Gepast gebruik bij activiteiten van meer dan 3 uur én meer dan 2 behandelaren (N1941)

Uit normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N1941)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1941

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2014: 7b
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2015: A - 7
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2016: A - 7
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2017: A - 7
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2018: A - 7
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2019: A - 7

Behoort tot Normenkader ValueCare
 1. GGZ Zelfonderzoek 2014
 2. GGZ Zelfonderzoek 2015
 3. GGZ Zelfonderzoek 2016
 4. GGZ Zelfonderzoek 2017
 5. GGZ Zelfonderzoek 2018
 6. GGZ Zelfonderzoek 2019
Functioneel ontwerp
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2014
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat bij DBC’s waarbinnen op activiteiten meer dan 180 minuten directe en/of indirecte patiëntgebonden tijd door meer dan twee behandelaren is geregistreerd, de zorg redelijkerwijs was aangewezen voor de patiënt.

Deze doelstelling is gericht op: Gepast gebruik

Relevante wet- en regelgeving
Het betreft een signaleringsnorm voor de toetsing van gepast gebruik.

Controlemassa
Alle DBC’s waarbinnen contacten met meer dan twee behandelaren èn met in totaal meer de 180 minuten directe en/of indirecte patiëntgebonden tijd (reistijd telt niet mee) zijn geregistreerd De volgende activiteitengroepen tellen NIET mee in de selectie: Intake & diagnostiek (act_2.*) Crisis (act_6.*)

Onderzoeksmethodiek
Data-analyse gevolgd door deelwaarneming

Toelichting deelwaarneming
Bij dit controlepunt kan sprake zijn van homogene groepen (zie algemene inleiding). Van de DBC’s volgend uit de deelwaarneming moet de tijdregistratie op activiteiten met meer dan twee behandelaren èn met in totaal meer dan 180 minuten direct en/of indirecte patiëntgebonden tijd (exclusief reistijd) gecontroleerd worden op gepast gebruik.

Indien binnen één DBC sprake is van meerdere contacten met meer dan twee behandelaren die gezamenlijk in totaal meer dan 180 minuten direct en/of indirecte patiëntgebonden tijd hebben geschreven, zal de eerste, middelste en laatste activiteit in de tijd, niet volgens moment registratie) binnen die DBC inhoudelijk beoordeeld worden. Indien voorgaande controle resulteert in onrechtmatigheden, dienen alle contacten met meer dan twee behandelaren waarop in totaal meer dan 180 minuten direct en/of indirecte patiëntgebonden tijd is geschreven binnen die DBC, gecontroleerd te worden.

Toetsingskader
De aantoonbare in het dossier geregistreerde directe en/of indirecte patiëntgebonden tijd (exclusief reistijd) voldoet niet aan gepaste zorg. De zorgaanbieder onderbouwt per gecontroleerde activiteit in de DBC waarom hij van mening is dat de geregistreerde zorg past binnen de kaders van gepast gebruik. Definities relevante terminologie Direct patiëntgebonden tijd Indirect patiëntgebonden tijd

Berekening financiële impact
De financiële impact is het verschil in waarde tussen de productgroep van de geregistreerde onrechtmatige DBC en de productgroep waarin de DBC gezien het daadwerkelijke aantal geleverde minuten zou moeten vallen (rechtmatige DBC).

 • De financiële impact volgend uit het zelfonderzoek betreffende gepast gebruik kan voorafgaand aan het zelfonderzoek niet ingeschat worden. De impact is in sterke mate afhankelijk van casuïstiek en zorginhoudelijke onderbouwing.
 • De financiële consequenties worden gecorrigeerd op macroniveau.
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2015
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat bij activiteiten waarop meer dan 3 uur (180 minuten) direct en/of indirect patiëntgebonden tijd (exclusief reistijd) door meer dan twee behandelaren is geregistreerd, de zorg redelijkerwijs was aangewezen voor de cliënt

Deze doelstelling is gericht op: Gepast gebruik

Relevante wet- en regelgeving
Het betreft een signaleringsnorm voor de toetsing van gepast gebruik.

