Heropname

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Behoort tot Normenkader ValueCare

Stuurmodel Medisch Specialisten

  1. Kliniek
Samenvatting

Een patiënt is heropgenomen als deze 30 dagen na ontslag ongepland weer is opgenomen bij hetzelfde specialisme als waar deze patiënt ontslagen was.  

Heropname geldt internationaal als indicator voor de patiëntveiligheid en voor mogelijke kostenbesparingen. Bij sommige heropnames is er een duidelijk oorzakelijk verband tussen de indexopname en de heropname. Men vermoedt dat ongeveer een kwart van alle heropnames vermijdbaar is; deze kunnen gerelateerd zijn  aan medische fouten, suboptimale zorg of  ontslagvoorbereiding tijdens de indexopname.

Er is betere rapportage en onderzoek nodig om vermijdbare ziekenhuisheropnames te voorkomen en zo een veiligere en doelmatigere ziekenhuiszorg te realiseren. Het verminderen van de heropnames is tevens een indirect doel van Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Deze behandeluitkomst betreft alle lopende klinische opnames  met een ontslagdatum, alle andere opname typen zijn uitgesloten.

ValueCare laat het percentage heropname per maand tov de benchmark norm zien , per opnamespecialisme, per DBC diagnose, en per afdeling zien, t.o.v. het totale aantal opnames. Ook laat ValueCare zien welke dbc diagnoses uit het eigen ziekenhuis niet mee worden genomen in de benchmark norm wegens te kleine aantallen.

Regelgeving / beleid
2022
Heropnames kunnen het gevolg zijn van medicatiefouten of onvolledige informatie, ook gerelateerd aan de zorg gegeven op de juiste plek. Ook het niet uitvoeren van acties voortkomend uit de overdracht (zoals onvoldoende nazorg) kunnen tot heropname leiden. De instelling moet aantoonbaar goed beleid voeren om de juiste informatie bij de opvolgende verantwoordelijke zorgverlener af te leveren zodat de continuïteit van zorg gewaarborgd is.

2022: IGJ - Basisset Medisch Specialistische Zorg 2022

2023
Heropnames kunnen het gevolg zijn van medicatiefouten of onvolledige informatie aan de patiënt waardoor bepaalde complicaties niet tijdig worden herkend. Ook het niet uitvoeren van acties voortkomend uit de overdracht zoals onvoldoende nazorg kunnen tot heropname

leiden. Bepaalde groepen hebben ook een grotere kans te worden heropgenomen: een eerdere acute opname in het ziekenhuis, de aanwezigheid van co-morbiditeit, depressiviteit, cognitieve problemen en polyfarmacie vergroten de kans op een heropname. Uit onderzoek blijkt dat de overdrachten van arts, verpleegkundige en apotheek vaak nog niet goed op elkaar afgestemd worden en overlap (en dus dubbel werk) bevatten. Ook is er veel aandacht voor het beschrijven wat er allemaal aan diagnostiek en behandeling is uitgevoerd. De opvolgend zorgverlener wil graag weten: wat er thuis moet gebeuren, of er specifieke leefregels zijn, welke nazorg is ingezet, bij welke complicaties contact gezocht moet worden met het ziekenhuis en wie dan de contactpersoon is.

2023: IGJ - Basisset Medisch Specialistische Zorg 2023

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. ValueCare registreert alle opnames van het type ‘klinische opname’.
  2. Om als heropname te worden opgenomen kijkt ValueCare voor elke nieuwe geregistreerde opname of het gaat om een nieuw opname nummer en of het een patiënt betreft die 30 dagen (of minder) opgenomen is geweest voor hetzelfde specialisme.
  3. Deelopname regels met een einddatum van 2999-12-31 worden uitgesloten, om te voorkomen dat een patiënt ten onrechte als opname telt.
  4. De heropname hoeft niet hetzelfde DBC te hebben als de indexopname.
  5. Een patiënt die binnen één opname van kliniek naar ic naar kliniek gaat wordt niet meegeteld als heropname, want dit gebeurt binnen hetzelfde opname nummer.
  6. Belangrijk: ValueCare berekent het percentage heropname met de patiënt als uitgangspunt; de indexopname en heropname zijn van dezelfde patiënt en zijn dus allebei geregistreerd als heropname.
Normstelling

