Geplande groepsactiviteit komt niet voor in het zorgarrangement (R45148)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: R45148
Behoort tot Normenkader ValueCare

GHZ-VVT Volledigheid

 1. GHZ-VVT Volledigheid - Zorglevering
Samenvatting

Voor een juiste registratie/declaratie is het wenselijk dat de geplande groepsactiviteiten voorkomen in het zorgarrangement van de client. Getoond worden geplande activiteiten, waarvan de activiteit niet voorkomt in het zorgarrangement.

Risico

Contact kan niet gedeclareerd worden onder de huidige indicatie.

Regelgeving / beleid
2023
Wet Langdurige Zorg

Indicatiebesluit: besluit van het CIZ waarbij beoordeeld wordt of en in welke omvang de verzekerde in aanmerking komt voor zorg.

2023: WLZ, art. 1.1.1
Het recht op zorg wordt op aanvraag van de verzekerde in een indicatiebesluit vastgesteld door het CIZ. Het recht op zorg dat wordt vastgesteld in het indicatiebesluit sluit aan bij de behoefte van de verzekerde.

2023: WLZ art. 3.2.3 lid 1


Wet maatschappelijke ondersteuning

Het college beslist op een aanvraag:
a. van een ingezetene van de gemeente om een maatwerkvoorziening ten behoeve van zelfredzaamheid en participatie;
b. van een ingezetene van Nederland om een maatwerkvoorziening ten behoeve van opvang en beschermd wonen.

Het college geeft de beschikking binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag.

2023: WMO, art. 2.3.5 lid 1 en 2


Jeugdwet

Het college is niet gehouden een voorziening op grond van deze wet te treffen:
a. indien er met betrekking tot de problematiek een recht bestaat op zorg als bedoeld bij of krachtens de Wet langdurige zorg, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen of een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet;
b. indien naar het oordeel van het college met betrekking tot de problematiek een aanspraak bestaat op een voorziening op grond van een andere wettelijke bepaling, met uitzondering van een maatwerkvoorziening inhoudende begeleiding als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, of
c. indien het college gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de jeugdige in aanmerking kan komen voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg en de jeugdige of zijn wettelijke vertegenwoordiger weigert mee te werken aan het verkrijgen van een besluit daartoe.

Indien er meerdere oorzaken ten grondslag liggen aan de betreffende problematiek en daardoor zowel een vorm van zorg, op grond van een recht op zorg als bedoeld bij of krachtens de Wet langdurige zorg of een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, als een soortgelijke voorziening op grond van deze wet kan worden verkregen, is het college gehouden deze voorziening op grond van deze wet te treffen.

In afwijking van het eerste lid is het college gehouden een voorziening op grond van deze wet te treffen, indien het jeugdhulp betreft als bedoeld in artikel 2.4, tweede lid, onderdeel b.

2023:Jeugdwet, art. 1.2

Het college is er in ieder geval verantwoordelijk voor dat:
jeugdhulp ook toegankelijk is na verwijzing door de huisarts, de medisch specialist en de jeugdarts, onverminderd de daarbij te hanteren professionele standaard als bedoeld in artikel 453 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

2023: Jeugdwet, art. 2.6 lid 1


Zorgverzekeringswet

Wijkverpleging

De wijkverpleegkundige is als zorgprofessional verantwoordelijk voor de indicatiestelling voor ‘zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden’ en het bepalen van de in dat kader noodzakelijke zorg.

De zorgprofessional is verantwoordelijk voor de indicatiestelling en het bepalen van de daaruit voortvloeiende, noodzakelijke zorg.

2023: Zorginstituut Nederland - Verpleegkundige indicatiestelling een nadere duiding, p.5 en p.7

Eerstelijnsverblijf

Uw huisarts of de medisch specialist maakt de afweging of iemand in aanmerking komt voor een kort verblijf in een zorginstelling. De indicatie is drie maanden geldig.

