DGM - Add-on DGM of ozp-stollingsfactor nog niet gefactureerd (N4910)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4910
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

 1. Ziekenhuizen Volledigheid - Declareren - Versturen declaratie
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer add-on geneesmiddelen of ozp-stollingsfactoren een bepaald aantal dagen na registratie nog niet gefactureerd zijn. Dit duidt erop dat geneesmiddelen niet (tijdig) gefactureerd worden.

Regelgeving / beleid
2020
Add-on geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren

Add-ongeneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren zijn geneesmiddelen die als overige zorgproducten in rekening kunnen worden gebracht. De prestatiebeschrijving van deze overige zorgproducten wordt gevormd door de artikelomschrijving van het consumentenartikel zoals opgenomen in de G-standaard.

Voor de vaststelling van een geneesmiddel als ‘add-ongeneesmiddel’ of ‘ozp-stollingsfactor’ hanteert de NZa de volgende limitatieve criteria:

 • De kosten van het geneesmiddel, die betrekking hebben op een prestatie voor geneeskundige zorg zoals medisch specialisten die plegen te bieden, bedragen gemiddeld meer dan € 1.000 per patiënt per jaar.
 • Voor het geneesmiddel is een handelsvergunning afgegeven door de Nederlandse (CBG) of Europese (EMA) registratieautoriteit. De NZa dient te beschikken over de openbare publicatie van de SmPC tekst van het geneesmiddel.
 • Het geneesmiddel is opgenomen in de G-standaard van Z-Index.

Een geneesmiddel verliest van rechtswege de status van add-on of ozp-stollingsfactor vanaf de datum dat de handelsvergunning bedoeld in het tweede lid is ingetrokken. Vanaf die datum vervalt eveneens van rechtswege de door de NZa afgegeven prestatie- en tariefbeschikking waarmee het geneesmiddel de status van add-on of ozp-stollingsfactor verkreeg.

Een geneesmiddel verliest van rechtswege de status van add-on of ozp-stollingsfactor vanaf de datum waarop het geneesmiddel niet meer in de G-standaard is opgenomen. Vanaf die datum vervalt eveneens van rechtswege de door de NZa afgegeven prestatie- en tariefbeschikking waarmee het geneesmiddel de status van add-on of ozp-stollingsfactor verkreeg.

2020: BR/REG-20114a art. 10


Declaratiebepalingen geneesmiddelen
a. Een geneesmiddel dat intramuraal, dus ‘binnen de muren’ van een instelling, wordt voorgeschreven en toegepast aan een patiënt, wordt gedeclareerd door de instelling waar dat geneesmiddel is toegepast.

b. In afwijking van het gestelde onder a geldt dat:

 • geneesmiddelen die enkel en alleen vallen onder de te verzekeren prestatie ‘geneeskundige zorg zoals medisch specialisten die plegen te bieden’ als bedoeld in artikel 2.4 van het Besluit zorgverzekering, en
 • geneesmiddelen voor de behandeling van HIV, dienen te worden gedeclareerd door de zorgverlener waarvan de patiënt voor de toepassing van deze geneesmiddelen ‘eigen patiënt’ is en waarvan de op deze geneesmiddelen betrekking hebbende zorg niet is overgenomen door een andere zorgverlener.  

c. Declaratie van geneesmiddelen bedoeld onder a en b geschiedt als onderdeel van een dbczorgproduct, of via een aparte declaratietitel indien voor het betreffende geneesmiddel een add-on is vastgesteld en deze is opgenomen in de G-standaard.

d. Als uitzondering op het bepaalde in artikel 31 lid 6 onderdeel c van deze regeling kan een in Nederland geregistreerd geneesmiddel dat niet voorradig is, worden vervangen door een geneesmiddel waarvoor een handelsvergunning is afgegeven buiten Nederland. Het gaat in dat geval om een geneesmiddel dat dezelfde werkzame stof, toedieningsvorm en sterkte bevat. Het vervangende geneesmiddel met een buitenlandse registratie wordt met het ZI nummer van het Nederlandse product gedeclareerd.

e. Add-ongeneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren worden per verstrekking gedeclareerd. Meerdere verstrekkingen van een geneesmiddel op één dag leiden dus tot meerdere declarabele prestaties, ongeacht de indicatie(s) waarvoor het geneesmiddel wordt verstrekt.

2020: NR/REG-2001a art. 31 lid 6

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Tarieven voor add-on DGM en stollingsfactoren zijn pas bekend gedurende het jaar. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is het mogelijk om gesignaleerde DGM in stap 1 van de programmeerbare norm te beperken tot een bepaalde einddatum dat de tarieven geldig zijn. Hier voorkom je acties mee wanneer de tarieven nog niet bekend zijn. LET OP: dit moet jaarlijks bijgwerkt worden. Standaard worden alle niet gefactureerde DGM getoond.
 2. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is in te stellen dat de signalering in stap 2 van de programmeerbare norm een bepaald aantal dagen na registratie van de add-on DGM of stollingsfactor is. Standaard staat dit op 30 dagen.
 3. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is in te stellen dat de signalering in stap 2 van de programmeerbare norm een bepaald aantal dagen na mutatie van de add-on DGM of stollingsfactor is. Standaard staat dit op 0 dagen.
 4. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan aangepast worden of naar een combinatie van id/secid wordt gekeken. Dit is specifiek voor SAP ziekenhuizen van toepassing.
 5. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is het mogelijk om een add-on type uit te sluiten. Bijvoorbeeld 'N' niet factureren. Standaard is deze niet gevuld.
 6. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is het mogelijk om de aanspraakstatus van een add-on uit te sluiten. Bijvoorbeeld 'N' nee. Standaard is deze niet gevuld.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “DGM - Add-on DGM of ozp-stollingsfactor nog niet gefactureerd (N4910)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle add-on DGM en ozp-stollingsfactoren geregistreerd

Blauwepijl.png

2) Add-on DGM of stollingsfactor is een bepaald aantal dagen na registratie en mutatie niet gefactureerd

Logica: 1 en 2

Te nemen actie

Factureer add-on.

Berekening financiële impact

Waarde van add-on DGM of stollingsfactor.

ValueCareLogo2.png