Controlemassa
Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

Alle DBC’s Waarbinnen gelijktijdig op activiteiten door drie of meer behandelaren tijd is geregistreerd Waarbij de som van de geregistreerde direct en indirect patiëntgebonden tijd (exclusief reistijd) de 180 minuten overschrijdt Waarbij de activiteitcode níet begint met: act_2.* (Intake & diagnostiek) act_6.* (Crisis)

Controlemethodiek
Deelwaarneming

Toelichting deelwaarneming
Activiteiten met drie of meer behandelaren èn met in totaal meer dan 180 minuten direct en/of indirect patiëntgebonden tijd (exclusief reistijd) moeten gecontroleerd worden op gepast gebruik. Als binnen één DBC sprake is van meerdere contacten met drie of meer behandelaren die gezamenlijk totaal meer dan 180 minuten direct en/of indirect patiëntgebonden tijd (exclusief reistijd) hebben geschreven, zal de eerste, middelste en laatste activiteit binnen die DBC inhoudelijk beoordeeld worden. Als de voorgaande controle resulteert in onrechtmatigheden, dienen alle contacten met drie of meer behandelaren waarop in totaal meer dan 180 minuten direct en/of indirect patiëntgebonden tijd is geschreven binnen die DBC, gecontroleerd te worden.

Toetsingskader
De aantoonbare in het dossier geregistreerde direct en/of indirect patiëntgebonden tijd (exclusief reistijd) voldoet aan gepaste zorg. Beoordeel niet alleen of een activiteit heeft plaatsgevonden, maar dus ook of de duur van deze activiteit in overeenstemming is met de registratie. De zorgaanbieder onderbouwt zorginhoudelijk per gecontroleerde activiteit in de DBC waarom hij van mening is dat de geregistreerde zorg past binnen de kaders van gepast gebruik. De inhoudelijke beoordeling vindt plaats op basis van stand van wetenschap en praktijk. Bij de review van dit controlepunt kijken zorgverzekeraars naar de combinatie van activiteiten(codes) en de duur hiervan. Daarbij wordt uitgegaan van de registratie van de juiste activiteit bij de inhoud ervan. De ervaring leert dat er soms voor wordt gekozen verschillende activiteiten samen te voegen onder één activiteitcode. Dit kan een vertekend beeld geven van de geschreven tijd op een activiteit. Ook gebeurt het dat korte contacten (bijvoorbeeld door een psychiater op een opnameafdeling) worden gesommeerd en onder één code worden verantwoord (bulkregistratie). Mocht hiervan sprake zijn dient u dit op te nemen in uw toelichting. Wanneer u bij de registratie gebruik maakt van normtijden, licht u toe bij welke activiteiten hiervan sprake is, hoe deze tijden zijn bepaald, hoe vaak en hoe deze worden herijkt en hoe u kunt garanderen dat normtijden worden aangepast aan de daadwerkelijk geleverde tijd. Maakt u gebruikt van plantijden of normtijden voor de agendaplanning maar wordt dit aangepast aan de daadwerkelijk geleverde tijd dan is deze vraag niet relevant. Geef in de toelichting op regelniveau aan bij zowel onrechtmatigheden als rechtmatigheden de reden/oorzaak van de (on)rechtmatigheid aan. Denk hierbij aan het soort afspraak, waarom de afspraak zoveel tijd in beslag nam, hoeveel behandelaren erbij aanwezig zijn geweest etc.

Interpretaties
Indien binnen één DBC sprake is van meerdere contacten met meer dan twee behandelaren die gezamenlijk in totaal meer dan 180 minuten direct en/of indirecte patiëntgebonden tijd hebben geschreven, zal de eerste, middelste en laatste activiteit in de tijd (niet volgens moment registratie) meegenomen worden.

Definities relevante terminologie

 • Direct patiëntgebonden tijd
 • Indirect patiëntgebonden tijd

Berekening financiële impact
De financiële impact is het verschil in waarde tussen de productgroep van de geregistreerde onrechtmatige DBC en de productgroep waarin de DBC gezien het daadwerkelijke aantal geleverde minuten zou moeten vallen (rechtmatige DBC).

