Definitielijst GGZ

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

365-dagengrens

Een onderbreking van ten hoogste dertig dagen wordt niet als onderbreking beschouwd, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 365 dagen. In afwijking hiervan tellen onderbrekingen wegens weekend- en vakantieverlof wel mee voor de berekening van de 365 dagen.

Aaneenschakeling van behandelingen in één dagdeel

Meer dan één opeenvolgende behandelingen geregistreerd op één dagdeel.

Aanwezigheidsdagen

Verblijf inclusief overnachtingen wordt geregistreerd in aanwezigheidsdagen. Afwezigheidsdagen (bijvoorbeeld voor weekend- of vakantieverlof) worden niet geregistreerd op de DBC van de cliënt. Een verblijfsdag met overnachting kan alleen geregistreerd worden als de cliënt voor 20:00 uur is opgenomen (zowel bij eerste opname als bij heropname) en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag.

Afschalen verblijf

Als de cliënt niet voldoet aan de specifieke eisen die zijn gesteld aan het verblijf op een E, F of G-bed (bijv. dat de cliënt gedurende de behandeling de kliniek doorgaans niet verlaat en dat de cliënt gedurende het verblijf in een (overwegend) gesloten setting verblijft), moet de verblijfsprestatie worden afgeschaald. Met afschalen wordt hier bedoeld dat de verblijfsprestatie moet worden verlaagd naar een verblijfsprestatie die passend is bij de (gewijzigde) zorgvraag van de cliënt.

Begeleiding

Begeleiding betreft methodisch verantwoorde beïnvloeding (doelgericht, bewust, procesmatig en systematisch) van een patiënt of patiëntsysteem, waarbij de verantwoording ligt bij de patiënt. In tegenstelling tot behandeling is het niet gericht op fundamentele verbetering maar op emotionele opvang, herstel of verbetering in sociaal functioneren geplaatst tegen de achtergrond van een reëel perspectief.

Behandelcomponent

De behandelcomponenten zijn de bouwstenen van de prestatie. De behandelcomponenten bestaan uit zorgactiviteiten en worden niet afzonderlijk in rekening gebracht maar via één van de vier integrale prestaties BK, BM, BI of BC.

Bemoeizorg

Bemoeizorg is een vorm van preventieve OGGZ gericht op mensen met complexe psychische en/of psychosociale problemen die hulp afwijzen en geen hulpvraag hebben, echter waarbij het gezien de ernst van de situatie geen optie is om af te wachten tot de patiënt zelf om hulp vraagt.

Beschikbaarheidscomponent 24-uurs crisiszorg

Deze verrichting vergoedt de extra kosten voor de beschikbaarheidsfunctie van de crisisdienst en de salaristoeslagen voor het werk van behandelaar buiten kantooruren te vergoeden. De verrichting mag maar één keer per crisis-DBC geregistreerd worden en alleen door instellingen met een 24-uurs crisisdienst met een regionale functie. Een beschikbaarheidscomponent voor 24-uurs crisiszorg kan enkel geregistreerd worden op een crisis-DBC die directe tijd bevat. Een crisis-DBC bevat altijd de activiteiten van de categorie “crisisopvang” én de verrichting ‘Beschikbaarheidscomponent voor 24-uurs crisiszorg. Is dat niet het geval, dan valt de DBC uit in de validatie.

