Delier tijdens opname

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Valuecare logo 2024.png

Behoort tot Normenkader ValueCare

Stuurmodel Medisch Specialisten

  1. Kliniek
Samenvatting

Delier is een stoornis in het bewustzijn (verminderd besef van zichzelf of de omgeving) en aandacht (een verminderd vermogen om de aandacht te sturen, te richten, vast te houden en te verplaatsen).

Een delier zorgt voor een langere ligduur en daardoor hogere zorgkosten. Het is zeer aannemelijk dat screening leidt tot eerdere detectie en daardoor kosteneffectief is door verkorting van de ligduur. Deze stuurindicator meet de effectiviteit van screening en preventieve maatregelen voor delier in de tijd.

De stuurindicator geeft het percentage van delier tijdens opname weer. De behandeluitkomst betreft alle opnames met een opnamestatus waarbij de patiënt is opgenomen of ontslagen. De maand op de x-as van de grafiek is de maand waarin de opname aangevangen is.

De grafiek laat het percentage delier tijdens opname per maand zien t.o.v. het totale aantal opnames. Detailinformatie is weergegeven per specialist, specialisme, diagnose en afdeling. ValueCare werkt de informatie dagelijks bij.

Regelgeving / beleid
2022
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft screenen op een delier bij risicopatiënten verplicht gesteld. Screenen op een delier vindt in de hedendaagse klinische praktijk in de regel plaats met behulp van de DOSS.

2022: Richtlijnendatabase - Delier bij volwassenen en ouderen

2022: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd - Basisset Medisch Specialistische Zorg 2021

2023
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft screenen op een delier bij risicopatiënten verplicht gesteld. Screenen op een delier vindt in de hedendaagse klinische praktijk in de regel plaats met behulp van de DOSS.

2023: Richtlijnendatabase - Delier bij volwassenen en ouderen

2023: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd - Basisset Medisch Specialistische Zorg 2023

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Voor de uitkomstmaat van delier tijdens opname gebruikt ValueCare de eindscore van de DOSS formulieren en de bevestiging van een arts in medische verslaglegging.
  2. Wanneer een arts een DOSS gelijk aan of hoger dan 3 heeft geregistreerd, kijkt ValueCare naar de datum en tijd van vastlegging in het EPD en koppelt deze op basis van de overeenkomstige looptijd van een (deel)opname. Voor medische verslaglegging gebruikt ValueCare de datum die in het verslag geschreven staat, of, bij afwezigheid daarvan, de datum en tijdstip van registratie in het EPD.
  3. ValueCare gebruikt DOSS indien beschikbaar, en past textmining toe op de medische verslaglegging van het ziekenhuis (dit zijn ingevulde formulieren in het ziekenhuisinformatiesysteem). Dat betekent dat ValueCare gericht zoekt naar woorden die met het onderwerp Delier te maken hebben. In samenspraak met haar ziekenhuizen stelt ValueCare een lijst met relevante woorden op. De woordenlijst en de wijze van zoeken verbetert ValueCare continu.
  4. Op dit moment staat het percentage waarbij ValueCare Delier aantoonbaar juist vaststelt op 93%. Dit is hoger dan veel bestaande methodes waarbij ziekenhuizen handmatig dossiers lichten en beoordelen. Bovendien biedt ValueCare aanvullende ondersteuning door twijfelgevallen door middel van een actielijst ter beoordeling voor te leggen.
  5. ValueCare maakt middels textmining geen onderscheid tussen de verschillende motorsubtypes van delier.
Normstelling

ValueCare berekent per DBC diagnose het betreffende stuurpunt uit in de benchmark. Het ziekenhuis kan zich enkel met het eigen type ziekenhuis vergelijken (Academisch, algemeen of topklinisch). Omdat ValueCare de berekening van de benchmarknorm op basis van DBC-diagnose maakt, is er gecorrigeerd voor de verschillen in DBC diagnoses en de frequentie van voorkomen per ziekenhuis.

Sturing

Het monitoren van het percentage delier tijdens opname in de tijd geeft houvast bij het meten van effecten van interventies. Als er een interventie plaatsvindt (door bijvoorbeeld preventief screenen op delier vaker toe te passen op een afdeling), maakt de indicator zichtbaar of deze interventie tot verbetering heeft geleid.

De volgende onderdelen helpen bij het bewaken van de beleidsuitvoering rondom delier:

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Delier tijdens opname” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle opgenomen patiënten met DOSS > 3 tijdens de looptijd deelopname van specialisme X of afdeling Y

OF

Verslag bevat minstens één woord: 'delier', 'delirant', of 'delirium'

Blauwepijl.png
2) De zin in het verslag bevat niet een van de volgende termen of combinaties: ontkenningen; diagnostisch differentiaal; verwijzingen naar verleden tijd; bijvoeglijke naamwoorden; stopwoorden
Blauwepijl.png
3) De genoteerde datum in het verslag of het registratie tijdstip van de vragenlijst valt binnen de looptijd van de opname

Logica: 1 en 2 en 3

Functioneel ontwerp Stuurindicator

Voor de grafiek percentage delier tijdens opname per maand en per DBC diagnose deelt ValueCare het aantal opnames met de incidentie van delier van aanvangsdatum X of DBC diagnose Y door het totaal aantal opnames met aanvangsdatum X of DBC diagnose Y.

Voor de grafiek percentage delier tijdens opname per specialisme en per afdeling, houdt ValueCare er rekening mee dat een opname is opgedeeld in deelopnames. Deze deelopnames zijn van verschillende specialismes en afdelingen en kunnen meerdere keren voorkomen. In de berekening van de noemer, kijkt ValueCare per opname of er tijdens ten minste één deelopname van specialisme X of afdeling Y een delier wordt geconstateerd. De noemer is het totaal aantal opnames met tenminste één deelopname van specialisme X of afdeling Y.

Valuecare logo 2024.png