 • De financiële impact volgend uit het zelfonderzoek betreffende gepast gebruik kan voorafgaand aan het zelfonderzoek niet ingeschat worden. De impact is in sterke mate afhankelijk van casuïstiek en zorginhoudelijke onderbouwing.
 • Het foutpercentage en extrapolatie worden bepaald op basis van enkel de waarde van de productgroepen (dus zonder waarde deelprestaties).
 • Eventuele financiële consequenties worden gecorrigeerd op macroniveau.
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2016
Uitzondering

Deze uitzondering geldt alleen als u voldoet aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het addendum (gepubliceerd op 1 juni 2018) op het Controleplan. De deelwaarneming mag i.t.t. de in het controleplan beschreven methodiek beperkt worden tot maximaal 50 DBC’s. 

Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat bij activiteiten waarop meer dan 3 uur (180 minuten) direct en/of indirect patiëntgebonden tijd (exclusief reistijd) door meer dan twee behandelaren is geregistreerd, de zorg redelijkerwijs was aangewezen voor de cliënt

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid 

Relevante wet- en regelgeving
Besluit Zorgverzekering Hoofdstuk 2. De inhoud van de zorgverzekering, paragraaf 1, artikel 2.1, lid 2.   De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten. 

Controlemassa
Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

Alle DBC’s
Waarbinnen gelijktijdig op activiteiten door drie of meer behandelaren tijd is geregistreerd
Waarbij de som van de geregistreerde direct en indirect patiëntgebonden tijd (exclusief reistijd) de 180 minuten overschrijdt
Waarbij de activiteitcode níet begint met:
act_2.* (Intake & diagnostiek)
act_6.* (Crisis)

Controlemethodiek
Deelwaarneming

Toelichting deelwaarneming
Activiteiten met drie of meer behandelaren en met in totaal meer dan 180 minuten direct en/of indirect patiëntgebonden tijd (exclusief reistijd) moeten gecontroleerd worden op gepast gebruik
Als binnen één DBC sprake is van meerdere contacten met drie of meer behandelaren die gezamenlijk totaal meer dan 180 minuten direct en/of indirect patiëntgebonden tijd (exclusief reistijd) hebben geschreven, zal de eerste, middelste en laatste activiteit binnen die DBC inhoudelijk beoordeeld worden. We willen u verzoeken om per activiteit een aparte regel aan te maken in het rapportageformat
Als de voorgaande controle resulteert in onrechtmatigheden, dienen alle contacten met drie of meer behandelaren waarop in totaal meer dan 180 minuten direct en/of indirect patiëntgebonden tijd is geschreven binnen die DBC, gecontroleerd te worden.

Toetsingskader
Beide onderstaande punten moeten per regel beoordeeld worden: 

De aantoonbare in het dossier geregistreerde direct en/of indirect patiëntgebonden tijd (exclusief reistijd) voldoet aan gepaste zorg. Beoordeel niet alleen of een activiteit heeft plaatsgevonden, maar dus ook of de duur van deze activiteit in overeenstemming is met de registratie 
De zorgaanbieder onderbouwt zorginhoudelijk per gecontroleerde activiteit in de DBC waarom hij van mening is dat de geregistreerde zorg past binnen de kaders van gepast gebruik. De inhoudelijke beoordeling vindt plaats op basis van stand van wetenschap en praktijk. 
Bij de review van dit controlepunt kijken zorgverzekeraars naar de combinatie van activiteiten(codes) en de duur hiervan. Daarbij wordt uitgegaan van de registratie van de juiste activiteit bij de inhoud ervan.  De ervaring leert dat er soms voor wordt gekozen verschillende activiteiten samen te voegen onder één activiteitcode. Dit kan een vertekend beeld geven van de geschreven tijd op een activiteit. Ook gebeurt het dat korte contacten (bijvoorbeeld door een psychiater op een opnameafdeling) worden gesommeerd en onder één code worden verantwoord (bulkregistratie). Mocht hiervan sprake zijn dient u dit op te nemen in uw toelichting. 
Wanneer u bij de registratie gebruik maakt van normtijden, licht u toe bij welke activiteiten hiervan sprake is, hoe deze tijden zijn bepaald, hoe vaak en hoe deze worden herijkt en hoe u kunt garanderen dat normtijden worden aangepast aan de daadwerkelijk geleverde tijd. 

Geef in de toelichting op regelniveau aan bij zowel onrechtmatigheden als rechtmatigheden de reden/oorzaak van de (on)rechtmatigheid aan. Denk hierbij aan het soort afspraak, waarom de afspraak zoveel tijd in beslag nam, hoeveel behandelaren erbij aanwezig zijn geweest etc. 