2023: Regelhulp Rijksoverheid, tijdelijk verblijf in zorginstelling

2024
Wet Langdurige Zorg

Indicatiebesluit: besluit van het CIZ waarbij beoordeeld wordt of en in welke omvang de verzekerde in aanmerking komt voor zorg;

2024: WLZ, art. 1.1.1
Het recht op zorg wordt op aanvraag van de verzekerde in een indicatiebesluit vastgesteld door het CIZ. Het recht op zorg dat wordt vastgesteld in het indicatiebesluit sluit aan bij de behoefte van de verzekerde.

2024: WLZ art. 3.2.3 lid 1


Wet maatschappelijke ondersteuning

Het college beslist op een aanvraag:
a. van een ingezetene van de gemeente om een maatwerkvoorziening ten behoeve van zelfredzaamheid en participatie;
b. van een ingezetene van Nederland om een maatwerkvoorziening ten behoeve van opvang en beschermd wonen.

Het college geeft de beschikking binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag.

2024: WMO, art. 2.3.5 lid 1 en 2


Jeugdwet

Het college is niet gehouden een voorziening op grond van deze wet te treffen:
a. indien er met betrekking tot de problematiek een recht bestaat op zorg als bedoeld bij of krachtens de Wet langdurige zorg, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen of een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet;
b. Indien naar het oordeel van het college met betrekking tot de problematiek een aanspraak bestaat op een voorziening op grond van een andere wettelijke bepaling, met uitzondering van een maatwerkvoorziening inhoudende begeleiding als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, of
c. indien het college gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de jeugdige in aanmerking kan komen voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg en de jeugdige of zijn wettelijke vertegenwoordiger weigert mee te werken aan het verkrijgen van een besluit daartoe.

Indien er meerdere oorzaken ten grondslag liggen aan de betreffende problematiek en daardoor zowel een vorm van zorg, op grond van een recht op zorg als bedoeld bij of krachtens de Wet langdurige zorg of een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, als een soortgelijke voorziening op grond van deze wet kan worden verkregen, is het college gehouden deze voorziening op grond van deze wet te treffen.

In afwijking van het eerste lid is het college gehouden een voorziening op grond van deze wet te treffen, indien het jeugdhulp betreft als bedoeld in artikel 2.4, tweede lid, onderdeel b.

2024:Jeugdwet, art. 1.2

Het college is er in ieder geval verantwoordelijk voor dat:
jeugdhulp ook toegankelijk is na verwijzing door de huisarts, de medisch specialist en de jeugdarts, onverminderd de daarbij te hanteren professionele standaard als bedoeld in artikel 453 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

2024: Jeugdwet, art. 2.6 lid 1e


Zorgverzekeringswet

Wijkverpleging

De wijkverpleegkundige is als zorgprofessional verantwoordelijk voor de indicatiestelling voor ‘zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden’ en het bepalen van de in dat kader noodzakelijke zorg.

De zorgprofessional is verantwoordelijk voor de indicatiestelling en het bepalen van de daaruit voortvloeiende, noodzakelijke zorg.

2024: Zorginstituut Nederland - Verpleegkundige indicatiestelling een nadere duiding, p.5 en p.7

Eerstelijnsverblijf

Uw huisarts of de medisch specialist maakt de afweging of iemand in aanmerking komt voor een kort verblijf in een zorginstelling. De indicatie is drie maanden geldig.

2024: Regelhulp Rijksoverheid, tijdelijk verblijf in zorginstelling

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Zorglegitimatie wordt in dit geval gebruikt als overkoepelende term voor de verschillende benamingen gebruikt bij de verschillen vormen van zorg en financieringsstromen. Hier vallen onder:
  • WLZ: indicatie
  • WMO: beschikking/voorziening
  • Jeugdwet: beschikking/voorziening en verwijzing
  • ZVW: indicatie
 2. Cliënt heeft een indicatie, hierbij wordt een zorgarrangement afgesproken met activiteiten die hierin passen (tussen de client en de zorgverlener. Vanuit het zorgarrangement worden activiteiten ingepland). De uitgevoerde activiteiten kunnen alleen gedeclareerd worden als deze overeenkomen met de zorglegitimatie.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Geplande groepsactiviteit komt niet voor in het zorgarrangement (R45148)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle groepsactiviteiten ingepland voor een client in de toekomst

Blauwepijl.png

2) Er is geen zorgarrangement bij deze activiteit gevonden


Controlemassa data-analyse

Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2