Dagbesteding in relatie tot de psychiatrische behandeling (N6236)

Uit normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N6236)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N6236

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2018: A - 10

Behoort tot Normenkader ValueCare
 1. GGZ Zelfonderzoek 2018
Functioneel ontwerp
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2018
Aandachtspunt

De deelwaarneming mag i.t.t. de in het controleplan beschreven methodiek beperkt worden tot maximaal 50 DBC’s als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • de Zelfonderzoeken 2016 en 2017 zijn volledig afgerond (tot en met ontvangst conclusiebrief);
 • de zorgaanbieder toont aan dat er geen bevindingen met financiële impact op dit controlepunt zijn voor de Zelfonderzoeken 2016 en 2017.

Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat de dagbesteding in het kader staat van de psychiatrische behandeling.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

Standpunt Vaktherapie en dagbesteding in de geneeskundige GGZ
Rapport Zorginstituut Nederland, 29 oktober 2015.

NR/REG-1803/1803a
1. Begripsbepalingen
Dagbesteding: Er kunnen vijf vormen van dagbesteding geregistreerd worden in de gespecialiseerde ggz. Doel is het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van de patiënt. Dagbesteding vindt altijd plaats in het kader van de (psychiatrische) behandeling en is terug te vinden in het behandelplan van de patiënt;

Categorie II – Dagbesteding
17. Iedereen, onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar, kan binnen de DBC dagbesteding registreren.
18. Er zijn vijf vormen van dagbesteding te onderscheiden. Deze staan beschreven in onderdeel 5.1.4.18 Vormen van dagbesteding in de toelichting. Zie voor de te gebruiken codes Bijlage 2: Activiteiten en verrichtingen.
19. Er geldt een aantal voorwaarden voor het registreren van dagbesteding:

 • Dagbesteding is in het kader van de (psychiatrische) behandeling.
 • Dagbesteding is terug te vinden in het behandelplan opgesteld door de behandelaar.
 • De patiënt is daadwerkelijk aanwezig.

20. Tijdens dagbesteding kan de behandelaar géén direct patiëntgebonden behandelactiviteiten registreren.
21. Dagbesteding mag niet geregistreerd worden met verblijf zónder overnachting.

5.1.4.18 Vormen van dagbesteding

Bijlage 2 – Activiteiten en Verrichtingen bij NR/REG-1803/1803a
Dagbesteding
Het doel van dagbesteding is het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van de patiënt. Binnen de gespecialiseerde ggz is het van belang dat de dagbesteding:

 • Altijd in het kader is van de (psychiatrische) behandeling en;
 • Terug te vinden is in het behandelplan van de patiënt dat is opgesteld door de regiebehandelaar.

Dagbesteding wordt geregistreerd op basis van uren aanwezigheid.

Controlemassa
Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle ambulante DBC's, waarop dagbesteding (act_9.x) is geregistreerd
 • Alle klinische DBC's waarin meer dan 3 verblijfsdagen voorkomen met minimaal 4 uur dagbesteding (act_9.x) per verblijfsdag (waarvan dus minimaal 40 minuten dagbesteding doorvalt op de DBC)

Controlemethodiek
Deelwaarneming

Toetsingskader

Toets op de geregistreerde dagbesteding, waarbij in het rapportageformat onderscheid wordt gemaakt tussen dagen met verblijf en zonder verblijf. De geregistreerde dagbesteding is rechtmatig als:

 1. Uit het dossier van de cliënt blijkt dat dagbesteding nodig was in het kader van de psychiatrische behandeling
 2. De dagbesteding is terug te vinden in het “individuele“ behandelplan dat opgesteld is door de regiebehandelaar
 3. Per DBC blijkt dat de dagbesteding een koppeling heeft met het behandeldoel. Licht hierbij op DBC-niveau toe waar de inhoud van de dagbesteding uit bestaat en wat de koppeling is met het behandeldoel. De toelichting kan op verzekerde/DBC-niveau (niet op dagniveau)
 4. Er sprake is van terugkoppeling van gedrag of resultaten tijdens dagbesteding aan regiebehandelaar

Indien er sprake is van een klinische DBC kunt u voor punt 1 en 2 gebruik maken van een beleidsdocument, zorgpad of algemene toelichting die inzicht geeft in de wijze waarop dagbesteding wordt ingezet in de betreffende klinische setting.

Als niet aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, is de geleverde dagbesteding onrechtmatig.

Definities relevante terminologie

Interpretaties
Er zijn geen interpretaties gedaan.


Er is sprake van “Dagbesteding in relatie tot de psychiatrische behandeling (N6236)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBC's geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

2) Ambulante DBC’s

5) Klinische DBC’s

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

3) DBC’s waarop dagbesteding (act_9.x) is geregistreerd

6) DBC’s met meer dan 3 verblijfsdagen met minimaal 4 uur dagbesteding (act_9.x) (waarbij per dag dus minimaal 40 minuten dagbesteding doorvalt op de DBC)

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

4) Uit het dossier (m.n. behandelplan) blijkt onvoldoende dat de dagbesteding heeft plaatsgevonden in het kader van de (psychiatrische) behandeling

7) Uit het dossier (m.n. behandelplan) blijkt onvoldoende dat de dagbesteding heeft plaatsgevonden in het kader van de (psychiatrische) behandelingControlemassa bepaald door data-analyse

Beoordeling op basis van het dossier


Logica: 1 en (2 en 3 en 4) of (5 en 6 en 7)

Berekening financiële impact
 • De financiële impact is de mogelijke waardevermindering van de DBC als gevolg van het verwijderen van onrechtmatige dagbestedingsactiviteiten
 • Het foutpercentage en de extrapolatie worden bepaald op basis van enkel de waarde van de productgroepen (dus zonder waarde deelprestaties)
 • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op macroniveau.

ValueCareLogo2.png