Feitelijke levering van meer dan 6 uur directe tijd per dag binnen één DBC (N1265)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png


Referentienummer: N1265

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2014: 6
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2015: A - 5
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2016: A - 5
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2017: A - 5
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2018: A - 5
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2019: A - 5

Behoort tot Normenkader ValueCare
 1. GGZ Zelfonderzoek 2014
 2. GGZ Zelfonderzoek 2015
 3. GGZ Zelfonderzoek 2016
 4. GGZ Zelfonderzoek 2017
 5. GGZ Zelfonderzoek 2018
 6. GGZ Zelfonderzoek 2019
Functioneel ontwerp
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2014
Uitzondering

De deelwaarneming mag i.t.t. de methodiek ter bepaling van de deelwaarneming in controleplan, beperkt worden tot maximaal 150 DBC’s.

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat bij DBC’s met meer dan 6 uur (360 minuten) direct patiëntgebonden tijd op een (of meerdere) kalenderdag(en) de geregistreerde zorg daadwerkelijk geleverd is.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 en NR/CU-554 2.4 Registreren

1. Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan die activiteit. Niet-patiëntgebonden activiteiten mag de (hoofd)behandelaar niet op een DBC registreren. Besluit Zorgverzekering Paragraaf 2.1 lid 2:

De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten. Controlemassa

Alle DBC’s waarbinnen sprake is van meer dan 6 uur direct patiëntgebonden tijd per kalenderdag. Met uitzondering van DBC’s met zorgtype 301 of 302 (crisis) oftewel DBC valt niet in productgroepcategorie/behandelgroep crisis.

Onderzoeksmethodiek

Data-analyse gevolgd door deelwaarneming

Toelichting deelwaarneming

Bij dit controlepunt kan sprake zijn van homogene groepen (zie algemene inleiding). Van de DBC’s in de deelwaarneming moet de tijdregistratie van dagen met meer dan 6 uur direct patiëntgebonden tijd gecontroleerd worden. Indien binnen één DBC sprake is van meerdere dagen waarop meer dan 6 uur direct patiëntgebonden tijd is geschreven, zal de eerste, middelste en laatste dag (in de tijd) binnen die DBC inhoudelijk beoordeeld worden. Indien de voorgaande controle resulteert in onrechtmatigheden, dienen alle dagen met meer dan 6 uur direct patiëntgebonden tijd binnen die DBC gecontroleerd te worden.

Toetsingskader

De in de DBC geregistreerde directe patiëntgebonden tijd komt niet overeen met de feitelijk geleverde hoeveelheid directe patiëntgebonden tijd.

Feitelijke levering kan onder andere aantoonbaar gemaakt worden door:

Zichtbare aansluiting tussen de agenda van de behandelaar(s) én vastlegging in dossier/EPD én de registratie van directe tijd in de DBC. Dubbele contactregistratie (patiënt kan maar op één plek tegelijkertijd aanwezig zijn) is onrechtmatig. Voor het bepalen van de impact moet met de correctie van de DBC in de deelwaarneming rekening worden gehouden. Typefouten in de tijdregistratie zijn onrechtmatig. Voor het bepalen van de impact moet met de correctie van de DBC in de deelwaarneming rekening worden gehouden. Zorgverzekeraars kunnen naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende vragen stellen omtrent het gepast gebruik van de geregistreerde zorg.

Definities relevante terminologie

Financiële afwikkeling resultaten

De financiële impact wordt vastgesteld per homogene groep (zie algemene inleiding voor een rekenvoorbeeld). 

 • De financiële impact is het verschil in waarde tussen de productgroep van de geregistreerde onrechtmatige DBC en de productgroep waarin de DBC gezien het daadwerkelijke aantal geleverde minuten zou moeten vallen (rechtmatige DBC). 
 • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op macroniveau 
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2015
Uitzondering

De deelwaarneming mag i.t.t. de in het controleplan beschreven methodiek beperkt worden tot maximaal 150 DBC’s.