ValueCare berekent per DBC diagnose het betreffende stuurpunt uit in de benchmark. Het ziekenhuis kan zich enkel met het eigen type ziekenhuis vergelijken (Academisch, algemeen of topklinisch). Omdat ValueCare de berekening van de benchmarknorm op basis van DBC-diagnose maakt, is er gecorrigeerd voor de verschillen in DBC diagnoses en de frequentie van voorkomen per ziekenhuis.

Sturing

Deze stuurindicator geeft inzicht in hoe vaak heropnames voorkomen tov de benchmark norm. Op basis van deze informatie kan het ziekenhuis interventies inzetten. Het kan voorkomen dat er bij bepaalde DBC’s vaker voor een behandeling in dagverpleging kan worden gekozen dan bij andere DBC diagnoses. Door de toevoeging van benchmark percentages kan er een vergelijking worden gemaakt met eigen percentages en die van de benchmark van eigen type ziekenhuis.  Hierdoor maakt deze stuurindicator het mogelijk om makkelijker dergelijke beslissingen te maken.

Het ziekenhuis kan ook voor interventies kiezen die bijdragen aan het realiseren van de juiste zorg op de juist plek. Deze interventies dragen namelijk ook bij aan het verlagen van heropnames in het ziekenhuis. Voorbeelden daarvan betreffen het inzetten van anderhalvelijns zorg, het verbeteren van transmurale overdracht, of een online verpleging.  Deze en meer voorbeelden kunt u terugvinden op Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Het effect van sturing hangt af van ziekenhuis specifieke situaties. Deze stuurindicator geeft houvast bij het bepalen welke interventies potentieel effect hebben, en bij het meten van deze effecten achteraf.

De volgende kwaliteitsindicatoren helpen bij het bewaken van de beleidsuitvoering rondom heropnames:

Verpleegdag terwijl patient is opgenomen en ontslagen op dezelfde kalenderdag (N0182-HR2021)

Verpleegdag terwijl patiënt is ontslagen voor of om 7:00uur (N0290-HR2021)

Verpleegdag terwijl patiënt is opgenomen na 20:00uur (N0502-HR2021)

ValueCare denkt graag met u mee over het verbeteren van de sturing in uw ziekenhuis. Mochten er op basis van bovenstaande nieuwe ideeën of suggesties voor controles ontstaan, laat het dan aan ValueCare weten via uw ValueCare contact.

Normstelling

ValueCare berekent per DBC diagnose het betreffende stuurpunt uit in de benchmark. Het ziekenhuis kan zich enkel met het eigen type ziekenhuis vergelijken (Academisch, algemeen of topklinisch). Omdat ValueCare de berekening van de benchmarknorm op basis van DBC-diagnose maakt, is er gecorrigeerd voor verschil in casemix tussen de eigen realisatie en de benchmark.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Heropname” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Nieuwe opnames in het ziekenhuis informatie systeem

Blauwepijl.png

2) Opname is een heropname als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

- bestaande patiënt met nieuw opname nummer;

- vorige opname van deze patiënt was minder dan 30 dagen geleden;

- die opname was voor hetzelfde specialisme als de nieuwe opname

Blauwepijl.png

3) Opnames die aan deze voorwaarden voldoen en de indexopname, gedeeld door totaal aantal opnames is het percentage heropname. Hierbij wordt bij de patiënt de indexopname en heropname beide als heropname geteld


Logica: 1 en 2 en 3

ValueCarelogo2022.png