Geen behandelplan aanwezig (N2801)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: N2801
Behoort tot Normenkader ValueCare

Zorgprestatiemodel

 1. GGZ Rechtmatigheid - Zorgtraject
Samenvatting

Er dient een behandelplan aanwezig te zijn in het dossier. Dit plan dient binnen X dagen na het eerste behandelcontact aanwezig te zijn. Deze controle verifieert of er een behandelplan aanwezig is. 

Regelgeving / beleid
2022
Behandeling

De zorgaanbieder stelt in overeenstemming met de professionele standaard samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten, een behandelplan op. Het behandelplan bevat in ieder geval:
a) de doelen met betrekking tot de zorg voor een bepaalde (te evalueren) periode gesteld, gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de patiënt/cliënt;
b) de wijze waarop de zorgverlener en de patiënt/cliënt de gestelde doelen trachten te bereiken;
c) wie voor de verschillende onderdelen van de zorg verantwoordelijk is en op welke wijze afstemming plaatsvindt tussen meerdere zorgverleners, en wie de patiënt/cliënt op die afstemming kan aanspreken (de regiebehandelaar). De regiebehandelaar stelt het behandelplan vast, nadat toestemming, is van de patiënt/cliënt is verkregen op basis van het voorgestelde behandelplan.


Afhankelijk van de duur van de behandeling wordt een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer) verstuurd, naargelang de afspraken in zijn geheel of samengevat, ofwel bij afronding van de kortdurende behandeling wordt de huisarts in kennis gesteld van het verloop en resultaat van de behandeling nadat de cliënt hierover geïnformeerd is door de zorgaanbieder en hiervoor expliciete toestemming heeft gegeven. (informed consent)

Wanneer er verschillende zorgaanbieders gelijktijdig bij de behandeling van de patiënt/cliënt betrokken zijn, is samenwerking van belang. De regiebehandelaar is goed op de hoogte van de zorg die andere professionals in gezondheidszorg en het sociale domein bieden. Dit vereist instemming van de patiënt/cliënt. Afspraken hierover worden opgenomen in het behandelplan.

Het behandelplan blijft gedurende de behandeling ter beschikking van de patiënt/cliënt; patiënt/cliënt heeft te allen tijde, zowel tijdens de behandeling als na de behandeling recht op inzage, verstrekking van een kopie en vernietiging van het behandelplan. In het behandelplan of in algemene voorwaarden/afspraken wordt opgenomen op welke manier te handelen bij een crisis en op welke manier voor waarneming tijdens afwezigheid van de regiebehandelaar wordt zorggedragen.

De regiebehandelaar evalueert periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten op basis van gelijkwaardigheid de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. In het behandelplan is opgenomen welke periode hiervoor wordt gehanteerd. Hierbij zijn de uitgangspunten van gepast gebruik en termijnen zoals genoemd in de zorgstandaard van toepassing.

De keuze om op- of af te schalen in de zorg is een vast onderdeel van de periodieke behandelevaluatie. Wanneer blijkt dat er onvoldoende toegevoegde waarde is van de behandeling kan de behandeling worden bijgesteld, overgedragen of beëindigd.

Indien de behandeling wordt bijgesteld leidt dit tot een hernieuwd behandelplan dat met de patiënt/cliënt wordt afgestemd.

2022: MODEL KWALITEITSSTATUUT GGZ 1 januari 2020 versie 2.0 Hoofdstuk 4.1.4

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. *Voor de clienten met financieringsstroom jeugdwet en WMO nemen we enkel openstaande zorgproducten mee in de signalering
 2. Eerste behandelcontact = eerste act_3.xx code. 
 3. Per inschrijving wordt gekeken of er een een definitief behandelplan is (en dus niet enkel naar de laatst geopende inschrijving)

Instelbaar: 

 • Startdatum (Default alle inschrijvingen vanaf 01-01-2020).
 • Signaleren binnen hoeveel tijd een behandelplan aanwezig moet zijn na het eerste behandelcontact (Default 7 dagen na het eerste behandelcontact).
 • Behandelplan moet definitief zijn, anders volgt er alsnog signalering (=default instelling). Instelling kan ervoor kiezen om ook een concept-behandelplan goed te keuren.
 • Per instelling instelbaar welke type bekostiging uitgesloten moet worden (Default kijkt de controle wél naar: Zorgverzekeringswet, WFZ, WLZ, Jeugdwet en WMO).
 • Wanneer bepaalde OE codes uitgesloten worden (Default worden er geen organisatie eenheden uitgesloten).
 • Welke type plan mee moeten, bv. behandelplannen en/of evaluatieplannen (Default enkel behandelplannen).
 • Instelbaar of er een behandelcontact aanwezig moet zijn (Default pas signaleren wanneer er een behandelcontact heeft plaatsgevonden).
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Geen behandelplan aanwezig (N2801)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle inschrijvingen

Blauwepijl.png

2) Uitgesloten zijn nevenclienten

Blauwepijl.png

3) Definitief behandelplan is niet aanwezig X dagen na het eerste behandelcontact 

Logica: 1 en 2 en 3

ValueCarelogo2022.png