Bevoegd hoofdbehandelaar

Een hoofdbehandelaar is de zorgverlener die, in reactie op de zorgvraag van een patiënt, de diagnose stelt, in overleg met de patiënt het behandelplan vaststelt en door wie of onder wiens verantwoordelijkheid de behandeling plaatsvindt. De hoofdbehandelaar moet zich ervan vergewissen dat de overige behandelaren voldoende bevoegd en bekwaam zijn. Een hoofdbehandelaar kan zowel in een instelling werken of vrijgevestigd zijn. Dit houdt in dat de hoofdbehandelaar verantwoordelijk is voor alle acties die in het kader van de behandeling van een patiënt gedurende het gehele DBC-traject (openen / typeren / registreren / sluiten) plaatsvinden. Die verantwoordelijkheid kan zich dus ook uitstrekken tot gedragingen van andere zorgverleners. Een hoofdbehandelaar kan bevoegd zijn volgens wet- en regelgeving. Dit betreft publieke regelgeving. Deze beroepsgroepen staan benoemd onder de definitie hoofdbehandelaar. In contractafspraken en polisvoorwaarden wordt beschreven hoe bevoegdheid vanuit de private afspraken wordt vormgegeven. Dit betreft veelal een beperking van de beroepen die als bevoegd worden gezien vanuit de publieke regelgeving. Dit is zorgverzekeraar en contract specifiek.

BIG-register

Het BIG-register verleent duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Alleen zorgverleners die in het BIG-register staan, mogen een beschermde medische titel voeren.

Code tabellen

De beroepentabel, de productgroepen, de diagnosehoofdgroepen, de activeitencodes en andere codelijsten voor 2015 zijn te vinden op de site werkenmetdbcs.nl.

Consultatieve psychiatrie

‘Consultatieve psychiatrie’ is in Nederland de meest gebruikte term om de werkzaamheden aan te duiden van psychiaters die consulten verrichten op somatische afdelingen van algemene of academische ziekenhuizen, in categorale instellingen. Deze intercollegiale psychiatrische ‘consulten’ worden verricht op aanvraag van de daar werkzame specialisten, of op verzoek van de huisarts in de eerste lijn.

Crisissituatie

Een crisis-DBC wordt geopend in een acute situatie die direct ingrijpen noodzakelijk maakt teneinde direct gevaar voor de persoon of de omgeving af te wenden, dan wel om ernstige overlast te beëindigen. Alleen instellingen met convenant voor een 24-uurs crisisdienst met een regionale functie kunnen deze activiteiten registreren. De crisiszorg die deze crisisdiensten leveren wordt onder andere gekenmerkt door de niet planbaarheid van zorg. De geleverde crisiszorg heeft het doel de crisissituatie van de patiënt zo spoedig mogelijk te stabiliseren. Een patiënt kan vervolgens (1) geen (tweedelijns)zorg meer nodig hebben; (2) een regulier zorgtraject starten; (3) een regulier zorgtraject vervolgen. Een crisis-DBC kan het zorgtype 301 of 302 hebben. Zorgtype 301 wordt geregistreerd als er sprake is van een crisis zonder opname, 302 bij een crisis met opname.

Er is sprake van crisissituatie indien:

 • spoedeisende hulp noodzakelijk is (binnen 24 uur) en er sprake is van onverwachte en onvoorspelbare gebeurtenissen waardoor sprake is van dreigende suïcide, ernstige gedragsproblemen, problemen met openbare orde, wegvallende steunfactoren, Bopz-opname;
 • er sprake is van kortstondigheid; het is vooral van belang dat de patiënt zo snel mogelijk stabiel wordt
 • het niet mogelijk is de patiënt op reguliere wijze te behandelen; er is primair sprake van een opvangende/beschermende voorziening en niet een individueel behandelaanbod.

Dagbesteding

Activiteiten onder begeleiding in groepsverband gericht op het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van de patiënt. Dagbesteding vindt altijd plaats in het kader van de (psychiatrische) behandeling en is terug te vinden in het behandelplan van de patiënt.

DBC

DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC omvat het traject dat een patiënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een specifieke diagnose, vanaf het eerste contact bij een gespecialiseerde GGZ-aanbieder tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. De DBC vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg. Een DBC loopt maximaal 365 dagen.