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat bij dagen waarop meer dan 6 uur (360 minuten) direct patiëntgebonden tijd op een kalenderdag, de geregistreerde zorg daadwerkelijk geleverd is.

Relevante wet- en regelgeving

NR/CU-556 3.1.4

Registreren 1. Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan die activiteit. Niet patiëntgebonden activiteiten, zoals scholing, het lezen van vakliteratuur, algemene vergaderingen en intervisiebijeenkomsten, mag de (hoofd)behandelaar niet op een DBC registreren. Besluit Zorgverzekering Paragraaf 2.1 lid 2: De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC’s
 • Waarvan het zorgtype níet is 301 of 302 (crisis)
 • Waarop binnen één DBC (kalender)dagen voorkomen waarbij de som van geregistreerde direct patiëntgebonden tijd meer is dan 360 minuten.

Controlemethodiek

Deelwaarneming

Toelichting deelwaarneming

Dagen met meer dan 6 uur direct patiëntgebonden tijd moeten gecontroleerd worden op feitelijke levering. Als binnen één DBC sprake is van meerdere dagen waarop meer dan 6 uur direct patiëntgebonden tijd is geschreven, zal de eerste, middelste en laatste dag binnen die DBC inhoudelijk beoordeeld worden. Als de voorgaande controle resulteert in onrechtmatigheden, dienen alle dagen met meer dan 6 uur direct patiëntgebonden tijd binnen die DBC gecontroleerd te worden.

Toetsingskader

 • De in de DBC geregistreerde direct patiëntgebonden tijd komt overeen met de feitelijk geleverde hoeveelheid direct patiëntgebonden tijd. Beoordeel niet alleen óf een activiteit heeft plaatsgevonden, maar dus ook of de duur van deze activiteit(en) in overeenstemming is met de verslaglegging.
 • Activiteiten waarvan geen verslag is gelegd of aantekening is gemaakt, kunnen niet worden beoordeeld op feitelijke levering en zijn onrechtmatig. Het feit dat er een aantekening is gemaakt, bewijst op zichzelf nog niet dat de tijd is geleverd; er kan immers ook zijn vermeld dat de cliënt afwezig was. Vandaar dat de controle niet middels een data-analyse mag worden uitgevoerd.
 • Dubbele contactregistratie (uit de registratie blijkt dat de cliënt op meer dan één plek tegelijkertijd aanwezig zou zijn geweest) is onrechtmatig.
 • Typefouten in de tijdregistratie zijn onrechtmatig. Bij de review van dit controlepunt kijken zorgverzekeraars naar de combinatie van activiteiten(codes) en de duur hiervan. Daarbij wordt uitgegaan van de registratie van de juiste activiteit bij de inhoud ervan.

Definities relevante terminologie

Financiële afwikkeling resultaten

 • De financiële impact is het verschil in waarde tussen de productgroep van de DBC waarbij sprake is van onrechtmatigheid en de productgroep waarin de DBC gezien het daadwerkelijke aantal geleverde minuten zou moeten vallen (rechtmatige DBC).
 • Het foutpercentage en extrapolatie worden bepaald op basis van enkel de waarde van de productgroepen (dus zonder waarde deelprestaties)
 • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op macroniveau
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2016

Uitzondering
Deze uitzondering geldt alleen als u voldoet aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het addendum (gepubliceerd op 1 juni 2018) op het Controleplan. De deelwaarneming mag i.t.t. de in het controleplan beschreven methodiek beperkt worden tot maximaal 50 DBC’s.  

Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat bij dagen waarop meer dan 6 uur (360 minuten) direct patiëntgebonden tijd op een kalenderdag, de geregistreerde zorg daadwerkelijk geleverd is. 
 Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-565, pagina 10 3.1.4

Registreren Lid 3. Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan die activiteit. Niet patiëntgebonden activiteiten, zoals scholing, het lezen van vakliteratuur, algemene vergaderingen en intervisiebijeenkomsten, mag de (hoofd)behandelaar niet op een DBC registreren. 
 
Besluit Zorgverzekering  Hoofdstuk 2. De inhoud van de zorgverzekering, paragraaf 1, artikel 2.1, lid 2. 

