Deelwaarneming - screen-to-screen consult, belconsult of schriftelijke consultatie (N0179-HR2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0179-HR2020
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2020 MSZ - Controlepunt 1.4

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Deelwaarneming - Steekproef (R06430)

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2020 - Registreren van zorgactiviteiten
Samenvatting

Het is niet toegestaan een screen-to-screen consult, belconsult of schriftelijke consultatie vast te leggen binnen een subtraject met zorgtype 11, indien er binnen dit subtraject géén fysiek face-to-face contact heeft plaatsgevonden met een zorgverlener die de poortfunctie uitvoert.

Regelgeving / beleid
2020
Een nieuw te openen zorgtraject voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • er is sprake van een behandelrelatie voor de zorgvraag tussen de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en de patiënt zoals beschreven in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).
  • de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert is verantwoordelijk voor de anamnese en diagnosestelling. Dit blijkt uit het medisch dossier.

2020: NR/REG-2001a art. 5 lid 3

Screen-to-screen consult ter vervanging van een polikliniekbezoek (190161)
Een consult waarbij een patiënt voor een zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist, physician assistant of klinisch technoloog consulteert middels een videoverbinding. Dit consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face polikliniekbezoek. Van dit consult vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

Belconsult ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek (190162)
Een consult waarbij een patiënt in herhaling (niet voor de eerste keer) voor een bestaande zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist, physician assistant of klinisch technoloog consulteert middels een belverbinding. Dit consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face herhaal-polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face herhaalpolikliniekbezoek. Van het consult vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

Schriftelijke consultatie ter vervanging van een herhaalpolikliniekbezoek (190163)
Een consultatie waarbij een patiënt in herhaling (niet voor de eerste keer) voor een bestaande zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist, physician assistant of klinisch technoloog schriftelijk consulteert (bijvoorbeeld e-mail of chat). Een schriftelijk consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face herhaal-polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face herhaal-polikliniekbezoek. Dat betekent dat een consultatie uit meerdere schriftelijke informatie-uitwisselingen kan bestaan, maar dat deze per polikliniekbezoek dat het vervangt éénmaal mag worden vastgelegd. Van de consultatie vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 4, 5 en 6

2019
Een subtraject met ZT11 bevat ten minste één fysiek face-to-face contact tussen de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en de patiënt. Voor klinische genetica geldt een uitzondering op deze regel: in plaats van een fysiek face-to-face contact kan hiervoor ook een screen-to-screen consult plaatsvinden. Ook voor hartteambespreking en longteambespreking geldt dat er geen face-to-face contact hoeft plaats te vinden, er is hierbij namelijk geen contact met de patiënt.

2019: NR/REG-1907a art. 5 lid 1


Screen-to-screen consult ter vervanging van een polikliniekbezoek (190161)
Een consult waarbij een patiënt voor een zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant consulteert middels een videoverbinding. Dit consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face polikliniekbezoek. Van dit consult vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

Belconsult ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek (190162)
Een consult waarbij een patiënt in herhaling (niet voor de eerste keer) voor een bestaande zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant consulteert middels een belverbinding. Dit consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face herhaal-polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face herhaalpolikliniekbezoek. Van het consult vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

Schriftelijke consultatie ter vervanging van een herhaalpolikliniekbezoek (190163)
Een consultatie waarbij een patiënt in herhaling (niet voor de eerste keer) voor een bestaande zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant schriftelijk consulteert (bijvoorbeeld e-mail of chat). Een schriftelijk consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face herhaal-polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face herhaal-polikliniekbezoek. Dat betekent dat een consultatie uit meerdere schriftelijke informatie-uitwisselingen kan bestaan, maar dat deze per polikliniekbezoek dat het vervangt éénmaal mag worden vastgelegd. Van de consultatie vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 4, 5 en 6

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Conform de Handreiking worden subtrajecten die zijn afgekeurd in de data-analyse uitgesloten in de deelwaarneming. Alleen subtrajecten waarbij het verwijderen van een of meerdere polikliniekbezoeken (090613, 090614, 190007, 190008, 190010, 190013, 190022, 190029, 190049, 190060, 190063, 190065, 190067, 190161, 190162, 190163, 190164, 190165, 190166 en 190167) leidt tot een financiële impact, worden in de deelwaarneming getoond.
  2. Per 2021 zijn de codes voor nieuwe e-consulten (190164 t/m 190167) toegevoegd aan de scope van de N0179.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Deelwaarneming - screen-to-screen consult, belconsult of schriftelijke consultatie (N0179-HR2020)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle subtrajecten (ZT11 en ZT21), die niet worden getoond op data-analyse N0175, N0177 of N0180, waarin screen-to-screen consulten (190161), belconsulten (190162) of schriftelijke consultaties (190163) zijn geregistreerd.

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of Handreikingsjaar
of
zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Ziekenhuizen stellen voor alle screen-to-screen consulten, belconsulten of schriftelijke consultaties (190161 t/m 190163) binnen het geselecteerde subtraject vast, dat zorginhoudelijk is voldaan aan de voorwaarden die gelden voor het reguliere herhaalpolikliniekbezoek. Hierbij moet minimaal in het medisch dossier terug te lezen zijn wat het beloop van de klachten waren en welke medisch beleid hierop is uitgezet

Indien er voor een patiënt meerdere schriftelijke consultaties zijn vastgelegd, dient aangetoond te worden door het ziekenhuis dat deze zorginhoudelijk meerdere polikliniekbezoeken vervangen

Stel vast (middels dossieronderzoek) dat er sprake is geweest van een face-to-face- contact of een andere vorm van contact door medici (conform regelgeving) voor alle in het subtraject opgenomen poliklinische consulten

Een andere vorm van contact betekent het volgende: bij een screen-to-screen consult is sprake van een face-to-face contact, bij ene belconsult van telefonisch contact en bij een schriftelijk consult van schriftelijk contact met de patiënt

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Impact berekening: Impact is het verwijderen van de zorgactiviteiten.


ValueCareLogo2.png