Parallelliteit over specialismen heen - Varices (N0610-HR2017)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0610-HR2017
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2017 MSZ - Controlepunt 10

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2017 - Onterecht een parallel zorgtraject openen over specialismen heen

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017
Samenvatting

Wanneer bij de behandeling van een patiënt meerdere specialismen zijn betrokken, mag ieder specialisme alleen een zorgtraject openen als sprake is van een eigen zorgvraag, eigen diagnosestelling, én eigen behandeling. 

Ziekenhuizen kunnen door middel van dossier (per aandoening/verzekerde) vaststellen dat sprake is van:

  • afzonderlijke en eigen zorgvragen
  • separate diagnosestelling
  • separate (eigen) behandeling

Indien hier aan wordt voldaan, is de registratie terecht en kan de regel in de data-analyse goedgekeurd worden.

Regelgeving / beleid

De registratie van het zorgtraject start op de datum dat de eerste zorgactiviteit plaatsvindt in het kader van een nieuwe zorgvraag van een patiënt.

De beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert, is verantwoordelijk voor de juiste registratie van het zorgtype, de zorgvraag en de diagnose. Daarbij beperkt hij/zij zich tot de typeringslijst die geldt voor dat specialisme of, indien niet beschikbaar, voor dat type van zorg.

De beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert, is verantwoordelijk voor een juiste typering van een zorgtraject/subtraject bij de geleverde zorg. Voor de meeste beroepsbeoefenaren die de poortfunctie kunnen uitvoeren, zijn door de NZa-typeringslijsten vastgesteld. Indien deze typeringslijst niet volledig is, of indien er geen typeringslijst beschikbaar is voor een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert, kan gebruik gemaakt worden van de typeringslijst van een ander specialisme voor dat type van zorg.

Wanneer er bij de behandeling van de patiënt in verband met verschillende zorgvragen meerdere specialismen zijn betrokken als hoofdbehandelaar, opent elk specialisme een eigen zorgtraject als sprake is van een eigen zorgvraag, diagnosestelling én behandeling.

Er is sprake van multidisciplinaire behandeling indien er sprake is van één zorgvraag waarbij meerdere poortspecialismen als hoofdbehandelaar een eigen behandeling uitvoeren. In dat geval opent elk (poort)specialisme een eigen zorgtraject.

Er is géén sprake van multidisciplinaire behandeling indien binnen een zorgtraject zowel een poortspecialist als een SEH-arts KNMG, artsassistent, verpleegkundig specialist en/of physician assistant een deel van de prestaties in het kader van één zorgvraag uitvoeren. In dat geval wordt er één zorgtraject geopend.

2017: NR/REG-1732, Artikel 3bb, 3cc, 4.1 / 4.2 / 4.3 / 5.2 / 5.3 / 5b.1 / 5b.2

2017: BR/REG-17156, Artikel 3.bb

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn wijzigingen ten opzichte van vorig Handreiking jaar: Varices dient nu integraal beoordeeld te worden door het ziekenhuis en daarmee is deze norm nu een data-analyse i.p.v. deelwaarneming.

De norm is gebaseerd op bijlage 7 uit de Handreiking waarin, ten opzichte van vorig Handreiking jaar, aanvullende diagnose combinaties staan.

Ziekenhuizen kunnen door middel van dossier (per aandoening/verzekerde) vaststellen dat sprake is van:

  • afzonderlijke en eigen zorgvragen
  • separate diagnosestelling
  • separate (eigen) behandeling

Indien hier aan wordt voldaan, is de registratie terecht en kan de regel in de data-analyse goedgekeurd worden.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Parallelliteit over specialismen heen - Varices (N0610-HR2017)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle parallelle subtrajecten met ZT11 en ZT21 voor specialismen Dermatologie en Chirurgie 

Blauwepijl.png

2) Tenminste één subtraject zit in scope controlejaar of handreikingsjaar

en

de parallelle subtrajecten zijn gesloten

Blauwepijl.png

3) De combinatie van diagnosen voor de genoemde specialismen komt voor op de risicolijst (Bijlage 7)

Blauwepijl.png

4)

Eén van beide subtrajecten voldoet niet aan de volgende voorwaarden:

Minimaal één zorgactiviteit uit de groep operatieve zorgactiviteiten (conform registratieaddendum);

of

Minimaal één zorgactiviteit uit zorgprofielklasse 2 (dagverpleging) of 3 (verpleegdagen)

Logica: 1 en 2 en 3 en 4


Berekening financiële impact

Er wordt vanuit gegaan dat het laatst geopende subtraject onterecht is. Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten na verwijderen subtraject en overhevelen zorgactiviteiten

ValueCareLogo2.png