Jeugd

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Het Normenkader Jeugd Rechtmatigheid is nog in ontwikkeling.

Normenkaderzorg.nl is een kennissysteem van ValueCare. ValueCare wil via Normenkaderzorg.nl kennis over normen in de Nederlandse gezondheidzorg verzamelen, veredelen en verspreiden. Hieronder staat het Normenkader Rechtmatigheid voor de Jeugd GGZ en diens geldigheid per jaar.

Met ingang van 2018 is de DBC-systematiek binnen de Jeugdwet losgelaten. ValueCare begrijpt dat het een uitdaging is om grip te houden op risico’s. Daarom leveren wij onze klanten een volledig ingericht Control Framework. Hiermee worden strategische risico’s bewaakt en zijn organisaties aantoonbaar in control.


Berichtenverkeer
Jeugdwet - Geen enkele JW315 of JW301 verstuurd of vastgelegd (R61513)
Deze controle signaleert ingeschreven jeugdcliënten waarbij er geen verzoek om toewijzing (JW315) is gedaan aan gemeente én geen gemeentelijke toewijzing aanwezig is (JW301) of vastgelegd.
Kortom bij deze cliënten is nog nooit een bericht uitgegaan of binnengekomen.
Jeugdwet - Startzorgmelding JW305 ontbreekt (R61525)
Bij het starten van de zorg moet bij jeugdtoewijzingen een startzorg melding gedaan worden aan de gemeente met de datum waarop de zorg is gestart. Indien er geen melding wordt gedaan, loopt de instelling het risico dat de factuur niet betaald wordt. Deze controle signaleert of er een JW305 gedaan is [vanaf X moment] wanneer het geregistreerde product reeds gesloten is.
Jeugdwet - Stopzorgmelding JW307 ontbreekt (R61526) 

Bij het stoppen van de zorg moet bij jeugdtoewijzingen een stopzorg melding gedaan worden aan de gemeente met de datum waarop de zorg is gestopt.
Deze controle signaleert of er een JW307 gedaan is wanneer het geregistreerde product reeds gesloten is. 

Jeugdwet - Toewijzing loopt af, geen JW315 of JW317 bericht verstuurd (R61527)

Deze controle signaleert indien een toewijzing binnen nu en X maanden afloopt. 
Jeugdwet - JW315 verstuurd, toewijzing niet na X dagen ontvangen (R61528)
Deze controle signaleert JW315 (VOT) berichten die zijn verstuurd, waar na 14 dagen dagen nog geen Toewijzing of antwoordbericht JW319 op ontvangen is. Er zijn diverse instelmogelijkheden om ook de inhoud van het bericht te controleren, bijv. of de productcodes in de JW315 en JW301 overeenkomen.
Rechtmatigheid, volledigheid en tijdigheid
Jeugdwet - Contact buiten looptijd jeugdproduct/ondersteuningseenheid (R61531)
Deze controle signaleert contacten buiten de looptijd van het geregistreerde jeugdproduct/ondersteuningseenheid.
Jeugdwet - Contacten buiten looptijd jeugdproduct/ondersteuningseenheid (R61532)
Deze controle signaleert contacten buiten de looptijd van het geregistreerde ondersteuningseenheid, gegroepeerd per inschrijving.
Jeugdwet - Openstaande jeugdverstrekking niet volledig gedekt door jeugdproduct/ondersteuningseenheid(R61533)
Deze controle signaleert jeugdcliënten met een openstaande jeugdverstrekking waarbij niet elke dag gedekt is door een jeugdproduct/ondersteuningseenheid (ZIS-specifiek).
Jeugdwet - Gesloten jeugdverstrekking niet volledig gedekt door jeugdproduct/ondersteuningseenheid (R61534)
Deze controle signaleert jeugdcliënten met een gesloten jeugdverstrekking, waarbij niet de gehele periode gedekt wordt door de vastgelegde jeugdproduct/ondersteuningseenheid (ZIS-specifiek).
Jeugdwet - Openstaande zorgcasus niet volledig gedekt door JW301 (R61536)
Deze controle signaleert jeugdcliënten met een openstaande zorgcasus waarbij niet elke dag gedekt is door een bericht JW301(ZIS-specifiek).
Jeugdwet - Openstaande zorgcasus niet gedekt door JW301 (R61537)
Deze controle signaleert openstaande jeugdzorgcasussen die niet gedekt zijn door een toewijzing (JW301). Indien er overlap is tussen de looptijd van de toewijzing en zorgcasus, wordt de actie goedgekeurd. (ZIS-specifiek). 
Jeugdwet - Jeugdproduct niet gedekt door toewijzing (R61538)
Deze controle controleert of het vastgelegde product overeenkomst met het JW-bericht. 
Jeugdwet - Jeugdcliënt onder de 18 met een niet-jeugd verstrekking (R61546)
Deze controle toont jeugdcliënten met een volwassenen verstrekking (ZIS-specifiek)
Jeugdwet - Client nadert 18 jaar (R61547)
Deze controle signaleert actuele cliënten die binnen 60 dagen 18 worden. Enkel cliënten die óf een openstaand jeugdproduct hebben óf een openstaande jeugd verstrekking / zorgcasus hebben worden gecontroleerd.
Jeugdwet - Crisisverstrekking staat langer open dan 28 dagen (R61548)
Deze controle signaleert crisis verstrekkingen van jeugd cliënten waarbij de verstrekking langer openstaat dan 28 dagen (ZIS-specifiek)
Jeugdwet - Client ouder dan 18 jaar, jeugdzorgcasus / verstrekking niet of te laat gesloten (R61549)
Deze controle signaleert cliënten die reeds 18 jaar oud zijn, maar waarbij er 1 of meerdere zaken in de registratie niet of te laat gesloten zijn.
Jeugdwet - Verblijfsdag zonder klinische jeugdproduct/ondersteuningseenheid (R61555)
Deze controle signaleert alle verblijfsdagen (VMO) bij jeugdigen waarbij de datum van de verblijfsdag niet gedekt is door een klinische jeugdproduct/ondersteuningseenheid.
Jeugdwet - Verblijfsdagen buiten looptijd klinische jeugdproduct/ondersteuningseenheid (R61556)
Deze controle signaleert verblijfsdagen buiten de looptijd van de geregistreerde jeugdproduct/ondersteuningseenheid, gegroepeerd per inschrijving.
Jeugdwet - Ingeschreven cliënt zonder verwijsbrief (R61590)
Deze controle signaleert ingeschreven jeugd cliënten zonder een verwijsbrief.
Tijdsbesteding en kwalitatieve controles
Jeugdwet - product/ondersteuningseenheid zonder directe tijd van een bevoegde regiehandelaar (R61560)

