Terechte indicatie verblijf zonder overnachting (VZO) (N6261)

Uit normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N6261)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N6261

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2018: A - 9.2

Behoort tot Normenkader ValueCare
 1. GGZ Zelfonderzoek 2018
Functioneel ontwerp
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2018
Aandachtspunt

De deelwaarneming mag worden beperkt tot 50 DBC's (bij minder dan 50 DBC's voert u een integrale controle uit).

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat verblijf zonder overnachting (VZO) terecht is geïndiceerd.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/REG-1803/1803a
Bijlage 5: Deelprestaties verblijf
Deelprestatie verblijf zonder overnachting DBC-pakket 2018 ggz
Verblijfszorg: Bij deze patiëntengroep is een klinisch verblijf met overnachting niet, maar voortgezette intensieve psychiatrische behandeling met verblijf in de instelling wel noodzakelijk. Tijdelijk worden meerdere behandelingen gedurende de dag aangeboden waarbij spreiding over de dag noodzakelijk is. Vanwege de intensiteit van deze medisch noodzakelijke behandelmomenten is aanvullende begeleiding nodig om het verhoogde risico op ontregeling te beperken, dan wel adequate maatregelen te nemen zodat de psychiatrische behandeling en de stabilisatie van psychische functies succesvol kunnen verlopen. De psychiatrische stoornis heeft de sociale redzaamheid en dagritme ontregeld en begeleide dagstructuur is voorwaarde voor een succesvolle psychiatrische behandeling en stabilisatie van psychische functies. Het risico van terugval naar volledig verblijf met overnachting is aanwezig. Als onderdeel van het behandelplan is naast behandeling ook begeleiding nodig ten aanzien van cognitieve/psychische functies. Dit speelt met name bij herstel van de zelfzorg, concentratie, geheugen en denken, motivatie en het psychosociaal welbevinden.

Inzet VOV-personeel: Het proces om te komen tot herstel van een zelfstandig geregisseerde dagstructuur wordt verzorgd door disciplines die meestal geen tijd als behandelaar schrijven in de DBC’s (de VOVfuncties). Bij volwassenen is primair herstel van een zelfstandig geregisseerde dagstructuur noodzakelijk voor een succesvolle behandeling. In de kinder- en jeugd dagklinieken is het milieu belangrijk voor succesvolle behandeling. De VOV is een mix van groepstherapeutisch, gedragstherapeutisch of gezinstherapeutisch medewerker. Die werken onder supervisie van een regiebehandelaar. Er wordt minimaal 1 uur gedurende de duur van de dagbehandeling (verspreid over de dag) ingezet.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC's waarbinnen minimaal drie VZO's zijn geregistreerd (act_8.9.01)
 • Sluit daarna de VZO's uit die onrechtmatig zijn conform controlepunt A.9.1

Controlemethodiek

Deelwaarneming met toelichting op beleid (inzet noodzaak personeel met een VOV functie)

Toetsingskader

Toets op basis van deelwaarneming en per DBC de eerste, middelste en laatste VZO (dus maximaal 150 VZO's):

 • Dat uit het dossier van de cliënt blijkt dat verblijf zonder overnachting nodig was in het kader van de geneeskundige behandeling en begeleiding.

Én

 • Dat er sprake was van de noodzaak voor ondersteuning van VOV-personeel. Dit kan o.a. aangetoond worden door de specifieke situatie rondom de cliënt toe te lichten, bij voorkeur aan de hand van de wet- en regelgeving.

Definities relevante terminologie

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Terechte indicatie verblijf zonder overnachting (VZO) (N6261)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC’s geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) DBC bevat minimaal 3 verblijfsdagen zonder overnachting (act_8.9.01)

Blauwepijl.png

3) Verblijfsdag zonder overnachting is rechtmatig conform controlepunt A.9.1

Blauwepijl.png

4) Uit dossier blijkt dat voor de eerste, middelse en laatste VZO:

 • Verblijf zonder overnachting nodig was in het kader van de geneeskundige behandeling en begeleiding.

Én

 • Er sprake was van de noodzaak voor ondersteuning van VOV-personeel. Dit kan o.a. aangetoond worden door de specifieke situatie rondom de cliënt toe te lichten, bij voorkeur aan de hand van de wet- en regelgeving.  Controlemassa bepaald door data-analyse

 Beoordeling op basis van het dossier


Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

De financiële impact van dit controlepunt wordt op de volgende manier vastgesteld:

 • De financiële impact is de waarde van de onrechtmatige verblijfsdagen zonder overnachting
 • Hanteer voor extrapolatie de volgende stappen (zie rapportageformat voor gevraagde informatie en voorbeeld):
  • Stap 1: Bepaal de waarde van de netto fout op basis van de gecontroleerde dagen.
  • Stap 2: Bepaal de waarde van alle gecontroleerde dagen (maximaal 3 per DBC) in de deelwaarneming.
  • Stap 3: Bepaal het foutpercentage (stap 1 ÷ stap 2).
  • Stap 4: Vermenigvuldig het foutpercentage met de totale waarde van de VZO- dagen binnen de controlemassa.
 • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op macroniveau.

ValueCareLogo2.png