Diagnosefase

De periode waarbinnen een (voorlopige) diagnose wordt gesteld. Deze diagnose vormt de basis voor de behandeling in de curatieve GGZ. De diagnosefase is niet verder gedefinieerd in de regelgeving. De hoofdbehandelaar heeft voor het stellen van de diagnose direct patiëntgebonden tijd besteed aan de patiënt waarvoor wordt gedeclareerd.

Diagnostiek

Dit onderdeel omvat alle activiteiten gericht op verduidelijking van de klachten en van de zorgvraag. Onder diagnostiek onderscheiden we de volgende activiteiten:

 • Intake/screening: alle (gespreks-)activiteiten gericht op verduidelijking van de klachten en van de zorgvraag.
 • Verwerven informatie van eerdere behandelaars.
 • Anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke diagnostische informatie bij de patiënt middels gesprekken en vragenlijsten.
 • Hetero-anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke diagnostische informatie bij de partner, familie of andere relaties van de patiënt middels gesprekken en vragenlijsten.
 • Psychiatrisch onderzoek.
 • Psychodiagnostisch onderzoek (intelligentie, neuropsychologisch, persoonlijkheid).
 • Orthodidactisch onderzoek.
 • Vaktherapeutisch onderzoek.
 • Contextueel onderzoek (gezin, school, et cetera): inschatten van de invloed/beperkingen/mogelijkheden van gezin, school of andere voor het kind/de jeugdige betekenisvolle milieus.
 • Lichamelijk onderzoek.
 • Aanvullend onderzoek (laboratorium, radiologie, klinische neurofysiologie, nucleaire geneeskunde). De behandelaar registreert de patiëntgebonden tijd die hij besteedt aan het aanvragen en (laten) uitvoeren van aanvullend onderzoek.
 • Advisering: diagnostische bevindingen en beleidsadvies bespreken met betrokkenen en in gezamenlijkheid bepalen van het verdere beleid.
 • Overige diagnostische activiteiten.

Op deze activiteiten wordt alle daarmee samenhangende direct en indirect patiëntgebonden tijd geschreven.


Direct patiëntgebonden tijd

De tijd waarin een behandelaar in het kader van de diagnostiek, behandeling, begeleiding of crisiszorg contact heeft met de patiënt of met familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten (het systeem) van de patiënt. Hier valt face-to-face, telefonisch en elektronisch contact via e-mail of internet (chatten, skype) onder.

DSM-IV classificatie

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. De DSM is een classificatiesysteem voor psychische aandoeningen. Het doel van de DSM is om onderlinge vergelijking van (groepen) patiënten mogelijk te maken door ondubbelzinnige definities op te stellen waaraan iemand moet voldoen om in een bepaalde groep te vallen. De DSM-IV diagnosetypering bepaalt in welke diagnosehoofdgroep de DBC terechtkomt.

Electroconvulsietherapie (ECT)

Een therapie waardoor een convulsie opgewekt wordt onder gehele anesthesie (zowel narcose als spierverslapping). Een ECT duurt gemiddeld 20 minuten, die een patiënt doorbrengt in de behandelkamer. Na de therapie verblijft de patiënt gemiddeld 20 minuten in de verkoeverkamer. De materiële kosten en de inzet van behandelaren die niet voorkomen op de beroepentabel (zoals de anesthesist) worden in kaart gebracht via de registratie van het aantal behandelingen ECT.

Elektronische verwijzing

Elektronische aanmelding via een huisartsinformatiesysteem (HIS) zoals bijvoorbeeld Zorgdomein. Een gescande verwijsbrief of e-mail wordt niet beschouwd als elektronische verwijzing.

gbGGZ – Generalistische basis-ggz

De (generalistische) basis-ggz behandelt lichte tot matige stoornissen. Op basis van stoornis, ernst, complexiteit, eventuele risico’s en klachtenverloop bepaalt de behandelaar het patiëntprofiel. Let op: het aantal behandelminuten is hierbij niet bepalend. Het uit het profiel afgeleide behandeltraject heet ‘kort’, ‘middel’, ‘intensief’ of ‘chronisch’. Alleen als het patiëntprofiel verandert, kan in overleg met de patiënt van behandeling gewisseld worden. De behandelaar kan alleen het laatste behandeltraject declareren.

