Client langer dan 3 jaar in ambulante zorg zonder evaluatie (N2268)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2268
Behoort tot Normenkader ValueCare

(Beschrijf hier tot welke Handreikingen, Rechtmatigheden, etc. etc. deze norm behoort)

Samenvatting

De controle signaleert of er periodieke evaluatie van het behandeleffect heeft plaatsgevonden voor cliënten die 3 of meer jaar ambulante gGGZ zorg ontvangen hebben.

Regelgeving / beleid

Model Kwaliteitsstatuut GGZ

Begrippenlijst Gepast gebruik: de juiste inzet van hulp, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk, op alle momenten tijdens een behandeling.

4. Aanbod van zorg aan de patiënt/cliënt – onderdeel 4 behandeling De regiebehandelaar evalueert periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten op basis van gelijkwaardigheid de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. In het behandelplan is opgenomen welke periode hiervoor wordt gehanteerd. Hierbij zijn de uitgangspunten van gepast gebruik en termijnen zoals genoemd in de zorgstandaard van toepassing. De keuze om op- of af te schalen in de zorg is een vast onderdeel van de periodieke behandelevaluatie. Wanneer blijkt dat er onvoldoende toegevoegde waarde is van de behandeling kan de behandeling worden bijgesteld, overgedragen of beëindigd.

4.3 Vormgeven gepast gebruik Met dit kwaliteitsstatuut geeft de zorgaanbieder aan hoe zij gepast gebruik bevordert. Gepast gebruik gaat over de juiste inzet van hulp bij aanvang van een behandeling (matched care) maar ook over op het juiste moment van op- en afschalen van behandeling tijdens een reeds lopend traject. Zo kan over- en onderbehandeling worden tegengegaan. Kwaliteitsstandaarden vormen hiervoor het uitgangspunt. Om over- en onderbehandeling te voorkomen moet goede, passende diagnostiek en (door)verwijzing eenvoudig beschikbaar zijn in de hele keten. Daarnaast zijn gezamenlijke besluitvorming door zorgverlener en patiënt/cliënt, matched care en gepersonaliseerde behandeling nodig. De zorgaanbieder zorgt daarom, naast de zaken die elders in het Model Kwaliteitsstatuut GGZ genoemd zijn, dat de volgende zaken in zijn organisatie/praktijk geregeld zijn:

dat zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn, handelen volgens zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen en hun deskundigheden op peil houden; er wordt gewerkt op basis van principes van matched care (i.p.v. stepped care); de effectiviteit van de behandeling wordt regelmatig gemeten. De frequentie hiervan is stoornis- en patiëntafhankelijk en wordt beschreven in de zorgstandaarden; behandelingen worden afgesloten wanneer er onvoldoende gezondheidswinst wordt behaald. Dat kan worden geconstateerd door: a) Het hanteren van criteria voor beëindiging van de behandeling, indien deze zijn opgenomen in zorgstandaarden b) Intervisie en peer reviews.

Interpretaties

Instelbaar is:

- het aantal dagen dat er geen evaluatie heeft plaatsgevonden
- X dagen staat evaluatie gepland 

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Client langer dan 3 jaar in ambulante zorg zonder evaluatie (N2268)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle openstaande DBC's waarvoor geen verblijf is geregistreerd (geen act_8.8) 

Blauwepijl.png

2) Waarbij client minimaal X dagen in zorg is (default 1094 dagen aaneengesloten ambulant in zorg, met een maximale onderbreking  van 30 dagen) 

Blauwepijl.png
 3) Het zorgtype is niet gelijk aan 301, 302, 303, 304, 305 en 306 (Crisis), of 110, 111, 116, 206, 211, 155, 255, 156 en 256 (BOPZ/WvGGZ
Blauwepijl.png

4) Er heeft geen evaluatie plaatsgevonden in de afgelopen 12 maanden of er staat geen evaluatie gepland in de komende 60 dagenLogica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png