ICC zonder opname (N0581-HR2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0581-HR2020
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2020 MSZ - Controlepunt 2

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Polikliniek (R06401)

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2020 - Onterecht vastleggen van een Intercollegiaal consult

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2020 - D.P.A.99.04 Parallelliteit ICC
Samenvatting

Het is niet toegestaan een intercollegiaal consult vast te leggen indien er niet wordt voldaan aan de NZa regelgeving.

Regelgeving / beleid
2020
Een zorgtraject met subtraject ZT13 wordt door de medisch specialist (of arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert geopend bij een intercollegiaal consult (icc) voor een patiënt die klinisch is opgenomen waarbij één of meer verpleegdagen, klinische zorgdagen in de thuissituatie, ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd.

Bij een dagverpleging en langdurige observatie zonder overnachting (zorgactiviteit 190091) wordt geen icc-zorg/subtraject geopend.

2020: NR/REG-2001a art. 7


Tijdelijke versoepeling NZa-regelgeving voor de msz in verband met het coronavirus
Een klinisch intercollegiaal consult (ICC; 190009) of medebehandeling (190017) mag geregistreerd worden voor zorg op afstand wanneer u als medisch specialist, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant contact heeft met een patiënt. Hiermee wordt voor ICC en medebehandeling buiten de coronacrisis om een face-to-face contact bedoeld. Een ICC/medebehandeling mag niet worden geregistreerd als u als zorgverlener overleg voert met een andere zorgverlener (interdisciplinair overleg).

2019
Een zorgtraject met subtraject ZT13 wordt door de medisch specialist (of arts-assistent) die de poortfunctie uitvoert geopend bij een intercollegiaal consult (ICC) voor een patiënt die klinisch is opgenomen en waarbij één of meerdere verpleegdagen (190021, 190200, 190218, 194804, 231902) en/of IC-behandeldagen (190150, 190151 en 190157 en 190158) of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK (8.8.01 t/m 8.8.07 en 8.9.01) zijn geregistreerd.

Bij een dagverpleging (190030 en 190090) en langdurige observatie zonder overnachting (zorgactiviteit 190091) mag geen ICC zorg/subtraject worden geopend.

2019: NR/REG-1907a art. 7

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

De 190228 is toegevoegd aan de scope van de N0581.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Indien een specialisme een ICC uitvoert en naar aanleiding daarvan de opname overneemt, kan het voorkomen dat er geen verpleegdagen voor een ander specialisme aanwezig zijn. Als het specialisme dat de ICC uitvoert de opname overneemt, dan wordt ook het bijbehorende ICC-subtraject omgezet naar een regulier subtraject. De controle of er een verpleegdag van een ander specialisme aanwezig is, is dus alleen relevant als het ICC-consult gekoppeld is aan een ICC-subtraject (ZT 13).
  2. Een opname van een IC-arts wordt ook als opname van een ander specialisme beschouwd indien de ICC door een Internist plaatsvindt. Formeel is er geen agb-code voor de IC-artsen en deze vallen daarom vaak onder de Interne Geneeskunde. Derhalve maken de Internisten en de Intensivisten beiden vaak gebruik van dezelfde agb-code en is op basis van alleen agb-code niet te herkennen dat de opname van een ander specialisme is. Intensieve geneeskunde en Interne Geneeskunde worden echter wel degelijk gezien als twee verschillende specialismen.
  3. Indien er op de dag van ICC geen (kaak-)verpleegdag of IC behandeldag geregistreerd is, maar er wel een lopende opname is, worden er geen acties gesignaleerd, tenzij het om een Verkeerd Bed of Verblijf Vervallen Indicatie periode gaat.
  4. Acties (en handmatig genegeerde acties) waarbij de dbc ook een consult bevat worden niet getoond op deelwaarneming N0170 aangezien de DBC reeds als fout is aangemerkt. We adviseren om voor deze acties ook te controleren of er sprake is van face-to-face-contact door medici (conform regelgeving).
  5. Handmatig genegeerde acties dienen ook beoordeeld te worden op de deelwaarnemingscriteria, deze stromen niet in op de deelwaarneming. (Deelwaarneming N0752).
  6. Het handreikingsdocument geeft aan dat een ICC ook geregistreerd mag worden tijdens verblijfsdagen ggz die op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd. Deze zorgactiviteiten worden door ValueCare niet vertaald. Er wordt daarom geen rekening gehouden met deze zorgactiviteiten in de N0581.
  7. IC dagen 190159 en 190160 zijn per 1-1-2021 toegevoegd aan de scope.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “ICC zonder opname (N0581-HR2020)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle ICC-consulten (190009)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten is in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png Blauwepijl.png

3) Op de dag van ICC ontbreekt de (klinische) opname: er zijn geen (kaak-)verpleegdagen (ZA 231902, 190200, 190218, 194804) en/of IC behandeldagen (2017: 190150, 190151, 190153, 190154 en 190155, vanaf 2018: 190150, 190151, 190157 en 190158), klinische zorgdagen in de thuissituatie (vanaf 2020: 190228) of verblijfsdagen (190207) geregistreerd

4) ICC gekoppeld aan ZT13, maar op dezelfde dag geen (kaak-)verpleegdagen (ZA 231902, 190200, 190218, 194804) en/of IC behandeldagen (2017: 190150, 190151, 190153, 190154, 190155, vanaf 2018: 190150, 190151, 190157 en 190158), klinische zorgdagen in de thuissituatie (vanaf 2020: 190228) of verblijfsdagen (190207) van een ander specialisme geregistreerd


Logica: 1 en 2 en (3 of 4)

Berekening financiële impact

Het intercollegiale consult wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png