Onterecht een parallel subtraject geregistreerd met onvolledig zorgprofiel (N0525-HR2018)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0525-HR2018
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2018 MSZ - Controlepunt 9

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

 1. Ziekenhuizen Handreiking 2018 - Onterecht zorgtraject/subtraject
Samenvatting

Een parallel traject dient een zorgprofiel te hebben met eigen zorgactiviteiten.

Regelgeving / beleid

Een parallel zorgtraject (met bij behorende subtrajecten ZT11 en ZT21) bij eenzelfde specialisme wordt alleen geregistreerd indien er vanuit het medisch dossier aantoonbaar sprake is van een andere zorgvraag dan waarvoor de patiënt al wordt behandeld en voor deze zorgvraag een separaat zorgtraject (diagnosestelling en behandeling) noodzakelijk is. [Toevoeging, alleen regelgeving 2017: Wanneer verschillende zorgvragen met dezelfde diagnosetypering voorkomen binnen de looptijd van een bestaand zorgtraject, wordt geen parallel zorgtraject geopend.] Het subtraject van het parallelle zorgtraject dient een zorgprofiel met eigen zorgactiviteiten te hebben, waarvan:

 • minimaal één zorgactiviteit uit de groep operatieve verrichtingen; en/of
 • minimaal één zorgactiviteit uit zorgprofielklasse 1, 2 of 3; of
 • minimaal één zorgactiviteit uit één van de groepen chronische dialyse of chronische thuisbeademing; en/of
 • minimaal één zorgactiviteit uit de groep van verstrekking van oncologische medicatie per infuus of per injectie; en/of
 • minimaal één zorgactiviteit voor gespecialiseerde technieken voor fertiliteitsbehandelingen; en/of
 • minimaal één specifieke audiologie zorgactiviteit (range audiologie 190702-190781). Hierbij dient sprake te zijn van een nieuwe, separate zorgvraag en substantiële meerkosten; en/of
 • minimaal zorgactiviteit 039898; en of
 • minimaal zorgactiviteit 039676.

De combinatie van de (typerende) diagnoses van het reeds openstaande subtraject en het te openen subtraject van het parallelle zorgtraject mag op de openingsdatum van het te openen parallelle subtraject niet voorkomen in de diagnose-combinatietabel.

Bij parallelliteit bij dubbelzijdige aandoeningen worden alleen twee zorgtrajecten geopend indien sprake is van een operatieve behandeling aan beide zijden en de combinatie van beide identieke diagnosen niet voorkomt in de diagnose-combinatietabel.

Het specialisme cardiologie kent geen parallelliteit, behalve bij ICC, hartrevalidatie en begeleiding bij hart- en hartlongtransplantatie. Het specialisme klinische geriatrie kent ook geen parallelliteit, behalve bij ICC of klinische medebehandeling. Neonatologie binnen het specialisme kindergeneeskunde en het specialisme geriatrische revalidatiezorg kennen helemaal geen parallelliteit.

Er is sprake van multidisciplinaire behandeling indien er sprake is van één zorgvraag waarbij meerdere poortspecialismen als hoofdbehandelaar een eigen behandeling uitvoeren. In dat geval opent elk (poort)specialisme een eigen zorgtraject.

Er is géén sprake van multidisciplinaire behandeling indien binnen een zorgtraject zowel een poortspecialist als een SEH-arts KNMG, arts-assistent, verpleegkundig specialist en/of physician assistant een deel van de prestaties in het kader van één zorgvraag uitvoeren. In dat geval wordt er één zorgtraject geopend.


2018: NR/REG-1816, Artikel 1bb, cc (poorter/poortfunctie), 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5a.1, 5a.2, 5a.3, 5a.4, 5a.5, 5a.6, 5a.7, 5a.8, 5b.1, 5b.2, 15 (poorter en ICD-10), 16.1, 16.2, 16.3, 19.1b, 19.1c, 19.1d, 19.2, 19.3, 19.4, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13a, 19.13b, 19.16, 19.17, 33.4, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 36 1m, 1n, 1o (verwijzer)

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

1. Het subtraject van het parallelle zorgtraject heeft een zorgprofiel met eigen zorgactiviteiten, indien:

 • Minimaal één zorgactiviteit uit de groep operatieve zorgactiviteiten en/of,
 • Minimaal één zorgactiviteit uit zorgprofielklasse 1, 2 of 3 [zorgprofielklasse 1 staat voor een polikliniekbezoek/consult, zorgprofielklasse 2 staat voor een dagverpleging en zorgprofielklasse 3 staat voor een verpleegdag],
 • In uitzondering hierop geldt dat ook in de volgende situaties aan deze voorwaarde wordt voldaan:
  • Minimaal één zorgactiviteit uit één van de groepen chronische dialyse of chronische thuisbeademing en/of,
  • Minimaal één zorgactiviteit uit de groep van verstrekking van oncologische medicatie per infuus of per injectie en/of
  • Minimaal één zorgactiviteit voor gespecialiseerde technieken voor fertiliteitsbehandelingen
  • Minimaal één specifieke audiologie zorgactiviteit (range audiologie 190702-190781)
  • Minimaal één zorgactiviteit coördinatie bij hart- of longrevalidatie (ZA 039898) en/of
  • Minimaal één zorgactiviteit ATLS (ZA 039676)

2. Indien de parallelle subtrajecten beide een interventieradiologie gekoppeld hebben en geopend zijn voor 01-01-2016 worden ze niet meer gesignaleerd.

