Onderzoeksmassa

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bepaling onderzoeksmassa

Bij de declarabele massa wordt er onderscheid gemaakt tussen DBC’s en OZP’s. Deze krijgen boekjaar 2019 (als voorbeeld) als ze aan het volgende voldoen:

In boekjaar 2019 gefactureerde DBC-zorgproducten en overige zorgproducten. Hierbij moet de factuurdatum liggen op of na sluitdatum van boekjaar 2018. Alleen onderstaande jaarlagen worden meegenomen:

 • Gesloten DBC-zorgproducten en uitgevoerde overige zorgproducten in 2018; en
 • Gesloten DBC-zorgproducten en uitgevoerde overige zorgproducten in 2019.

Alleen de DBC’s en OZP’s met een UZOVI-code behorende tot de Handreiking worden meegenomen (zie voor de UZOVI’s bijlage III van de Handreikingsdocumentatie).

DBC
De boekwaarde van de DBC’s wordt bepaald met behulp van de factuurregels. Alles dat niet declarabel is, wordt niet meegenomen en we filteren op verrichtingcodes die beginnen met ‘14’,’15’,’16’,’17’ en niet 8 cijfers lang zijn. Hier worden nog de tarieftypes, segmentcodes en afgeleide declaratiecodes bijgehaald uit tabellen (voor tarieftypes ‘5’,’6’,’7’,’8’).

OZP
Als de declaratiecode op de factuur gevuld is, de verrichting als 1ste-lijns, WDS of OZP staat aangeduid, het tarieftype in (12,14,15,16,17) zit of het tarieftype in (10,11,13,20,25,30) en daarnaast de zorgtype code niet in (11,21,13) zit, dan duiden we de verrichting als OZP aan.

Herdeclaraties

Herdeclaraties van in 2019 gesloten DBC-zorgproducten en uitgevoerde overige zorgproducten zijn meegenomen in de onderzoeksmassa Handreiking 2019 tegen de boekwaarde (nettowaarde credit + debet) in plaats van de facturatiewaarde. Hiermee wordt aangesloten bij de in de jaarrekening gerapporteerde massa en hiermee wordt rekening gehouden met het feit dat deze producten al tegen de eerder gefactureerde waarde zijn meegenomen in Handreiking 2018. Ter illustratie: een DBC-zorgproduct wordt in 2018 voor €100 gefactureerd, vervolgens wordt het DBC-zorgproduct aangepast, het DBC-zorgproduct wordt in 2019 voor €100 gecrediteerd en tegen een nieuwe facturatiewaarde van €120 opnieuw gefactureerd. Het verschil in facturatiewaarde is €20. Voor Handreiking 2019 wordt alleen dit verschil (de boekwaarde in 2019) meegenomen in de onderzoeksmassa (omdat over deze €100 al eerder is terugbetaald).

VECOZO

Declaraties afgewezen door Vecozo worden niet meegenomen in het onderzoek. Er wordt gekeken naar factuurregels, dus pas op het moment dat er daadwerkelijk gecrediteerd is, dan wordt dit meegenomen.

Facturaties aan patiënten en andere instanties dan zorgverzekeraars zijn niet meegenomen in dit onderzoek. Fouten in de registratie van deze facturen worden overigens wel meegenomen in de dagelijkse risicobewaking door ValueCare, zodat ook deze verbeteringen op microniveau worden doorgevoerd.

Verrijkte massa

Bij de controlepunten met betrekking tot parallelliteit en/of serialiteit (bijv. cp 5, 9, 10) wordt gewerkt met een verrijkte massa om de te beoordelen posten/acties in de context te kunnen beoordelen. In de verrijkte massa worden – afhankelijk van het controlepunt – ook DBC-zorgproducten en overige zorgproducten meegenomen uit de voorgaande periode, de opvolgende periode en/of subtrajecten met een sluitdatum in 2020. Dit is in overeenstemming met hoe het is beschreven in het Handreikingsdocument.

Trajecten die voor deze Handreiking niet in de verrijkte massa vallen worden wel meegenomen in de verantwoording over 2020 en komen bovendien terug in de dagelijkse controles (Daily Auditing) in de ValueCare Portal.

Data aansluiting

De data-aansluiting tussen het ziekenhuis en ValueCare wordt, vanwege het dagelijks geautomatiseerd bewaken van risico’s in de registratie, geborgd in verschillende dagelijkse processen. Dit omvat o.a.:

 • het monitoren van de dagelijkse extractie- en verwerkingsstappen
 • het monitoren van de omvang van de data (bijvoorbeeld ten opzichte van historie)
 • het testen van controles op juistheid en volledigheid door het ziekenhuis
 • de directe terugkoppeling van onvolledigheden vanuit het dagelijks gebruik van de controles.

Daarnaast wordt ook een declarabele massa-aansluiting uitgevoerd.

Declarabele massa aansluiting

Er zijn twee stappen te ondernemen voor een (proef)aansluiting.

 1. Brondata aansluiten (tellingen)
  Zowel ValueCare als het ziekenhuis draait een query om na te kijken of er evenveel dbc’s, verrichtingen en afspraken worden gezien. Deze query dient op dezelfde dag door zowel de ValueCare als het ziekenhuis gedraaid te worden.
 2. Aansluiting declarabele massa op aantallen/euro’s
  Het ziekenhuis kan de declarabele massa aansluiten op aantallen en euro’s met behulp van de declarabele massa excel (te vinden onder menu Overzichten). Deze excel geeft een basis doorsnede die het ziekenhuis kan vergelijken met de data aan hun kant. Indien gewenst, kunnen andere overzichten worden opgeleverd om de data aan te sluiten. Verschil onder de 1% blijkt voor de accountants vaak voldoende. Zie ook hoofdstuk ‘Bijlagen’ voor extra informatie.

Wij adviseren om ruim op tijd te starten met een proefaansluiting. Dat wil zeggen dat het ziekenhuis ca. 2 maanden voorafgaand aan de peildatum start met het vergelijken van de data van ValueCare met hun eigen data. Begin zeker vroeg als de aansluiting het voorgaande jaar moeizaam verliep of er een migratie heeft plaatsgevonden. Bij de definitieve aansluiting (met de data van de peildatum) kunnen bovenstaande twee stappen herhaald worden.

Actiepunten Onderzoeksmassa - ziekenhuizen

 1. Maak ca. 2 maanden vóór de peildatum een proefaansluiting op bijvoorbeeld aantallen (brondata) en op de declarabele massa m.b.v. ValueCare.
 2. Maak op basis van de data van de peildatum een definitieve aansluiting op aantallen en op de declarabele massa in aantallen/euro’s m.b.v. ValueCare.
 3. Controleer het percentage van massa B. Is deze onder de 1%? (Zie overzicht Handreiking – Declarabele Massa). Zo niet, dan kan dit via een aanvraag met ValueCare worden besproken.