Hoofdbehandelaarschap gGGZ, diagnostiekfase, Publiek (N6214)

Uit Normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N6214)
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N6214

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2016: A - 2.3

Behoort tot Normenkader ValueCare

1. GGZ Zelfonderzoek 2016

Instellingspecifiek

Breng in kaart na hoeveel minuten geregistreerde tijd op de DBC een hoofdbehandelaar voor het eerst direct patiëntgebronden tijd heeft geschreven. Wanneer de patiëntgebonden tijd van een hoofdbehandelaar in meer dan 85% van alle initiële DBC's binnen de eerste 400 minuten (directe tijd) heeft plaatsgevonden hoeft het controlepunt niet uitgevoerd te worden.

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de DBC direct patiëntgebonden tijd in de diagnosefase bevat van een bevoegd hoofdbehandelaar.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/CU-565, pagina 4.

1.3 Begripsbepaling

Lid n. hoofdbehandelaar: de hoofdbehandelaars in de gespecialiseerde GGZ zijn BIG-geregistreerd en hebben een GGZ-specifieke opleiding gevolgd te weten: psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts in profielregister KNMG, klinisch geriater, verpleegkundig specialist GGZ en GZ-psycholoog. De Minister heeft deze beroepen aangewezen als hoofdbehandelaar.

Brief Hoofdbehandelaarschap GGZ van 2 juli 2013, door minister Schippers

Verdere informatie mb.t. de hoofdbehandelaar en diens verantwoordelijkheden is te vinden in NR/CU-565, Bijlage 2, pagina 57-58. Hierin staat onder andere:

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft de NZa de volgende verantwoordelijkheden van de hoofdbehandelaar opgenomen:

a. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het vaststellen van de diagnose waarbij de patiënt ook daadwerkelijk is (mede) beoordeeld door de hoofdbehandelaar via direct contact met patiënt. Het is hierbij mogelijk dat delen van het intake/diagnostische proces door anderen dan de hoofdbehandelaar worden verricht.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC’s
 • Waarbij het zorgtype niet is 147, 2xx of 301
 • Waarbij DBC’s zonder direct patiëntgebonden tijd van een bevoegd hoofdbehandelaar (conform A-2.1) worden uitgesloten
 • Waarbij DBC’s waarvan de primaire diagnose is gewijzigd als de cliënt al in een behandeltraject zit uitgesloten dienen te worden. Hierbij dient ook gekeken te worden naar DBC’s gestart voor 2016
 • DBC’s waarbij geen directe patiëntgebonden tijd met een hoofdbehandelaar in de eerste 400 minuten (directe minuten) van de DBC heeft plaatsgevonden.
Controlemethodiek

Deelwaarneming

Toetsingskader

De DBC’s waarbij een hoofdbehandelaar in de eerste 400 minuten van de DBC geen direct patiëntgebonden tijd heeft geschreven, moeten op regelniveau worden toegelicht.

De toelichting dient op regelniveau te zijn, hierbij dient in ieder geval op de volgende aspecten te worden ingegaan:

 • Eerste directe tijdsbesteding van een hoofdbehandelaar (activiteit en na hoeveel minuten totale geregistreerde tijd)
 • Op welke momenten heeft een hoofdbehandelaar in afstemming met de patiënt het behandelplan vastgesteld en hoe is dit in de tijdsbesteding terug te zien
 • Hoe is een hoofdbehandelaar betrokken tijdens de diagnostiek fase
 • Waarom is er niet eerder een hoofdbehandelaar betrokken geweest middels direct patiëntgebonden tijd.
Interpretaties

FAQ 14-6-2018: 

• Waar in het FO staat "directe en indirecte tijd" mag dit vervangen worden door alleen de "directe tijd". (Op de pagina normenkaderzorg.nl is deze wijziging al doorgevoerd)
De indirecte tijd hoeft in deze berekening niet meer meegenomen te worden. Dit geldt voor de FO onderdelen "instelling specifiek, controlemassa, toetsingskader en benodigde informatie" binnen A-2.3

• Financiële impact berekening is gewijzigd:

De bullit: “De financiële impact is de waarde van de DBC’s waarbij niet kan worden aangetoond dat een hoofdbehandelaar direct betrokken is tijdens de diagnostiekfase” is vervangen door 
“De berekening van de financiële impact kan niet op voorhand worden bepaald en zal op basis van de casuïstiek worden vastgesteld, rekening houdend met de toelichting per dbc.” 

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Hoofdbehandelaarschap gGGZ, diagnostiekfase, Publiek (N6214)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC's gestart in betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Zorgtype is niet gelijk aan 147, 2xx of 301

Blauwepijl.png

3) DBC is geen initiële DBC gestart volgend op een zorgtraject met een andere primaire diagnose binnen dezelfde inschrijving

(Hier worden DBC’s gestart vóór 2016 ook meegenomen)

Blauwepijl.png

4) DBC bevat direct patiëntgebonden tijd van een bevoegde hoofdbehandelaar

Blauwepijl.png

5) DBC’s heeft geen directe patiëntgebonden tijd met een hoofdbehandelaar in de eerste 400 minuten (directe minuten) van de DBC Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse


Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5

Berekening financiële impact

 • De berekening van de financiële impact kan niet op voorhand worden bepaald en zal op basis van de casuïstiek worden vastgesteld, rekening houdend met de toelichting per dbc
 • De financiële impact wordt op macroniveau gecorrigeerd.

ValueCareLogo2.png