De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten.

Controlemassa
Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

Alle DBC’s
Waarvan het zorgtype níet is 301 of 302 (crisis)
Waarop binnen één DBC (kalender)dagen voorkomen waarbij de som van geregistreerde direct patiëntgebonden tijd meer is dan 360 minuten.
Controlemethodiek
Deelwaarneming

Toelichting deelwaarneming

Dagen met meer dan 6 uur direct patiëntgebonden tijd moeten gecontroleerd worden op feitelijke levering.  Als binnen één DBC sprake is van meerdere dagen waarop meer dan 6 uur direct patiëntgebonden tijd is geschreven, zal de eerste, middelste en laatste dag binnen die DBC inhoudelijk beoordeeld worden.  Als de voorgaande controle resulteert in onrechtmatigheden, dienen alle dagen met meer dan 6 uur direct patiëntgebonden tijd binnen die DBC gecontroleerd te worden. We willen u verzoeken om per activiteit een aparte regel aan te maken in het rapportageformat.

Toetsingskader
De in de DBC geregistreerde direct patiëntgebonden tijd komt overeen met de feitelijk geleverde hoeveelheid direct patiëntgebonden tijd. Beoordeel niet alleen óf een activiteit heeft plaatsgevonden, maar dus ook of de duur van deze activiteit(en) in overeenstemming is met de verslaglegging
Activiteiten waarvan geen verslag is gelegd of aantekening is gemaakt, kunnen niet worden beoordeeld op feitelijke levering en zijn onrechtmatig. Het feit dat er een aantekening is gemaakt, bewijst op zichzelf nog niet dat de tijd is geleverd; er kan immers ook zijn vermeld dat de cliënt afwezig was. Vandaar dat de controle niet middels een data-analyse mag worden uitgevoerd  
Dubbele contactregistratie (uit de registratie blijkt dat de cliënt op meer dan één plek tegelijkertijd aanwezig zou zijn geweest) is onrechtmatig
Typefouten in de tijdregistratie zijn onrechtmatig.
Bij de review van dit controlepunt kijken zorgverzekeraars naar de combinatie van activiteiten(codes) en de duur hiervan. Daarbij wordt uitgegaan van de registratie van de juiste activiteit bij de inhoud ervan.  De ervaring leert dat er soms voor wordt gekozen verschillende activiteiten samen te voegen onder één activiteitcode. Dit kan een vertekend beeld geven van de geschreven tijd op een activiteit. Ook gebeurt het dat korte contacten (bijvoorbeeld door een psychiater op een opnameafdeling) worden gesommeerd en onder één code worden verantwoord (bulkregistratie). Mocht hiervan sprake zijn dient u dit op te nemen in uw toelichting. Wanneer u bij de registratie gebruik maakt van normtijden, licht u toe bij welke activiteiten hiervan sprake is, hoe deze tijden zijn bepaald, hoe vaak en hoe deze worden herijkt en hoe u kunt garanderen dat normtijden worden aangepast aan de daadwerkelijk geleverde tijd.
Geef in de toelichting op regelniveau aan bij zowel onrechtmatigheden als rechtmatigheden de reden/oorzaak van de (on)rechtmatigheid aan. Denk hierbij aan het soort afspraak, waarom de afspraak zoveel tijd in beslag nam, hoeveel behandelaren erbij aanwezig zijn geweest etc. 
 
Feitelijke levering kan onder andere blijken uit:
Zichtbare aansluiting tussen de agenda van de behandelaar(s) én vastlegging in dossier/EPD én de registratie van directe tijd in de DBC.

Definities relevante terminologie

Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2017
Aandachtspunt

De deelwaarneming mag i.t.t. de in het controleplan beschreven methodiek beperkt worden tot maximaal 50 DBC’s als u voldoet aan onderstaande voorwaarden: - de Zelfonderzoeken 2015 en 2016 zijn volledig afgerond (tot en met ontvangst conclusiebrief); - de zorgaanbieder toont aan dat er geen bevindingen met financiële impact op dit controlepunt zijn voor de Zelfonderzoeken 2015 en 2016.

Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat bij dagen waarop meer dan 6 uur (360 minuten) direct patiëntgebonden tijd op een kalenderdag, de geregistreerde zorg daadwerkelijk geleverd is.
De doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving
NR/REG-1734, pagina 14
3.1.4 Registreren
Lid 4. Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd, in het kader van de diagnostiek of behandeling, registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan die activiteit. Niet-patiëntgebonden activiteiten, zoals scholing, het lezen van vakliteratuur, algemene vergaderingen en intervisiebijeenkomsten, mag de (regie)behandelaar niet op een DBC registreren.

Besluit zorgverzekering
Hoofdstuk 2. De inhoud van de zorgverzekering, paragraaf 1, artikel 2.1, lid 2.
De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten

Controlemasse
Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC's
 • Waarvan het zorgtype níet is 301 of 302 (crisis)
 • Waarop binnen één DBC (kalender)dagen voorkomen waarbij de som van geregistreerde direct patiëntgebonden tijd meer is dan 360 minuten.

Controlemethodiek
Deelwaarneming
Toelichting deelwaarneming
Dagen met meer dan 6 uur direct patiëntgebonden tijd moeten gecontroleerd worden op feitelijke levering. Als binnen één DBC sprake is van meerdere dagen waarop meer dan 6 uur direct patiëntgebonden tijd is geschreven, zal de eerste, middelste en laatste dag binnen die DBC inhoudelijk beoordeeld worden. Als de voorgaande controle resulteert in onrechtmatigheden, dienen alle dagen met meer dan 6 uur direct patiëntgebonden tijd binnen die DBC gecontroleerd te worden. We willen u verzoeken om per activiteit een aparte regel aan te maken in het rapportageformat en deze volledig te vullen.

Toetsingskader

 • De in de DBC geregistreerde direct patiëntgebonden tijd komt overeen met de feitelijk geleverde hoeveelheid direct patiëntgebonden tijd. Beoordeel niet alleen óf een activiteit heeft plaatsgevonden, maar ook of de duur van deze activiteit(en) in overeenstemming is met de verslaglegging
 • Activiteiten waarvan geen verslag is gelegd of aantekening is gemaakt, kunnen niet worden beoordeeld op feitelijke levering en zijn onrechtmatig. Het feit dat er een aantekening is gemaakt, bewijst op zichzelf nog niet dat de tijd is geleverd; er kan immers ook zijn vermeld dat de cliënt afwezig was. Vandaar dat de controle niet met een data-analyse mag worden uitgevoerd
 • Dubbele contactregistratie (uit de registratie blijkt dat de cliënt op meer dan één plek tegelijkertijd aanwezig zou zijn geweest) is onrechtmatig
 • Typefouten in de tijdregistratie zijn onrechtmatig.

Bij de review van dit controlepunt kijken zorgverzekeraars naar de combinatie van activiteiten(codes) en de duur hiervan. Daarbij wordt uitgegaan van de registratie van de juiste activiteit bij de inhoud van de activiteit. De ervaring leert dat er soms voor wordt gekozen verschillende activiteiten samen te voegen onder één activiteitcode. Dit kan een vertekend beeld geven van de geschreven tijd op een activiteit. Ook gebeurt het dat korte contacten (bijvoorbeeld door een psychiater op een opnameafdeling) worden opgeteld en onder één code worden verantwoord (bulkregistratie). Mocht hiervan sprake zijn dan dient u dit op te nemen in uw toelichting. Wanneer u bij de registratie gebruik maakt van normtijden, licht u toe bij welke activiteiten hiervan sprake is, hoe deze tijden zijn bepaald, hoe vaak en hoe deze worden herijkt en hoe u kunt garanderen dat normtijden worden aangepast aan de daadwerkelijk geleverde tijd.
Feitelijke levering kan onder andere blijken uit:

 • Zichtbare aansluiting tussen de agenda van de behandelaar(s) én vastlegging in dossier/EPD én de registratie van directe tijd in de DBC

Definities relevante terminologie

Interpretaties
Er zijn geen interpretatie keuzes gemaakt.

