema moeten worden toegelicht.

Staffels DBC
Percentage directe tijd door een regiebehandelaar (ten opzichte van totale directe tijd DBC)
Vanaf 250 tot en met 799
10%
Vanaf 800 tot en met 1.799 minuten
10%
Vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten
10%
Vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten
10%
Vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten
10%
Vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten
5%
Vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten
5%
Vanaf 24.000 minuten
5%

De percentages zijn gebaseerd op het onderzoek “analyse declaratiegegevens regiebehandelaarschap” uitgevoerd door Casemix (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/01/01/analyse-declaratiegegevens-hoofdbehandelaarschap).

Volgens de deelwaarnemingsmethodiek moet voor de DBC’s uit de deelwaarneming worden toegelicht hoe een regiebehandelaar direct betrokken is bij de behandeling en inzicht heeft in de voortgang van de behandeling.
Denk hierbij aan:

 • Eerste en laatste directe tijdsbesteding van de regiebehandelaar (soort activiteit, datum en duur van de directe tijd)
 • Op welke momenten heeft de regiebehandelaar in afstemming met de patiënt het behandelplan vastgesteld en hoe is dit in de tijdsbesteding van de regiebehandelaar terug te zien
 • Hoe blijft de regiebehandelaar op de hoogte van de voortgang van de behandeling
 • Op welke momenten heeft evaluatie met de patiënt plaatsgevonden (directe tijd)
 • Is de regiebehandelaar betrokken bij het eindgesprek, zo ja, wanneer en hoe lang heeft dit gesprek geduurd.

Interpretaties
FAQ 8-4-2019:

De signaleringsgrens zoals benoemd in het blok "aandachtspunt" moet over de volgende controlemassa worden berekend:

 • Alle DBC’s
 • Waarbij het zorgtype niet is 147, 150, 2xx of 301
 • Waarbij DBC’s zonder direct patiëntgebonden tijd van een bevoegd regiebehandelaar (conform A2.1) worden uitgesloten
 • Waarbij diagnostiek DBC’s worden uitgesloten (productgroep code behandeling 007, 008, 009, 162, 307)
 • Waarbij DBC’s waarvan de primaire diagnose is gewijzigd als de cliënt al in een behandeltraject zit worden uitgesloten. Hierbij dient ook gekeken te worden naar DBC’s gestart vóór 2017
 • Waarbij DBC’s in de productgroep “Behandeling kort” (215, 216, 217, 264) worden uitgesloten

Berekening financiële impact
Controlepunt is in eerste instantie inzicht gevend, er zal enkel bij excessen worden overgegaan tot een financiële afwikkeling:

 • De berekening van de financiële impact kan niet op voorhand worden bepaald en zal op basis van de casuïstiek worden vastgesteld, rekening houdend met de toelichting per DBC

Financiële consequenties worden gecorrigeerd op macroniveau.

Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2018
Aandachtspunt

Instelling specifiek:

Om te bepalen of u deze controle moet uitvoeren, bepaalt u eerst de massa voor het berekenen van de signaleringsgrens als volgt:

 • Alle DBC's
 • Waarbij het zorgtype niet is 147, 150, 2xx of 301
 • Waarbij DBC’s zonder direct patiëntgebonden tijd van een bevoegd regiebehandelaar (conform A2.1) worden uitgesloten
 • Waarbij diagnostiek DBC’s worden uitgesloten (productgroep code behandeling 007, 008, 009, 162, 307)
 • Waarbij DBC’s waarvan de primaire diagnose is gewijzigd als de cliënt al in een behandeltraject zit worden uitgesloten. Hierbij dient ook gekeken te worden naar DBC’s gestart vóór 2018
 • Waarbij DBC’s in de productgroep “Behandeling kort” (215, 216, 217, 264) worden uitgesloten

Vervolgens voert u onderstaande berekening uit:
a) Stel vast hoeveel minuten directe tijd (exclusief dagbesteding) is geschreven door één of meer toegestane regiebehandelaars per DBC
b) Stel vast hoeveel minuten directe tijd (exclusief dagbesteding) in totaal is geschreven per DBC
c) Bereken het percentage directe tijd (exclusief dagbesteding) voor iedere individuele DBC door a te delen door b.
d) Bereken het gemiddelde percentage directe tijd van alle DBC’s door alle percentages onder c op te tellen en te delen door het aantal DBC’s. Wanneer uit deze berekening een aandeel van 30% of meer blijkt, hoeft dit controlepunt niet te worden uitgevoerd.

 • De deelwaarneming mag i.t.t. de in het controleplan beschreven methodiek beperkt worden tot 15 DBC’s per staffel (tijdsgrenzen). Bij minder dan 15 DBC’s onder de signaleringsgrens binnen een staffel moeten alle DBC’s mee worden genomen.