Interpretaties
Indien binnen één DBC sprake is van meerdere contacten met meer dan twee behandelaren die gezamenlijk in totaal meer dan 180 minuten direct en/of indirecte patiëntgebonden tijd hebben geschreven, zal de eerste, middelste en laatste activiteit in de tijd (niet volgens moment registratie) meegenomen worden.

Definities relevante terminologie

 • Direct patiëntgebonden tijd
 • Indirect patiëntgebonden tijd

Berekening financiële impact
De financiële impact is het verschil in waarde tussen de productgroep van de geregistreerde onrechtmatige DBC en de productgroep waarin de DBC gezien het daadwerkelijke aantal geleverde minuten zou moeten vallen (rechtmatige DBC).

 • De financiële impact volgend uit het zelfonderzoek betreffende gepast gebruik kan voorafgaand aan het zelfonderzoek niet ingeschat worden. De impact is in sterke mate afhankelijk van casuïstiek en zorginhoudelijke onderbouwing
 • Het foutpercentage en extrapolatie worden bepaald op basis van enkel de waarde van de productgroepen (dus zonder waarde deelprestaties)
 • Eventuele financiële consequenties worden gecorrigeerd op macroniveau.
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2017
Aandachtspunt

De deelwaarneming mag i.t.t. de in het controleplan beschreven methodiek beperkt worden tot maximaal 50 DBC’s als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • de Zelfonderzoeken 2015 en 2016 zijn volledig afgerond (tot en met ontvangst conclusiebrief);
 • de zorgaanbieder toont aan dat er geen bevindingen met financiële impact op dit controlepunt zijn voor de Zelfonderzoeken 2015 en 2016.

Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat bij activiteiten waarop meer dan 3 uur (180 minuten) direct en/of indirect patiëntgebonden tijd (exclusief reistijd) door meer dan twee behandelaren is geregistreerd, de zorg redelijkerwijs was aangewezen voor de cliënt
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving
Besluit Zorgverzekering
Hoofdstuk 2. De inhoud van de zorgverzekering, paragraaf 1, artikel 2.1, lid 2.
De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC’s
 • Waarbinnen gelijktijdig op activiteiten door drie of meer behandelaren tijd is geregistreerd
 • Waarbij de som van de geregistreerde direct en indirect patiëntgebonden tijd (exclusief reistijd) de 180 minuten overschrijdt
 • Waarbij de activiteitcode níet begint met:
  • act_2.* (Intake & diagnostiek)
  • act_6.* (Crisis)

Controlemethodiek
Deelwaarneming

Toelichting deelwaarneming

 • Activiteiten met drie of meer behandelaren en met in totaal meer dan 180 minuten direct en/of indirect patiëntgebonden tijd (exclusief reistijd) moeten gecontroleerd worden op gepast gebruik
 • Als binnen één DBC sprake is van meerdere contacten met drie of meer behandelaren die gezamenlijk totaal meer dan 180 minuten direct en/of indirect patiëntgebonden tijd (exclusief reistijd) hebben geschreven, zal de eerste, middelste en laatste activiteit binnen die DBC inhoudelijk beoordeeld worden. We willen u verzoeken om per activiteit een aparte regel aan te maken in het rapportageformat
 • Als de voorgaande controle resulteert in onrechtmatigheden, dienen alle contacten met drie of meer behandelaren waarop in totaal meer dan 180 minuten direct en/of indirect patiëntgebonden tijd is geschreven binnen die DBC, gecontroleerd te worden.

Toetsingskader
Beide onderstaande punten moeten per regel beoordeeld worden:

 • De aantoonbare in het dossier geregistreerde direct en/of indirect patiëntgebonden tijd (exclusief reistijd) voldoet aan gepaste zorg Beoordeel niet alleen of een activiteit heeft plaatsgevonden, maar ook of de duur van deze activiteit in overeenstemming is met de registratie
 • De zorgaanbieder onderbouwt zorginhoudelijk per gecontroleerde activiteit in de DBC waarom hij van mening is dat de geregistreerde zorg past binnen de kaders van gepast gebruik. De inhoudelijke beoordeling vindt plaats op basis van stand van wetenschap en praktijk.

