Decubitus tijdens opname

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Behoort tot Normenkader ValueCare

Stuurmodel Medisch Specialisten

  1. Kliniek
Samenvatting

Decubitus (of doorligplek) is een plaatselijke schade aan de huid en/of het onderliggende weefsel ten gevolge van druk, al dan niet in combinatie met schuifkrachten.  

De stuurindicator geeft inzicht in het voorvallen van decubitus tijdens opname en kan aanleiding geven daar actie op te ondernemen. Decubitus is zorgverzwarend en kan leiden tot verdere complicaties bij een patiënt. Hierdoor zorgt decubitus voor langere ligduur en extra kosten voor het ziekenhuis. Het zorgpersoneel kan decubitus bij een patiënt voorkomen door gepaste zorg.

Deze stuurindicator betreft alle opnames waarbij het zorgpersoneel (gedurende de looptijd van de opname) decubitus heeft vastgesteld.

ValueCare geeft het percentage decubitus tijdens opname weer per maand, per DBC diagnose, per specialisme/specialist en per afdeling.

Regelgeving / beleid
2022
Het is essentieel om te herkennen of een patiënt gevoelig is voor het ontwikkelen van decubitus.

Op de eerste plaats staat het gebruik van de klinische blik, met inachtneming van de risicofactoren. Ter ondersteuning en aanvulling van de klinische blik volstaat het gebruik van een risicobeoordelingsinstrument, e.g. een vragenlijst of beoordelingsschaal. Geen enkel risicobeoordelingsinstrument is echter superieur bij het bepalen van het risico op decubitus. De zorgverlener moet met zijn kennis en ervaring bepalen welk risicobeoordelingsinstrument het meest relevant is voor de betreffende setting en doelgroep, en daarbij ook rekening houden met risicofactoren die het gekozen instrument niet noemt. Als het risico op decubitus zo groot is dat risicobeoordeling kan worden overgeslagen, kunnen direct preventieve maatregelen worden ingezet. Houdingsverandering is de basis voor preventie van decubitus omdat dit de druk op de huid en onderliggende weefsels verlaagt.

2022:V&VN - Richtlijn Decubitus

2023
Het is essentieel om te herkennen of een patiënt gevoelig is voor het ontwikkelen van decubitus.

Op de eerste plaats staat het gebruik van de klinische blik, met inachtneming van de risicofactoren. Ter ondersteuning en aanvulling van de klinische blik volstaat het gebruik van een risicobeoordelingsinstrument, e.g. een vragenlijst of beoordelingsschaal. Geen enkel risicobeoordelingsinstrument is echter superieur bij het bepalen van het risico op decubitus. De zorgverlener moet met zijn kennis en ervaring bepalen welk risicobeoordelingsinstrument het meest relevant is voor de betreffende setting en doelgroep, en daarbij ook rekening houden met risicofactoren die het gekozen instrument niet noemt. Als het risico op decubitus zo groot is dat risicobeoordeling kan worden overgeslagen, kunnen direct preventieve maatregelen worden ingezet. Houdingsverandering is de basis voor preventie van decubitus omdat dit de druk op de huid en onderliggende weefsels verlaagt.

2023:V&VN - Richtlijn Decubitus

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Voor de uitkomstmaat van decubitus tijdens opname gebruikt ValueCare de Bradenschaal en de bevestiging van een arts in de medische verslaglegging.
  2. Wanneer een arts een Bradenschaal score tussen de 6 en 12 heeft geregistreerd, kijkt ValueCare naar de datum en tijd van vastlegging in het EPD en koppelt deze op basis van de overeenkomstige looptijd van een (deel)opname. Voor medische verslaglegging gebruikt ValueCare de datum die in het verslag geschreven staat, of, bij afwezigheid daarvan, de datum en tijdstip van registratie in het EPD.
  3. ValueCare gebruikt de Bradenschaal indien beschikbaar, en past textmining toe op de medische verslaglegging van het ziekenhuis (dit zijn ingevulde formulieren in het ziekenhuisinformatiesysteem). Dat betekent dat ValueCare gericht zoekt naar woorden die met het onderwerp decubitus te maken hebben. In samenspraak met haar ziekenhuizen stelt ValueCare een lijst met relevante woorden op. De woordenlijst en de wijze van zoeken verbetert ValueCare continu.
  4. Op dit moment staat het percentage waarbij ValueCare decubitus aantoonbaar juist vaststelt op 95%. Dit is hoger dan veel bestaande methodes waarbij ziekenhuizen handmatig dossiers lichten en beoordelen. Bovendien biedt ValueCare aanvullende ondersteuning door twijfelgevallen door middel van een actielijst ter beoordeling aan een arts voor te leggen.
Sturing

Door sturing op het voorkomen van decubitus kunnen artsen de kans op complicaties minimaliseren. Zorgprofessionals kunnen d.m.v. adequate risico-inschatting  decubitus voorkomen en zo ligduur van patiënten verkorten.

Sturing op strengere risico inschatting kan ook bijdragen aan het verminderen van de ernst van decubitus wonden die patiënten toch zijn opgelopen; het verminderen van die ziektelast draagt bij aan de patiënt tevredenheid en kan verdere complicaties n.a.v. decubitus helpen voorkomen.

Middels deze indicator kan het ziekenhuis meer of minder personeel inzetten naar het patroon dat de indicator laat zien. Dit kan ook door personeel op afdelingen waar veel decubitus voorkomt te verlichten door extra personeel in te zetten of patiënten te spreiden.

Als er een interventie plaatsvindt, maakt de indicator zichtbaar of deze interventie tot verbetering heeft geleid.

De volgende kwaliteitsindicatoren helpen bij het bewaken van de beleidsuitvoering rondom decubitus:

ValueCare denkt graag met u mee over het verbeteren van de sturing in uw ziekenhuis. Mochten er op basis van bovenstaande normen nieuwe ideeën of suggesties ontstaan, laat het dan aan ValueCare weten via uw ValueCare contact.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Decubitus tijdens opname” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle opgenomen patiënten met Bradenschaal score 6 tot 12 tijdens de looptijd deelopname van specialisme X of afdeling Y

OF

Verslag bevat minstens één woord: ‘decubitus’, ‘decubitusplek’, ‘decubituswond’

Blauwepijl.png

2) De zin in het verslag bevat niet een van de volgende termen of combinaties: ontkenningen; diagnostisch differentiaal; verwijzingen naar verleden tijd; bijvoeglijke naamwoorden; stopwoorden

Blauwepijl.png

3) De genoteerde datum in het verslag of het registratie tijdstip van de vragenlijst valt binnen de looptijd van de opname


Logica: 1 en 2 en 3

Functioneel ontwerp Stuurindicator

Voor de grafiek percentage decubitus tijdens opname per maand en per DBC diagnose deelt ValueCare het aantal opnames met de incidentie van decubitus van aanvangsdatum X of DBC diagnose Y door het totaal aantal opnames met aanvangsdatum X of DBC diagnose Y.

Voor de grafiek percentage decubitus tijdens opname per specialisme en per afdeling, houdt ValueCare er rekening mee dat een opname is opgedeeld in deelopnames. Deze deelopnames zijn van verschillende specialismes en afdelingen en kunnen meerdere keren voorkomen. In de berekening van de noemer, kijkt ValueCare per opname of er tijdens ten minste één deelopname van specialisme X of afdeling Y decubitus wordt geconstateerd. De noemer is het totaal aantal opnames met tenminste één deelopname van specialisme X of afdeling Y.

ValueCarelogo2022.png