DBC zonder tijdige verwijsdatum (N1703)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1703
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid

 1. GGZ Rechtmatigheid 2014
 2. GGZ Rechtmatigheid 2015
 3. GGZ Rechtmatigheid 2016
 4. GGZ Rechtmatigheid 2017
 5. GGZ Rechtmatigheid 2018
 6. GGZ Rechtmatigheid 2019
 7. Jeugd Rechtmatigheid 2015
 8. Jeugd Rechtmatigheid 2016
 9. Jeugd Rechtmatigheid 2017
Samenvatting

DBC's zonder tijdige verwijsdatum mogen niet gedeclareerd worden.

Wet- en regelgeving
Algemeen

De zorgverzekeraar neemt in zijn modelovereenkomst op dat geneeskundige zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden, met uitzondering van acute zorg, slechts toegankelijk is na verwijzing door in die overeenkomst aangewezen categorieën zorgaanbieders, waaronder in ieder geval de huisarts.

(Bron: Zorgverzekeringswet Artikel 14 lid 2)

Afspraak uniforme invulling publieke norm over de tijdigheid en de vorm van de verwijzing
De hoofdnorm is dat er voorafgaand aan de behandeling aantoonbaar is (digitaal of schriftelijk) dat de verwijzing heeft plaatsgevonden.
Binnen de marges van de publieke regelgeving zijn er (gelet op de circulaire van de NZa) uitzonderingen op de hoofdregel mogelijk. Een patiënt kan redelijkerwijs niet altijd vooraf door de eigen huisarts worden verwezen. Patiënt heeft niet altijd een eigen huisarts, of zit in een behandeltraject, waarvoor al eerder in de tijd een rechtsgeldige verwijzing heeft plaatsgevonden, en dit behandeltraject wordt aansluitend gecontinueerd.
Partijen zijn het met elkaar eens dat in de volgende uitzonderingssituaties van de hoofdregel mag worden afgeweken. Als er sprake is van zo’n situatie moet in het patiëntendossier toetsbaar worden vastgelegd dat er sprake is van de betreffende situatie.

a. Spoedzorg –  Er is in deze situatie geen sprake van crisiszorg, maar de patiëntsituatie is zo ernstig dat de start van de behandeling uit medisch noodzakelijk oogpunt niet kan worden uitgesteld tot na ontvangst van een verwijsbrief. Onderliggend hierbij zijn de specifieke context van het geval en de algemeen geldende kwaliteitsnormen uit de Wet BIG en de Kwaliteitswet zorginstellingen (waar de inspectie toezicht op houdt), die aan uitstel van de zorgverlening in de weg kunnen staan. De instelling doet een melding aan huisarts van deze noodsituatie en de start van de behandeling. Deze melding moet blijken uit het patiëntendossier en deze melding kan in samenhang met het patiëntendossier als een geldige verwijzing worden beschouwd. De relatie met de crisiszorg wordt in de bijlage toegelicht.
Toelichting: ggz-spoedzorg die wordt geboden door een somatische instelling loopt via de DOT financiering (MSZ) en niet via deze regeling.
b. Gestart met (ambulante) crisis DBC – daarna (dag)aansluitend vervolgbehandeling, verslaglegging in dossier en melding aan huisarts. Deze melding moet blijken uit het patiëntendossier en deze melding kan in samenhang met het patiëntendossier als een geldige verwijzing worden beschouwd.
c. Gestart met gedwongen opname/behandeling – daarna (dag)aansluitend vrijwillig voortgezet, verslaglegging in dossier en melding aan huisarts. Deze melding moet blijken uit het patiëntendossier en deze melding kan in samenhang met het patiëntendossier als een geldige verwijzing worden beschouwd.
d. Patiënt komt uit justitieel traject – na afloop strafrechtelijke titel loopt behandeling door en wordt behandeling afgemaakt onder de ZVW, melding aan huisarts vindt plaats. Deze melding moet blijken uit het patiëntendossier en deze melding kan in samenhang met het patiëntendossier als een geldige verwijzing worden beschouwd.
Let op: in al de hiervoor genoemde vier situaties (“spoedzorg” tot en met “patiënt komt uit justitieel traject”) kan het voorkomen dat de patiënt geen huisarts heeft. In dat geval zorgt de GGZ-instelling dat de patiënt een huisarts krijgt, overlegt met deze nieuwe huisarts en stuurt dan aan deze nieuwe huisarts de van toepassing zijnde melding (zoals in de hiervoor genoemde vier situaties is beschreven). Door het contact dat er is geweest met de nieuwe huisarts, kan dat in samenhang met het patiëntendossier als een geldige verwijzing worden beschouwd.
e. Wijziging van de primaire DBC-hoofdgroep als de patiënt al in een behandeltraject zit – op basis van een verwijzing voor een bepaalde stoornis. Als het behandeltraject is geopend en er wordt een gewijzigde stoornis geconstateerd, dan moet – als de hoofdgroepdiagnose is gewijzigd – de eerste initiële DBC gesloten worden en een nieuwe initiële DBC worden geopend.(Zie Nadere Regel “Gespecialiseerde GGZ”, NR-CU 556, p.7 en Nadere Regel “Gespecialiseerde GGZ”, NR-CU 554, p.5.) Als dit het geval is – en vanwege de aanpassing van de stoornis de hoofdgroep van de initiële DBC niet meer overeenkomt met de hoofdgroep bij start van de initiële DBC – dan volgt melding aan de huisarts. Deze melding moet blijken uit het patiëntendosser en deze melding kan dan in samenhang met (a) het patiëntendossier en (b) de aantoonbare aanwezigheid van een geldige verwijzing voor de eerste initiële DBC, als een geldige verwijzing worden beschouwd.