Bij de review van dit controlepunt kijken zorgverzekeraars naar de combinatie van activiteiten(codes) en de duur hiervan. Daarbij wordt uitgegaan van de registratie van de juiste activiteit bij de inhoud ervan. De ervaring leert dat er soms voor wordt gekozen verschillende activiteiten samen te voegen onder één activiteitcode. Dit kan een vertekend beeld geven van de geschreven tijd op een activiteit. Ook gebeurt het dat korte contacten (bijvoorbeeld door een psychiater op een opnameafdeling) worden opgeteld en onder één code worden verantwoord (bulkregistratie). Mocht hiervan sprake zijn dient u dit op te nemen in uw toelichting. Wanneer u bij de registratie gebruik maakt van normtijden, licht u toe bij welke activiteiten hiervan sprake is, hoe deze tijden zijn bepaald, hoe vaak en hoe deze worden herijkt en hoe u kunt garanderen dat normtijden worden aangepast aan de daadwerkelijk geleverde tijd. Geef in de specifieke toelichting uit het dossier op regelniveau aan bij zowel onrechtmatigheden als rechtmatigheden de reden/oorzaak van de (on)rechtmatigheid aan. Denk hierbij aan het soort afspraak, waarom de afspraak zoveel tijd in beslag nam, hoeveel behandelaren erbij aanwezig zijn geweest etc.

Definities relevante terminologie

Interpretaties
Indien binnen één DBC sprake is van meerdere contacten met meer dan twee behandelaren die gezamenlijk in totaal meer dan 180 minuten direct en/of indirecte patiëntgebonden tijd hebben geschreven, zal de eerste, middelste en laatste activiteit in de tijd (niet volgens moment registratie) meegenomen worden.

Berekening financiële impact
De financiële impact is het verschil in waarde tussen de productgroep van de geregistreerde onrechtmatige DBC en de productgroep waarin de DBC gezien het daadwerkelijke aantal geleverde minuten zou moeten vallen (rechtmatige DBC).

 • De financiële impact volgend uit het zelfonderzoek betreffende gepast gebruik kan voorafgaand aan het zelfonderzoek niet ingeschat worden. De impact is in sterke mate afhankelijk van casuïstiek en zorginhoudelijke onderbouwing
 • Het foutpercentage en extrapolatie worden bepaald op basis van enkel de waarde van de productgroepen (dus zonder waarde deelprestaties)
 • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op macroniveau.
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2018
Aandachtspunt

De deelwaarneming mag i.t.t. de in het controleplan beschreven methodiek beperkt worden tot maximaal 50 DBC’s als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • De Zelfonderzoeken 2016 en 2017 zijn volledig afgerond (tot en met ontvangst conclusiebrief);
 • Er zijn geen bevindingen met financiële impact op dit controlepunt voor de Zelfonderzoeken 2016 en 2017.

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat bij activiteiten waarop meer dan 3 uur (180 minuten) direct en/of indirect patiëntgebonden tijd (exclusief reistijd) door meer dan twee behandelaren is geregistreerd, de zorg redelijkerwijs was aangewezen voor de cliënt

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid 

Relevante wet- en regelgeving

Besluit Zorgverzekering
Hoofdstuk 2. De inhoud van de zorgverzekering, paragraaf 1, artikel 2.1, lid 2.
De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten. 

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC’s
 • Waarbinnen gelijktijdig op activiteiten door drie of meer behandelaren tijd is geregistreerd
 • Waarbij de som van de geregistreerde direct en indirect patiëntgebonden tijd (exclusief reistijd) de 180 minuten overschrijdt
 • Waarbij de activiteitcode níet begint met:
  • act_2.* (Intake & diagnostiek)
  • act_6.* (Crisis)

Controlemethodiek

Deelwaarneming

Toelichting deelwaarneming

 • Activiteiten met drie of meer behandelaren en met in totaal meer dan 180 minuten direct en/of indirect patiëntgebonden tijd (exclusief reistijd) moeten gecontroleerd worden op gepast gebruik
 • Als binnen één DBC sprake is van meerdere contacten met drie of meer behandelaren die gezamenlijk totaal meer dan 180 minuten direct en/of indirect patiëntgebonden tijd (exclusief 
  reistijd) hebben geschreven, zal de eerste, middelste en laatste activiteit binnen die DBC inhoudelijk beoordeeld worden. We willen u verzoeken om per activiteit een aparte regel aan te maken in het rapportageformat
 • Als de voorgaande controle resulteert in onrechtmatigheden, dienen alle contacten met drie of meer behandelaren waarop in totaal meer dan 180 minuten direct en/of indirect patiëntgebonden tijd is
  geschreven binnen die DBC, gecontroleerd te worden.

