COVID-19 - Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit eerste polikliniekbezoek, e-consult vastgelegd (N4577)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4577
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

 1. Ziekenhuizen Volledigheid - Diagnosebepaling - Fysiek Polikliniekbezoek
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer een subtraject geen eerste polikliniekbezoek bevat, maar wel een e-consult. Ten tijde van de COVID epidemie mag een eerste polikliniekbezoek, dat door het coronavirus telefonisch of schriftelijk plaatsvindt, geregistreerd worden als een regulier eerste polikliniekbezoek. Het niet registreren van een eerste polikliniekbezoek kan leiden tot een lagere afleiding van het zorgproduct. Deze norm heeft een einddatum van 31-12-2020.

Regelgeving / beleid
2020
Medisch-specialistische zorg

In plaats van een poliklinisch consult kan een zorgverlener het consult op afstand doen. Tijdelijk mag een eerste polikliniekbezoek, dat door het coronavirus telefonisch of schriftelijk plaatsvindt, geregistreerd worden als een regulier eerste polikliniekbezoek. Het is al toegestaan om een screen-to-screen consult als eerste consult te registeren.

2020: [Zorg op afstand bij corona: hoe declareer je dat? p. 4, Versie 1, 30-03-2020]

Polikliniekbezoek (190007, 190008, 190013 en 190060)
Bij een ‘eerste polikliniekbezoek’ (190007 en 190060) en bij een ‘herhaal-polikliniekbezoek’ (190008 en 190013) is sprake van:

 • face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist, physician assistant of klinisch technnoloog en;
 • ‘hulp door of vanwege het ziekenhuis’ (waarbij de locatie (polikliniek, SEH, buitenpolikliniek, verpleeghuis) in onderhandeling tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder overeengekomen kan worden).

De volgende zorgactiviteiten worden niet aangemerkt als een polikliniekbezoek:

 • medische keuring;
 • intercollegiaal consult;
 • medebehandeling van een klinische patiënt;
 • overname van een klinische patiënt;
 • intake gesprek voor een (klinische) opname;
 • enkel uitvoeren van een vooraf ingeplande verrichting zonder een consult;
 • consult of spreekuur met patiënten;
 • diagnostiek (zoals laboratorium- of röntgenonderzoeken) op verzoek van derden (bijvoorbeeld huisarts);

Een polikliniekbezoek is één bezoek, ongeacht de tijdsduur van het bezoek en ongeacht de inhoud van het bezoek. Bij meerdere polikliniekbezoeken op één kalenderdag dient er sprake te zijn van afzonderlijke (niet aansluitende) polikliniekbezoeken. Als er meerdere zorgvragen tijdens één polikliniekbezoek worden besproken, wordt slechts één polikliniekbezoek vastgelegd. Een polikliniekbezoek wordt niet tijdens een dagverpleging, langdurige observatie zonder overnachting, verpleegdag of klinische zorgdag in de thuissituatie (klinische opname) geregistreerd, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek (190013) voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, dat vóór de opname al is ingepland.

Eerste polikliniekbezoek (190007 en 190060)
Een polikliniekbezoek waarbij een patiënt voor de eerste keer voor een nieuwe zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist, physician assistant of klinisch technoloog consulteert. Dit houdt in dat eenmaal per zorgtraject een eerste polikliniekbezoek mag worden vastgelegd. Deze raadpleging is gericht op het vaststellen van een diagnose en het geheel van maatregelen dat moet worden genomen om een veronderstelde of bestaande ziekte en de bijbehorende gezondheidsklacht(en) te behandelen.

Screen to screen consult ter vervanging van een polikliniekbezoek (190161)
Een consult waarbij een patiënt voor een zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist, physician assistant of klinisch technoloog consulteert middels een videoverbinding. Dit consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face polikliniekbezoek. Van dit consult vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

Belconsult ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek (190162)
Een consult waarbij een patiënt in herhaling (niet voor de eerste keer) voor een bestaande zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist, physician assistant of klinisch technoloog consulteert middels een belverbinding. Dit consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face herhaal-polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face herhaal-polikliniekbezoek. Van het consult vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

Schriftelijke consultatie ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek (190163)
Een consultatie waarbij een patiënt in herhaling (niet voor de eerste keer) voor een bestaande zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist, physician assistant of klinisch technoloog schriftelijk consulteert (bijvoorbeeld e-mail of chat). Een schriftelijk consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face herhaal-polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face herhaal-polikliniekbezoek. Dat betekent dat een consultatie uit meerdere schriftelijke informatie-uitwisselingen kan bestaan, maar dat deze per polikliniekbezoek dat het vervangt éénmaal mag worden vastgelegd. Van de consultatie vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

2020: NR/REG-2001a artikel 24 lid 1, 2, 4, 5 en 6

Versoepeling NZa regelgeving in verband met COVID-19
Artikel 24 lid 2 & artikel 29, lid 3 sub c, NR
Een eerste polikliniekbezoek (190007; 190060; 234003) mag u registeren als een eerste consult met de patiënt of vertegenwoordiger van de patiënt telefonisch of schriftelijk plaatsvindt.

2020: [(Aanvullende) tijdelijke versoepeling NZa-regelgeving voor de medisch-specialistische zorg in verband met het Corona-virus]

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. De verruiming van de wet- en regelgeving is beperkte tijd geldig. Default worden e-consulten met een datum vanaf 1 maart gesignaleerd, middels een klant specifieke parameter kan een ingang- en einddatum gevuld worden. Vanwege vernieuwde wet- en regelgeving voor 2021 wordt een default einddatum van 31-12-2020 aangehouden.
 2. Middels een klant specifieke parameter kan een actie uitgesloten worden indien een bepaalde zorgactiviteit voor het e-consult heeft plaatsgevonden. Deze kan bijvoorbeeld gevuld worden met een herhaal-polikliniekbezoek (190013). Standaard is deze niet gevuld.
 3. Middels een klant specifieke parameter kan één of meer van de e-consulten uitgesloten worden van signalering.
 4. Middels een klant specifieke parameter kan een actie uitgesloten worden indien een zorgactiviteit uit een bepaalde zorgprofielklasse voor het e-consult heeft plaatsgevonden. Deze kan bijvoorbeeld gevuld worden met zorgprofielklasse 5 operatieve activiteiten. Standaard is deze niet gevuld.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “COVID-19 - Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit eerste polikliniekbezoek, e-consult vastgelegd (N4577)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle subtrajecten met zorgtype 11

Blauwepijl.png

2) Tijdens de looptijd van het subtraject is geen zorgactiviteit eerste polikliniekbezoek (190060) geregistreerd

Blauwepijl.png

3) Tijdens de looptijd van het subtraject is een zorgactiviteit e-consult (190161, 190162 of 190163) geregistreerd

Blauwepijl.png

4) Het gesignaleerde e-consult heeft een verrichtingsdatum vanaf 1 maart 2020

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Te nemen actie

Wijzigen e-consult naar eerste polikliniekbezoek (190060)

Berekening financiële impact

Verschil in waarde subtrajecten na toevoegen gemiste verrichting.
De financiële impact wordt bepaald door de gemiste verrichting(en) toe te voegen aan de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het toevoegen van de gemiste verrichtingen.

ValueCareLogo2.png