Proces Handreiking

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Nr Onderdeel Activiteit Actie
1 Bevriezen 1.1 Vaststellen peildatum en uiterlijk 3 weken voordat deze plaatsvindt doorgeven aan VC ZKHS


1.2 Verwerk de retourinformatie uiterlijk 2 á 3 dagen vóór de peildatum, zodat deze data nog goed meegenomen kan worden in ValueCare ZKHS


1.3 Peildatum invoeren en NK brondata op peildatum bevriezen VC


1.4 ValueCare kijkt na of de benodigde data voor het Handreikingsjaar aanwezig is VC


1.5 ValueCare controleert of minimaal 15GB vrij is voor Handreiking freeze VC
2 Onderzoeksmassa 2.1 Proef-aansluiting: onderzoeksmassa op ZIS / jaarrekening / massa Handreiking (euro's) ZKHS/VC


2.2 Proef-aansluiten op aantal (DBC's, verrichtingen, opnames e.d.) ZKHS/VC


2.3 Definitief aansluiten onderzoeksmassa peildatum op jaarrekening ZKHS/VC


2.4 Controleer het percentage van massa B. Is deze onder de 1%? VC
3 Data analyses 3.1 Check of alle normen van de Handreiking aanstaan op productie ZKHS


3.2 Wegwerken acties in Portal (vóór bevriesmoment) ZKHS


3.3 Testen en accorderen normen ZKHS


3.4 Controleren referentiegegevens (agenda's en afdelingen) ZKHS


3.5 Controleren genegeerde acties (handmatig en automatisch genegeerd) ZKHS


3.6 Checken of parameters correct zijn ingevuld ZKHS/VC


3.7 Testen en accorderen impactbepaling ZKHS


3.8 ZKHS vult impact berekening zelf in (impact_berekend) ZKHS


3.9 HT-stimuleringsregeling doorgeven aan ValueCare (geldt ook voor deelwaarnemingen) ZKHS


3.10 Werk acties met bruto 0 euro impact, maar wel netto impact WEL weg ZKHS


3.11 Controleer handmatig genegeerde acties (op data-analyses) op deelwaarnemingscriteria ZKHS


3.12 Vul eventueel kolom 'credit faktuurnrs' en 'debet faktuurnrs' in (i.v.m. output voor het afloopdocument) ZKHS


3.13 Kijk na of er een groot verschil is tussen de bruto en de netto-impact bij de data-analyses in bijlage II ZKHS/VC
3.14 Geef het door aan ValueCare indien er extra normen voor de Handreiking uitgevoerd moeten worden die buiten het Handreikingdocument vallen ZKHS
4 Deelwaarnemingen 4.1 Testen deelwaarnemingen normen ZKHS


4.2 Check of alle deelwaarnemingen in productie staan ZKHS


4.3 Testen en accorderen impactbepaling ZKHS


4.4 Uitvoeren deelwaarnemingen en resultaten in portaal verwerken ZKHS


4.5 ZKHS vult impact berekening zelf in (impact_berekend) ZKHS


4.6 HT-stimuleringsregeling doorgeven aan ValueCare (geldt ook voor data-analyses) ZKHS


4.7 Komt de status post vervallen voor bij een actie op een deelwaarneming? Geef dit door aan ValueCare ZKHS


4.8 Geef door aan ValueCare hoe de deelwaarneming van controlepunt 8 uitgevoerd moet worden (welke optie?) ZKHS


4.9 Vul eventueel kolom 'credit faktuurnrs' en 'debet faktuurnrs' in (i.v.m. output voor het afloopdocument) ZKHS


4.10 Geef het door aan ValueCare wanneer een deelwaarneming op controlepunt 10 integraal is uitgevoerd ZKHS
5 Verantwoording 5.1 Aanleveren conceptdocument verantwoordingsdocument aan ziekenhuizen VC


5.2 Toelichten AO/IC per controlepunt ZKHS


5.3 Verwerken resultaten per controlepunt ZKHS


5.4 Opleveren verantwoordingsdocument aan verzekeraars ZKHS


5.5 Lever bij voorkeur de ingeleverde bijlagen (voor de review) in via een aanvraag bij ValueCare en geef hierbij aan vanaf welke datum de gegevens bevroren kunnen worden ZKHS
6 Bijlagen 6.1 Inzicht geven in data van peildatum d.m.v. excels (zie menu Overzichten) VC


6.2 Controleer of alle excels aanwezig zijn, voordat de rapportage moet worden ingeleverd voor de review ZKHS/VC


6.3 Opleveren bijlage II en III aan verzekeraars ZKHS


6.4 Vastzetten actiestatussen, referentiegegevens en parameters na inlevering bijlagen voor review ZKHS/VC
7 IT-audit 7.1 Uitvoeren IT audit (kantoor/digitaal bij VC) VC


7.2 Stuur een schriftelijk akkoord (voorkeur per mail), zodat de IT-audit centraal bij ValueCare uitgevoerd kan worden ZKHS


7.3 Stuur een bericht als een medewerker van het ziekenhuis aanwezig wenst te zijn bij de IT-audit ZKHS


7.4 Stuur de bijlage II die is ingeleverd voor de IT-audit door naar ValueCare (via een aanvraag) ZKHS


7.5 Bevindingen terugkoppelen aan ZKHS VC
8 Correcties 8.1 Uitvoeren micro-correcties vóór landelijke deadline ZKHS
9 Review 9.1 Afstemmen reviewpresentatie VC


9.2 Geef door aan ValueCare wanneer de review gepland is ZKHS


9.3 Ondersteunen review (indien gewenst) VC


9.4 Opleveren inzichten (o.a. genegeerde acties, steekproeftrekking CP8 en impactberekening CP9) VC


9.5 Zet de ingeleverde bijlage II en III voor de review in een aanvraag voor ValueCare ZKHS
10 Afloop 10.1 Input voor afloopbestand opleveren VC


10.2 Afloopbestand inleveren ZKHS