Initiële DBC zonder diagnostiekcontact regie-/hoofdbehandelaar (N1057)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1057

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2013: 2.

Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid

 1. GGZ Rechtmatigheid 2017
 2. GGZ Rechtmatigheid 2016
 3. GGZ Rechtmatigheid 2015

Jeugd Rechtmatigheid

 1. Jeugd Rechtmatigheid 2017
 2. Jeugd Rechtmatigheid 2016
 3. Jeugd Rechtmatigheid 2015
Samenvatting

Initiële DBC's zonder directe tijd op een intake- of diagnostiekcontact van iemand die op dat moment regie-/hoofdbehandelaar van de DBC was mogen niet gedeclareerd worden.

Wet- en regelgeving
2015
De hoofdbehandelaar heeft voor het stellen van een diagnose direct patiëntgebonden tijd besteed aan de patiënt waarvoor wordt gedeclareerd. Indien er sprake is van een vervolg-DBC, dan geldt de NZa-regelgeving van verplicht directe tijd van de hoofdbehandelaar niet. Voor crisis-DBC’s zonder verblijf geldt een uitzondering op deze bepaling: de directe tijd hoeft niet door de hoofdbehandelaar besteed te zijn.

(Bron: NR/CU-556, p.17)

Het kan voorkomen dat er gedurende de behandeling meer dan één hoofdbehandelaar is. Het is voldoende als één hoofdbehandelaar direct patiëntgebonden tijd heeft besteed aan de patiënt waarvoor wordt gedeclareerd.

(Bron: CI/14/55c)


Diagnostiek omvat alle activiteiten gericht op verduidelijking van de klachten en van de zorgvraag. Onder diagnostiek onderscheiden we de volgende activiteiten:

a. Intake/screening: alle (gespreks)activiteiten gericht op verduidelijking van de klachten en van de zorgvraag.
b. Verwerven informatie van eerdere behandelaars.
c. Anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke diagnostische informatie bij de patiënt middels gesprekken en vragenlijsten.
d. Hetero-anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke diagnostische informatie bij de partner, familie of andere relaties van de patiënt middels gesprekken en vragenlijsten.
e. Psychiatrisch onderzoek.
f. Psychodiagnostisch onderzoek (intelligentie, neuropsychologisch, persoonlijkheid).
g. Orthodidactisch onderzoek.
h. Vaktherapeutisch onderzoek.
i. Contextueel onderzoek (gezin, school, et cetera): inschatten van de invloed/beperkingen/mogelijkheden van gezin, school of andere voor het kind/de jeugdige betekenisvolle milieus.
j. Lichamelijk onderzoek.
k. Aanvullend onderzoek (laboratorium, radiologie, klinische neurofysiologie, nucleaire geneeskunde). De behandelaar registreert de patiëntgebonden tijd die hij besteedt aan het aanvragen en (laten) uitvoeren van aanvullend onderzoek.
l. Advisering: diagnostische bevindingen en beleidsadvies bespreken met betrokkenen en in gezamenlijkheid bepalen van het verdere beleid.
m. Overige diagnostische activiteiten.

Op deze activiteiten wordt alle daarmee samenhangende direct en indirect patiëntgebonden tijd geschreven 

(Bron: NR/CU-556, p.52).

2016
Op verzoek van het ministerie van VWS heeft de NZa de volgende verantwoordelijkheden van de hoofdbehandelaar opgenomen:
a. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het vaststellen van de diagnose waarbij de patiënt ook daadwerkelijk is (mede) beoordeeld door de hoofdbehandelaar via direct contact met patiënt. Het is hierbij mogelijk dat delen van het intake/diagnostische proces door anderen dan de hoofdbehandelaar worden verricht. 

(Bron:  NR/CU-565, p.57)

2017
De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het (doen) vaststellen van de diagnose waarbij de patiënt/cliënt ook daadwerkelijk is (mede)beoordeeld door de regiebehandelaar via direct contact met de patiënt/cliënt.

(Bron: Model Kwaliteit Statuut 2017, p. 8)

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Bij de bepaling van de regie-/hoofdbehandelaar wordt uitgegaan van de regie-/hoofdbehandelaar ten tijde van het contact in kwestie. Er wordt dus rekening gehouden met regie-/hoofdbehandelaarhistorie.
 2. Onder “het stellen van een diagnose” wordt verstaan een contact uit de categorie intake of diagnostiek (activiteit 2.x) tijdens de looptijd van de DBC.
 3. Een DBC is een Jeugd DBC als de cliënt op de startdatum van de DBC jonger is dan achttien jaar, of als sprake is van een DBC met het zorgtype jeugdstrafrecht (zorgtype 117 en 212).
 4. Crisis-DBC's zijn uitgesloten van signalering.
 5. Omdat de regie-/hoofdbehandelaar “voor het stellen van een diagnose” directe tijd aan de cliënt moet hebben besteed, geldt deze eis logischerwijs niet voor DBC’s waarbij het stellen van een diagnose geen vereiste is:
  1. Vervolg-DBC’s (zie ook CIRCULAIRE CI/14/55c).
  2. Reguliere zorgtrajecten geopend tijdens de looptijd van of direct aansluitend op een DBBC zorgtraject.
  3. Reguliere zorgtrajecten geopend tijdens de looptijd van of direct aansluitend op een zorgtraject met een andere primaire diagnose.
  4. DBC's met zorgtype 147 (overgang vanuit de Jeugdwet)(Bron: NR/REG-1734, p. 19).
  5. DBC's met zorgtype 150 (een initiële dbc door de overgang naar DSM-5) (Bron: NR/REG-1734, p. 19).
Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Initiële DBC zonder diagnostiekcontact regie-/hoofdbehandelaar (N1057)” als aan de volgende selectie is voldaan:


1) Alle DBC's uit de betreffende financieringsstroom

Blauwepijl.png
2) DBC's geopend in het betreffende jaar
Blauwepijl.png

3) Er is GEEN sprake van
1. Vervolg-DBC
OF
2. Reguliere zorgtrajecten geopend tijdens of aansluitend op DBBC zorgtraject
OF
3. Reguliere zorgtrajecten geopend tijdens of aansluitend op een zorgtraject met een andere primaire diagnose.
4. Een crisis-DBC.
OF
5. DBC met zorgtype 147 of 150

Blauwepijl.png
4)  DBC bevat geen directe tijd op een intake- of diagnostiekcontact van iemand die op dat moment regie-/hoofdbehandelaar van de DBC was
Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

De financiële impact is de totale waarde van gefactureerde DBC’s, bestaande uit de productgroep i.c.m. mogelijke verblijfsdagen en verrichtingen, die door de financier zijn uitbetaald.


ValueCareLogo2.png