Toetsingskader

Beide onderstaande punten moeten per regel beoordeeld worden:

 • De aantoonbare in het dossier geregistreerde direct en/of indirect patiëntgebonden tijd (exclusief reistijd) voldoet aan gepaste zorg. Beoordeel niet alleen of een activiteit heeft plaatsgevonden, maar ook of de duur van deze activiteit in overeenstemming is met de registratie
 • De zorgaanbieder onderbouwt zorginhoudelijk per gecontroleerde activiteit in de DBC waarom hij van mening is dat de geregistreerde zorg past binnen de kaders van gepast gebruik. De inhoudelijke beoordeling vindt plaats op basis van stand van wetenschap en praktijk.

Bij de review van dit controlepunt kijken zorgverzekeraars naar de combinatie van activiteiten(codes) en de duur hiervan. Daarbij wordt uitgegaan van de registratie van de juiste activiteit bij de inhoud ervan. De ervaring leert dat er soms voor wordt gekozen verschillende activiteiten samen te voegen onder één activiteitcode. Dit kan een vertekend beeld geven van de geschreven tijd op een activiteit. Ook gebeurt het dat korte contacten (bijvoorbeeld door een psychiater op een opnameafdeling) worden opgeteld en onder één code worden verantwoord (bulkregistratie). Mocht hiervan sprake zijn dient u dit op te nemen in uw toelichting. Wanneer u bij de registratie gebruik maakt van normtijden, licht u toe bij welke activiteiten hiervan sprake is, hoe deze tijden zijn bepaald, hoe vaak en hoe deze worden herijkt en hoe u kunt garanderen dat normtijden worden aangepast aan de daadwerkelijk geleverde tijd.

Geef in de specifieke toelichting uit het dossier op regelniveau aan bij zowel onrechtmatigheden als rechtmatigheden de reden/oorzaak van de (on)rechtmatigheid aan. Denk hierbij aan het soort afspraak, waarom de afspraak zoveel tijd in beslag nam, hoeveel behandelaren erbij aanwezig zijn geweest etc.
In het kader van multidisciplinaire overleggen (MDO) kunt u er voor kiezen om uw beleid inzichtelijk maken m.b.t. de inrichting van MDO binnen uw organisatie (geen verplichting). Denk hierbij aan hoe wordt omgegaan met het aantal aanwezige behandelaren en de duur van een MDO.
Bij excessen (MDO’s met relatief veel behandelaren) in de deelwaarneming is het van belang om een toelichting te geven hoe is bepaald welke behandelaren aansluiten bij het MDO en wat de duur van het MDO betreft. Verder is van belang dat wordt toegelicht dat de behandelaren die tijd schrijven tijdens een MDO een (actieve) rol hebben bij de behandeling die bijdraagt aan de behandeling van de patiënt.
Wanneer de afspraak plaats vindt vanuit een Flexible Assertive Community Treatment (FACT)-team vragen wij u om dit expliciet te vermelden in de toelichting. In het geval van een begeleidingscontact dient in de toelichting ingegaan te worden op de reden waarom de begeleiding van de patiënt gerelateerd is aan de geneeskundige behandeling van deze patiënt.

NB: In voorgaande onderzoeken hebben we geconstateerd dat met name de feitelijke levering wordt toegelicht, de kritische (zelf)reflectie op gepast gebruik wordt vaak niet toegelicht.

Definities relevante terminologie

Interpretaties

Indien binnen één DBC sprake is van meerdere contacten met meer dan twee behandelaren die gezamenlijk in totaal meer dan 180 minuten direct en/of indirecte patiëntgebonden tijd hebben geschreven, zal de eerste, middelste en laatste activiteit in chronologische volgorde van het moment van plaatsvinden van het contact (niet volgens moment registratie) meegenomen worden.

Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2019
Aandachtspunt

De deelwaarneming mag i.t.t. de in het controleplan beschreven methodiek beperkt worden tot maximaal 50 DBC’s als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • De Zelfonderzoeken 2017 en 2018 zijn volledig afgerond (tot en met ontvangst conclusiebrief);
 • Er zijn geen bevindingen met financiële impact op dit controlepunt voor de Zelfonderzoeken 2017 en 2018.

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat bij activiteiten waarop meer dan 3 uur (180 minuten) direct en/of indirect patiëntgebonden tijd (exclusief reistijd) door meer dan twee behandelaren is geregistreerd, de zorg redelijkerwijs was aangewezen voor de cliënt

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

Besluit Zorgverzekering
Hoofdstuk 2. De inhoud van de zorgverzekering, paragraaf 1, artikel 2.1, lid 2.
De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten. 

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC’s
 • Waarbinnen gelijktijdig op activiteiten door drie of meer behandelaren tijd is geregistreerd
 • Waarbij de som van de geregistreerde direct en indirect patiëntgebonden tijd (exclusief reistijd) de 180 minuten overschrijdt
 • Waarbij de activiteitcode niet begint met:
  • act_2.* (Intake & diagnostiek)
  • act_6.* (Crisis)

Controlemethodiek

Deelwaarneming

Toelichting deelwaarneming

 • Activiteiten met drie of meer behandelaren en met in totaal meer dan 180 minuten direct en/of indirect patiëntgebonden tijd (exclusief reistijd) moeten gecontroleerd worden op gepast gebruik
 • Als binnen één DBC sprake is van meerdere contacten met drie of meer behandelaren die gezamenlijk totaal meer dan 180 minuten direct en/of indirect patiëntgebonden tijd (exclusief reistijd) hebben geschreven, zal de eerste, middelste en laatste activiteit binnen die DBC inhoudelijk beoordeeld worden. We willen u verzoeken om per activiteit een aparte regel aan te maken in het rapportageformat
 • Als de voorgaande controle resulteert in onrechtmatigheden, dienen alle contacten met drie of meer behandelaren waarop in totaal meer dan 180 minuten direct en/of indirect patiëntgebonden tijd is geschreven binnen die DBC, gecontroleerd te worden.

Toetsingskader

Beide onderstaande punten moeten per regel beoordeeld worden:

 • De aantoonbare in het dossier geregistreerde direct en/of indirect patiëntgebonden tijd (exclusief reistijd) voldoet aan gepaste zorg. Beoordeel niet alleen of een activiteit heeft plaatsgevonden, maar ook of de duur van deze activiteit in overeenstemming is met de registratie
 • De zorgaanbieder onderbouwt zorginhoudelijk per gecontroleerde activiteit in de DBC waarom hij van mening is dat de geregistreerde zorg past binnen de kaders van gepast gebruik. De inhoudelijke beoordeling vindt plaats op basis van stand van wetenschap en praktijk.

Bij de review van dit controlepunt kijken zorgverzekeraars naar de combinatie van activiteiten(codes) en de duur hiervan. Daarbij wordt uitgegaan van de registratie van de juiste activiteit bij de inhoud ervan. De ervaring leert dat er soms voor wordt gekozen verschillende activiteiten samen te voegen onder één activiteitcode. Dit kan een vertekend beeld geven van de geschreven tijd op een activiteit. Ook gebeurt het dat korte contacten (bijvoorbeeld door een psychiater op een opnameafdeling) worden opgeteld en onder één code worden verantwoord (bulkregistratie). Mocht hiervan sprake zijn dient u dit op te nemen in uw toelichting. Wanneer u bij de registratie gebruik maakt van normtijden, licht u toe bij welke activiteiten hiervan sprake is, hoe deze tijden zijn bepaald, hoe vaak en hoe deze worden herijkt en hoe u kunt garanderen dat normtijden worden aangepast aan de daadwerkelijk geleverde tijd.