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat een bevoegd regiebehandelaar voldoende direct betrokken is om zijn verantwoordelijkheden uit te voeren tijdens de initiële DBC.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/REG-1801/1803a

5.1.4 Registreren
Lid 3. Een initiële DBC moet directe tijd van een regiebehandelaar bevatten. Daarop zijn enkele uitzonderingen.

5.3 Declaratiebepalingen DBC’s, p28
Lid 1. De regiebehandelaar heeft direct patiëntgebonden tijd die afleidt naar een prestatie besteed aan de patiënt voor wie wordt gedeclareerd. Als er sprake is van een vervolg-DBC, een initiële DBC door de overgang naar DSM-5 (zorgtype 150) of van een patiënt afkomstig uit de Jeugdwet (zorgtype 147), dan geldt de eis van verplichte directe tijd die afleidt naar een prestatie van de regiebehandelaar niet. Voor crisis-DBC’s zonder verblijf geldt een uitzondering op deze bepaling: de directe tijd die afleidt naar een prestatie hoeft niet door de regiebehandelaar besteed te zijn.

Model Kwaliteitsstatuut GGZ versie 1
Sectie l, artikel 4.2:

 • De regiebehandelaar en de andere betrokken behandelaren treffen elkaar ten behoeve van periodieke evaluatie van het behandelplan in persoonlijk contact en/of in teamverband, zo mogelijk in aanwezigheid van de patiënt/cliënt, met de daartoe noodzakelijke frequentie (ook teleconferencing), op geleide van de problematiek/vraagstelling van de patiënt/cliënt.
 • De regiebehandelaar draagt zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en diens naasten (indien van toepassing en indien toestemming hiervoor is verkregen) over het beloop van de behandeling.

Sectie lll, artikel 2.2:

 • De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het intakeproces, draagt zorg voor het (doen) stellen van de diagnose en stelt samen met de patiënt/cliënt een (voorlopig) behandelvoorstel op. De regiebehandelaar heeft hiervoor direct contact (ook beeldbellen) met de patiënt/cliënt.
 • Als delen van het intake-/diagnostische proces door anderen dan de regiebehandelaar worden verricht, moet de regiebehandelaar via direct contact (ook beeldbellen) met de patiënt/cliënt bij de beoordeling betrokken zijn.
 • Indien de regiebehandelaar een ander is dan een psychiater of klinisch psycholoog, draagt de regiebehandelaar er zorg voor dat de intakegegevens en het (voorlopige) behandelvoorstel worden besproken in het multidisciplinair team.
 • De regiebehandelaar draagt er zorg voor dat besluitvorming op cruciale momenten in de behandeling plaatsvindt en in het multidisciplinair team wordt afgestemd en getoetst. Dit is altijd, maar niet limitatief indien er sprake is van: wijziging behandelplan, ontslag, (dreigende) crisis. De regiebehandelaar ziet er tevens op toe dat de patiënt/cliënt hierbij betrokken is, de patiënt/cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger expliciete toestemming geeft en dat de beslissing met betrekking tot het beleid in het dossier wordt vastgelegd.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC’s
 • Waarbij het percentage directe tijd (zie definitielijst) door bevoegde regiebehandelaar(s) (hierbij mag de directe tijd van alle bevoegde regiebehandelaars binnen een DBC worden opgeteld), ten opzichte van de totale directe tijdsbesteding lager is dan in onderstaande tabel opgenomen. Deze tabel betreft een signaleringsgrens.
 • Waarbij het zorgtype niet is 147, 150, 2xx of 301
 • Waarbij DBC’s zonder direct patiëntgebonden tijd van een bevoegd regiebehandelaar (conform A-2.1) worden uitgesloten
 • Waarbij diagnostiek DBC’s worden uitgesloten (productgroep code behandeling 007, 008, 009, 162, 307)
 • Waarbij DBC’s waarvan de primaire diagnose is gewijzigd als de cliënt al in een behandeltraject zit worden uitgesloten. Hierbij dient ook gekeken te worden naar DBC’s gestart vóór 2018
 • Waarbij DBC’s in de productgroep “Behandeling kort” (215, 216, 217, 264) worden uitgesloten

Controlemethodiek

Deelwaarneming

Toelichting deelwaarneming

 • Bepaal op basis van de totale tijd in de DBC welk percentage van toepassing is (conform onderstaande tabel in ‘Toetsingskader’)
 • Bereken per DBC het percentage directe tijdsbesteding door een regiebehandelaar ten opzichte van de totale directe tijdsbesteding binnen de DBC (hierbij mag alle tijd van bevoegde regiebehandelaars worden opgeteld)
 • Indien het percentage lager is dan in de tabel, dan behoort de DBC tot de controlemassa.

We ontvangen graag per staffel (zoals in onderstaand schema is opgenomen) het aantal DBC’s dat niet voldoet aan het genoemde percentage.

 • Bepaal vervolgens per staffel de deelwaarneming zoals beschreven in het controleplan tot 15 DBC’s per staffel. Bij minder dan 15 DBC’s in een staffel moeten alle DBC’s meegenomen worden.