Deze controle signaleert alle beschikkingen / ondersteuningseenheden met directe tijd, maar waarbij er geen directe tijd van een bevoegde regiebehandelaar is. Default zijn de volgende beroepen toegestaan:

 • 1. Psychiater
 • 2. Klinisch psycholoog
 • 3. Klinisch neuropsycholoog
 • 4. Psychotherapeut
 • 5. Specialist ouderengeneeskunde
 • 6. Verslavingsarts in profielregister KNMG
 • 7. Klinisch geriater
 • 8. Verpleegkundig specialist GGZ
 • 9. GZ-psycholoog
 • 10. Kind- en jeugdpsycholoog
 • 11. Orthopedagoog-generalist
Jeugdwet - Ingeschreven jeugdclient zonder contact regiebehandelaar (in 365 dagen) (R61563)
Deze controle signaleert jeugdcliënten waarbij er of geen contact met de regiebehandelaar is geweest óf het contact heeft meer dan 365 dagen geleden plaatsgevonden.
Jeugdwet - Ingeschreven jeugdclient zonder geldig MDO (in 365 dagen) (R61564)
Deze controle signaleert ingeschreven jeugdcliënten waarbij de regiebehandelaar niet zelfstandig mag behandelen of er een MDO is geweest met een psychiater of klinische psycholoog. Wanneer dit contact meer dan 365 dagen geleden is, zal de controle ook een signaal afgeven.
Jeugdwet - Limiet jeugdproduct/ondersteuningseenheid nadert of is overschreden (R61530)

Instellingen krijgen van de gemeente een toewijzing waaraan vaak een limiet in euro's of minuten per frequentie is gebonden. Als instelling loop je een risico als dit limiet overschreden wordt.

 • Variabelen:
 • PxQ afspraken worden gecontroleerd: JA

Arrangementen (stuks o.b.v. minuutprijs) worden gecontroleerd: JA

Jeugdwet - Perspectiefplan niet aanwezig of niet geldig (R61579)
Deze controle kijkt of er bij een jeugdcliënt het perspectiefplan na X dagen aanwezig is, en of deze geldig is. Een perspectief plan is X aantal dagen geldig.
Jeugdwet - Geen definitief behandelplan aanwezig of behandelplan is ouder dan 365 dagen (R61580)
Deze controle controleert inschrijvingen vanaf [...] en signaleert wanneer 
- Er geen enkel behandelplan aanwezig is óf
- Het laatste behandelplan binnen de inschrijving niet definitief is óf
- Het laatste definitieve behandelplan binnen de inschrijving ouder is dan 365 dagen.
Jeugdwet - Ingeschreven jeugd cliënt zonder hoofddiagnose (R61591)
Deze controle toont alle cliënten, die op inschrijfdatum nog geen 18 waren en waarbij er nog geen hoofddiagnose gesteld is tijdens de looptijd van de inschrijving.

ValueCareLogo2.png