Gedwongen opname / behandeling

Als iemand een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving kan hij of zij gedwongen worden opgenomen en behandeld in een psychiatrische instelling (GGZ-instelling). De procedure voor gedwongen opname/behandeling staat in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz).

Geregistreerde tijd

Optelling van alle minuten tijdsbesteding die doorvallen binnen de DBC, dus de indirect patiëntgebonden tijd (inclusief reistijd) en de direct patiëntgebonden tijd.

Hoofdbehandelaar

Een hoofdbehandelaar is de zorgverlener die, in reactie op de zorgvraag van een patiënt, de diagnose stelt, in overleg met de patiënt het behandelplan vaststelt en door wie of onder wiens verantwoordelijkheid de behandeling plaatsvindt. De hoofdbehandelaar moet zich ervan vergewissen dat de overige behandelaren voldoende bevoegd en bekwaam zijn. Een hoofdbehandelaar kan zowel in een instelling werken of vrijgevestigd zijn. Dit houdt in dat de hoofdbehandelaar verantwoordelijk is voor alle acties die in het kader van de behandeling van een patiënt gedurende het gehele DBC-traject (openen / typeren / registreren / sluiten) plaatsvinden. Die verantwoordelijkheid kan zich dus ook uitstrekken tot gedragingen van andere zorgverleners. Alleen de volgende zorgaanbieders kunnen een hoofdbehandelaar zijn:

 • psychiater
 • klinisch psycholoog
 • klinisch neuropsycholoog
 • psychotherapeut
 • specialist ouderengeneeskunde
 • verslavingsarts in profielregister KNMG
 • klinisch geriater
 • verpleegkundig specialist GGZ
 • GZ-psycholoog

Indirect patiëntgebonden reistijd

De tijd die de behandelaar besteedt aan het reizen van en naar de patiënt die buiten de instelling behandeling, begeleiding of verpleging ontvangt. De reistijd moet in het teken staan van direct patiëntgebonden activiteiten.

Indirect patiëntgebonden tijd

De tijd die de behandelaar besteedt aan zaken rondom een contactmoment (de direct patiëntgebonden tijd in het kader van de diagnostiek of behandeling), maar waarbij de patiënt (of het systeem van de patiënt) zelf niet aanwezig is. Onder indirect patiëntgebonden tijd valt bijvoorbeeld: het voorbereiden van een activiteit, verslaglegging in het kader van een activiteit of hersteltijd na een intensieve behandelsessie. Puur administratieve taken (zoals het maken van een afspraak) vallen niet onder indirect patiëntgebonden tijd.

Initiële DBC

Een initiële DBC is de DBC die wordt geopend voor een eerste of nieuwe zorgvraag van een patiënt. De initiële DBC is altijd de eerste DBC binnen een zorgtraject. De datum van aanmelding van de patiënt - en daarmee de startdatum van het zorgtraject – ligt gelijk of vóór de datum van opening van de initiële DBC.

Interne patiëntbespreking (MDO)

Onder een interne patiëntbespreking verstaan we de tijdsbesteding van een behandelaar aan het voeren van overleg met collega-behandelaren (dus binnen de eigen instelling) over de hulpverlening aan patiënten ter voorbereiding of naar aanleiding van de uitvoering van een activiteit of verrichting. Ten aanzien van de interne patiëntenbespreking (het multidisciplinair overleg/MDO) geldt dat veelal sprake is van een groepsgewijze bespreking. Meerdere behandelaren bespreken meerdere patiënten tijdens een overleg. Alle behandelaren registreren de totale bestede tijd (totale duur van het MDO) op deze activiteit. Deze tijd wordt verdeeld over de DBC’s van alle tijdens het MDO besproken patiënten.

