Horizontaal Toezicht Steekproeven module

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

LET OP: Deze pagina is nog in ontwikkeling

Introductie HT Steekproeven

Voor de risico’s die niet (geheel) afgedekt kunnen worden met data-analyses, zijn HT steekproeven beschikbaar. De methodiek achter de HT steekproeven valt binnen de jaarlijkse ISAE Certificering (ValueCare Certificering ISAE 3000 Type II).

De meeste ziekenhuizen zijn al bekend met de steekproef methodiek vanuit de Handreiking, waar deelwaarnemingen worden gebruikt om bepaalde restrisico's af te dekken. De deelwaarnemingen onder de Handreiking volgen de specifieke scope van de landelijk bepaalde Controle Punten. De processen en rest risico's onder Horizontaal Toezicht, zijn niet landelijk bepaald. Een proces (bijv. verwijsregistratie) kan zowel onder de Handreiking en Horizontaal Toezicht een thema zijn. Echter wordt voor de Handreiking de scope van het controle punt landelijk vastgesteld, en onder HT kan een ziekenhuis zelf een risico gerichte massa identificeren.

Om deze relatie tussen Handreiking en Horizontaal Toezicht, en ook het overstappen van de Deelwaarnemingen naar de HT Steekproeven inzichtelijk te maken, hebben we een vertaal tabel opgesteld. Deze geeft de relatie tussen de Handreiking Deelwaarnemingen en HT Steekproeven overzichtelijk weer, en is HIER te vinden.

Steekproefmassa
Voor iedere norm wordt per periode (maand, kwartaal of jaar, pp: HT_STEEKPROEF_PERIODE / HT_STEEKPROEF_NXXXX_PERIODE) de steekproefmassa bepaald. Om te bepalen tot welke periode een ZP/OZP behoort, wordt gebruik gemaakt van de facturatiedatum.

De instelling kiest hoeveel dagen na afloop van de betreffende periode de definitieve steekproefmassa vastgezet wordt (pp: HT_STEEKPROEF_VERTRAGING). Dit is met name relevant wanneer er een vertraging is tot wanneer de volledige data beschikbaar is voor ValueCare. Op het moment dat de steekproefmassa vastgezet is, verandert de steekproefmassa dus niet meer: er komen geen posten meer bij en er verdwijnen geen posten meer. Mocht er wel reden zijn om posten met terugwerkende kracht in- of uit te laten stromen, dan moet dit expliciet tussen ValueCare en de instelling overeengekomen worden. Dit gebeurt niet automatisch.

Posten die ook op data-analyses worden gesignaleerd, worden alleen uitgesloten van de HT steekproeven zoals beschreven in de laatst gepubliceerde Handreiking. Dit geldt dus alleen voor Handreikingsnormen.

Steekproef trekking
ValueCare kent aan iedere post binnen de steekproefmassa een random volgnummer toe. De te beoordelen posten worden geselecteerd door deze posten oplopend op het random volgnummer te sorteren. De instelling geeft aan wat het aantal te beoordelen posten per norm is (pp: HT_STEEKPROEF_GROOTTE / HT_STEEKPROEF_N0XXX_GROOTTE). Het eerste [x] aantal posten zijn dan de te beoordelen posten.

Daarnaast is het mogelijk om binnen een steekproef per specialisme per periode een aantal te beoordelen posten op te geven (pp: HT_STEEKPROEF_N0XXX_AGB_03XX_GROOTTE). Hierbij is de methodiek hetzelfde als hierboven beschreven, maar met het verschil dat de sortering binnen de posten van het betreffende specialisme plaatsvindt.

Overige instellingen
Tenslotte kan een instelling nog een aantal keuzes maken met betrekking tot de steekproefmassa en - trekking:

 • Alleen posten met financiële impact opnemen in de steekproefmassa (pp: HT_STEEKPROEF_UITSLUITEN_IMPACT_NUL). Standaard worden alle posten meegenomen (met en zonder impact).
 • Het uitsluiten van posten gefactureerd aan specifieke instanties of zelfbetalers (pp: HT_STEEKPROEF_UITSLUITEN_TBI_CODE/HT_STEEKPROEF_UITSLUITEN_VERZ_GROEP). Standaard wordt alles meegenomen, ongeacht aan wie of wat gefactureerd.
 • Voor de normen HT0530 en N0319 (dure geneesmiddelen) kan de instelling kiezen op welke manier de te beoordelen posten worden bepaald:
  • Methode 1, gebaseerd op Handreiking:
   • [x] aantal patiënten per periode (ongeacht uitvoerjaar);
   • 1 patiënt per atc/indicatie combinatie, geselecteerd op basis van het hoogst gemiddelde percentage van waarde/aantal toedieningen;
   • de combinatie patiënt/atc/indicatie wordt maximaal 1 x per jaar getrokken.
  • Methode 2, per periode een willekeurig [x] aantal posten beoordelen.

Uitvoeren en resultaten Steekproef
Bij het uitvoeren van de HT Steekproef worden de volgende gegevens door de instelling toegevoegd (per nagekeken post):

 • Behoort tot steekproef
  • JA - post is meegenomen in de steekproef
  • NEE - post is niet meegenomen in de steekproef
 • Registratie terecht
  • JA - registratie is goed
  • NEE - registratie is fout
 • Structureel/Incidenteel
  • Structureel - de fout is verwacht en komt vaker voor
  • Incidenteel - de fout is een eenmalig incident
 • Impact berekend
  • ValueCare berekent een verwachte impact. Hier kan een eigen berekende impact worden ingevuld die de verwachte impact van ValueCare overschrijft.
 • Opmerking
  • Er kan een opmerking geplaatst worden met informatie over de post.

De ingevulde gegevens leiden tot een Rapportage HT Steekproef met informatie over o.a. de totale onderzoeksmassa, facturatiewaarde deelwaarneming, het aantal fouten en de impact.

HT steekproeven bibliotheek
Hieronder staan de verschillende HT Steekproeven naar onderwerp gesorteerd.

Patiënt intake

Diagnose bepaling

Behandelen

Einde behandeling

Declareren

Innen

Uitvoering Control Framework