Berekening financiële impact

 • De financiële impact is het verschil in waarde tussen de productgroep van de DBC waarbij sprake is van onrechtmatigheid en de productgroep waarin de DBC gezien het daadwerkelijke aantal geleverde minuten zou moeten vallen (rechtmatige DBC)
 • Het foutpercentage en extrapolatie worden bepaald op basis van enkel de waarde van de productgroepen (dus zonder waarde deelprestaties)
 • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op macroniveau
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2018
Aandachtspunt

De deelwaarneming mag i.t.t. de in het controleplan beschreven methodiek beperkt worden tot maximaal 50 DBC’s als is voldaan aan onderstaande voorwaarden:

 • De Zelfonderzoeken 2016 en 2017 zijn volledig afgerond (tot en met ontvangst conclusiebrief);
 • Er zijn geen bevindingen met financiële impact op dit controlepunt voor de Zelfonderzoeken 2016 en 2017.

Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat bij dagen waarop meer dan 6 uur (360 minuten) direct patiëntgebonden tijd op een kalenderdag is geregistreerd, de zorg daadwerkelijk is geleverd.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/REG-1803/1803a
5.1.4 Registreren
Lid 5. Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd, in het kader van de diagnostiek of behandeling, registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan die activiteit. Niet-patiëntgebonden activiteiten, zoals scholing, het lezen van vakliteratuur, algemene vergaderingen en intervisiebijeenkomsten, mag de (regie)behandelaar niet op een DBC registreren.

Besluit Zorgverzekering
Hoofdstuk 2. De inhoud van de zorgverzekering, paragraaf 1, artikel 2.1, lid 2.
De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC’s
 • Waarvan het zorgtype niet is 301 of 302 (crisis)
 • Waarop binnen één DBC (kalender)dagen voorkomen waarbij de som van geregistreerde direct patiëntgebonden tijd meer is dan 360 minuten.

Controlemethodiek
Deelwaarneming

Toelichting deelwaarneming
Dagen met meer dan 6 uur direct patiëntgebonden tijd moeten gecontroleerd worden op feitelijke levering. Als binnen één DBC sprake is van meerdere dagen waarop meer dan 6 uur direct patiëntgebonden tijd is geschreven, zal de eerste, middelste en laatste dag binnen die DBC inhoudelijk beoordeeld worden. Als de voorgaande controle resulteert in onrechtmatigheden, dienen alle dagen met meer dan 6 uur direct patiëntgebonden tijd binnen die DBC gecontroleerd te worden. We willen u verzoeken om per activiteit een aparte regel aan te maken in het rapportageformat en deze volledig te vullen.

Toetsingskader

 • De in de DBC geregistreerde direct patiëntgebonden tijd komt overeen met de feitelijk geleverde hoeveelheid direct patiëntgebonden tijd. Beoordeel niet alleen óf een activiteit heeft plaatsgevonden, maar ook of de duur van deze activiteit(en) in overeenstemming is met de verslaglegging
 • Activiteiten waarvan geen verslag is gelegd of aantekening is gemaakt, kunnen niet worden beoordeeld op feitelijke levering en zijn onrechtmatig. Het feit dat er een aantekening is gemaakt, bewijst op zichzelf nog niet dat de tijd is geleverd; er kan immers ook zijn vermeld dat de cliënt afwezig was. Vandaar dat de controle niet met een data-analyse mag worden uitgevoerd
 • Dubbele contactregistratie (uit de registratie blijkt dat de cliënt op meer dan één plek tegelijkertijd aanwezig zou zijn geweest) is onrechtmatig
 • Typefouten in de tijdregistratie zijn onrechtmatig