Toetsingskader

DBC’s waarbij het percentage directe tijdsbesteding door een regiebehandelaar minder is dan in onderstaand schema moeten worden toegelicht.

Staffels DBC
Percentage directe tijd door een regiebehandelaar (ten opzichte van totale directe tijd DBC)
Vanaf 250 tot en met 799
10%
Vanaf 800 tot en met 1.799 minuten
10%
Vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten
10%
Vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten
10%
Vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten
10%
Vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten
5%
Vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten
5%
Vanaf 24.000 minuten
5%

De percentages zijn gebaseerd op het onderzoek “analyse declaratiegegevens regiebehandelaarschap” uitgevoerd door Casemix (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/01/01/analyse-declaratiegegevens-hoofdbehandelaarschap).

Volgens de deelwaarnemingsmethodiek moet voor de DBC’s uit de deelwaarneming worden toegelicht hoe een regiebehandelaar direct betrokken is bij de behandeling en inzicht heeft in de voortgang van de behandeling.
Denk hierbij aan:

 • Eerste en laatste directe tijdsbesteding van de regiebehandelaar (soort activiteit, datum en duur van de directe tijd)
 • Op welke momenten heeft de regiebehandelaar in afstemming met de patiënt het behandelplan vastgesteld en hoe is dit in de tijdsbesteding van de regiebehandelaar terug te zien
 • Hoe blijft de regiebehandelaar op de hoogte van de voortgang van de behandeling
 • Op welke momenten heeft evaluatie met de patiënt plaatsgevonden (directe tijd)
 • Is de regiebehandelaar betrokken bij het eindgesprek, zo ja, wanneer en hoe lang heeft dit gesprek geduurd.

Interpretaties

DBC wordt geclassificeerd als zijnde geen initiële DBC gestart volgend op een zorgtraject met een andere primaire diagnose binnen dezelfde inschrijving, indien:

 • Het zorgtraject van de betreffende DBC is gestart op een datum groter dan de startdatum van het voorgaande zorgtraject
 • De betreffende DBC is een initiële DBC (zorgtype 1xx)
 • De startdatum van de betreffende DBC is groter dan of gelijk aan de einddatum van de voorgaande DBC, én is kleiner dan een einddatum van de voorgaande DBC + 1 jaar
 • De voorgaande DBC is de laatste DBC binnen dat zorgtraject
 • De betreffende DBC is de eerstvolgende DBC binnen dezelfde inschrijving
 • De betreffende DBC heeft een andere primaire diagnose (o.b.v. DSM V) dan de voorgaande DBC

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Regiebehandelaarschap gGGZ, tijdsbesteding initiële DBC’s, Publiek (N6225)” als aan de volgende selectie is voldaan:


1) DBC's gestart in betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) DBC met zorgtype ongelijk aan 147, 150, 2xx of 301

Blauwepijl.png

3) DBC is geen initiële DBC gestart volgend op een zorgtraject met een andere primaire diagnose binnen dezelfde inschrijving (Hier worden DBC’s gestart vóór 2017 ook meegenomen)

Blauwepijl.png

4) DBC behoort niet tot de productgroepen diagnostiek (007, 008, 009, 162, 307) of behandeling kort (215, 216, 217, 264)

Blauwepijl.png

5) Waarbij DBC’s zónder direct patiëntgebonden tijd van een bevoegd regiebehandelaar (conform controlepunt A-2.1) worden uitgesloten

Blauwepijl.png

6) DBC bevat een lager percentage directe tijd door een regiebehandelaar (ten opzichte van de totale directe tijd) dan aangegeven in de staffel van de DBC (zie toetsingskader)

Blauwepijl.png

7) Licht toe hoe een regiebehandelaar direct betrokken is bij de behandeling en inzicht heeft in de voortgang van de behandeling. Denk hierbij aan:

 • Eerste en laatste directe tijdsbesteding van de regiebehandelaar (soort activiteit, datum en duur van de directe tijd)
 • Op welke momenten heeft de regiebehandelaar in afstemming met de patiënt het behandelplan vastgesteld en hoe is dit in de tijdsbesteding van de regiebehandelaar terug te zien
 • Hoe blijft de regiebehandelaar op de hoogte van de voortgang van de behandeling
 • Op welke momenten heeft evaluatie met de patiënt plaatsgevonden (directe tijd)
 • Is de regiebehandelaar betrokken bij het eindgesprek, zo ja, wanneer en hoe lang heeft dit gesprek geduurd.Controlemassa bepaald door data-analyse

Beoordeling op basis van het dossier


Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6 en 7

Berekening financiële impact

Controlepunt is in eerste instantie inzicht gevend, er zal enkel bij excessen worden overgegaan tot een financiële afwikkeling:

 • De berekening van de financiële impact kan niet op voorhand worden bepaald en zal op basis van de casuïstiek worden vastgesteld, rekening houdend met de toelichting per DBC
 • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op macroniveau.

ValueCareLogo2.png