Verblijf op E, F, G en H-bedden (N6211)

Uit normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N6211)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N6211

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2017: B - 3
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2018: B - 3

Behoort tot Normenkader ValueCare
 1. GGZ Zelfonderzoek 2017
 2. GGZ Zelfonderzoek 2018
Functioneel ontwerp
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2017
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat, gezien de afwezigheid gedurende de opname, de zorgzwaarte van het verblijf passend wordt aangepast conform de zorgvraag van de patiënt.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/REG-1734,pagina 19
Verblijfsdag met overnachting
23. Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ‘ontslagen’ wordt – en dus niet ’s nachts in de kliniek verblijft – geldt niet als verblijfsdag. Bij iedere verblijfsdag wordt de bijbehorende nhc-prestatie geregistreerd voor de kapitaallasten bij verblijf.

24. Voor de keuze van de deelprestatie verblijf is de zorgvraag van de patiënt leidend. Op basis van de initiële zorgvraag van de patiënt is één van de acht prestaties van verblijf van toepassing welke het meest overeenkomt met de beschreven verblijfszorg. Een uitgebreide beschrijving van de verschillende verblijfscategorieën staat in onderdeel Bijlage 5: Deelprestaties verblijf. In de tabel voor Deelprestatie verblijf E, Deelprestatie verblijf F, Deelprestatie verblijf G en Deelprestatie verblijf H is bij bedbezetting opgenomen: Bedbezetting: de patiënten blijven doorgaans tijdens de gehele duur van de behandeling in de kliniek.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC’s
 • Waarbinnen één of meer verblijfsdagen met overnachting zijn geregistreerd
 • Waarbij binnen de DBC de verblijfszwaarte E, F, G en/of H voorkomt Waarbij per cliënt sprake is geweest van meer dan 5% afwezigheid (t.o.v. totaal aantal verblijfsdagen E, F, G en/of H per opnameperiode) én meer dan 4 dagen (op totaal E, F G, en/of H per opnameperiode) geoorloofd verlof (afwezigheidpercentage op DBC/cliëntniveau bepalen)

De bepaling van de 5% afwezigheid en het totaal geoorloofd verlof moeten beide per opnameperiode bepaald worden binnen de DBC's in de onderzoeksmassa (startdatum 2017). Mocht de opnameperiode starten of doorlopen in een DBC met openingsdatum 2016 of 2018 dan worden deze dagen niet meegenomen in de bepaling van meer dan 4 dagen en 5% afwezigheid.

De definities van geoorloofd en ongeoorloofd verlof zijn terug te vinden in de definitielijst. Ziekenhuisopnames worden niet meegenomen in de berekening. Elke dag verlof wordt gezien als geoorloofd tenzij op basis van specifieke afwezigheidscodering is op te maken dat het ongeoorloofd verlof betreft.
Opnameperiodes op lichtere bedden (deelprestaties) en verlof tijdens die periodes maken geen onderdeel uit van de berekening.

Controlemethodiek

Deelwaarneming

Toelichting deelwaarneming

Indien een DBC in de deelwaarneming enkel ongeoorloofd verlof bevat, dan moet de eerstvolgende DBC in de deelwaarneming getrokken worden.

Toetsingskader

Uitgaande van de tekst in de beleidsregels met betrekking tot de betreffende deelprestaties, worden cliënten geacht doorgaans tijdens de duur van de behandeling op de kliniek te verblijven. Als een cliënt tijdens dit verblijf in een E, F, G of H-bed met verlof kan, bestaat er een kans dat dit een teken is dat de zorgzwaarte afneemt en dat de deelprestatie verblijf kan worden afgeschaald.
De toelichting op cliëntniveau is zeer belangrijk voor de toetsing van dit controlepunt door de medisch adviseur/ zorginhoudelijk adviseur. Geef in de toelichting bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, aan:

 • De reden voor en de aard van het verlof
 • Hoe was de zorg geborgd tijdens het verlof (bijv. familieleden, achterwacht, VOV-personeel mee naar huis)
 • Frequentie en duur van verlof en het verloop (bijv. 40 dagen aaneen opgenomen op F, 2 dagen verlof, 10 dagen aaneen op F opgenomen, 2 dagen verlof, 20 dagen op E aaneen opgenomen, 1 dag verlof).
 • Waarom kon na verlof niet worden afgeschaald; betrek hierbij de psychiatrische problematiek van de cliënt
 • Wat is de personele inzet op de afdeling?

LET OP: het feit alleen dat de patiënt zich op deze fysieke afdeling bevond en verplaatsen van afdeling tot onwenselijke effecten zou leiden is niet per definitie valide.
Als onvoldoende blijkt dat de zorgbehoefte gelijk blijft of toeneemt na verlof, moet de verblijfsprestatie worden afgeschaald.

Definities relevante terminologie

Interpretaties

Er zijn geen interpretatie keuzes gemaakt.

Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2018

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat, gezien de afwezigheid gedurende de opname, de zorgzwaarte van het verblijf passend wordt aangepast conform de zorgvraag van de patiënt.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving NR/REG-1803/1803a
Verblijfsdag met overnachting
26. Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ‘ontslagen’ wordt – en dus niet ’s nachts in de kliniek verblijft – geldt niet als verblijfsdag. De kapitaallasten bij verblijf (nhc) zijn integraal onderdeel van de deelprestaties verblijf.
24. Voor de keuze van de deelprestatie verblijf is de zorgvraag van de patiënt leidend. Hiervoor geldt dat op basis van de initiële zorgvraag van de patiënt één van de acht prestaties van verblijf van toepassing is welke het meest overeenkomt met de beschreven verblijfszorg.
Een uitgebreide beschrijving van de verschillende verblijfscategorieën staat in onderdeel Bijlage 4: Deelprestaties verblijf.
In de tabel voor Deelprestatie verblijf E, Deelprestatie verblijf F, Deelprestatie verblijf G en Deelprestatie verblijf H is bij bedbezetting opgenomen:
Bedbezetting: de patiënten blijven doorgaans tijdens de gehele duur van de behandeling in de kliniek.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC’s
 • Waarbinnen één of meer verblijfsdagen met overnachting zijn geregistreerd
 • Waarbij binnen de DBC de verblijfszwaarte E, F, G en/of H voorkomt
 • Waarbij per cliënt sprake is geweest van meer dan 5% afwezigheid (t.o.v. totaal aantal verblijfsdagen E, F, G en/of H per opnameperiode) én meer dan 4 dagen (op totaal E, F G, en/of H per opnameperiode) geoorloofd verlof (afwezigheidpercentage op DBC/cliëntniveau bepalen)

De bepaling van de 5% afwezigheid en het totaal geoorloofd verlof moeten beide per opnameperiode bepaald worden binnen de DBC's in de onderzoeksmassa (startdatum 2018). Mocht de opnameperiode starten of doorlopen in een DBC met openingsdatum 2017 of 2019 dan worden deze dagen niet meegenomen in de bepaling van meer dan 4 dagen en 5% afwezigheid. De definities van geoorloofd en ongeoorloofd verlof zijn terug te vinden in de definitielijst. Ziekenhuisopnames worden niet meegenomen in de berekening. Elke dag verlof wordt gezien als geoorloofd tenzij op basis van specifieke afwezigheidscodering is op te maken dat het ongeoorloofd verlof betreft.
Opnameperiodes op lichtere bedden (deelprestaties) en verlof tijdens die periodes maken geen onderdeel uit van de berekening.

Controlemethodiek

Deelwaarneming

Toelichting deelwaarneming

Indien een DBC in de deelwaarneming enkel ongeoorloofd verlof bevat, dan moet de eerstvolgende DBC in de deelwaarneming getrokken worden.

Toetsingskader

Uitgaande van de tekst in de beleidsregels met betrekking tot de betreffende deelprestaties, worden cliënten geacht doorgaans tijdens de duur van de behandeling op de kliniek te verblijven. Als een cliënt tijdens dit verblijf in een E, F, G of H-bed met verlof kan, bestaat er een kans dat dit een teken is dat de zorgzwaarte afneemt en dat de deelprestatie verblijf kan worden afgeschaald.
De toelichting op cliëntniveau is zeer belangrijk voor de toetsing van dit controlepunt door de medisch adviseur/ zorginhoudelijk adviseur. Geef in de toelichting bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, aan:

 • De reden voor en de aard van het verlof
 • Hoe was de zorg geborgd tijdens het verlof (bijv. familieleden, achterwacht, VOV-personeel mee naar huis)
 • Frequentie en duur van verlof en het verloop (bijv. 40 dagen aaneen opgenomen op F, 2 dagen verlof, 10 dagen aaneen op F opgenomen, 2 dagen verlof, 20 dagen op E aaneen opgenomen, 1 dag verlof).
 • Waarom kon na verlof niet worden afgeschaald; betrek hierbij de psychiatrische problematiek van de cliënt
 • Wat is de personele inzet op de afdeling?

LET OP: het feit alleen dat de patiënt zich op deze fysieke afdeling bevond en verplaatsen van afdeling tot onwenselijke effecten zou leiden is niet per definitie valide.
Als onvoldoende blijkt dat de zorgbehoefte gelijk blijft of toeneemt na verlof, moet de verblijfsprestatie worden afgeschaald.

Definities relevante terminologie

Interpretaties

Er zijn geen interpretatie keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Verblijf op E, F, G en H-bedden (N6211)” als aan de volgende selectie is voldaan:


1) DBC's gestart in betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Binnen de looptijd van de DBC's zijn er opnameperiode(s) gestart met verblijfsdagen op E, F, G en/of H

Blauwepijl.png

3) Opnameperiode bevat meer dan 5% afwezigheidsdagen
Let op: mocht de opnameperiode starten of doorlopen in een DBC met openingsdatum 2016 of 2018 dan worden deze dagen niet meegenomen in de bepaling van meer dan 4 dagen en 5% afwezigheid.

Blauwepijl.png

4) Stel vast dat als een cliënt afwezig is geweest, de zorgzwaarte van het verblijf ná verlof passend was gezien de gezondheidstoestand van de cliëntControlemassa bepaald door data-analyse

Beoordeling op basis van het dossier


Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

 • De financiële impact is het waardeverschil tussen de deelprestaties verblijf met overnachting die zijn geregistreerd en de deelprestaties verblijf met overnachting die geregistreerd hadden moeten worden
 • Het foutpercentage en de extrapolatie worden bepaald op basis van enkel de waarde van de deelprestaties VMO (dus zonder waarde productgroep)
 • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op macroniveau.

ValueCareLogo2.png