3. Indien medicinale oncologische behandeling (afluitregel 1.0000.1 of 1.0000.11 (oncologische behandeling)) en ter voorbereiding op een stamceltransplantatie plaatsvindt (afsluitregel 2.0000.1) wordt het parallelle subtraject (stamceltransplantatietraject met dezelfde diagnose) niet gesignaleerd.

4.Cardiologie: Mag nooit parallel behalve wanneer het een subtraject ICC, hartrevalidatie of begeleiding bij hart- en longtransplantatie betreft. Dit gaat om subtrajecten met de diagnose 821, 903, 904 en de zorgactiviteiten 039898, 039215, 039216, 190042, 193126, 193127, 193128, 193129, 193130, 193140 of 193141. ZT 13 wordt in deze data-analyse niet meegenomen.

5. Klinische geriatrie: Mag nooit parallel behalve wanneer het parallelle traject een ICC of klinische medebehandeling betreft. ZT 13 wordt in deze data-analyse niet meegenomen. Diagnose 351 ICC wordt mag als enige als parallel subtraject met klinische geriatrie geregistreerd worden.Voor klinische medebehandeling geen eigen diagnose wordt meegenomen als een parallel subtraject de zorgactiviteitcode voor medebehandeling 190017 bevat.

6. Neonatologie: Mag nooit parallel met een subtraject van kindergeneeskunde.

7. De volgende diagnosescodes zijn specifiek voor neonatologie en mogen niet parallel geregistreerd worden:

 • 505 Prematuriteit onder 28 weken
 • 515 Prematuriteit 28 tot 30 weken
 • 525 Prematuriteit 30 tot 32 weken
 • 530 Prematuriteit 32 tot 34 weken zonder sectio
 • 540 Prematuriteit 32 tot 34 weken met sectio
 • 550 Prematuriteit 34 tot 37 weken zonder sectio
 • 560 Prematuriteit 34 tot 37 weken met sectio

8. Lege en openstaande subtrajecten worden door ValueCare niet meegenomen. Mochten deze subtrajecten alsnog gevuld raken of gesloten worden, dan komen ze automatisch in het (volgende) boekjaar terecht.

9. Let op: De goedgekeurde acties op de N0525 dienen ook getoetst te worden op de voorwaarden van de deelwaarneming. Zie tekst Handreikingsdocument: DBC subtrajecten uit de data-analyse hoeven niet in de deelwaarneming meegenomen te worden, indien deze al tijdens de beoordeling van de data-analyse op risico’s A,B en C uit de deelwaarneming zijn gecontroleerd.

 

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Onterecht een parallel subtraject geregistreerd met onvolledig zorgprofiel (N0525-HR2018)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle parallelle subtrajecten met ZT11 en ZT21

Blauwepijl.png

2) Het subtraject uit het laatst geopende zorgtraject zit in scope controlejaar of handreikingsjaar

en

de parallelle subtrajecten zijn gesloten

Blauwepijl.png

3) De parallelle subtrajecten hebben niet beide een interventieradiologie gekoppeld

en

Het parallele subtraject met dezelfde diagnose bevat geen stamceltransplantie

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

4) Het subtraject uit het laatst geopende zorgtraject voldoet niet aan de volgende voorwaarde:

Minimaal één zorgactiviteit uit de groep operatieve zorgactiviteiten (conform registratieaddendum);

of

Minimaal één zorgactiviteit uit zorgprofielklasse 1,2 of 3; zorgactiviteitcode 039898 of zorgactiviteitcode 039676;

of

Minimaal één zorgactiviteit uit een van de groepen chronische dialyse of chronische thuisbeademing, verstrekking van oncologische medicatie per infuus of per injectie, gespecialiseerde technieken voor fertiliteitsbehandeling (conform registratieaddendum);

of

Minimaal één specifiek audiologie zorgactiviteit (190702 t/m 190781)

5) De parallelle subtrajecten hebben het specialisme cardiologie (met uitzondering van de subtrajecten ICC, hartrevalidatie (diagnose 821, 903, 904) en begeleiding van hart- en hartlongrevalidatie (ZA 039898, 039215, 039216, 190042, 193126, 193127, 193128, 193129, 193130, 193140 of 193141))

of

klinische geriatrie (met uitzondering van ICC op klinische medebehandeling)

of

neonatologie

of

geriatrische revalidatiezorg


</div>
Logica: 1 en 2 en 3 en (4 of 5)

Berekening financiële impact

De impact bij parallelliteit wordt bepaald door de gesignaleerde DBC te crediteren en de verrichtingen over te hevelen naar de eerst genoemde DBC uit de toelichting.

Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten na verwijderen subtraject en overhevelen zorgactiviteiten


ValueCareLogo2.png