Geef in de specifieke toelichting uit het dossier op regelniveau aan bij zowel onrechtmatigheden als rechtmatigheden de reden/oorzaak van de (on)rechtmatigheid aan. Denk hierbij aan het soort afspraak, waarom de afspraak zoveel tijd in beslag nam, hoeveel behandelaren erbij aanwezig zijn geweest etc.
In het kader van multidisciplinaire overleggen (MDO) kunt u er voor kiezen om uw beleid inzichtelijk maken m.b.t. de inrichting van MDO binnen uw organisatie (geen verplichting). Denk hierbij aan hoe wordt omgegaan met het aantal aanwezige behandelaren en de duur van een MDO.
Bij excessen (MDO’s met relatief veel behandelaren) in de deelwaarneming is het van belang om een toelichting te geven hoe is bepaald welke behandelaren aansluiten bij het MDO en wat de duur van het MDO betreft. Verder is van belang dat wordt toegelicht dat de behandelaren die tijd schrijven tijdens een MDO een (actieve) rol hebben bij de behandeling die bijdraagt aan de behandeling van de patiënt.
Wanneer de afspraak plaats vindt vanuit een Flexible Assertive Community Treatment (FACT)-team vragen wij u om dit expliciet te vermelden in de toelichting. In het geval van een begeleidingscontact dient in de toelichting ingegaan te worden op de reden waarom de begeleiding van de patiënt gerelateerd is aan de geneeskundige behandeling van deze patiënt.

Een behandelaar mag alleen de minuten registreren die bijdragen aan de GGZ behandeling van de cliënt die een behandelaar ook daadwerkelijk heeft besteed aan die cliënt (patiëntgebonden tijd). De leertijd van opleidelingen en de tijd die supervisors besteden aan het meekijken of begeleiden in het kader van de opleiding zonder dat dit een toegevoegde waarde voor de cliënt heeft, valt hier buiten.

Er is geen uitputtend overzicht van tijd die wel of geen toegevoegde waarde voor de cliënt heeft.

In onderstaande gevallen mogen de minuten in ieder geval niet geregistreerd worden op een DBC:

 • Tijd die een opleideling extra nodig heeft voor het schrijven van een verslag door een gebrek aan ervaring.
 • Tijd die een supervisor nodig heeft voor het meekijken of begeleiden in het kader van de opleiding.

NB: In voorgaande onderzoeken hebben we geconstateerd dat met name de feitelijke levering wordt toegelicht, de kritische (zelf)reflectie op gepast gebruik wordt vaak niet toegelicht.

Definities relevante terminologie

Interpretaties

Indien binnen één DBC sprake is van meerdere contacten met meer dan twee behandelaren die gezamenlijk in totaal meer dan 180 minuten direct en/of indirecte patiëntgebonden tijd hebben geschreven, zal de eerste, middelste en laatste activiteit in chronologische volgorde van het moment van plaatsvinden van het contact (niet volgens moment registratie) meegenomen worden.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Gepast gebruik bij activiteiten van meer dan 3 uur én meer dan 2 behandelaren (N1941)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC’s geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Alle DBC’s waarbinnen contacten met meer dan twee behandelaren én met in totaal meer de 180 minuten directe en/of indirecte patiëntgebonden tijd (reistijd telt niet mee) zijn geregistreerd. 

De volgende activiteitengroepen tellen niet mee in de selectie:

Intake & diagnostiek (act_2.*)

Crisis (act_6.*)

Blauwepijl.png

3) Indien binnen één DBC sprake is van meerdere contacten met meer dan twee behandelaren die gezamenlijk in totaal meer dan 180 minuten direct en/of indirecte patiëntgebonden tijd hebben geschreven, zal de eerste, middelste en laatste activiteit in de tijd meegenomen worden

Blauwepijl.png

4) Op basis van het dossier blijkt dat de hoeveelheid geregistreerde tijd niet overeenkomt met de feitelijk geleverde hoeveelheid tijd


 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Beoordeling op basis van het dossier


Logica: 1 en 2 en 3 en 4
Berekening financiële impact
 • De financiële impact is het verschil in waarde tussen de productgroep van de geregistreerde onrechtmatige DBC en de productgroep waarin de DBC gezien het daadwerkelijke aantal geleverde minuten zou moeten vallen (rechtmatige DBC)
 • De financiële impact volgend uit het zelfonderzoek betreffende gepast gebruik kan voorafgaand aan het zelfonderzoek niet ingeschat worden. De impact is in sterke mate afhankelijk van casuïstiek en zorginhoudelijke onderbouwing
 • Het foutpercentage en extrapolatie worden bepaald op basis van enkel de waarde van de productgroepen (dus zonder waarde deelprestaties)
 • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op macroniveau.

ValueCareLogo2.png