Jeugdwet

Per 1 januari 2015 financiert de gemeente de jeugd GGZ (Geneeskundige GGZ onder de 18 jaar) op grond van de Jeugdwet en financieren de zorgverzekeraars de geneeskundige GGZ voor volwassenen op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Een jongere die in behandeling is bij een zorgaanbieder ten tijde van zijn 18e verjaardag gaat dus ‘over’ van de GGZ die door de gemeente wordt bekostigd naar de GGZ die door de verzekeraar wordt bekostigd.

Laatste verblijfsdag bij overlijden patiënt

Indien een klinische patiënt na 24.00 uur overlijdt dan is de voorliggende dag als laatste verblijfsdag declarabel (patiënt is de nacht verbleven). Indien een klinische patiënt voor 24:00 uur overlijdt dan is de voorliggende dag als laatste verblijfsdag niet declarabel.

lGGZ – Langdurige GGZ

Met ‘Langdurige GGZ’ bedoelen we de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen die langere tijd in een zorginstelling verblijven. Hun behandeling is gericht op herstel. Per 2015 is voor patiënten vanaf 18 jaar de langdurige op behandeling gerichte intramurale geestelijke gezondheidszorg (lGGZ) voor de eerste 1095 dagen overgeheveld van de AWBZ naar de Zvw. Deze termijn geldt niet voor de mensen die op 31 december 2014 al een ZZP GGZ B hebben in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze patiënten gaan rechtstreeks over naar de Wet langdurige zorg. Voor het registreren en declareren van verblijfsdagen gelden de DBC’s GGZ als prestatie tot en met 365 dagen. Na 365 dagen gelden de ZZP’s GGZ als prestatie voor langdurig verblijf en mogen er géén verblijfsdagen geregistreerd worden op een DBC. Het aantal verblijfsdagen is gebaseerd en wordt berekend op basis van artikel 2.12 van het Besluit zorgverzekering (Bzv).

Medisch noodzakelijk

In de regel geldt dat indien zorgvragen redelijkerwijs ambulant behandeld kunnen worden, een klinische opname overbodig is. De vraag is hier of een klinische opname medisch noodzakelijk was gezien de situatie van de patiënt.

Nieuwe patiënt

Een patiënt die nog niet bekend is bij de zorgaanbieder. Deze patiënt is nog niet in behandeling bij de zorgaanbieder en heeft er ook geen zorgverleden.

Nieuwe zorgvraag

Een zorgvraag waarvoor de patiënt niet eerder een behandeling heeft gekregen.

Onrechtmatig

Prestatie valt buiten de wet- en regelgeving.

Onrechtmatig maar privaat juist

Wanneer je als zorgverzekeraar ruimere afspraken hebt gemaakt dan volgens de wet- en regelgeving toegestaan.

Onverzekerde (primaire) diagnose / onverzekerde zorg

Een DBC met behandeling van een DSM-IV classificatie waarvan de primaire diagnose is uitgesloten door het CVZ. In het kader van een uitputtende lijst gebaseerd op Rapport Geneeskundige GGZ Deel 1 en Deel 2, betreft dit de stoornissen zoals opgenomen in de bijlage (zie bijlage 3).

Onvolledig behandeltraject

 1. Indien tijdens de behandeling in de Basis GGZ blijkt dat de problematiek en klachten verergeren waardoor de patiënt niet meer binnen de patiëntprofielen van de Basis GGZ past, vindt overdracht plaats aan de verwijzer. In dat geval wordt het behandeltraject in de Basis GGZ afgesloten en de geleverde prestatie in rekening gebracht. Ingeval de behandeling net is gestart (behandelinzet van maximaal 120minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) en blijkt dat patiëntprofiel van de patiënt te zwaar is voor de Basis GGZ, wordt de prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’ in rekening gebracht.
 2. Indien de behandeling voortijdig op initiatief van de patiënt wordt beëindigt, wordt het behandeltraject in de Basis GGZ afgesloten en de geleverde prestatie in rekening gebracht. Ingeval de behandeling net is gestart (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) wordt de prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’ in rekening gebracht.