(Bron: Plan van aanpak jaarrekeningen GGZ art. 4.2.2)

Interpretaties
 • Een DBC is een Jeugd DBC als de client op de startdatum van de DBC jonger is dan achttien jaar, of als sprake is van een DBC met het zorgtype jeugdstrafrecht (zorgtype 117 en 212).
 • Vanaf 2014 wordt voor alle dbc's gecontroleerd of de verwijsdatum op de DBC geregistreerd is en of deze datum op of voor de openingsdatum van de DBC ligt. Hierbij gelden de volgende uitzonderingssituaties:2
 1. 2 Spoedzorg (enkel de eerste DBC na start spoedzorg)
 2. 1 Crisis DBC’s
  • Alle crisis DBC’s met zorgtype 301 (Crisis zonder opname) en 302 (Crisis met opname)
 3. 1 Gedwongen opname/behandeling
  • DBC ’s gestart met gedwongen opname/behandeling worden uitgesloten. Deze herkennen wij aan zorgtypen: 110, 111, 115, 117.
 4. 1 Patiënt komt uit justitieel traject
  • Reguliere zorgtrajecten geopend tijdens de looptijd van of (dag)aansluitend op een DBC zorgtraject.
Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “DBC zonder tijdige verwijsdatum (N1703)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBC's uit de betreffende financieringsstroom

Blauwepijl.png

2) Een DBC geopend in het betreffende jaar, gekoppeld aan een inschrijving vanaf 1-1-2014

Blauwepijl.png

3) Er is GEEN sprake van 1. Spoedzorg OF 2. Start met crisis DBC OF 3. Start met gedwongen opname OF 4. Start met justitieel traject 

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

4) Er is geen verwijsdatum op de DBC ingevuld

5) De verwijsdatum op de DBC is na de openingsdatum van de DBC

Logica: 1 en 2 en 3 en (4 of 5)

Berekening financiële impact

De financiële impact wordt bepaald door de DBC waarvoor geen (tijdige) verwijzing aanwezig is te verwijderen. De financiële impact is de waarde van de DBC.


ValueCareLogo2.png