Bij de review van dit controlepunt kijken zorgverzekeraars naar de combinatie van activiteiten(codes) en de duur hiervan. Daarbij wordt uitgegaan van de registratie van de juiste activiteit bij de inhoud van de activiteit. De ervaring leert dat er soms voor wordt gekozen verschillende activiteiten samen te voegen onder één activiteitcode. Dit kan een vertekend beeld geven van de geschreven tijd op een activiteit. Ook gebeurt het dat korte contacten (bijvoorbeeld door een psychiater op een opnameafdeling) worden opgeteld en onder één code worden verantwoord (bulkregistratie). Mocht hiervan sprake zijn dan dient u dit op te nemen in uw toelichting.Wanneer u bij de registratie gebruik maakt van normtijden, licht u toe bij welke activiteiten hiervan sprake is, hoe deze tijden zijn bepaald, hoe vaak en hoe deze worden herijkt en hoe u kunt garanderen dat normtijden worden aangepast aan de daadwerkelijk geleverde tijd.

Geef in de specifieke toelichting vanuit het dossier op regelniveau bij zowel onrechtmatigheden als rechtmatigheden de reden/oorzaak van de (on)rechtmatigheid aan. Denk hierbij aan het soort afspraak, waarom de afspraak zoveel tijd in beslag nam, hoeveel behandelaren erbij aanwezig zijn geweest etc.

Feitelijke levering kan onder andere blijken uit:

 • Zichtbare aansluiting tussen de agenda van de behandelaar(s) én vastlegging in dossier/EDP én de registratie van directe tijd in de DBC.

Definities relevante terminologie

Interpretatiekeuzes
Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2019
Aandachtspunt

De deelwaarneming mag i.t.t. de in het controleplan beschreven methodiek beperkt worden tot maximaal 50 DBC’s als is voldaan aan onderstaande voorwaarden:

 • De Zelfonderzoeken 2017 en 2018 zijn volledig afgerond (tot en met ontvangst conclusiebrief);
 • Er zijn geen bevindingen met financiële impact op dit controlepunt voor de Zelfonderzoeken 2017 en 2018.

Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat bij dagen waarop meer dan 6 uur (360 minuten) direct patiëntgebonden tijd op een kalenderdag is geregistreerd, de zorg daadwerkelijk is geleverd.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/REG-1927
5.1.4 Registreren
Lid 5. Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd, in het kader van de diagnostiek of behandeling, registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan die activiteit. Niet-patiëntgebonden activiteiten, zoals scholing, het lezen van vakliteratuur, algemene vergaderingen en intervisiebijeenkomsten, mag de (regie)behandelaar niet op een DBC registreren.

Besluit Zorgverzekering
Hoofdstuk 2. De inhoud van de zorgverzekering, paragraaf 1, artikel 2.1, lid 2.
De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC’s
 • Waarvan het zorgtype niet is 301 of 302 (crisis)
 • Waarop binnen één DBC (kalender)dagen voorkomen waarbij de som van geregistreerde direct patiëntgebonden tijd meer is dan 360 minuten.

Controlemethodiek
Deelwaarneming

Toelichting deelwaarneming
Dagen met meer dan 6 uur direct patiëntgebonden tijd moeten gecontroleerd worden op feitelijke levering. Als binnen één DBC sprake is van meerdere dagen waarop meer dan 6 uur direct patiëntgebonden tijd is geschreven, zal de eerste, middelste en laatste dag binnen die DBC inhoudelijk beoordeeld worden. Als de voorgaande controle resulteert in onrechtmatigheden, dienen alle dagen met meer dan 6 uur direct patiëntgebonden tijd binnen die DBC gecontroleerd te worden. We willen u verzoeken om per activiteit een aparte regel aan te maken in het rapportageformat en deze volledig te vullen.