Opnameperiode

De periode die loopt van start klinische verstrekking tot einde klinische verstrekking. De opnameperiode eindigt niet bij een afwezigheidsdag maar als de patiënt klinisch wordt uitgeschreven.

Oranje lijst

Dynamisch overzicht van psychologische interventies binnen de GGZ die specifiek voor een bepaalde stoornis voldoen aan de stand der wetenschap en praktijk (zie bijlage 3).

Parallelliteit ZZP-GGZ i.c.m. DBC-GGZ

Een zorgaanbieder mag niet tegelijkertijd een ZZP-b GGZ en een DBC GGZ registreren en in rekening brengen voor één en dezelfde patiënt. Na 365 dagen aaneengesloten verblijf met behandeling worden dus alle DBC’s GGZ gesloten. Dit geldt alleen voor de DBC GGZ. Een zorgaanbieder mag wel een DBC in het kader van medisch specialistische zorg gelijktijdig met een DBC GGZ of een ZZP GGZ registreren en in rekening brengen.

Patiëntprofiel

De beschrijving van de kenmerken waarvoor de prestatie (gbGGZ) geschikt wordt geacht. Dit profiel is een weergave van de zorgvraagzwaarte van de patiënten per prestatie. Het patiëntprofiel is gebaseerd op de volgende criteria: DSM stoornis, ernst problematiek, risico, complexiteit en beloop klachten.

Prestatie gbGGZ

Er zijn vier zorgzwaarte-prestaties in de generalistische basis GGZ: Basis GGZ Kort (BK); Basis GGZ Middel (BM); Basis GGZ Intensief (BI); Basis GGZ Chronisch (BC). Daarnaast is er een onvolledig behandeltraject.

Preventie

Alle activiteiten gericht op het voorkomen of verergeren van een van een psychische stoornis.

Primaire diagnose

De belangrijkste reden voor de behandeling. De primaire diagnose is gekoppeld aan het zorgtraject. Alleen een diagnose op As 1 of As 2 kan worden geselecteerd als de primaire diagnose.

Privaat onjuist (ondoelmatig)

Fouten op basis van de gemaakte contractafspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder.

Privaat juist

Prestatie goedgekeurd op basis van de gemaakte contractafspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder.

Productgroep DBC

De DBC's die zijn goedgekeurd in de validatie worden afgeleid naar één productgroep. Hierbij wordt rekening gehouden met de geregistreerde tijd, het soort activiteiten op de DBC, de primaire diagnose en de kenmerkende factoren.

Professional judgement

Beoordeling op basis van kennis en expertise.

Rode lijst

Dynamisch overzicht van psychologische interventies binnen de GGZ die niet voldoen aan de stand der wetenschap en praktijk (zie bijlage 3)

Seriële crisis-DBC

Een crisis-DBC is serieel als er een crisis-DBC is gesloten, maar de patiënt binnen 28 dagen na openen van de crisis-DBC terug in crisis komt voor dezelfde primaire diagnose.

Seriële prestatie (gbGGZ)

Een prestatie is serieel als er voor dezelfde patiënt een nieuwe prestatie is geopend binnen 60 dagen na sluiting van de voorgaande prestatie. Voor de prestatie basis chronisch kan wel na 365 dagen een seriële prestatie chronisch geopend worden.

Spoedzorg

Dit geldt alleen voor ernstige situaties waar voor de start van de behandeling - om zorginhoudelijke redenen - niet op een verwijsbrief kan worden gewacht, terwijl er geen sprake is van crisiszorg. Dan wordt niet voor een crisis-DBC gekozen omdat deze beperkt wordt tot instellingen die een contract hebben voor de 24/7 crisisdienst en omdat het hier - zoals aangegeven - ook niet om crisiszorg gaat. Ook is een crisis-DBC niet doelmatig vanwege de beschikbaarheidscomponent (toeslag op het tarief) voor de crisis-DBC.

