Registratie verblijf zonder overnachting (VZO) conform voorwaarden (N6250)

Uit Normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N6250)
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N6250

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2016: A-9

Behoort tot Normenkader ValueCare

1. GGZ_Zelfonderzoek_2016

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de VZO conform voorwaarden is geregistreerd en gedeclareerd.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid 

Relevante wet- en regelgeving

NR/CU-565, pagina 46
3.1.4.23 Verblijf zonder overnachting (VZO)
Er is sprake van verblijf zonder overnachting (VZO) als de patiënt gedurende een groot deel van de dag (gemiddeld tussen 9.00 en 17.00 uur) in de instelling aanwezig is, voor diverse vormen van behandeling dan wel diagnostiek. De patiënt verblijft ’s nachts niet in de instelling. Een VZO deelprestatie is bedoeld om zorg te omschrijven voor patiënten bij wie, naast de behandeling, ook ondersteuning van personeel met een VOV-functie noodzakelijk is voor een goed verloop van de diverse behandel- en/of diagnostiekactiviteiten.

Bij het registreren van een verblijfsdag zonder overnachting registreert de behandelaar twee zaken:
- Verblijfsprestatie VZO: de behandelaar kan, als voldaan is aan de voorwaarden zoals die hieronder zijn benoemd, de deelprestatie VZO registreren.
- Behandel- en/of diagnostiekactiviteiten: de op die dag uitgevoerde behandel- en/of diagnostiekactiviteiten maken geen onderdeel uit van de verblijfsdag zonder overnachting. De bestede behandeltijd moet geregistreerd worden op de DBC.

Voorwaarden voor registratie VZO
- De deelprestatie VZO mag niet geregistreerd worden als er meer dan vier uur aan direct patiëntgebonden activiteiten op één dag worden gegeven
- De ondersteuning van VOV-personeel is noodzakelijk voor een goed verloop van diverse behandel- en/of diagnostiekactiviteiten
- Er is geen sprake van aaneengeschakelde behandeling van de patiënt binnen één dagdeel. In dat geval moeten de behandelaren de afzonderlijke behandelactiviteiten of verrichtingen die hebben plaatsgevonden registreren
- VZO mag alleen geregistreerd worden wanneer op dezelfde kalenderdag minimaal twee direct patiëntgebonden activiteiten plaatsvinden die vallen onder de hoofdgroep diagnostiek en/of behandeling of in combinatie met de verrichting ECT.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:
• Alle DBC’s
• Waarbinnen minimaal één VZO is geregistreerd (act_8.9.01)
Alle VZO-dagen binnen de DBC worden vervolgens afzonderlijk gecontroleerd conform toetsingskader

Controlemethodiek

Data-analyse en toelichting op beleid (inzet noodzaak personeel met een VOV functie)

Toetsingskader

Een geregistreerde VZO is rechtmatig, indien:
• er op de dag van de VZO niet meer dan 4 uur direct cliëntgebonden activiteiten (bruto aanwezigheid, geen doorval DBC) zijn geleverd

én

• er geen sprake is van een aaneenschakeling van behandelingen in één dagdeel (wanneer er sprake is van aaneenschakeling binnen een dagdeel en er een afspraak later op de dag volgt met een aantal uur ertussen dan zal de VZO hier niet op afgekeurd worden mits aan de overige eisen wel wordt voldaan)

én

• er minimaal twee direct cliëntgebonden activiteiten op dezelfde kalenderdag geleverd zijn, die onder de hoofdgroep diagnostiek en/of behandeling of in combinatie met de verrichting ECT geregistreerd worden

én

• Indien de cliënt gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig is (gemiddeld tussen 9:00 en 17:00), zie nadere toelichting op bepaling groot gedeelte van de dag aanwezig

én

• Er sprake is van de noodzaak voor ondersteuning van VOV personeel. Dit kan o.a. aangetoond worden door aanvullende toelichting en informatie over het rooster aan te leveren in het verantwoordingsdocument

NB: Er kan alleen sprake zijn van VZO indien de cliënt gedurende een groot deel van de dag aanwezig is (gemiddeld tussen 9:00 en 17:00 uur). Hierbij worden de volgende uitgangspunten gevolgd:
• Meer dan 6 uur aanwezigheid kan als rechtmatig beoordeeld worden
• Minder dan 4 uur aanwezigheid is onrechtmatig
• Is een patiënt tussen de 4 en 6 uur aanwezig dan kan dit als rechtmatig beoordeeld worden wanneer het ‘Aantal uur aanwezige tijd buiten behandeling’ groter is dan 1 uur. Het ‘Aantal uur aanwezige tijd buiten behandeling’ wordt berekend middels de formule: Eindtijd van de laatst geregistreerde activiteit -/- Begintijd van de eerst geregistreerde activiteit -/- Daadwerkelijke totale behandelduur.

De output van de data-analyse is onrechtmatig. Uitzonderingen kunnen (op regelniveau) toegelicht worden.

Definities relevante terminologie

  • Aaneenschakeling van behandeling in één dagdeel
  • VZO-dagen
  • Tijdschrijfactiviteiten (incl. agendaregistratie: begin en eindtijd)
  • ECT-verrichting
  • VOV personeel

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Registratie verblijf zonder overnachting (VZO) conform voorwaarden (N6250)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) DBC’s geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) DBC bevat verblijfsdagen zonder overnachting (act_8.9.01)

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

3) Verblijfsdag zonder overnachting is onrechtmatig indien: 

Er meer dan 4 uur direct cliëntgebonden activiteiten op dezelfde dag geleverd is.


4) Verblijfsdag zonder overnachting is onrechtmatig indien: 

 Er is enkel sprake van aaneenschakeling van direct cliëntgebonden activiteiten.5) Verblijfsdag zonder overnachting is onrechtmatig indien: 

 Er zijn minder dan twee direct cliëntgebonden activiteiten geleverd op dezelfde kalenderdag, die onder de hoofdgroep diagnostiek en/of behandeling vallen of in combinatie met de verrichting ECT geregistreerd zijn.


6) Verblijfsdag zonder overnachting is onrechtmatig indien:

Indien de cliënt gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig is (gemiddeld tussen 9:00 en 17:00)

  • Meer dan 6 uur aanwezigheid kan als rechtmatig beoordeeld worden
  • Minder dan 4 uur aanwezigheid is onrechtmatig
Is een patiënt tussen de 4 en 6 uur aanwezig dan kan dit als rechtmatig beoordeeld worden wanneer het ‘Aantal uur aanwezige tijd buiten behandeling’ groter is dan 1 uur.


 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2 (en 3) (en 4) (en 5)


Berekening financiële impact

• De financiële impact is de waarde van alle onrechtmatig geregistreerde VZO-dagen op de DBC
• Als er financiële impact gevonden wordt, dienen fouten gecorrigeerd te worden op microniveau.

ValueCareLogo2.png