Toetsingskader

 • De in de DBC geregistreerde direct patiëntgebonden tijd komt overeen met de feitelijk geleverde hoeveelheid direct patiëntgebonden tijd. Beoordeel niet alleen óf een activiteit heeft plaatsgevonden, maar ook of de duur van deze activiteit(en) in overeenstemming is met de verslaglegging
 • Activiteiten waarvan geen verslag is gelegd of aantekening is gemaakt, kunnen niet worden beoordeeld op feitelijke levering en zijn onrechtmatig. Het feit dat er een aantekening is gemaakt, bewijst op zichzelf nog niet dat de tijd is geleverd; er kan immers ook zijn vermeld dat de cliënt afwezig was. Vandaar dat de controle niet met een data-analyse mag worden uitgevoerd
 • Dubbele contactregistratie (uit de registratie blijkt dat de cliënt op meer dan één plek tegelijkertijd aanwezig zou zijn geweest) is onrechtmatig
 • Typefouten in de tijdregistratie zijn onrechtmatig

Bij de review van dit controlepunt kijken zorgverzekeraars naar de combinatie van activiteiten(codes) en de duur hiervan. Daarbij wordt uitgegaan van de registratie van de juiste activiteit bij de inhoud van de activiteit. De ervaring leert dat er soms voor wordt gekozen verschillende activiteiten samen te voegen onder één activiteitcode. Dit kan een vertekend beeld geven van de geschreven tijd op een activiteit. Ook gebeurt het dat korte contacten (bijvoorbeeld door een psychiater op een opnameafdeling) worden opgeteld en onder één code worden verantwoord (bulkregistratie). Mocht hiervan sprake zijn dan dient u dit op te nemen in uw toelichting. Wanneer u bij de registratie gebruik maakt van normtijden, licht u toe bij welke activiteiten hiervan sprake is, hoe deze tijden zijn bepaald, hoe vaak en hoe deze worden herijkt en hoe u kunt garanderen dat normtijden worden aangepast aan de daadwerkelijk geleverde tijd.

Geef in de specifieke toelichting vanuit het dossier op regelniveau bij zowel onrechtmatigheden als rechtmatigheden de reden/oorzaak van de (on)rechtmatigheid aan. Denk hierbij aan het soort afspraak, waarom de afspraak zoveel tijd in beslag nam, hoeveel behandelaren erbij aanwezig zijn geweest etc.

Feitelijke levering kan onder andere blijken uit:

 • Zichtbare aansluiting tussen de agenda van de behandelaar(s) én vastlegging in dossier/EDP én de registratie van directe tijd in de DBC.

Een behandelaar mag alleen de minuten registreren die bijdragen aan de GGZ behandeling van de cliënt die een behandelaar ook daadwerkelijk heeft besteed aan die cliënt (patiëntgebonden tijd). De leertijd van opleidelingen en de tijd die supervisors besteden aan het meekijken of begeleiden in het kader van de opleiding zonder dat dit een toegevoegde waarde voor de cliënt heeft, valt hier buiten.

Er is geen uitputtend overzicht van tijd die wel of geen toegevoegde waarde voor de cliënt heeft.

In onderstaande gevallen mogen de minuten in ieder geval niet geregistreerd worden op een DBC:

 • Tijd die een opleideling extra nodig heeft voor het schrijven van een verslag door een gebrek aan ervaring.
 • Tijd die een supervisor nodig heeft voor het meekijken of begeleiden in het kader van de opleiding.

Definities relevante terminologie

Interpretatiekeuzes
Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “DBC met meer dan 6 uur directe tijd per dag, zonder feitelijke levering (N1265)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) DBC’s geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Zorgtype DBC ongelijk aan zorgtypes:  

301: Crisisinterventie zonder opname 

302: Crisisinterventie met opname

Blauwepijl.png

3) DBC bevat dagen waarop meer dan 6 uur direct patiëntgebonden tijd is geregistreerd

Blauwepijl.png

4) Op basis van het dossier blijkt dat de hoeveelheid geregistreerde directe tijd niet overeenkomt met de feitelijk geleverde hoeveelheid directe tijd


 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Beoordeling op basis van het dossier

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact
 • De financiële impact is het verschil in waarde tussen de productgroep van de DBC waarbij sprake is van onrechtmatigheid en de productgroep waarin de DBC gezien het daadwerkelijke aantal geleverde minuten zou moeten vallen (rechtmatige DBC).
 • Het foutpercentage en extrapolatie worden bepaald op basis van enkel de waarde van de productgroepen (dus zonder waarde deelprestaties).
 • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op macroniveau.

ValueCareLogo2.png