Terugval

Patiënt komt binnen 365 dagen na afsluiten DBC terug voor behandeling van eenzelfde diagnose.

Tijdschrijfactiviteiten

Alle activiteiten waarvoor door de behandelaar tijd wordt geschreven binnen de DBC. Het gaat om zowel de direct patiëntgebonden tijd als de indirect patiëntgebonden tijd, inclusief reistijd.

Vaktherapie

Vaktherapie is een verzamelnaam voor behandelingen die worden gekenmerkt door het non-verbale en ervaringsgerichte karakter. We onderscheiden daarbinnen de tijdsbesteding aan de volgende activiteiten:

 • Creatieve therapie, zoals dramatherapie, beeldende therapie, muziek- en danstherapie.
 • Psychomotorische therapie, gericht op één of meerdere componenten van de elementen beweging, expressie en interactie.

Op deze activiteit wordt de patiëntgebonden tijd geschreven met betrekking tot het toepassen van vaktherapie.

Verblijf met overnachting (24-uurs verblijf) – VMO

Verblijf inclusief overnachting wordt geregistreerd in aanwezigheidsdagen of verblijfsdagen. Er is sprake van aanwezigheid indien de patiënt gedurende de dag aanwezig is in de instelling. Een verblijfsdag met overnachting kan alleen geregistreerd worden als de patiënt uiterlijk om 20:00 uur is opgenomen (eerste opname) en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ontslagen wordt - en dus niet 's nachts in de kliniek verblijft - geldt niet als een verblijfsdag. De patiënt is dan niet gedurende de dag aanwezig geweest. Afwezigheidsdagen (bijvoorbeeld voor weekend- of vakantieverlof) worden niet geregistreerd op de DBC van de patiënt. Artikel 2.10 Bzv

 • Verblijf omvat verblijf gedurende een ononderbroken periode van ten hoogste 365 dagen, dat medisch noodzakelijk is in verband met de geneeskundige zorg, bedoeld in artikel 2.4, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg.
 • Een onderbreking van ten hoogste dertig dagen wordt niet als onderbreking beschouwd, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 365 dagen.
 • In afwijking van het tweede lid tellen onderbrekingen wegens weekend- en vakantieverlof wel mee voor de berekening van de 365 dagen.

Een verblijfsdag met overnachting wordt geregistreerd als deelprestatie. Naast de inzet van verzorgend opvoedkundig en verplegend (VOV-personeel) voorziet de productstructuur voor verblijf in beschrijving van de verblijfszorg. Voor de keuze van de deelprestatie van verblijf is de zorgvraag van de patiënt leidend. Op basis van de zorgvraag van de patiënt wordt dié prestatie gekozen die het meest overeenkomt met de zorg die de patiënt nodig heeft. Declaratie vindt plaats in overeenstemming met de verblijfsdagen die telkens, volgens de zorgvraag van de patiënt, van toepassing zijn.

Verblijf zonder overnachting – VZO

Verblijf zonder overnachtingen (VZO) wordt geregistreerd in aanwezigheidsdagen. Er is sprake van aanwezigheid indien de patiënt een aantal uur aanwezig is, tussen gemiddeld 9.00 en 17.00 uur. De patiënt ontvangt gedurende de dag diverse vormen van diagnostiek en behandeling, maar verblijft ’s nachts niet in de instelling. Deze deelprestatie is bedoeld voor patiënten waarbij ondersteuning van verblijf met een VOV-functie noodzakelijk is voor een goed verloop van de diagnostiek en behandeling.

