Data analyses

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Data analyses testen en accorderen

De uitkomsten van de data analyses worden door het ziekenhuis getest en geaccordeerd. Hierbij kan het ziekenhuis testen op zowel de juistheid als de volledigheid van de gemelde fouten. Ook de financiële impact van de gemelde fouten wordt beoordeeld. Signaleringen die na beoordeling als ‘terecht geregistreerd’ zijn beoordeeld, zijn handmatig of automatisch genegeerd met opmerking (ten behoeve van de audit trail).

HT-stimuleringsregeling

Het ziekenhuis kan via een aanvraag doorgeven welke normen wel en niet uitgevoerd dienen te worden voor de Handreiking. Wij verwerken dit en zorgen ervoor dat er geen acties worden getoond op de data-analyses (van de Handreiking) die niet uitgevoerd hoeven te worden.

Acties negeren

Wanneer gesignaleerde posten na beoordeling als terecht geregistreerd worden beschouwd, kunnen deze posten worden genegeerd, zodat ze niet meegaan in de verantwoording en financiële impactbepaling. Posten kunnen automatisch genegeerd worden op basis van bepaalde criteria of vanwege het ontbreken van financiële impact (zie kolom Opmerking VC in portaal). Posten kunnen ook handmatig genegeerd worden indien voorzien van een toelichting/opmerking (zie kolom Opmerking in portaal).

Sommige controlepunten bestaan uit een geautomatiseerde data-analyse in combinatie met een deelwaarneming. Wanneer bij de data-analyse posten automatisch worden genegeerd (bijvoorbeeld omdat uit verslaglegging in het EPD blijkt dat een bepaalde situatie toch correct is), worden deze posten aan de risicomassa voor de deelwaarneming toegevoegd. Op deze manier wordt een eventuele fout in de deelwaarneming altijd geëxtrapoleerd over de volledige risicomassa.

Bij dergelijke normen is het van belang dat eerst de signaleringen van de data-analyses zijn beoordeeld alvorens gestart wordt met het uitvoeren van de deelwaarnemingen.

Handmatig genegeerde posten worden niet meegenomen op de deelwaarneming en dienen door het ziekenhuis in de data-analyse beoordeeld op de deelwaarnemingscriteria.

Handreiking - actie statussen

De actiestatussen zijn als volgt:

 • Open = signalering moet nog opgelost worden (wordt als fout meegenomen in de bijlagen).
 • Uitgestroomd = signalering is opgelost in de dagelijkse verwerking (wordt als fout meegenomen in de bijlagen).
 • Genegeerd = Signalering is volgens ziekenhuis correct geregistreerd (en wordt NIET als fout meegenomen in de bijlagen).
 • Genegeerd/uitgestroomd = Signalering is volgens ziekenhuis correct geregistreerd (en wordt NIET als fout meegenomen in de bijlagen). Deze status geeft extra informatie dat de signalering ondertussen toch is uitgestroomd (opgelost in het ZIS). Ziekenhuizen kunnen zich hierdoor afvragen of het wel terecht is dat de actie genegeerd is.

Referentiegegevens controleren

Het is belangrijk dat de referentiegegevens worden gecontroleerd. Kloppen de instellingen voor agenda’s en opname-afdelingen? Staan er nog items op onbekend en kloppen de JA’s en de NEE’s? Dit kan effect hebben op het aantal acties van een aantal normen. Goed om dit tweemaal door te nemen. Eenmaal voorafgaand aan de freeze (om mogelijk nog acties weg te werken) en eenmaal voorafgaand aan het inleveren van de rapportage (incl. bijlagen).

Signaleringen oplossen voorafgaand aan peildatum

Acties op de data-analyses worden door het ziekenhuis opgelost vanuit de Daily Auditing. Hierdoor kan het ziekenhuis het gehele jaar al signaleringen wegwerken voorafgaand aan de peildatum. Alles wat is weggewerkt vóór de peildatum hoeft niet over verantwoord te worden. Dit geeft minder acties om over te verantwoorden tijdens de reviewfase en de afloopfase. Dit geldt voor de data-analyses, de deelwaarnemingen moet het ziekenhuis uitvoeren na de freeze.

Actiepunten Data-analyse - ziekenhuizen

 1. Controleer of alle data-analyses in productie staan (zie overzicht Handreiking - Referentie Gegevens).
 2. Werk zoveel mogelijk acties weg voorafgaand aan de peildatum.
 3. Testen en accorderen van de normen van de Handreiking (in ieder geval de normen die nog in test staan).
 4. Controleer de referentiegegevens (agenda’s en afdelingen).
 5. Controleer de genegeerde acties (zowel de automatisch genegeerde acties als de handmatig genegeerde acties voorafgaand aan het inleveren van de rapportage (incl. bijlagen) voor de review (zie overzicht ‘Handreiking - Referentie Gegevens Freeze’). Controleer met name de genegeerde acties waarbij geen opmerking of een onlogische opmerking is ingevuld.
 6. Controleer of de parameters correct gevuld zijn. Dit kan met behulp van ValueCare.
 7. Testen en accorderen van de impact bepaling.
 8. Vul zelf kolom impact_berekend in, indien de (door het ziekenhuis) berekende impact afwijkt van de impact die ValueCare heeft berekend.
 9. Doorgeven aan ValueCare welke normen wel/niet behoren tot de HT-stimuleringsregeling.
 10. Wanneer acties zonder impact niet weggewerkt worden, let dan goed op of er mogelijk wel netto impact op de DBC zit (zie facet ‘DBC netto impact indicator’). Deze acties behoren wel tot de risicogerichte massa.
 11. Let op, worden acties handmatig genegeerd op een data-analyse waar een deelwaarneming aan gekoppeld is? Dan dienen de handmatig genegeerde acties te worden beoordeeld op de deelwaarnemingscriteria. De informatie over welke normen dit zijn, staat op normenkaderzorg.nl.
 12. Vul eventueel kolom ‘credit faktuurnrs’ en ‘debet faktuurnrs’, zodat deze informatie wordt opgenomen in het afloopdocument (fase 3 Handreiking).
 13. Zijn er grote verschillen tussen de bruto en netto impact in bijlage II? Als de factor hiertussen groot is, dan kan dit via een aanvraag bij Valuecare worden neergelegd om een verklaring te vinden.