Verlof

Een patiënt kan gedurende de opnameperiode één of meerdere dagen afwezig (met verlof) zijn. De klinische verstrekking van de cliënt eindigt hierbij niet; de cliënt wordt klinisch niet uitgeschreven. Er zijn meerdere vormen van verlof mogelijk: geoorloofd en ongeoorloofd verlof. Ongeoorloofd verlof is verlof waarbij de patiënt geen toestemming had om de kliniek te verlaten. Geoorloofd verlof betreft die afwezigheid gedurende de nacht met de intentie dat de patiënt weer terugkomt. Dit verlof moet passend zijn binnen de behandeling. Voor de berekening van het percentage verlof en het aantal dagen verlof wordt elke dag gezien als geoorloofd verlof tenzij op basis van specifieke afwezigheidscodering is op te maken dat het ongeoorloofd verlof betreft. Een patiënt kan ook tijdens de DBC opgenomen worden in het ziekenhuis dit wordt niet meegenomen als verlof.

Verpleging

Verpleging in het kader van de Zvw kan als onderdeel van geneeskundige zorg (artikel 2.4 Bzv) voorkomen. Werkzaamheden die verpleegkundigen verrichten in het kader van geneeskundige zorg, behoren tot de prestatie geneeskundige zorg. In artikel 2.10 Bzv wordt er op gewezen dat verpleging een onderdeel kan zijn van verblijf. Tot slot is verpleging als afzonderlijke prestatie mogelijk in verband met medisch-specialistische zorg, maar zonder verblijf (artikel 2.11 Bzv).

Vervolg-DBC

Een vervolg-DBC is een DBC die volgt op een initiële DBC of op een voorgaande vervolg-DBC, in het kader van dezelfde primaire diagnose.

Verwijzing

De hoofdnorm is dat er voorafgaand aan de behandeling aantoonbaar (digitaal of schriftelijk) een verwijzing door een bevoegd verwijzer heeft plaatsgevonden.

VOV-functie

Verzorgend, Opvoedkundig en Verplegend.

Wet Bopz

De Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet Bopz) beschermt de rechten van patiënten bij gedwongen opname.

Wlz

Wet langdurige zorg (Wlz) De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Wet langdurige zorg (Wlz) die wordt geleverd door zorgaanbieders die op grond van de Wet Toelatingen Zorginstellingen (WTZi) zijn toegelaten voor één of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling als omschreven in de Wlz.

Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) is een Nederlandse wet die per 1 januari 2015 is ingevoerd, en is de opvolger van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die per 1 januari 2007 is ingevoerd. De wet vormt de basis van het stelsel van Zorg en Welzijn. Dit stelsel bestaat naast de Wmo 2015 ook uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Zelfstandige zorgvraag

Een verzoek om hulp of zorg. Dit verzoek kan door de patiënt zelf worden gedaan, of door familie van de patiënt.

Zorgtype

Het zorgtype beschrijft de reden van het (eerste) contact tussen de zorgaanbieder en de patiënt.

Zorgtraject

Een zorgtraject omvat de zorg die wordt geleverd vanaf de aanmeldingsdatum van de patiënt tot en met de datum waarop de laatste DBC met betrekking tot de behandeling van één (primaire) diagnose wordt gesloten. Binnen een zorgtraject is derhalve sprake van opening en sluiting van een initiële DBC, al dan niet gecombineerd met één of meerdere vervolg-DBC’s.

ZZP-GGZ

Een ZZP GGZ is een volledig pakket van intramurale geestelijke gezondheidszorg met behandeling dat aansluit op de kenmerken van de patiënt en de soort zorg die de patiënt nodig heeft. Een ZZP GGZ (ZZP-b) bestaat uit een beschrijving van het type patiënt (een patiëntprofiel), het aantal uren zorg dat bij dit patiëntprofiel beschikbaar wordt gesteld en een beschrijving van die zorg. Het betreffen de volgende prestaties: ZZP’s GGZ B3 t/m B7 inclusief en exclusief dagbesteding en ZZP GGZ Klinische Intensieve Behandeling (KIB).